Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Mooi natuurskoon. 30% berg. Mooi groot bome. Gewilde ligging! R12,75m. 954 ha. Bulgerivier. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie huis en ander geboue. Baie wild. Mooi seisoenale fonteine en watergate. Grens aan Marakele Nasionale Park. Wildplaas: 161


Natural beauty. 30% mountains. Huge trees. Popular location! R12,75m. 954 ha. Bulgerivier. 2 hours from Pretoria. Good house and other buildings. Abundant game. Scenic seasonal springs and waterholes. Adjacent to Marakele National Park. Gamefarm: 161


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwęreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 161

Opgestel / Created: 2023-01-03
Opgedateer / Updated: 2023-04-27

Geleë in die Bulgerivier area, in die middel tussen Vaalwater, Thabazimbi en Ellisras. Goeie wildheining - 22 drade. 1) Gerieflike woonhuis; 2) Chalets vir gaste / jagters; 3) Basiese Boskamp; 4) Al die nodige funksionele geboue soos slaghuis, stoor, buitegeboue, werkershuise ens. Drie teelkampe geëlektrifiseerd: 2 x 25 ha, 1 x 50 ha. 30% berg, 70% mooi gelyk soet Bosveld met pragtige groot bome en rivierlope. Mooi gronddame / watergate. Voldoende goed-onderhoude paaie. Eskom krag. 500 mm p.a. langtermyngemiddelde reënval. 6 boorgate, 4 toegerus - 2 met dompelpome, 2 met sonpompe. Die sterkste boorgat se kapasiteit is so ± 3 000 l / h. Waterverspreiding: 6 watertenks, 2 sement reservoirs (sementdamme), 6 sement krippe, 1 watergat. 4 skuilings. Daar's ook 4 seisoenale fonteine uit die berg uit. Drie plaaswerkers. Geen grondeis of bewoningsreg. Geen serwitute, plaasskooltjies, plakkerskampe of enige soortgelyke kopseer nie. Geen onooglike strukture soos hoogspanningsdrade nie. Die plaas is in 'n BK en net die ledebelang hoef oorgekoop te word - geen oordragskoste = besparing. Die boerdery is BTW geregistreer. Plaasimplimente en ander losgoed: meubels in die gasteverblyf, trekker, 2 sleepwaens, 1 Land Rover bosvoertuig, 1 Hilux wildkyker,1 Land Cruiser jagvoertuig, 1 wildsleepwa. Wildgetalle: Rooibok 250, Koedoe 70, Waterbok 20, Gemsbok 15, Nyala 40, Sebra 12, Blouwildebees 30, Blesbok 13, Rietbok 20, Kameelperd 9, Bosbok 25, Duiker 50, Steenbok 30, Klipspringer 20, Rooiribbok 10, Vlakvark 40, Gouewildebees 21 (in kleinkampie).

 


Located in the Bulge River area, in the middle between Vaalwater, Thabazimbi and Ellisras. Good game fence - 22 strands. 1) Comfortable main house; 2) Chalets for guests / hunters; 3) Basic Bush Camp; 4) All the necessary functional buildings such as butchery, barn, outbuildings, workers' houses etc. Three breeding pastures electrified: 2 x 25 ha, 1 x 50 ha. 30% mountain, 70% beautiful flat sweet Bushveldt with beautiful big trees and river courses. Nice ground dam / waterholes. Sufficient well-maintained roads. Eskom power. 500 mm p.a. long-term average rainfall. 6 boreholes, 4 equipped - 2 with submersible pumps, 2 with solar pumps. The strongest borehole's capacity is about ± 3 000 l/h. Water distribution: 6 water tanks, 2 cement reservoirs (cement dams), 6 cement troughs, 1 water hole. 4 hides. There are also 4 seasonal springs out of the mountain. Three farm workers. No land claim or right of occupancy. No servitudes, farm schools, squatter camps or any similar headache. No unsightly structures such as high voltage wires. The farm is in a CC and only the member interest needs to be bought over - no transfer costs = savings. The farm is VAT registered. Farm implements and other loose items: furniture in the guest accommodation, tractor, 2 trailers, 1 Land Rover bush vehicle, 1 Hilux game viewer, 1 Land Cruiser hunting vehicle, 1 game trailer. Game numbers: Impala 250, Kudu 70, Waterbuck 20, Gemsbok 15, Nyala 40, Zebra 12, Bluewildebeest 30, Blesbuck 13, Reedbuck 20, Giraffe 9, Bushbuck 25, Duiker 50, Steenbuck 30, Klipspringer 20, Mountain reedbuck 10, Warthog 40, Goldenwildebees 21 (in breeding pasture).

Videos

"Op die plaas gevoel" / "On the farm feeling"

37 minute video.
1e besoek / 1st visit

"Op die plaas gevoel" / "On the farm feeling"

27 minute video. Herbesoek / Revisit.


3 minute video


1 minute video


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naďef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sę ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sę dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".