Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Soet Bosveld - effens gebroke, nie 100% plat nie! R8,5m. 1 803 ha. Maasstroom (wes van Alldays). Goeie akkommodasie. Baie wild. Wildplaas: 431

Sweet Bushveldt - slightly broken, not 100% flat! R8,5m. 1 803 ha. Maasstroom (west from Alldays). Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 431

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 431

Opgestel / Created: 2022-03-30
Opgedateer / Updated: 2022-06-01

Size of farm: 1 803 ha

Location of farm: Maasstroom (west from Alldays). in Limpopo Province.

Access to farm: Adjacent to dirt road, 5 km from tar road.

Number of title deeds: One

Ownership type: Registered in a CC.

A buyer can decide to buy the shares or membership in the CC.

VAT registration: The CC is VAT registered

Loose assets: The loose assets (except the game) are not included in the selling price. The sale of the loose assets is negotiable. A small number of loose assets are not for sale.

Reason for sale: The owner and his wife are in their seventies and ready for a further phase in life.

 

Game lodge: Built from natural rock under thatched roof in a H shape consisting of:

• 3 Spacious ground oor bedrooms with en-suit bathrooms. Two rooms are air-conditioned.

• 1 Small children's bedroom adjacent to one of the other bedrooms.

• One very spacious second oor bedroom with en-suit bathroom. This is the only room on the second oor. The entrance is from the outside of the lodge, with steps running up to a balcony. It has two balconies with a beautiful view.

• Office with en-suit bathroom.

• 1 Small bedroom on the mezzanine oor of the office.

• Semi open plan kitchen with a separate pantry and scullery.

• Dining room.

• Large living room.

• Store room

 

Thatched lapa: The lapa is equipped with a bar counter, a huge 12 seat sleeper table, 4 ceiling fans and adjacent outside bathroom. The lapa is directly next to the swimming pool and braai area.

Braai area: The braai area is under large trees (Paperbark thorn and Weeping boer bean). It is semi enclosed with a natural rock wall and has an elevated re place.

Swimming pool: An oval shaped swimming pool (approximately 3m x 6m).

 

Chalets: The chalets is approximately 20 m from the game lodge and is also built from natural rock under thatched roof consisting of:

• Two bedrooms, each with en-suit bathroom.

• A spacious living room.

 

Hunters camp / Bush lodge: The hunters camp is about 150m from the game lodge. It consists of the following:

• Two bedrooms, each with en-suit bathroom.

• A spacious living area with a kitchen and dining area.

• A large lapa under a knob thorn tree, with a braai area and an elevated re place.

 

Workshop: The size of the workshop is 6m 12m.

Laundry: The size of the laundry is 3m 6m.

Butchery: The size of the butchery is 6m 6m. Inside the butchery there is a small cold room

of 1m 3m.

Slaughter facility: A skinning area of 3m 12m with a manual carcass hoist, adjacent cold room of 3m 3m and drying room for skins and trophies.

Farm shed: The 6m 12m shed is used to store fodder. It has the capacity to comfortably store 1000 bales of lucerne.

 

The staff quarters consist of 7 separate bedrooms and two bathrooms.

 

Comments:

1. The lodge is located within a fenced area. The fenced area also contain the lapa, swimming pool, workshop, butchery and laundry.

2. The thatched roofs need urgent attention.

3. The staff quarters need upgrading.

 

The farm is enclosed with a game fence (21 horizontal strands). The condition of the fence is reasonably good, although some parts of the fence needs attention. There are no inside fences.

The farm has a good network of roads, which covers the entire farm.

There are two hides (mainly for bow hunters) each located 20m from a water trough.

 

One borehole is equipped with a 2KW submersible pump. A second new standby borehole is not equipped.

The water supply from the equipped borehole is more than ample for drinking water for the game, household use, vegetable garden and maintaining a small pool in the earth dam during the dry season. Water tanks: 4 x 5 000 litre tanks

There are three cement dams (reservoirs) all of approximate 6m diameter and a height of 1.8m.

One dam is near the equipped borehole and the other two are situated at strategic spots on the farm. All the dams are fed from the equipped borehole.

Earth dams and natural pans: During the rainy season the dam is fed by a small stream. During the dry season we maintain a smaller pool inside the dam, which is fed from a borehole. There are a number of natural pans which are mostly dry during the dry season.

On the farm there are 3 troughs of the cattle type and 3 troughs of the game type. The location of the troughs are either near a cement dam or a water tank, from which it is fed. Inside the breeding camp there is 1 trough of the game type.

 

Electricity is 3-phase supply from Eskom. There is a transformer in the 22KV Eskom supply line. All the accommodation have electricity.

 

The grass is typical bushveld sweet grass. The condition of the veldt is good - obviously dependable on the annual rain fall.

There is a large variety of trees, among others: Knob Thorn, Marula, Sickle Bush, Brandy Bush (Rosyntjiebos), Cork Wood, Red Bush Willow and Lead Wood.

There were no cattle on the farm for the past 20 years. How-ever, due to earlier cattle farming there are areas where bush encroachment occurs, due to previous overgrazing. There are no foreign plant species. Bush encroachment are mainly due to Sickle Bush and Brandy Bush (Rosyntjiebos).

The average rainfall is approximately 350mm per year.

 

The game is included in the sale op the farm. Most of the game occur on the open farm. There is a fenced breeding camp of approximately 30 Ha. The only game in the breeding camp are Sable antelope and nyalas. The following is a conservative estimate of the game numbers on the farm: Blue Wildebeest 70; Eland 5; Gemsbuck 40; Giraffe 20; Impala 200; Kudzu 50; Nyala 10 (three bulls and two ewes inside the breeding camp); Sable antelope 9 (one large bull, one small bull and 7 cows inside the breeding camp); Waterbuck 30; Zebra 14. Apart from the above mentioned game there are also Warthog, Steenbuck and Duiker (the last mentioned

in abundance). The game numbers are regularly checked by the farm manager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************

Video
https://www.youtube.com/watch?v=KvNWwA2J8Vk

https://www.youtube.com/watch?v=KazVOXdTLvU
(Skyfievertoning / Slide show)

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

"TYDMORSERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=5MdaXBK_xqE
"TYDMORSERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

"TIME WASTERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=UrO9aDdaglY
"TIME WASTERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Free Web Hit Counter