Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Mooi stukkie jagveld! Binneplaas! R4,5m. 469 ha. Inkerman (tussen Thabazimbi en Ellisras). 2½ ure vanaf Pretoria. Goeie herberg en buitegeboue. Rooibokke, koedoes, waterbokke, blouwildebeeste, njalas, buffels, swartwitpense. 11 wildteelkampies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 061

Scenic hunting farm! Inner farm! R4,5m. 469 ha. Inkerman (between Thabazimbi en Ellisras / Lephalale). 2½ ure from Pretoria. Good lodge and outbuildings. Impalas, kudus, waterbucks, bluewildebeests, nyalas, buffalos, sables. 11 game breeding pastures. Loose asset included. Gamefarm: 061

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 061

Opgestel / Created: 2019-04-29
Opgedateer / Updated: 2023-09-21

Naaste dorpie? / Nearest town: Thabazimbi & Ellisras 80 m elk

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3½ uur

 

Grootte? / Size?: 469 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig plus 'n gedeelte van 'n ander plaas wat toegevoeg is
Shape: More-or-less square plus a piece that has been added from another farm

 

Omheining Standaard wildheining ge-elektrifiseerd
Fencing Normal game fencing electrified

 

Geboue Sien fotos
Buildings See photos
3 x Chalets elk met badkamer; 1 x dubbel verdieping houthuis met 3 slaapkamers en 2 x badkamers. 1 Groot grasdak woonhuis 3 x slaapkamer met 2 x badkamers. Koelkamer. Staff behuising.
Sonkrag projek.

 

Wildgetalle  /Game count

40 Rooibokke / impala; 10 witflank rooibokke / white phlank impalas; 10 swart rooibokke / black impalas; 10 Koedoe / Kudu; 25 Wildebeeste / Bluewildebeest; 10 Njala / Nyala; 5 Waterbokke / Waterbuck; 10 swartwitpense / sable; 10 buffels / buffalo; Gemsbokke / Gemsbuck
 

Wildteelkampies: 11
Game breeding pastures: 11

 

Topografie Plat / Topography Flat

 

Bure Wildplase / Neighbours Game farms (wildlie estates / ranches)

 

Tipe grond / Soil type: Sand

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Rooibos, witgat, rosyntjiebos

 

Gras soet / Grass sweet

 

Gehalte van weiding Goed / Quality of grazing Good

 

Paaie Voldoende / Roads Abundant

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vêr van die grens af is die naaste kragpunt? Belangrik: daar was Eskom krag en de eienaar het van die netwerk afgegaan. Die krag-instellasie nou is sonpanele, batterye en 'n nodkragopwekker en dit werk net soos Eskom krag maar dis gratis. Die oprigting van die sonstelsel het R1,5m beloop.
Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?: Important: there was Eskom electricity but the owner went off grid.he installed solar panels with batteries and a back-up generator. The input cost was R1,5m ans it works exactly like but it's for free!

 

Reënval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 450 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?: 4

Hoe toegerus? / How equipped?: 3 toegerus met sonpompe / 3 equipped with solar pumps

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?: 5000 l/h; 3000 l?h & 800 l/h

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?: 3

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?: 1

Krippe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?: 11 krippe

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?: Teëlkamp krippe (semen ten plastiek)

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?: 6 Skuilings

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 30 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? Bineplaas
Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Inside farm

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? 2
How many gates to open & close before you're on the farm?: 2

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? 0 / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 0

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 50 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? BK / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: CC

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? Oordrag
Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?
: Transer

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Ja

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys: meubels / Loose assets (except game) included in the price:
Net meubels in hoofhuis is nie ingesluit nie asook gereedskap.

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: ??????

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: Hierdie plaas lewer 'n opbrengs van R2m per jaar uit wildboerdry! / This farm produces R2m per annum from game farming!

Video

1 minute video


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".