Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Wildplaas / Gamefarm : 1138

Opgestel / Created: 2020-01-14
Opgedateer / Updated: 2020-12-17

Goed ontwikkel! R11m - 14m, afhangende watter losgoed u saam vat. 451 ha. Bulgerivier (tussen Vaalwater, Ellisras en Thabazimbi). 2 ure vanaf Pretoria. Baie goeie huis en ander geboue. Baie losgoed in goeie toestand. 2,1 km Mogol rivierfront. Klompie wild. Binneplaas. Wildplaas: 1138

Well developed! R11m - R14m, depending what loose assets you take over. 451 ha. Bulgerivier (between Vaalwater, Lephalale  Thabazimbi). 2 hours from Pretoria. Very good house and other buildings. Abundant loose assets in good condition. 2,1 km Mogol river front. Some game. Inside farm. Gamefarm: 1138


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Prys / Price: R12m

 

Naaste dorpie? / Nearest town: Vaalwater

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 2 ure

 

Grootte? / Size?: 451 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining: Wildheining / Fencing:Game fenced

 

Geboue: 1) Goeie woonhuis by die rivier; 2) Goeie huisie vir gaste; 3) Mooi groot stoor; 4) 'n Paar ander geboue / Buildings: 1) Good house at the river; 2) Good house for guests; 3) Nice huge barn; 4) a Few other buildings

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 60; koedoe / kudu 30; blouwildebees / bluewildebeest 30; zebra / zebra 0; rooihartbees / redhartebeest 0; eland/ eland 0; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 0; blesbok / blesbuck 0; waterbok / waterbuck 3; kameelperd / giraffe 0; njala / nyala 0; bastergemsbok / roan 0; swartwitpens / sable 0; basterhartbees / tsessebe 0; buffel / buffalo 0; olifant / elephant 0; leeu / lion 0; Ander / other: 0. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?: o

 

Topografie: Golwend / Topography: Rolling

 

Bure: Ander wildplase / Neighbours: Other game farms

 

Tipe grond / Soil type: Sandleem / Sand loam

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species): Rooibos, vaalbos, huilbos

 

Gras: gemeng / Grass: mixed

 

Gehalte van weiding: Kaalgewei Maar nie oorbewei nie / Quality of grazing: Grazed but not overgrazed

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Is daar Eskom krag? Ja / Is there Eskom electricity? Yes

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 600 mm

 

Watervoorsiening / Water supply

Rivier en boorgate. Voldoende maar nie vir besproeiing / River and boreholes. Ample but not for irrigation

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?:

Hoe toegerus? / How equipped?:

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krppe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls):

 

Besproeiing / Irrigation: 0
Hoeveel besproeiingreg het die plaas? / How many irrigation rights does the farm have?: 0

Hoeveel hektare onder besproeiing? / How many hectares under irrigation?:

Beskryf die waterbron / Describe the water source:

Watse besproeiingstoerusting (byvoorbeeld spilpunt, drup, k & p)? / What kind og irrigation equipment (like centre pivit, drip, k & p)?:

Hoe sterk is die kragtoevoer wat die pompe trek? / How strong is the power supply for the motors / pumps?:

Beskryf die motors en pompe / Describe the motors & pumps:

Watse gewasse verbou u? / What crops do you grow?:

Enige ander inligting wat belangrik is rakende die besproeiing? / Any other important information regarding the irrigation?:

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?: 1 km

Binneplaas? / Inside farm? :

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?: 2

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?: 0

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?: 2

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches: 0

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 20 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: 0

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit: BK / How's the farm owned: CC

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: Ja / Yes

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief: Baie losgoed in 'n goeie toestand. Kyk die fotos. Volledige inventaris wanneer ons 'n ernstige kope aan die lhoek het.
Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible: a Los of loose assets in good condition. Look at the photos. We can create an inventory once we have a serious buyer.

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Nee / No

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Sy kop staan AustraliŽ toe / Considering to move to Australia

 

Enige-iets meer? / Anything more?: 0

Weiding / Grazing

Gasteverblyf / Guest accomodation

Nog weiding / More grazing

Rivier het nie gevloei toe ons daar was nie - net sulke kuile
The river wasn't in flood when we were there - only waterhles like this

Huis / House

Video
https://www.youtube.com/watch?v=hPBdl18zrEk

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter