Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

KommersiŽle wildplaas. Golwende soet Bosveld. Rivier! US$9m = ĪR135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2Ĺ ure vanaf Pretoria. Luukse geboue. Alle bosveld / savanne wild in groot getalle insluitend groot 5 (uitgesluit leeus). Wildplaas: 150

Commercial game farm (wildlife ranch). Rolling sweet Bushveldt. River! US$9m = ĪR135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2Ĺ hours from Pretoria. Luxury buildings. All bushveldt / savannah game (wildlife) in huge numbers including big 5 (excluding lions). Gamefarm: 150

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 150

Opgestel / Created: 2021-10-28
Opgedateer / Updated: 2021-12-14

Game numbers: Impala 1 200; Kudu 360; Bluewildebeest 150; Eland 110; Gemsbuck 100; Ostrich 20; Redhartebeest 25; Waterbuck 290; Nyala 140; Blesbuck 10; Giraffe 60; Zebra (Burchell) 130; Mountain zebra 0; Crocodile 25; Hippo 6; White rhino 2; Black rhino 0; Elephant 22. Small game like duiker, steenbuck and wart hog, and predators like leopard, lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Complete and detailed valuation report available upon request.

 

These photos were taken by myself (Tjaka Erasmus) on 2018-09-20:

The following photos were taken on 2018-09-20 by an estate agent who accompanied me to the farm:

These photos were taken by me on 2021-11-11:

These photos were aquired from other sources:

*******************

******************

**************************

Video
https://www.youtube.com/watch?v=GawnziP-L-Y

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek het streng instruksies van die eienaar dat ek geen verdere inligting mag verskaf alvorens die voornemende koper bewys gelewer het van sy vermoŽ om die plaas te bekostig nie want:
1) Daar is te veel navrae bloot uit nuuskierigheid en
2) Enige wildplaas, ongeag sy opbreng, is vakansie-eiendom, nie kommersiŽle eiendom nie. M.a.w. die opbrengs regverdig nie die prys nie.
So dis die eerste ding wat ek by jou moet uitvind Ė wat kan jy vir my gee om die eienaar te oortuig dat jy hierdie plaas kan bekostig sonder inagneming van die opbrengs van die plaas self? Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak.

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sÍ ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sÍ dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

Buyer, do you have the financial ability?

I have strict instructions from the owner of this farm: I am not allowed to give any more information before I ascertained that you have the ability to afford this farm because:
1) There are too many enquiries simply out of curiosity and
2) Any game farm, no matter the profit, is leisure property, not commercial property. In other words, the proceeds do not justify the price.
So when you contact me, I'm gonna ask you: what can you give me to convince the owner that you afford this farm, without taking into account the proceeds of the farm itself? Please, when you contact me, give it to me right from the outset.

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter