Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Ten volle ontwikkelde wildplaas! 120 ha. Brits. R10,7m. 1 uur vanaf Pretoria. Goeie akkommodasie wat insluit eienaarshuis, bestuurdershuis, twee herberge - 'n luukse herberg en 'n minder luukse herberg maar steeds luuks genoeg dat ek dit nie 'n "boskamp" noem nie. Hierdie herberge maak 'n stewige omset uit plaaslike toerisme - dis so gerieflik naby aan die groot sentra. Al die nodige buitegeboue soos arbeidersverblyf, slaghuis, skuur ens. Groot hoeveelheid wild - jy sal nie glo wat hierdie plaas dra nie! Die rooibokke (baie van hulle swart) is ongeveer 100, kameelperde 4, blouwildebeeste (baie van hulle goud) 20, 'n klomp volstruise, 'n klomp njalas en veel meer. As jy die video kyk sal jy sien watse wild het ons in net een vinnige draai deur die plaas gesien! Ek moet nog die beraamde getalle kry by die eienaar. Daar is ook 1 300 lemoenbome op 3 ha in volle produksie. Hierdie plaas bestaan uit twee titelaktes. Die deel met die minder luukse herberg en die slaghuis kan bekom word teen R4,3m en die ander deel teen R6,4m (luukse herberg, eienaarshuis, bestuurdershuis, lemoene). Wildplaas: 1201


Fully developed game farm! 120 ha. Brits. R10,7m. 1 hour from Pretoria. Good accommodation which includes owner's house, manager's house, two game lodges - a luxury game lodge and a less luxurious game lodge but still luxurious enough that I wouldn't call it a "bush camp". These game lodges make a solid turnover from local tourism - it's so conveniently close to the major centres. All the necessary outbuildings such as labourers' accommodation, butchery, barn etc. Huge amount of game - you won't believe what this farm carries! The impala (many of them black) are about 100, giraffes 4, bluewildebeest (many of them gold) 20, a bunch of ostriches, a bunch of nyalas and much more. If you watch the video you will see what wildlife we ​encountered in just one quick game drive! I still need to get the estimated numbers from the owner. There are also 1 300 orange trees on 3 ha in full production. This farm consists of two title deeds. The part with the less luxurious game lodge and the butchery can be acquired for R4,3m and the other part for R6,4m (luxury game lodge, owner's house, manager's house, oranges). Game farm: 1201

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 1201

Opgestel / Created: 2023-02-21
Opgedateer / Updated: 2023-03-06

Caveat by my fotos: Ek het die plaas besoek op 'n gewone dag, sonder dat die akkomodasie reggemaak was vir gaste. So alles is nie mooi opgemaak nie, maar jy kan die standaarde sien. Die plaas het 'n webwerf met mooi fotos, maar ek kan dit natuurlik nie hier bekendmaak sonder om die plaas se identiteit te verklap nie. Daai inligting kan ek gee aan belangstellende kopers.

 

Caveat with my photos: I visited the farm on a normal day, without the accommodation being prepared for guests. So everything is not made up nicely, but you can see the standards. The farm has a website with nice photos, but of course I can't publish it here without revealing the farm's identity. I can give that information to interested buyers.

Hoofherberg / Main game lodge

Ander herberg / Other game lodge

Eienaarshuis / Owner's house

Oupa se huis of bestuurdershuis / Granny's house or manager's house

Buitegeboue / Outbuildings

Veld

Videos

"Op die plaas gevoel / "On the farm feeling"

https://youtu.be/2Kld-pX-6oI


3 min video


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".