Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1133

Opgestel / Created: 2019-07-11
Opgedateer / Updated: 2019-07-15

Teel van wild of Trofeejag met eie Voerproduksie! Hierdie plasie is ontwikkel vir teel van wild, maar noudat "duur wild" nie meer duur is nie, kan dit ook gebruik word om trofeediere in die kleinkampies aan te hou as konsessie vir maklike vinnige jag deur beroepsjagters met hulle buitelandse kliŽnte. Die infrastruktuur is van besonderse hoŽ gehalte.
R3,75m onderhandelbaar. 97 ha
. Rustenburg / Swartruggens. 1Ĺ ure vanaf Pretoria. Goeie huis en tuinwoonstel. Klompie wild. 10 ha onder beproeiing. Baie losgoed. Daar's ook 'n voerkraal vir 2000 skaap. Wildplaas: 1133
PS: Ek is tereggewys deur mense in die jagbedryf omdat hierdie advertensie voorstel dat 'n plaas gebruik moet word vir geblikte jag. Ek stem daarmee saam maar ek probeer maar die verkoper help om sy skade te beperk.

Game breeding or Trophy Hunting with own Feed Production! This farm is developed as a game breeding farm, but now that "expensive game" is not expensive anymore, it can also be used as an easy concession for professional hunters with their foreign clients - stock the small pastures with trophy animals. The infrastructure is of particularly high quality.
R3,75m negotiable. Rustenburg / Swartruggens.
1Ĺ hours from Pretoria. Good house and garden flat. Some game. 10 ha under irrigation. Many loose assets. There's also a feedlot for 2000 sheep. Gamefarm: 1133
PS: I have been reprimanded by people in the hunting industry for suggesting canned hunting on this property. I agree with the criticism but I decided to attempt to help the seller to limit his loss.


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Naaste dorpie? / Nearest town: Rustenburg / Swartruggens

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm:

 

Grootte? / Size?: 97 ha

 

Vorm / Shape: Langwerpig

 

Omheining / Fencing: Baie goeie wildheining

 

Geboue: Huis; Tuinwoonstel; Stoor met slaggeriewe; Skaapvoerkraal vir 2000 skaap; Werkersverblyf.
Buildings
:: House; Garden flat; Barn with slaughtering acilities; Feed pens for 2000 sheep; Worker's accomodation

 

Wildgetalle  /Game count: Daar's 'n klompie rooibokke (insluitend swart en saalrug) en koedoes

 

Wildteelkampe: Hierdie plaas is spesifiek ingerig vir wild teel en daar's heelwat teelkampies, baie dig met varkdraad en elektrifisering en elektriese skuifhekke
Game breeding camps: This farm is specifically developed for game breeding and there are various breeding pastures, very well fenced with pigfencing, electricity and electric gates

 

Topografie: golwend / plat
Topography: rolling / flat

 

Bure: Wild, vee en bespoeiing
Neighbours: Game, livestock and irrigation

 

Tipe grond: Turf en rooigrond
Soil type
:: Peat & red soil

 

Bome: Soetveld spesies
Trees: Sweetveldt species

 

Gras: soet
Grass: sweet

 

Gehalte van weiding: Ĺ goed, Ĺ nie so goed nie
Quality of grazing:
Ĺ good, Ĺ not so good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Is daar Eskom krag?
Is there Eskom electricity?

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 650 mm p.a.

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Al wat ek nou hier hoef te sÍ is dat daar 10 ha besproei word uit boorgate en riviere. Dis egter nie so besendig as wat 'n mens dit dalk graag wil hÍ nie. Ons is ook nie heeltemal seker hoe wettig dit is nie maar dit word al dekades lank nophoudelik uitgeoefen. Meer hieroor by navraag.

Hoeveel? / How many?:

Hoe toegerus? / How equipped?:

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):

 

Besproeiing / Irrigation

Hoeveel besproeiingreg het die plaas? / How many irrigation rights does the farm have?:

Hoeveel hektare onder besproeiing? / How many hectares under irrigation?:

Beskryf die waterbron / Describe the water source:

Watse besproeiingstoerusting (byvoorbeeld spilpunt, drup, k & p)? / What kind og irrigation equipment (like centre pivit, drip, k & p)?:

Hoe sterk is die kragtoevoer wat die pompe trek? / How strong is the power supply for the motors / pumps?:

Beskryf die motors en pompe / Describe the motors & pumps:

Watse gewasse verbou u? / What crops do you grow?:

Enige ander inligting wat belangrik is rakende die besproeiing? / Any other important information regarding the irrigation?:

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 5 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? Binneplaas
Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Inside

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 2

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 2

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 25 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 5 km

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Privaat maatskappy

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? Kan die maatskappy koop met 'n groot opgehoopte verlies
Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?
: Can buy the company with a huge accumulated loss

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed: Sien fotos
Loose assets: See photos

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: X

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Huis / House:

Tuinwoonstel / Garden flat:

Fotos ontvang vanaf die eienaar / Photos received from the owner:

Videos
Video 01
Video 02
Video 03

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter