Game farms for sale


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   188

     

Opgestel

2013-02-25 Created

Opgedateer

2018-11-24 Updated

 

Gelyk soet Bosveld! 1 227 ha. R5,5m onderhandelbaar. Marken. Goeie herberg, buitegeboue en wildteelkampe. Baie wild. Wildplaas: 188

Flat sweet Bushveldt! 1 227 ha. R5,5m negotiable. Marken. Good lodge, outbuildings and breeding camps. Abundant game. Gamefarm: 188

Naaste dorpie? / Nearest town?

Marken

Grootte? / Size?

 1227 Ha

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe)

 Wildheining 24 Drade, Goeie Toestand

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens. / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch.

Siersteen, Grasdak, 3 Chalets, Swembad, Groot Lapa, Groot Stoor, Nuut opgeknapte Boskamp

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala 190; Koedoe 25; Blouwildebees 150; Eland 20; Gemsbok 2; Njala / Nyala 3; Kameelperd / Giraffe 12, Swartwitpens / Sable (nie ingesluit by die prys / not included in the price)

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?

 5 x Wildteelkampe 25 Ha elk, Ge-elektrifiseerd

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens). Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens. / Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch.

 Plat Topografie

Positiewe bure - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ ens. / Positive neighbors - like if the farm is adjacent to a big reserve etch.

 Ja

Tipe grond / Soil type

 Rooi Sanderige Grond

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species)

 Maroela, Knoppiesdoring, Rooibos

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed)

 Soetgras

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!)

 Weiding in goeie toestsnd

Paaie - beskryf / Roads - describe

 Baie paaie in goeie toestand

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?

 Ja

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?

 470 - 500

Watervoorsiening
Water supply

Boorgate
Boreholes

Hoeveel? / How many?:  4

Hoe toegerus? / How equipped?:  2 Met Dompelpompe

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?Ī 10 000 L/U

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:    6 Watertenks

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:  2

Krppe / Troughs

Hoeveel / How many?:   5 Sement, 4 Wildkrippe in Teelkampe

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?: Geboude Wildskrippe

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:    2

Besproeiing / Irrigation

Hoeveel besproeiingreg het die plaas? / How many irrigation rights does the farm have?:  Geen

Hoeveel hektare onder besproeiing? / How many hectares under irrigation?:   Geen

Beskryf die waterbron / Describe the water source: Nvt

Watse besproeiingstoerusting (byvoorbeeld spilpunt, drup, k & p)? / What kind og irrigation equipment (like centre pivit, drip, k & p)?:

Hoe sterk is die kragtoevoer wat die pompe trek? / How strong is the power supply for the motors / pumps?: Nvt

Beskryf die motors en pompe / Describe the motors & pumps: Nvt

Watse gewasse verbou u? / What crops do you grow?:   Nvt

Enige ander inligting wat belangrik is rakende die besproeiing? / Any other important iformation regarding the irrigation?: Nvt

Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls):

 Geen Riviere, 1 Gronddam en 1 Pan

Ligging & toegang
Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?:

 Ī 65 km Grondpaaie op plaas.

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? :

  Plaas grens aan teerpad.

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is?:
How many gates to open & close before you're on the farm?:

 Een hoofhek (Skuifhek) met elektriese motor.

Vliegveld? / Runway?

 Ja

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?

 5 Swart werkers

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?

 Geen

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer. / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache.

 10 km

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?:    Geen

Is daar of kom daar groot Eskom pilons oor die plaas? / Are there or are there coming huge Eskom pilons?:  Nee

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:   Nee

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?

  Maatskappy

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?

 Moet Transporteer

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?

 Ja

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible

 Ja

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?

 Nee

Rede vir verkoop? / Reason for sale?:

Wil nader aan Pretoria koop.

Enige-iets meer? / Anything more?

 Plaas is goedgekeur om intensief te teel met Swartwitpense Bastergemsbokke Tsessebe en Nyala

Los Goed

2 x Wildbesigtigings voertuie, Trekker, Sleepwa, Skraper, Slasher, Hammer Meul, TLB

Meer volledige inligtingstuk beskikbaar op versoek More complete information document available upon request

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

 • Alvorens ons vir u 'n plaas se koŲrdinate kan gee of 'n afspraak maak om die plaas te besigtig benodig ons antwoorde op die volgende vrae:
  1) Die naam, identiteitsnommer, telefoonnommers van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop. Indien dit nie u self is nie benodig ons u naam en identiteitsnommer ook.
  2) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  3) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  4) Koop u alleen of saam met vennote?
 • Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiŽle vermoŽ het om te koop is dit reg met ons.

Buyer, do you have the financial ability?

 • Before we can give you the co-ordinates of a farm or make an appointment to view a farm, please supply us the following information:
  1) The name, identity number and telephone numbers of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm
  .
  If it's not you yourself, we need your name and identity number too.
  2) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  3) Are you making use of an investor / investors?
  4) Are you buying alone or with partners?

 • We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy it's okay with us.

Waarom is sommige plase se droompryse so buitensporig hoog? Want sommige eienaars het buitensporige verwagtinge. Normaalweg los ons die eienaar sodat hy self agterkom sy prys is te hoog en dit dan laat sak - as ons vir 'n eienaar sÍ sy prys is buitensporing dink hy dalk ons probeer hom indoen en ons verloor die inisiatief. Eienaars glo dikwels hulle kan buitensporige pryse vir hulle eiendomme kry indien hulle in die buiteland adverteer of op die internet, maar hulle sit die pot mis. Natuurlik kan 'n koper 'n aanbod maak. Uiteindelik verhandel 'n plaas teen markwaarde of bly maar net in die mark sonder om te verkoop.

Why are some farms' asking prices so exorbitant? Because some land owners have exorbitant expectations. We normally leave the owner until he realise by himself that his price is exorbitant and then drops it on his own initiative - if we advise an owner that his price is too high he may think we're trying to put him in and we loose the initiative. Owners often think they can get an exorbitant price by advertising abroad or on the internet, but they make a mistake. Of course a purchaser can make an offer. Eventually the farm sells at market value or just sits on the market.

Grond-eienaar: wanneer kommissie verdien word en wanneer dit opeisbaar & betaalbaar word

 • Hierdie kantoor verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen u (minimum) terme.
 • Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien u nie wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.
 • Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling).
 • Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Land owner: when commission is earned when it becomes due & payable

 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at your (minimum) terms.
 • Signature of a Contract of Purchase and Sale is the next step and if you refuse to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Thus, don't abuse us to test the market.
 • Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).
 • For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.