Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1116

Opgestel / Created: 2018-04-18
Opgedateer / Updated: 2018-04-18

Mooi soet Bosveld met lang standhoudende rivierfront en baie besproeiingsreg! R10m. 295 ha. Waterberg / Bulgerivier - tussen Vaalwater en Ellisras teen die Mogolrivier. 2 ure vanaf Pretoria. Basiese netjiese akkommodasie. Baie wild. 120 ha besproeiingsreg. Groot damme / keerwalle in die rivier. Wildplaas: 1116
Scenic sweet Bushveldt with long perennial river frontage and a lot of irrigation rights! R10m. 295 ha. Waterberg / Bulgerivier - between Vaalwater and Lephalale (Ellisras) adjacent to the Mogol river. 2 hours from Pretoria. Basic but nice accommodation. Abundant game. 120 ha irrigation rights. Huge dams in the river. Gamefarm: 1116


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Prys (netto - in jou sak)? NB: Gee vir my u werklike minimumprys wat u sal aanvaar. Die internet en buitelanders kan nie vir u 'n beter prys kry as die werklike markwaarde nie.
Price (nett - in your pocket)? NB: Please give me your real minimum price that you're prepared to accept. The internet and foreigners cannot get a better price for you than the real market value)
R10m

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Vaalwater, Bulgerivier omgewing / area

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 2 ure / hours

 

Grootte? / Size?: 295 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig (of anders?) / Shape: More-or-less square (or otherwise?): Langwerpig / Long

 

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe):  Gewone wildheining / Common game fencing

 

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch: Ou plaashuis netjies opgeknap - sien fotos / Old farmhouse neatly renovated - see photos

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 35; koedoe / kudu 5; blouwildebees / bluewildebeest 17; zebra / zebra 3; rooihartbees / redhartebeest 17; eland/ eland 0; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 6; blesbok / blesbuck 60; waterbok / waterbuck 16; kameelperd / giraffe 4; njala / nyala 17; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander / other: Seekoei / Hippopotamus; Krokodil / Nile Crocodile; Luiperd / Leopard kom en gaan / come and go. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?: 0

 

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens). Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens: Golwende topografie met bietjie kliprantjies.

Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch: Rolling topography with some rocky outcrops

 

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens: Omring deur ander wildplase, sommige groot met groot yf soos olifante ens.

Positive neighbours - like if the farm is adjacent to a big reserve etch: Surrounded by other game farms, some huge with big five like elephants etch

 

Tipe grond / Soil type: Sandleem / Sand loam

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Rooibos, Vaalbos, Raasblaar

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed): Gemeng / Mixed

 

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!): Weiding in 'n goeie toestand / Grazing in good condition

 

Paaie - beskryf / Roads - describe: Voldoende paaie / Ample roads

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? Daar is Eskom krag

Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?: There is Eskom power

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 550 mm p a

 

Watervoorsiening / Water supply

Daar is 10 boorgate en dan word uit die rivier gepomp. Daar is so oorvloed water ek't nie eers opgelet na verdere detail nie.

There are 10 boreholes and then they pump from the river. There's such an abundance of water, I didn't even tried to notice more detail.

 

Besproeiing / Irrigation

Hoeveel besproeiingreg het die plaas? / How many irrigation rights does the farm have?: 120 ha

Hoeveel hektare onder besproeiing? / How many hectares under irrigation?: Word nie tans benut  nie - suiwer wildplaas / Not in use at the moment - pure game farm

Beskryf die waterbron / Describe the water source: Mogolrivier met keerwalle - standhoudend / Mogol river with weirs - perennial

Watse besproeiingstoerusting (byvoorbeeld spilpunt, drup, k & p)? / What kind og irrigation equipment (like centre pivit, drip, k & p)?: Geen / None

Hoe sterk is die kragtoevoer wat die pompe trek? / How strong is the power supply for the motors / pumps?: ?

Beskryf die motors en pompe / Describe the motors & pumps: Niks nou vir besproeiing nie, net klein pompie om water te pomp vir die wild / No big pumps for irrigation, only small pump for water for the game

Watse gewasse verbou u? / What crops do you grow?: ?

Enige ander inligting wat belangrik is rakende die besproeiing? / Any other important information regarding the irrigation?: 0

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 5 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Binneplaas / Inside farm

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?:

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: Daar is 'n helipad maar nie 'n aanloopbaan nie. Dit sal maklik wees om een te maak op die oulande / There is a heli pad but not a runway. It will be easy to make one though on the open fields

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? So twwe of drie swart werkers

Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: Two or three black workers

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: Geen / None

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 80 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)? Geen / None

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: Geen / None

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: Nee / No

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R?

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R?

Grondbelasting / Land tax: R?

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R?

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? Privaat maatskappy

How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Private company

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? Ek't vergeet om te vra maar ek dink hy kan net die maatskappy oorkoop

Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: I forgot to ask but I think he can simply buy the shares

Is die boerdery BTW geregistreer? Ek't vergeet om te vra

Is the farming VAT registred?: I forgot to ask

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief: Ja. Inventaris beskikbaar op aanvraag

Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible: Yes. Inventory available upon request

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? Nee

Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Videos
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04
Video 05
Video 06
Video 07
Video 08

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter