Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Rivier! R25m onderhandelbaar. 2 400 ha. Buffelsdrift. Huis; Herberg; Buitegeboue. Baie wild. 10 ha onder besproeiing. Wildplaas: 228

River! R25m negotiable. 2 400 ha. Buffelsdrift. House; Lodge; Outbuildings. Abundant game. 10 ha under irrigation. Gamefarm: 228

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 228

Opgestel / Created: 2010-01-05
Opgedateer / Updated: 2020-09-09

Rivier! R25 m. o/h/b  2 400 ha.Lephalale (Ellisras) distrik, Buffelsdrift omgewing - eintlik noord van Thabazimbi. 3 ure vanaf Zambezi Rylaan (Pretoria). Wildwerend omhein. Huis; Herberg; Buitegeboue insluitend slaggeriewe. Plat topografie. Rooibok 250, koedoe 100, blouwildebees 50, blesbok 0, zebra 50, waterbok 100, rooihartbees 25, eland 3, kameelperd 0, gemsbok 30, njala 6. ook: steenbok, duiker, vlakvark, bosvark, bosbok, luiperd, jagluiperd, rooikat, rooijakkals, bakoorvos, maanhaarjakkals, bruinhiŽna, kleiner roofdiere & groot verskeidenheid voŽls. Geskik vir geweerjag, boogjag & teel van wild. Tipe grond:sand Flora - bome: rosyntjiebos, witgat, kameeldoring. Tipe gras: gemeng. Weiding in goeie toestand. Voldoende paaie. Eskom krag. ReŽn: 420 mm p.a. Matlabas rivier; 5 toegeruste boorgate, sterkste lewer 3 000 l / h; 5 reservoirs; 5 watergate / krippe met skuilings. Wildheining in goeie toestand. 10 km vanaf teerpad. 3 arbeiders. Baie vÍr vanaf enige plakkerskamp of soortgelyke kopseer. Geen grondeis of bewoningsreg. Nie naby myne, kragstasies, hoogspanningsdrade of ander onooglikhede nie. Privaat besit. BTW geregistreer. Alle losgoed ingesluit buiten goedere van private - / sentimentele aard . Afbetalingsterme: nie met verkoper bespreek nie - maak 'n aanbod as jy wil. Rede vir verkoop: onbekend (ek vra nie want ek kry nie 'n eerlike antwoord nie). Algemeen: uitstekende jagplaas: Fotos & videoklips - sien laer af. Ruitverwysing beskikbaar aan goedgekeurde kopers. Goedkeuring van drie kinders nodig om te verkoop Wildplaas: 228

River! R25m neg. 2 400 ha. Lephalale (Ellisras) district, Buffelsdrift area - actually north from Thabazimbi. 3 hours from Zambezi Drive (Pretoria). Game fenced. House; Lodge; Outbuildings including slaughtering facilities. Flat topography. Impala 250, kudu 100, bluewildebeest 50, blesbuck 0, zebra 50, waterbuck 100, redhartebeest 25, eland 3, giraffe 0, gemsbuck 30, nyala 6 also: Steenbuck, duiker, warthog, bush pig, bushbuck,  leopard, cheetah, caracal, jackal, bat ear fox, brown hyena, smaller predators & great variety of birds. Suitable for rifle hunting, bow hunting & game breeding. Type of soil: sand. Flora - trees: raisinbush, witgat, camelthorn; mixed grass. Grazing in good condition. Abundant roads. Escom power. Rain: 420 mm p.a. Matlabas river; 5 equipped boreholes, strongest supplies 3 000 l / h; 5 reservoirs; 5 waterholes / troughs with hides. Game fencing in good condition. 10 km from tar road. 3 labourers. Very far from squatter camps or similar headaches. No land claims. Not near mines, power stations, pilons or other ugly structures. Privately owned. VAT (Value Added Tax) registered. All loose assets included accept those of personal - / private nature . Down payment terms: not discussed with seller - make an offer if you wish. Reason for sale: unknown (I don't ask because I don't get an honest answer). General: Excellent hunting farm. Photos & video clips - see below. Grid reference available to approved purchasers. Approval of three children needed to sell. Gamefarm: 288

 

 

Video
Geen / None

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter

MODELFOTO