Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 061a

Opgestel / Created: 2019-04-29
Opgedateer / Updated: 2020-11-02

Groot kommersiŽle wildboerdery met goeie omset en goeie wins. Hierdie boerdery bestaan uit verskeie titelaktes wat as eenheid gekoop kan word of in dele. Die omset en wins is bewysbaar aan goedgekeurde kopers. Dit is geleŽ tussen Thabazimbi en Ellisras. Dit lÍ weerskante van die Matlabasrivier met besproeiingreg (meer besonderhede verderaan). Die pryse wat ek hieronder noem, wat wild en losgoed insluit as lopende saak, is nie in klip gegiet nie en ons kan onderhandel. Wildplaas 061a

1) Hierdie eienaar het 3 183 ha in een blok weerskante van die Matlabasrivier. Saam met alle wild en losgoed kan dit bekom word vir R37m. Die verbeterings, wildgetalle en losgoed bespreek ek hieronder.

2) Daar is 2 714 ha bestaande uit twee gedeeltes weerskante van die rivier, wat nie afsonderlik verkoop kan word nie. Die die wildplaasgedeelte (alles net weiding) van 2 469 ha en die bewonings- en besproeiingsgedeelte van 245 ha met 20 ha besproeiingsreg, slegs 10 ha in gebruik onder spilput. Daar is geen ander besproeiingsplase in die omgewing nie - die Matlabasrivier is eintlik maar 'n droŽ sandsloot - hierdie plaas is 'n uitsondering. Die luukse eienaarswoning, luukse jagkamp vir buitelandse jagters en die besproeiing is op hierdie gedeelte - op die 245 ha. Vir hierdie gedeeltes kyk ons na so R32m.

3) 'n 469 ha gedeelte, op sy eie wildwerend omhein met sy eie herberg. Kliek hier vir 'n meer volledige beskrywing van hierdie gedeelte alleen.

********************************************

Huge commercial game farm with good turnover and good profit. This game ranch consists of more than one title deed that can be purchased as a unit or in parts. The turnover and profit can be proved to approved purchasers. It is located between Thabazimbi and Ellisras. It is located both sides of the Matlabas River with irrigation rights (more detail further down). The prices mentioned below, that includes game and loose assets as a running concern, is not moulded in stone and can be negotiated. Gamefarm 061a

1) This owner has 3 183 ha in one block on either side of the Matlabas River. We're looking at R37m. The improvements, game count and loose assets I discuss below.

2) There is 2 714 ha in two sections either side of the river. The game farming area (all grazing) of 2 469 ha and the living - / irrigation area of 245 ha with 20 ha irrigation rights, only 10 ha in use under centre pivit. There are no other irrigation farms in the area - the Matlabas river is actually more of a dry riverbed - this farm is an exception. The luxury owner's house, luxury game lodge for international hunters and the irrigation is on this section - on the 245 ha. For this we're looking around R32m.

3) An 469 ha section, game fenced on it's own with its own game lodge. Click here for a more detailed description of this section alone.

***************************

Wild / Game (wildlife): 80 Buffels / Buffalo; 50 Swartwitpese / Sables; 10 Bastergemsbokke / Roan; 25 Krokodille / Crocodile; 3 Seekoeie / Hippopotamus; 30 Njala / Nyala; 150 Blouwildebees / Bluewildebeest; 25 Rooihartbees / Redhartebeest; 250 Rooibokke / Impala; 10 Swart Rooibok / Black Impala; 10 Witflank Rooibok / White flank Impala; 60 Koedoe / Kudu; 35 Eland; 15 Gemsbok; 25 Waterbok; 10 Lechwe; 10 Springbok; 12 Kameelperd / Giraffe; 10 Blesbok; Volstruise / Ostrich. Baie Bosbokke, Duikers, Steenbokke, Vlakvarke ens / Many Bushbuck, Steenbuck, Warthog etch. 20 x Skape / Sheep.

Losgoed (net die goot goed, nie die volledige inventaris nie) / Loose assets (only thelarge items, not the complete inventory): Renoster Laaigraaf 2008 / Front End Loader; Cat TLB 2007; Landini Trekker 2015 / Tractor; Land Cruiser 4.5 EFI 2004; Dubble Cab Land Cruiser 4.2 (2000 model); Hilux jagvoertuig / Hunting vehicle; Land Cruiser 4.2 (2014 model); 2 Spilpunte (5 ha elk). Daar is besproeiingreg vir 20 ha / 2 Centre Pivits (5 ha each). There is irrigation rights for 20 ha; 1 Baalmasien; 1 Groot hidroliese dis; 1 x 5 tol snyer; 1 Slasher; 1 John Deere ride on lawnmower; 2 Brand spuite; Meubels vir lodges en chalets (persoonlike meubels uitgesluit) / Furniture for lodges and chalets (personal furniture excluded); 1 groot volgroote snoekertafel; 1 Pooltafel; Slaghuis met hoŽgehalte toerusting. Slaghuis bring tans tussen R10 000 - R20 000 per maand in op sy eie / Butchery with high quality equipment. The butchery currently brings in around R10 000 - R20 000 on it's own; Vaste kliente / Clientele.

Hierdie hele plaas se krag word opgewek deur sonpanele, selfs vir die spilpunte! Groot besparing aan kragrekening!
This whole farm's power is generated by solar panels, even for the centre pivits! Huge saving on electricity bill!

Daar is bemarkingsvideos beskikbaar. Ek kan die skakels aan u deurgee op versoek.
There are marketing videos available. I can give the links to you upon request.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter