Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Gesogde ligging. Mooi natuurskoon - groot bome! Ten volle ontwikkelde wildplaas. Rooiberg. R8,2m. 786 ha. 1½ ure vanaf Pretoria. Goeie akkomodasie en ander geboue. Baie wild, insluitend skaars spesies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 1191


Desirable location. Scenery - big trees! Fully developed game farm (wildlife ranch). Rooiberg. R8,2m. 786 ha. 1½ hours from Pretoria. Good accommodation and other buildings. Abundant game, including exotic species. Loose assets included. Gamefarm: 1191

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1191

Opgestel / Created: 2023-01-26
Opgedateer / Updated: 2023-10-30

For English click here (jump-scroll down)

 

Gedetaileeerde beskrywing in Afrikaans

Die 786 hektaar wildsplaas is ongeveer 55 km vanaf Bela Bela (Warmbad) op die Thabazimbi pad. Die plaas is netjies omhein met ‘n geëlektrifiseerde wildsheining en voldoende paaie. Die plaas is boomryk en meer as 100 voëlspesies is al op die plaas geïdentifiseer. Daar is tans 5 geëlektrifiseerde teelkampe wat ongeveer 12% van die plaasoppervlak uitmaak. Die kampe het tans njalas en enkele swart- en split rooibokke in. Die plaas is in ‘n privaat maatskappy geregistreer. Die maatskappy is nie BTW geregistreer nie. Daar is 'n vennootskap wat die plaas huur. Al die losgoed behoort aan die vennootskap en die vennootskap is BTW geregistreer.

Die plaas se infrastruktuur bestaan uit:

Die volgende wild is in twee van die 5 teelkampe (ongeveer 90 hektaar in totaal):

Die volgende wild op die oop plaas se getalle is ‘n raming:

2 Inligting tov behuising:

Daar is vier huise wat bymekaar opgerig is met ‘n gemeenskaplike grasdaklapa. Huise 1 en 2 kan as ‘n eenheid gesien word.

Huis 1:

Huis 2:

Ander inligting:

Huis 3:

3 Ander inligting:

Huis 4:

Ander inligting:

Huis 5 is die oorspronklike plaaswoning weg van die bogenoemde 4 huise (kort geringe aandag):

Bykomende fasiliteite

In die suidwestelike hoek van die plaas is ‘n gebied van ongeveer een hektaar afgekamp wat vroeër jare vir ‘n skool gebruik is en tans as ‘n dienssentrum vir die gemeenskap dien. Die infrastruktuur bestaan uit een gebou met drie groot vertrekke wat as klaskamers gedien het. Een van die klaskamers is intussen as ‘n kombuis ingerig en daar is ook badkamergeriewe. Verder is daar drie enkelwoonstelle. Eskomkrag is aangelê, terwyl water vir die sentrum goedgunstiglik deur ‘n buurplaas geskenk word, welke vergunning uiteraard sal verval wanneer die terrein nie meer vir die bestaande doeleindes aangewend word nie. Hierdie fasiliteite kan vir ‘n verskeidenheid doeleindes aangewend word, byvoorbeeld bykomende verblyfgeriewe, opleidingsdoeleindes, ens.

 

 

Detailed description in English

 

The 786 hectare game farm is approximately 55 km from Bela Bela (Warmbad) on the Thabazimbi road. The farm is neatly fenced with an electrified game fence and sufficient roads. The farm is rich in trees and more than 100 bird species have been identified on the farm. There are currently 5 electrified breeding camps which make up approximately 12% of the farm area. The camps currently have nyala and a few black and split roe deer. The farm is registered in a private company.


The farm's infrastructure consists of:
2 boreholes equipped with submersible pumps
3 water tanks (5,000L; 10,000L; 5,000L)
3 Earth dams
9 Water troughs in the breeding camps and 7 on the open farm
Eskom power (three phase)
Various stores
Slaughter room with the necessary equipment
Coldroom
1 Ford 6600 tractor
Various implements (road scraper; 2 pipe files; trailer; 2 fire engines; harrow; rotary cutter)
Leave tools as needed on a farm (lawn mower; 2 brush cutters; generator; welding machine; compressors (2); chain saw; electric drill; wide angle grinder)
2 worker houses (electrified)
4 residential houses (JG's 2 houses are counted as 1)
Shared thatched roof terrace with braai, equipped kitchen, fridge, cutlery, tables and chairs
1 John Deere 6 wheel Gator
Nissan NP300 4X4 pickup truck

 

2 Information regarding housing:
There are four houses built together with a common thatched roof. Houses 1 and 2 can be seen as a unit.


House 1:
3 bedrooms
1 shower
1 separate toilet
1 bathroom with bath and sink
1 storage room
1 kitchen/ living area
1 lock up garage
Air conditioning in all bedrooms and living room
Alarm system and security lights
All furniture in House 1 included, except 2 imbuia chairs, 1 imbuia sofa, 1 copper bed, as well as wall hangings (photos and drawings) and trophies


House 2:
2 bedrooms, each with its own bathroom (shower/toilet/washbasin)
Kitchen
Air conditioning in rooms and kitchen
Large living area
The house's light work on battery would be off Eskom power
Alarm system and security lights
The living areas of houses 1 and 2 are "connected" with a fenced braai area
Furniture excluded
Other information:
2 carports where 4 vehicles can park
Irrigation system


House 3:
5 bedrooms
1 shower and sink
2 separate toilets
1 bathroom with bath and sink
1 storage room
1 kitchen/ large living area
Large living porch with braai
1 lock up garage
Alarm system and security lights
4 bedrooms and the kitchen/living area are equipped with air conditioners
CCTV cameras around the house with necessary monitors in the house
House's light work on battery would be off Eskom power
All furniture included except trophies, coat racks, double bed in room 4 (will be replaced with 2 single beds), ice machine, washing machine, microwave and all loose items in storage room and garage
3 Other information:
• 2 carports where 4 vehicles can park
• Irrigation system

 

House 4:
• 3 bedrooms
• 1 bathroom with shower and sink
• 1 separate toilet
• 1 bathroom with shower, bath and toilet
• 1 storage room
• 1 kitchen/living area
• Porch with built-in braai
• 3 bedrooms and the kitchen/living area are equipped with air conditioners
• Alarm system and security lights
• All furniture included, excluding chess table and patio furniture
Other information:
1 carport where 2 vehicles can park


House 5 is the original farmhouse away from the above 4 houses (needs minor attention):
2 bedrooms, one of which is a large rondavel
1 bathroom with bath and sink
1 Shower
1 separate toilet
1 air conditioning
Kitchen
Small living area
1 Separate rondavel with sink and two single beds


Additional facilities
In the south-west corner of the farm, an area of ​​approximately one hectare has been camped out, which in earlier years was used for a school and currently serves as a service center for the community. The infrastructure consists of one building with three large rooms that served as classrooms. One of the classrooms has meanwhile been set up as a kitchen and there are also bathroom facilities. Furthermore, there are three single apartments. Eskom power has been installed, while water for the center is kindly donated by a neighboring farm, which permission will obviously expire when the site is no longer used for the existing purposes. These facilities can be used for a variety of purposes, for example additional accommodation facilities, training purposes, etc.

Videos

"Op die plaas gevoel" / "On the farm feeling"

21 minute video

"Op die plaas gevoel" - herbesoek
"On the farm feeling" - revisit


18 minute video


2 min video

"Op die plaas gevoel"
Tweede opvolgbesoek: "Iets interessants"
"On the farm feeling"
Second revisit: "Something interesting"


11 minute video


1 minute video


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".