Game farms for sale


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   1100

     

Opgestel

2017-07-12 Created

Opgedateer

2017-10-30 Updated
     

Mooi natuurskoon in die hart van die Waterberg! R23m onderhandelbaar. 3 256 ha. Waterberg. Huis. Al die gewone wild in matige getalle. Wildplaas: 1100

Scenery in the heart of the Waterberg! R23m negotiable. 3 256 ha. Waterberg. House. All the common Bushveldt game species in reasonable numbers. Gamefarm: 1100
     
Grootte / Size   3 256 ha
Vorm / Shape   Min-of-meer vierkantig / More-or-less square
Ligging / Location   Waterberg distrik / district; New Belgium area
2Ĺ ure vanaf Zambesi Rylaan / hours from Zambesi Drive
25 km grondpad / gravel road
Binneplaas / Inside farm
GeleŽ binne die Waterberg Biosfeer / Located inside the Waterberg Biosphere
Omheining / Fencing   Normale wildheining (2,1m hoog, 21 drade) in goeie toestand nie geŽlektrifiseerd / Normal game fencing (2,1m high, 21 strands) in good condition not electrified
Geboue / Buildings   Drieslaapkamer plaashuis in leefbare toestand / Three bedroom house in liveable condition
Topografie / Topography   Golwende berg met seisoenale spruite - 66% berg, 33% plat / Rolling mountains with seasonal glens - 66% mountains, 33% flat
Wild / Game   Rooibok / Impala ?; koedoe / kudu ?; blouwildebees / bluewildebeest ?; zebra / zebra ?; rooihartbees / redhartebeest ?; eland/ eland ?; gemsbok / gemsbuck ?; volstruis / ostrich ?; blesbok / blesbuck ?; waterbok / waterbuck ?; kameelperd / giraffe ?; njala / nyala 0; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander gewone wild / other plains game 0. Trekwild / Free roaming game: steenbok / steenbuck, duiker / duiker, vlakvark / warthog, bosvark / bushpig, bosbok / bushbuck, rietbok / reedbuck, rooiribbok / mountain reedbuck, klipspringer / klipspringer, luiperd / leopard, jagluiperd / cheetah, rooikat / caracal (lynx), rooijakkals / black backed jackal, bakoorvos / bat ear fox, maanhaarjakkals / mane jackal, bruinhiŽna / brown hyena, gevlekte hiŽna / spotted hyana, seekoei / hippo, krokodil / crocodile, kleiner roofdiere & groot verskeidenheid voŽls / smaller predators & great variety of birds
NB: Losgoed en wild wissel en word nie altyd vinnig bygegewerk nie. Indien wildgetalle op die plaas verskil van wildgetalle in die advertensie is dit nie oneerlikheid nie, dis 'n kwessie vir onderhandeling / NB: Loose assets and game fluctuate and is not kept up-to-date regularly so if the game numbers on the farm differ from the game numbers in the ad it's not dishonesty, it's something to negotiate about.
Teelkampies / Breeding camps   -
Geskik vir / Suitable for   Ekotoerisme, geweerjag, boogjag & teel van wild / Eco-tourism, rifle hunting, bow hunting & game breeding.
Grondtipe / Soil type   Verskeie / Variety
Flaura   Bome: horingpeultjie, koedoebessie, laventelkoorsbessie, boekenhout
Gemengde gras /
Mixed grass
Algemene toestand van weiding / General condition of grazing   Goed / Good
Algemene toestand van paaie op die plaas / General condition of roads on the farm   Meer paaie sal nuttig wees / More roads can be usefull
Kragvoorsiening / Power supply   Eskom
Jaarlikse reŽnval (langtermyn gemiddeld) / Yearly rainfall (long term average)   650 mm p.a.
Watervoorsiening /
Water supply
  5 boorgate, 2 toegerus, sterkste lewer ? l/h / 5 boreholes, 2 equipped, strongest supplies ? l/h
Water opgaar en verspreiding / Water storage & distribution   ? watertenk, ? sementdamme, ? watergate & krippe / ? water tank, ? cement reservoirs, ? waterholes / troughs
Rivier / River   Seisoenale spruite / Seasonal glens
Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls):   Seisoenale spruite / Seasonal glens
Besproeiing / Irrigation   0
Vliegveld / Runway   Geregistreerde aanloopbaan / Registred runway
Arbeiders / Workers   0 ♂, 0 ♀
Kopsere en onooglikhede / Headaches and ugly structures   Baie vÍr vanaf enige plakkerskamp of soortgelyke kopseer. Geen grondeis of bewoningsreg. Nie naby myne, kragstasies, hoogspanningsdrade of ander onooglikhede nie. Geen serwitute / Very far from any squatter camp or similar headache. No land claim or right of occupation. Not near mines, power stations, pilons or other ugly structures. No servitudes.
Positiewe bure / Positive neighbours   Geen (bv nasionale parke of groot 5 reservate) / None (like national parks or big 5 reserves)
Besitstruktuur / Ownership type   ?
BTW geregistreer? / VAT registred?   ?
Losgoed / Moveable assets   -
NB: Losgoed en wild kan wissel en word nie altyd vinnig bygegewerk nie. Indien losgoed op die plaas verskil van losgoed in die advertensie is dit nie oneerlikheid nie, dis 'n kwessie vir onderhandeling / NB: Game loose assets and game can fluctuate and is not kept up-to-date regularly so if the loose assets on the farm differ from the loose assets in the ad it's not dishonesty, it's something to negotiate about.
Afbetaling / Downpayment   Nie met verkoper bespreek nie - maak 'n aanbod as jy wil / Not discussed with seller - make an offer if you wish.
Rede vir verkoop / Reason for sale   Onbekend (ek vra nie want ek kry nie 'n eerlike antwoord nie) / Unknown (I don't ask because I don't get an honest answer)
Algemene opmerking deur die agent / General note by the agent   Goeie ligging / Good location
Fotos & videoklips - sien laer af /
Photos & video clips - see below
     

Videos
Geen / None

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiŽle vermoŽ het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons.
 • NaÔewe navrae: 'n Wildplaas is nie 'n kommersiŽle eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die prys van wildplase nie bereken deur sy opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 60% deposito + 40% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Dus vra jy nie finansiŽle state of besettingsyfers as jy 'n wildplaas koop nie. Die kommersiŽle waarde van 'n wildplaas lÍ in sy eskelasie - gemiddeld 12% per jaar. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wÍreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).
 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?

Buyer, do you have the financial ability?

 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us.
 • NaÔf enquiries: A game farm isn't a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 60% deposit + 40% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures when buying a game farm. The commercial value of a game farm is in it's escalation - 12% per annum average. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).
 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a)
  The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry
  b) The
  name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?

Grond-eienaar: wanneer kommissie verdien word en wanneer dit opeisbaar & betaalbaar word

 • Hierdie kantoor verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen u (minimum) terme.
 • Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien u nie wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.
 • Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling).
 • Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Land owner: when commission is earned when it becomes due & payable

 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at your (minimum) terms.
 • Signature of a Contract of Purchase and Sale is the next step and if you refuse to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Thus, don't abuse us to test the market.
 • Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).
 • For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.