Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Limpoporivier - 10 km. Hierdie plaas lę in 'n hoefyster en twee van sy grense is Limpoporivier. Alleenmandaat!
R24m. 1 394 ha
. Tussen Buffelsdrift en Stockpoort. 3 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. 30 ha besproeiing. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 1173

Limpopo river - 10 km. This farm is located in a horse-shoe, and two of it's boundaries are Limpopo River. Sole mandate!
R24m. 1 394 ha
. Between Buffelsdrift and Stockpoort. 3 hours from Pretoria. Good buildings. Abundant game. 30 ha irrigation. Loose assets included. Gamefarm: 1173

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwęreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1173

Opgestel / Created: 2022-05-23
Opgedateer / Updated: 2022-06-07

Beskrywing deur die eienaar:

10 km Limpopo rivierfront. Nuwe Bonnox-heining met skuifhekke wat ou regeringsdraad vervang;

Turf teen die rivier, sandgrond in middelveld en kalkveld hoër-liggend;
Ses wild suipings waarvan drie natuurlik en drie deur sonpompe aangevul word;
Boorgate: 2 toegerus vir wildsuipings en 2 vir al die opstalle / huise (boorgate gee konstant water vir wild en huishoudelike gebruik);
Besproeďng: 30 ha Agrico spilpunt toegespan met elektrifiseerde wildsheining. Waterregte geregistreer in plaas se naam;

12 ha reeds uitgespan vir pekanneute;
Pompe KSB: 11Kw wat uit rivier pomp na bufferdam, 22 Kw uit bufferdam na spilpunt;
Eienaarshuis + twee volledige bestuurdershuise, elk met ‘n lapa. Die oorspronklike plaashuis word as store gebruik.
Vier arbeidershuise met twee wooneenhede elk met elektrisiteit, water & riool/septiese tenks;
Werkswinkel met afdakke weerskante en motorhys (lift);
Groot skuur met afdakke aan sykante waar implemente gestoor word en groot voerstoor vir ±10 000 bale en 'n graansilo;
Slagplek met twee koelkamers & vleiskamer en kantoor langsaan;
Jagkamp op die Limpopo-oewer: kombuis/eet- & leef area met twee chalets met vier slaap- & badkamers;
Wildgetalle: Rooibokke 150; Koedoes 20; Elande 30; Waterbokke 15; Blouwildebeeste 50; Sebras 15; Bosbokke 30; Vlakvarke, bosvarke en ander kleinwild kom natuurlik voor.

Opmerking deur die agent: In die video het ek gesę dat alle losgoed nie ingesluit is by die prys nie. Ek het egter agterna met die eienaar gepraat en ons het besluit dat alles ingegooi word buiten die Bobcat.

 

*********************

 

Description by the owner:
10 km Limpopo river front. New Bonnox fence with gates, replaced the old government fence;

Peat close to the river, sand in the middle lime higher up;
Six drinking spots, three natural and three with solar pumps;
Boreholes: 2 for drinking spots for the game and 2 for the houses;
Irrigation: 30 ha Agrico centre pivit, game fenced. Water rights registered on the name of the farm;

12 ha fenced off for pecan nuts;
Pumps KSB: 11 Kw from the river to the dam, 22 Kw from the dam to the centre pivit;
Owner's house + two manager's houses, each with a lapa. The original old farmhouse now serves as storage.
Four worker's houses with running water, electricity & sewerage;
Workshop with canopies on both sides and a vehicle lift;
Huge barn with canopies on both sides to store implements and a store room to store ±10 000 bales and a grain silo;
Butchery with two cool  rooms and an office next door;
Hunter's camp on the bank of the river: lapa with kitchen and dining hall andtwo chalets with four bedrooms and bathrooms;
Game numbers: Impala 150; Kudu 20; Eland 30; Waterbuck 15; Bluewildebeest 50; Sebra 15; Bushbuck 30; Warthogs, bushpigs and othe small game occur naturally.

Notice by the agent: In the video I said that all loose assets are not included. But afterwards we decided that everything are included except the Bobcat.

Videos
Video 01: https://www.youtube.com/watch?v=Xpmf69PkcCA&t=1s
Inleiding en die Herberg / Introduction and the Game Lodge
Video 02: https://www.youtube.com/watch?v=HNyG9g4XuNs
Rivierfront en Binneveld / River front and the Inner Veldt
Video 03: https://www.youtube.com/watch?v=-PSHKE40fyQ
Woonhuise; Funksionele Geboue; Losgoed; Besproeiing / Houses; Functional Buildings; Loose Assets; Irrigation
Video 04: https://www.youtube.com/watch?v=_sFdYoLK36k
Skyfievertoning / Slide show

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naďef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

"TYDMORSERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=5MdaXBK_xqE
"TYDMORSERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sę ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sę dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

"TIME WASTERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=UrO9aDdaglY
"TIME WASTERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter