Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1115

Opgestel / Created: 2018-03-19
Opgedateer / Updated: 2018-03-19

Grens aan 'n Groot 5 reservaat! R7m. 272 ha. Dinokeng - groot voordeel: naby die N1 maar nie aangrensend nie. Ĺ uur vanaf Pretoria. Vyf kleinerige huise en woonstelle wat 'n goeie huur-inkomste lewer. Min wild. Wildplaas: 1115
Borders a Big 5 reserve! R7m. 272 ha
. Dinokeng - huge advantage: near N1 but not adjacent. Ĺ hour from Pretoria. Five smallish houses and flats give a good monthly rental income. Not much game. Gamefarm: 1115


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Prys / Price: R7m

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Hammanskraal

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 30 min

 

Grootte? / Size?: 272 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig (of anders?) / Shape: More-or-less square (or otherwise?):

 

Omheining / Fencing:  Die wildheining teen Dinokeng is puik maar die res is maar eina / The game fencing with Dinokeng is good but the rest requires attention

 

Geboue / Buildings: Die ongeveer 5 huisies (nie almal by mekaar nie maar uitgesprei oor die eiendomme - elke titelakte het bewoning) is nie groot of luuks nie maar word verhuur en lewer 'n goeie maandelikse opbrengs. Die plaas is so naby aan Pretoria, mense wat in Pretoria werk kan hier huur. Daar's 'n ou vervalle opstal wat dalk opgeknap kan word vir toerisme / The Ī 5 houses (not all together but spread over the property - every title deed has got housing) are small and not of high quality but is rented out and brings in a decent income. The farm is so close to Pretoria that people working in Pretoria can rent there. There's an old palpitated house that can maybe repaired for tourism

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 15; koedoe / kudu 4; blouwildebees / bluewildebeest 0; zebra / zebra 0; rooihartbees / redhartebeest 0; eland/ eland 0; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 0; blesbok / blesbuck 20; waterbok / waterbuck 0; kameelperd / giraffe 0; njala / nyala 0; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander / other: 0. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed. As die Ī 40 beeste verwyder word sal die eiendom heelwat wild kan dra / If the Ī 40 cattle are removed the farm shall carry reasonable game

 

Wildteelkampe: / Game breeding camps: Daar is kampies maar ek het nie nou meer besonderhede nie / There are camps but I don't have more particulars now

 

Topografie / Topography: Plat / Flat

 

Positiewe bure / Positive neighbours: Dinokeng Groot 5 Reservaat / Dinokeng Big 5 Reserve

 

Tipe grond / Soil type: Sandleem / Sand loam

 

Bome / Trees: Dis hoogliggende Bosveld / It's high altitude Bushveld

 

Gras / Grass: Suurveld / Sour veldt

 

Gehalte van weiding / Quality of grazing: Goed / Good

 

Paaie / Roads: Voldoende paaie / Ample roads

 

Eskom / Eskom:

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 800 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

Ek het nie daaroor uitgevra nie want dis ooglopend daar is baie water / I didn't ask about that because it's obvious there is abundant water

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?:

Hoe toegerus? / How equipped?:

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):

 

Besproeiing / Irrigation: Daar is 'n gronddam maar daar is geen besproeiingsreg nie / There is an earth dam but there is no irrigation rights

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 10 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? Dit grens aan 'n openbare grondpad / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : It borders a public gravel road

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? 2 / How many gates to open & close before you're on the farm?: 2

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: Nee / No

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? Daar is 'n houtsagery wat bloekomhout voorsien aan pizza-oonde in die stad en daar is so 5 werkers maar andersins is dit maar so een-of-twee soos op enige beesplaas / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: There's a wood-cutting business supplying wood to pizza-ovens in town but otherwise there's onse or two workers like normal on a cattle ranch

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches: Alles nul - geen kopsere / Everything zero - no headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?:

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache::

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?:

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?:

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?:

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly): Ek't nie gevra nie / I didn't ask

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup: Ek't nie gevra nie / I didn;t ask

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?:

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys: Geen / Loose assets (except game) included in the price: None

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? Nee / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: HoŽ ouderdom / Old age

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Hierdie oulike chaletjies, so groot soos tente, is sonder enige "dienste"
These cute chalets, the size of tents, are without any "services"

Party van die verhuurbare huisies / Some of the "let-able" small houses

Arbeidershuise / Labourer's houses

Houtsaagbesigheid verskaf bloekom-brandhout aan pizza-oonde
Wood cutting business supplies bluegum wood to pizza ovens

Pionierswoning kan dalk opgeknap word vir toerisme?
Pioneer's house can be renovated for tourists?

Videos
Video 1
Video 2
Video 3

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter