Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1119

Opgestel / Created: 2018-06-07
Opgedateer / Updated: 2018-07-07

NATUURSKOON! 2 100 ha. Marken - noordelike hange van die Waterberg oos van Ellisras. 3 ure vanaf Pretoria. Pragtige geboue maar verwaarloos. Heeltemal te veel wild. Wildplaas: 1119
SCENERY! 2 100 ha. Marken - northern slopes of the Waterberg east from Ellisras (Lephalale). 3 hours from Pretoria. Beautiful buildings but palapidated. Way too much game. Gamefarm: 1119


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Prys (netto - in jou sak)? NB: Gee vir my u werklike minimumprys wat u sal aanvaar. Die internet en buitelanders kan nie vir u 'n beter prys kry as die werklike markwaarde nie / Price (nett - in your pocket)? NB: Please give me your real minimum price that you're prepared to accept. The internet and foreigners cannot get a better price for you than the real market value): R20m

Wat betref die prys: Hierdie plaas was op veiling in 2017. Die afslaer was van mening dit dit so R20m behoort te gegaan het maar die maksimim bod was R8m wat van die hand gewys is. Nadat ek die plaas gesien het was ek van mening dat die markwaarde so rondom R4 000 / ha is, dus so R8,5m rond. Die eienaar is egter nog optimisties dat die mark weer by R10 000 / ha kan uitkom. Kom ons kyk maar.

Regarding the price: This farm was on auction in 2017. The auctioneer was of the opinion that it will reach R20m but the highest bid was R8m. After I saw the farm I was of the opinion that the value is around R4 000 / ha, thus around R8,5m. The owner is still optimistic and hope the market will get back to R10 000 / ha. Let's see.

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Marken

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3 ure

 

Grootte? / Size?: 2 100 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig (of anders?) Langwerpig

Shape: More-or-less square (or otherwise?): Rectangular

 

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf): Die wildheining is nie te watwonders nou - oud
Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe): The game fencing isn't of seriously high quality - old

 

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens: Sien fotos
Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch: See photos

 

Wildgetalle  /Game count

100 Bluewildebeest, 250 Impala, 30 Redhartebeest, 30 Zebra, 10 Waterbuck, 10 Giraffe, 15 Eland, 200 Kudu females & young males, 30 Adult Kudu males, 15 Mountain reedbuck, 5 Nyala, 15 Klipspringer. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?: 0

 

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens). Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens: 50% berg

Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch: 50% mountains

 

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens / Positive neighbours - like if the farm is adjacent to a big reserve etch: 0

 

Tipe grond / Soil type: Die plat gedeeltes is sand / The flat area is sand

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Op die plat deel is dit soos Maroela en knoppiesdoring en ander akasias en so aan. In die berge is dit soos bergsering, horingpeultjie, koedoebessie en so aan. Ook mooi wildevye.

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed): Soet

 

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!): Erg oorbewei. Heeltemal te veel wild.

Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!):  Overgrazed. Way too much game.

 

Paaie - beskryf / Roads - describe: Goeie paaie / Good roads

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? Daar is Eskom krag

Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?: There is Eskom electricity

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 550 mm p a

 

Watervoorsiening / Water supply

9 toegeruste boorgate. Goeie opgaar en verpreiding van water / 9 equipped boreholes. Good storage and distribution of water

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?:

Hoe toegerus? / How equipped?:

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):

 

Besproeiing / Irrigation: 0

Hoeveel besproeiingreg het die plaas? / How many irrigation rights does the farm have?:

Hoeveel hektare onder besproeiing? / How many hectares under irrigation?:

Beskryf die waterbron / Describe the water source:

Watse besproeiingstoerusting (byvoorbeeld spilpunt, drup, k & p)? / What kind og irrigation equipment (like centre pivit, drip, k & p)?:

Hoe sterk is die kragtoevoer wat die pompe trek? / How strong is the power supply for the motors / pumps?:

Beskryf die motors en pompe / Describe the motors & pumps:

Watse gewasse verbou u? / What crops do you grow?:

Enige ander inligting wat belangrik is rakende die besproeiing? / Any other important information regarding the irrigation?:

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 15 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? Grens aan 'n openbare grondpad

Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Borders a public gravel road

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 1

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 30 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Op die oomblik minimaal want die plaas is stadig-maar-seker besig om te verval / At the moment minimal because the farm is slowly-but-surely palapidating

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? Edms Bpk

How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Pty Ltd

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: Transport

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible: 0

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: 0

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Videos
Video 01
Video 02

Video 03
Video 04
Video 05
Video 06

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter