Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

LIGGING; NATUURSKOON; PASSIEWE INKOMSTE; LOPENDE SAAK!
R8,5m. 406 ha
. Ellisras (Lephalale). 2˝ ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 251

LOCATION; SCENERY; PASSIVE INCOME; RUNNING CONCERN!
R8,5m. 406 ha
. Ellisras (Lephalale). 2˝ hours from Pretoria. Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 251

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwęreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 251

Opgestel / Created:
Opgedateer / Updated: 2022-07-10

For English click here (jump-scroll down)

 

Gedetaileeerde beskrywing in Afrikaans

 

Die heel eerste ding wat ek aan julle moet verduidelik rakende hierdie plaas is - waarom is die prys per hektaar so hoog?

 1. LIGGING: Hierdie plaas lę 20 km oos van Ellisras. Dis binne ry-afstand van die dorp af maar buite die dorp se "buzz". Die myn en kragstasies lę wes van die dorp. Die swart trust lę 40 km oos van die dorp, dus 'n goeie 20 km weg.

 2. NATUURSKOON: Daar's 'n enkelstaande koppie op die plaas. Al die akkomodasie is daarop aan die oostekant, so jy sien niks van die dorp nie - net hierdie uitgestrekte ongerepte Bosveld. Baie mooi.

 3. PASSIEWE INKOMSTE: Daar's heelwat akkomodasie daar, dalk meer as normaalweg benodig. Maar niks staan onbenut nie. Die hoofwoning / eienaarshuis word uitverhuur vir ±R21 000 p.m. onder kontrak tot 2028. Die sekondęre woning / bestuurdershuis word uitverhuur teen ±R5 000 p.m. Van die chalets kan ook verhuur word vir so ±R3 500 p.m. Dan's daar nog genoeg akkomodasie vir jouself, jagters, gaste en vriende, sonder enige verlies aan privaatheid. Jy't steeds jou privaatheid en jy's steeds die volle gebruik van die plaas.

 4. LOPENDE SAAK: Ten volle toegerus om gaste en vriende te onthaal. Lapa, boma (vuurmaak), kroeg, swembad, juccuzi met alles van stoele tot potte-en-panne.

My fotos hieronder en Youtube video (onder die fotos) wys vir jou alles mooi.

 

Detailed description in English

 

The very first thing I must explain to you is - why is the price per hectare so high?

 1. LOCATION: THis farm is located 20 km east from Ellisras (Lephalale). It's within traveling distance from town but outside the "buzz". The mine and power stations are to the west from town. The black trust area is located 40 km east from town, a good 20 km from the farm.

 2. SCENERY: There's an isolated hill on the farm. All the accomodation is on top of it, to the east, so you don't see the town - only this panoramic unspoilt wilderness. Very scenic.

 3. PASSIVE INCOME: There's a lot of accommodation. The main house is rented out for ±R21 000 p.m. under contract until 2028. The second house is rented out for ±R5 000 p.m. Some of the chalets can be rented out for ±R3 500 p.m. Then there's still enough accommodation for yourself, hunters, guests and friends. You retain your privacy and complete use of the farm.

 4. RUNNING CONCERN: Fully equipped to entertain. Lapa, boma (fireplace), bar, swimming pool, juccuzi complete with chairs, pots-and-pans etch.

My photos lower down and Youtube video (after the photos) shall give you a good idea.

Video
https://www.youtube.com/watch?v=ocqFLP6Lg3Q

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los - ek help graag, MAAR - die eerste ding wat ek by jou moet uitvind – wat kan jy vir my gee om die eienaar te oortuig dat jy hierdie plaas kan bekostig? Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

 1. TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.

 2. Tydmorsers se motiewe wissel van
  a) Naďef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
  b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,
      van so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
      tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
      tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
  c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
  d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS video: https://www.youtube.com/watch?v=Iu1F48R1tDA

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sę ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sę dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

Buyer, do you have the financial ability?

I have strict instructions from the owner of this farm: I am not allowed to give any more information before I ascertained that you have the ability to afford this farm. Please, when you contact me, give it to me right from the outset. For more particulars about this, please follow the link to my page "Estate Agents".

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.