Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Mooi maroelaveld! R9,5m. 1 294 ha. Steenbokpan. 3 ure vanaf Pretoria. Goeie huis. Basiese jagterskampie. Heelwat wild. Wildplaas: 1134

Scenic marula veldt! R9,5m. 1 294 ha. Steenbokpan. 3 hours from Pretoria. Good house. Basic hunter's camp. Abundant game. Gamefarm: 1134

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1134

Opgestel / Created: 2019-08-19
Opgedateer / Updated: 2020-03-13

#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Naaste dorpie? / Nearest town: Steenbokpan (Ellisras / Lephalale)

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3 ure / 3 hours

 

Grootte? / Size?: 1 294 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig (of anders?) / Shape: More-or-less square (or otherwise?):

 

Omheining: Besonderse goeie 3 meter hoŽ wildheining
FencingParticularly good 3 meter high game fencing

 

Geboue: Goeie huis. Basiese jagterskampie. Slagkamer. Werkershuis.
Buildings: - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch:

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 60; koedoe / kudu 20; blouwildebees / bluewildebeest 5; zebra / zebra 5; rooihartbees / redhartebeest 5; eland/ eland 14; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 15; blesbok / blesbuck 30; waterbok / waterbuck 60; kameelperd / giraffe 14; njala / nyala 6; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 2♂; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander / other: 0. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe / Game breeding camps: 0

 

Topografie: Plat maroelaveldt
Topography: Flat marula veldt

 

Bure: Ander wildplase
Neighbours: Other game farms

 

Tipe grond: Sandleem / sand
Soil type
:: Sand-loam / sand

 

Bome: rooibos, rosyntjiebos, maroela
Trees: redbushwillow, raisenbush, marula

 

Gras: soet
Grass:
sweet

 

Gehalte van weiding: goed
Quality of grazing:
good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte
Roads - abundant roads of good quality

 

Is daar Eskom krag? Ja
Is there Eskom electricity? Yes

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? 470 mm per jaar
Rainfall
- official long term average?
: 470 mm per annum

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?: 8 toegeruste boorgate

Hoe toegerus? / How equipped?:

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 10 km

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? : Binneplaas / Inside fam

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 1

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?:

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 5 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?:

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys: 0
Loose assets (except game) included in the price: 0

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? Nee
Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?
: No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: My mandaat is eintlik om hierdie plaas te adverteer vir R8,95m maar ek't so gevoel jy kan dit kry vir heelwat minder
My mandate is actually to advertise this farm for R8,5m but I have an idea you can get it for much less

Videos
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04
Video 05

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter

MODELFOTO