rGame farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Dinokeng Groot 5 Natuurreservaat! R4,35m. 112 ha. Binne die groot 5 area. 30 minute buite Pretoria. Ou plaashuis. Wildplaas: 1115b

Dinokeng Big 5 Nature Reserve! R4,35m. 112 ha. Inside the big 5 area. 30 minutes outside Pretoria. Old farmhouse. Gamefarm: 1115b

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1115b

Opgestel / Created: 2021-02-11
Opgedateer / Updated: 2021-02-11

Naaste dorpie? / Nearest town: Pretoria

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 30 min

 

Grootte? / Size?: 112 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig (of anders?) / Shape: More-or-less square (or otherwise?): Langwerpig / Long

 

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe): Geen / None

 

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch:
Ou plaashuis - sien fotos en video / Old farmhouse - see photos and video

 

Wildgetalle  /Game count

Nie van toepasing nie aangesien dit in 'n groot 5 reservaat is - al die wild is daar maar dis nie joune niee / Not applicable since it's inside a big 5 reserve - all the game is there but it's not yours.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?: 0

 

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens). Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens / Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch:
Plat / Flat

 

Tipe grond / Soil type: Goeie vrugbare harde grond / Good fertile hard soil

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Rooibos, vaalbos, huilbos, bloekom

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed): Gemeng tot soet / Mixed to sweet

 

Gehalte van weiding goed / kaalgewei / oorbewei / bosindringing , uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees! / Quality of grazing good / overgrazed / bush encroachment ? foreign Encroachers etch - please try to be honest!:
Goed / Good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?:
Daar is 'n kragpunt maar dis ontkoppel - kan maklik weer gekoppel word / There is a connection but it's disconnected - can easily be connected again

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 700 mm p a

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Daar's 'n goeie boorgat maar die toerusting is opgetrek en in stoor / There is a good borehole but the equipment is in storage

Reservoirs: 0

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):
Daar is 'n vleigebied / There is a vley

 

Besproeiing / Irrigation: 0

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 20 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Teen grondpad / Adjacent to gravel road

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 0

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Geen van die ondergemelde kopsere / None of the headaches mentioned below

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?:

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache::

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?:

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?:

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?:

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly): 0

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Privaat

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Ja / Yes

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible: 0

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?:

Maak 'n aanbod / Make an offer

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Video
https://www.youtube.com/watch?v=5y8EmtfC0_g

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter