Game farms for sale

Mooi soet Bosveld met 'n golwende topografie! R2m. 100 ha binne 'n 1 700 ha reservaat. Marble Hall. Netjiese akkommodasie. Slag- en koelgeriewe. Baie gewone wild. Wildplaas: 1098b

Scenic sweet Bushveldt with rolling topography! R2m. 100 ha inside a 1 700 ha reserve. Marble Hall. Good accommodation. Slaughtering - and cooling facilities. Abundant ordinary game. Gamefarm: 1098b


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   1098

Marble Hall omgewing, Marble Hall distrik, Limpopo Provinsie

Opgestel 2020-10-07 Created
Opgedateer 2021/02/05 Updated

Your own piece of Bushveldt! 100 ha game farm which is part of a larger 1 700 game farm. 160 km from Pretoria near Marble Hall. Furnished four bedroom house with three bathrooms. Cozy braai and lapa. Abundant wildlife. Hunting / game viewing vehicle included. Also included: interest in exotic / rare game breeding program.

Die plaas maak deel uit van n 1 700 ha groter plaas wat saam toegespan is. 16 eienaars met elk 100 ha het n hele klompie jare terug besluit om hulle grond saam toe te span en die binnedrade te verwyder. Die plaas bestaan uit 17 x 100 ha plasies. Eenheid 17 word saam deur die 16 eienaars besit en dit is waar die slag- en koelkamers asook store gebou is en plaastoerusting geberg word.

 

Elke eienaar binne die 1 700 ha besit sy eie 100 ha (kaart en transport) en eie huis op sy 100 ha. Die wild word deur almal saam besit en daar is n bestuurder en werkers voltyds op die plaas. Die plaas is in n baie goeie toestand met nuwe ge-elektrifiseerde heinings buite om asook sonpompe vir water. Water word na tenks op n koppie gepomp en graviteer van daar na elke huis. Daar is ook 3 spesiale wildskampe op nr 17 gebou waar ons met nyalas, swartrooibokke en gouewildebeeste teel.

 

Die maandelikse heffing is R4 700 wat die water en bestuur van die 1 700 ha plaas insluit. Ons maak ook gebruik van n werker 2 dae per week om die huis en die omgewing rondom die huis skoon en netjies te hou teen R1 000 p.m.

Die jagreelings werk as volg: Elke jaar word n kwota opgetrek van hoeveel diere gejag mag word. Dit word gedoen volgens die vorige jaar se wildtelling en die kondisie van die veld. Daar word dan markverwante pryse toegeken aan die wild wat gejag word. Die 16 eienaars het dan eerste opsie om te jag en dan word buite jagters genader. Daar word n jagtydperk aangekondig waar slegs die jagters plaas toe mag kom. Gewoontlik hanteer twee van die eienaars die jagreelings in die tydperk wat gejag word en maak seker alles verloop vlot. Die jaginkomste word aangewend tot al 16 eienaars se voordeel op die plaas. Daar is slaggeriewe op die plaas, asook slagters.

Wildgetalle: Rooibok 300; Koedoe 130; Blesbok 40; Blouwildebeees 80; Gemsbok 6; Volstruis 20; Rooihartbees 30; Zebra 60; Waterbok 30; Eland 20; Kameelperd 40. Geen wildteelkampies word toegelaat nie.

Your own piece of Bushveldt! 100 ha game farm which is part of a larger 1 700 game farm. 160 km from Pretoria near Marble Hall. Furnished four bedroom house with three bathrooms. Cozy braai and lapa. Abundant wildlife. Hunting / game viewing vehicle included. Also included: interest in exotic / rare game breeding program.

This farm forms part of a 1 700 ha that has been game fenced as a unit. 16 owners each with 100 ha fenced together as one unit plus a 100 ha that belongs to all of us with the slaughtering- and cooling facilities and farming equipment. There is also 3 breeding pastures for intensive breeding of expensive game.

 

Every owner is full title owner of his own 100 ha. The game belongs to us all. There is a farm manager and labourers on the farm. The farm is in pristine condition with new electric fencing and solar pumps in the boreholes. The water gets pumped into tanks at the top of a hill and from there gravitates to where needed.

 

The levy is R4 700 p.m to maintain all farm installations and water supply. We have our own worker two days a week to clean at R1 000 p.m.

The hunting works as follows: every year we decide how much animals of what species must by hunted. The owners have first option to hunt at market related prices. If all quotas are not taken up, external hunters may become involved. During hunting operations only the hunters are allowed in the bush. Mostly two owners overlooks the hunting expeditions. The income from the hunting is ploughed back into the farm. There are trackers and skinners on the farm and the necessary slaughtering and cooling facilities.

Fotos ontvang vanaf die eienaar / Photos received from the owner

Videos
Geboue / Buidings: https://www.youtube.com/watch?v=BBxlHAIJwro
Weiding / Grazing: https://www.youtube.com/watch?v=7EMd6YXErfw

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus


1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 
'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my s ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my s. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.
 

Koper, het u die finansile vermo?

 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?
  f) Bewys van beskikbare fondse vir deposito of kontantkoop.

  Die redes:
 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansile vermo het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!
 • Naewe navrae:
  1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersile eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy
  opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansile state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
  2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my s jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
  3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Kommissie

 • 'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 • Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
 • Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.

Buyer, do you have the financial ability?

 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of
  you - the person making the enquiry
  b) The name of the
  decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.
  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?
  f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

  The reasons:
 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
 • Naf enquiries:
  1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is
  not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
  2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
  3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission

 • An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
 • The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).  For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, don't abuse us to test the market.

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter