Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm: 061a

Opgestel / Created: 2019-04-29
Opgedateer / Updated: 2023-03-16

Kommersiële wildboerdery. Weerskante van 'n rivier. Besproeiing. R32m. 3 149 ha. Tussen Thabazimbi en Ellisras (Lephalale). Ten volle ontwikkel met hoë wildgetalle, luukse akkomodasie vir eienaar, buitelandse gaste, plaaslike jagters, bestuurdershuis, funksionele geboue byvoorbeeld slaggeriewe, store, werkersverblyf ensovoorts. Feitlik volledig op sonkrag (tot die spilpunt) - groot besparing! Wildplaas: 061a

Hierdie boerdery bestaan uit drie titelaktes en kan afsonderlik verkoop word:
1) 245 ha met eienaarshuis, herberg vir buitelanders, slaghuis, store, werkersverblyf en 20 ha besproeiingreg maar net 10 ha word benut deur 2 x 5 ha spilpunte. Grootliks off-grid;
2) 2 430 ha weiding oorkant die rivier. Off-grid;
3) 474 ha binneplaas met 'n herberg vir biltongjagters, huis, funksionele geboue, werkersverblyf en wildteelkampe. Eie toegang. Off-grid.

Die dele weerskante van die rivier en is aan mekaar verbind met 'n drif. Feitlik alles op hierdie plaas, spilpunt ingesluit, word getrek deur sonkrag - byna geen Eskom rekening nie - groot besparing. Die slaghuis bring tussen R10 000 - R20 000 per maand in op sy eie. Vaste jagkliënte.

Wild: 80 Buffels; 50 Swartwitpense; 10 Bastergemsbokke; 25 Krokodille; 3 Seekoeie; 30 Njala; 150 Blouwildebees; 25 Rooihartbees; 250 Rooibok; 10 Swart Rooibok; 10 Witflank Rooibok; 60 Koedoe; 35 Eland; 15 Gemsbok; 25 Waterbok; 10 Lechwe; 10 Springbok; 12 Kameelperd; 10 Blesbok; Volstruise. Baie Bosbokke, Duikers, Steenbokke, Vlakvarke ens. 20 Skape.

Losgoed (net die goot goed, nie die volledige inventaris nie): Renoster Laaigraaf 2008; Cat TLB 2007; Landini Trekker 2015; Land Cruiser 4.5 EFI 2004; Dubble Cab Land Cruiser 4.2 (2000 model); Hilux jagvoertuig; Land Cruiser 4.2 (2014 model); Baalmasjien; Groot hidroliese dis; 5 tol snyer; Slasher; John Deere ry-grassnyer; 2 Brandspuite; Meubels vir herberge en chalets (persoonlike meubels uitgesluit); Groot volgroote snoekertafel; Pooltafel; Slaghuis met hoëgehalte toerusting.

Commercial game ranch. Either sides of a river. Irrigation. R32m. 3 149 ha. Between Thabazimbi en Ellisras (Lephalale). Fully developed with high game numbers, luxury accommodation for owner, foreign guests, local hunters, managers house, functional buildings like meat processing facilities, barn, workers accommodation etcetera. Almost entirely off grid (even the centre pivit) - huge saving! Gamefarm: 061a

This farming enterprise consists of three title deeds and can be sold seperately:
1) 245 ha with owner's house, lodge for foreigners, butchery, barn, worker's accommodation and 20 ha irrigation rights but only 10 ha in use by 2 x 5 ha centre pivits. Almost completely off-grid;
2) 2 430 ha grazing across the river. Off-grid;
3) 474 ha inside farm with lodge for local hunters, house, also functional buildings, workers accommodation and game breeding pastures. Own entrance. Off-grid.

The sections on either side of the river is connected with a drift (low bridge). Almost everything on this farm, including the centre pivit, runs from solar power - almost no Eskom bill - huge saving. The butchery currently brings in around R10 000 - R20 000 on it's own; FIxed clientele.

Game (wildlife): 80 Buffalo; 50 Sables; 10 Roan; 25 Crocodile; 3 Hippopotamus; 30 Nyala; 150 Bluewildebeest; 25 Redhartebeest; 250 Impala; 10 Black Impala; 10 White flank Impala; 60 Kudu; 35 Eland; 15 Gemsbok; 25 Waterbuck; 10 Lechwe; 10 Springbuck; 12 Giraffe; 10 Blesbuck; Ostrich. Many Bushbuck, Steenbuck, Warthog etch. 20 Sheep.

Loose assets (only the large items, not the complete inventory): Renoster 2008 Front End Loader; Cat TLB 2007; Landini Tractor 2015; Land Cruiser 4.5 EFI 2004; Dubble Cab Land Cruiser 4.2 (2000 model); Hilux hunting vehicle; Land Cruiser 4.2 (2014 model); Baalmasjien; Huge hydrolic dis; 5 tolsnyer; Slasher; John Deere ride on lawnmower; 2 Fire fighters; Furniture for lodges and chalets (personal furniture excluded); Full size snooker table; Pool table; Butchery with high quality equipment.

Die hoofherberg wat dien as woning vir die eienaar en as verblyf vir buitelandse jagters
The main lodge that serves as house for the owner and as accomodation for foreign hunters

Die kleiner herberg vir biltongjagters
The smaller lodge for local hunters

Die huis reg langs die kleiner herberg
The house right next to the smaller lodge

Fuksionele geboue / Functional buildings

Veld

Fotos vanaf eienaar / Photos from owner

Kleiner herberg / Smaller lodge

Stealth cam

VIDEO


7 minute video


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".