Game farms for sale


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   505

     

Opgestel

Long ago Created

Opgedateer

2017-06-14 Updated

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 

Groot 5 reservaat! 37 000 ha. Waterberg. Luukse herberg. Alle bosveld / savanna wild insluitend die groot 5. Koop 500 ha binne hierdie privaat wildreservaat met geen binnedrade. Verskeie gedeeltes beskikbaar, meeste met luukse herberg, meeste herberge gekommersialiseer. Ook aandele in herberge. Ek adverteer nie elke eiendom nie - doen navraag by my oor wat tans beskikbaar is. Wildplaas: 505

Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg. Luxury lodge. All bushveldt / savannah game including the big 5. You buy 500 ha inside this private game reserve with no internal fences. Various properties available, most of them with a luxury lodge, most lodges commercialized. Also shares in lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505

Algemeen

Hierdie Privaat Wildreservaat, Ī 37 500 ha, is geleŽ in die Waterberg. Dit bestaan uit 61 plase van Ī 500 ha elk. Geen binneheinings. Ryregte oor die hele reservaat. Die buitegrense is behoorlik wildwerend omhein en ge-elektrifiseer. Die bestuursliggaam hanteer die wildboerdery (geen jag), instandhouding van die infrastruktuur & algemene bestuur - heffing tans Ī R12 000 p.m. (in lyn met uitgawes vir 'n 500 ha wildplaas) Die hele reservaat is toeganklik deur ‘n netwerk van netjiese paaie. Elke eiendom het ‘n goeie waterbron, paaie & toegang tot Eskom krag. Telefone is outomaties en selfone het beperkte ontvangs. Die standaarde is hoog en smaakvol, gerig op die eksklusiewe mark. Kommersialisering van herberge word toegelaat. Maksimum toegelaat 6 chalets & 16 beddens per plaas: 10 beddens vir gaste, 2 vir eienaars, 4 vir personeel. Maksimum 1 wildbesigtigingsvoertuig & 1 diensvoertuig almal eenvormig donkergroen. Die topografie is golwende berg met standhoudende riviere en groot bome. Gemengde tot suur bosveld. Geen sekuriteitsprobleme, agterlike bure en grond-eise nie. Alle bosveld / savanne wildspesies kom voor insluitend die groot 5 Die wild behoort aan 'n artikel 21 maatskappy (maatskappy sonder winsbejag) en elke plaaseienaar het aandele in die maatskappy. Bouvoorskrifte: Geen siersteen. Klip uit die omgewing of gepleister & geverf 'n goedgekeurde kleur. Geen dubbelverdiepings. Alles grasdak, vensterrame & deurkosyne hout. Alle geboue binne 75m van die middelpunt. Streng rioolvoorskrifte. Water tot by bouperseel gebring deur beheerliggaam, eie waterverspreiding na geboue. Geen tuine. Geen honde & katte. Ek adverteer nie die indiwiduele plase / herberge / aandele wat ek te koop het binne Welgevonden nie. Daar is altyd te koop. Doen asseblief by my navraag oor die beskikbare eiendomme op die oomblik. Verwysing: 505

General

This Private Game Reserve, Ī 37 500 ha, is located in the Waterberg. It comprises of 61 farms of Ī 500 ha each. No internal fences. Traversing rights over the whole of the reserve. The outside perimeter is properly game fenced & electrified. There are good roads all over the property and each farm has an abundance of water supply, roads & access to Escom electricity. Telephones are automatic, cell phones work at some places. The managing committee manages the game farming (no hunting), maintains the infra structure & runs the reserve – levy currently Ī R12 000 p.m. (equals the cost of maintaining a 500 ha game farm). Standards are high - aimed at the exclusive market. Commercial game lodges is allowed. Maximum 6 chalets & 16 beds per farm: 10 for guests, 2 for owners, 4 for staff. Maximum 1 game viewing vehicle & 1 service vehicle - all must be uniformly dark green. The topography is rolling mountains with perennial rivers & big trees. Mixed to sour bushveldt. No security problem, backward neighbours & land claims. All bushveldt / savannah game occurs including the big 5. The game belongs to a section 21 company (company without profit aim) & every farm owner has shares in this company. Building prescriptions: No face brick. Stone from the area or plastered & painted an approved colour. No double storeys. All roofs thatched, all window sashes & door frames wood. All buildings within 75m from the centre. Strict sewerage prescriptions. Water brougt to the stand by the governing body but own supply to buildings. No gardens. No dogs & cats. I don't advertise the individual farms / lodges / shares. there are always available so enquire with me and I inform you what is available at the moment. Gamefarm: 505

 

HoŽgehalte herberge, hierdie is net 'n voorbeeld:
High quality game lodges - this is an example:

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

www.gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 www.gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?

  Die redes:
 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiŽle vermoŽ het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!
 • NaÔewe navrae:
  1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersiŽle eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy
  opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansiŽle state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
  2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my sÍ jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
  3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wÍreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Buyer, do you have the financial ability?

 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of
  you - the person making the enquiry
  b) The name of the
  decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.
  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?

  The reasons:
 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
 • NaÔf enquiries:
  1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is
  not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
  2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
  3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Grond-eienaar: wanneer kommissie verdien word en wanneer dit opeisbaar & betaalbaar word

 • Hierdie kantoor verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen u (minimum) terme.
 • Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien u nie wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.
 • Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling).
 • Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Land owner: when commission is earned when it becomes due & payable

 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at your (minimum) terms.
 • Signature of a Contract of Purchase and Sale is the next step and if you refuse to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Thus, don't abuse us to test the market.
 • Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).
 • For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Click Here!

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.