Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1127

Opgestel / Created: 2018-11-20
Opgedateer / Updated: 2018-11-20

Gelyk soet Bosveld. Besonderse mooi kameeldoringbome en knoppiesdoringbome! R3,8m. 612 ha. Stockpoort. 3 ure vanaf Pretoria. Leefbare naweekhuis. Klompie wild. Wildplaas: 1127
Flat sweet Bushveldt. Particularly scenic camelthorn trees and knobthorn trees! R3,8m. 612 ha
. Stockpoort. 3 hours from Pretoria. Weekend dwelling. Some game. Gamefarm: 1127


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Prys /Price: R3,8m

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Stockpoort / Ellisras (Lephalale)

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3 ure / 3 hours

 

Grootte? / Size?: 612 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining Wildheining / Fencing Game fenced

 

Geboue: Leefbare naweekhuis / Buildings: Acceptable weekend dwelling

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 55; koedoe / kudu 6; blouwildebees / bluewildebeest 7; zebra / zebra 0; rooihartbees / redhartebeest 24; eland/ eland 3 ♂; gemsbok / gemsbuck 5; volstruis / ostrich 0; blesbok / blesbuck 0; waterbok / waterbuck 1 ♂; kameelperd / giraffe 0; njala / nyala 0; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander / other: 0. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?: 0

 

Topografie plat / Topography Flat

 

Positiewe bure Wildplase / Positive neighbours Game farms

 

Tipe grond / Soil type: Rooigrond / Red soil

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Kameeldoring, knoppiesdoring, hardekool

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed): Soet / Sweet

 

Gehalte van weiding Die weiding is afgewei maar daar's nie bos-indringing of permanente skade nie
Quality of grazing The grazing is is grazed down but not overgrazed and no bush encroachment

 

Paaie - beskryf / Roads - describe: Voldoende / Abundant

 

Is daar Eskom krag? Nee, so 1 km vanaf die naaste punt / Is there Eskom electricity? No, about 1 km from the nearest point

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 400 mm p.a.

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?: 1

Hoe toegerus? / How equipped?: 1

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?: Voldoende / Abundant

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?: 1

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?: 1

Krppe en skuilings / Troughs and hides:

Hoeveel krippe? / How many troughs?: 1

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?: Sien fotos / See photos

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?: 1

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls): 0

 

Besproeiing / Irrigation 0

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 5 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? Grens aan grondpad
Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Borders gravel road

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 0

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 50 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? Die grondpad sny 'n klein stukkie af/ Does a public road cut through the farm and how?: The gravel road cuts off a small piece

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R0

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R0

Grondbelasting / Land tax: Min / Not much

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R0

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? Privaat
How's the farm owned - private, trust, CC, company?
: Private

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? Oordrag
Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?
: Transfer

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Nee / No

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible: 0

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee / No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Bestorwe boedel / Deceased estate

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Videos
Video 01
Video 02
Video 03

Video 04

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter