Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1128

Opgestel / Created: 2018-11-19
Opgedateer / Updated: 2019-02-18

Gelyk soet Bosveld! R4,1m. 995 ha. Steenbokpan. 3 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Baie wild. Wildplaas: 1128
Flat sweet Bushveldt. R4,1m. 995 ha. 3 hours from Pretoria. No buildings. Abundant game. Gamefarm: 1128


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Naaste dorpie? / Nearest town: Steenbokpan

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3 ure / hours

 

Grootte? / Size?: 995 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining Wildheining / Fencing Game fenced

 

Geboue / Buildings 0

 

Wildgetalle: Rooibok 100, koedoe 20, eland 23, gemsbok 20, rooihartbees 40, blouwildebees 150
Game count: Impala 100, kudu 20, eland 23, gemsbuck 20, redhartebeest 40, bluewildebeest 150

 

Wildteelkampe / Game breeding camps: 0

 

Topografie / Topography: Plat / Flat

 

Positiewe bure wildplase / Positive neighbours Game farms

 

Tipe grond Sandleem / Soil type: Sand loam

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Witgat, rosyntjiebos, rooibos

 

Gras soet / Grass sweet

 

Gehalte van weiding Dit was maar afgewei gewees toe ons daar ws die slegste tyd van die jaar
Quality of grazing It was well grazed  when we were there the worst time of the year

 

Paaie voldoende / Roads abundant

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?:

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 470 mm p.a

 

Watervoorsiening 1 toegeruste boorgat / Water supply 1 equipped borehole

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? 15 km grondpad + 15 km plaaspadjie, maak omtrent 4 hekke oop
How far gravel road?: 15 km gravel road + 15 km farm road, opens about 4 gates

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? Binneplaas
Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Inside farm

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? 0
Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 0

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches 0

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 15 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? Privaat
How's the farm owned - private, trust, CC, company?
: Private

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? Oordrag
Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?
: Transfer

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Nee / No

 

Losgoed / Loose assets: 0

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? Nee / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: No

 

Rede vir verkoop? Bestorwe boedel / Reason for sale?: Deceased estate

 

Enige-iets meer?
Waarom is die prys so laag?
Dit is 'n dringende verkoop en ook as gevolg van die lang plaaspadjie met die baie hekke
Anything more?: Why is the price so low? It is an urgent sale but also because of the long farm road with many gates

Videos
Video 01
Video 02
Video 03

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter