Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

600 ha binne 'n 23 000 ha natuurreservaat! R5,5m. 600 ha. Limpopo Provinsie. 3˝ ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Wildplaas: 515ab

Aangrensend:

609 ha binne 'n 23 000 ha natuurreservaat! R5,95m. 609 ha. Limpopo Provinsie. 3˝ ure vanaf Pretoria. Netjiese herberg. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Wildplaas: 515a

Kan natuurlik gekoop word as eenheid:

1 209 ha binne 'n 23 000 ha natuurreservaat! R11,5m. 1 209 ha. Limpopo Provinsie. 3˝ ure vanaf Pretoria. Netjiese herberg. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Wildplaas: 515a + 515ab

**********

600 ha inside a 23 000 ha nature reserve! R5,5m. 600 ha. Limpopo Province. 3˝ hours from Pretoria. No buildings. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. Gamefarm: 515ab

Adjacent:

609 ha inside a 23 000 ha nature reserve! R5,95m. 609 ha. Limpopo Province. 3˝ hours from Pretoria. Good lodge. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. Gamefarm: 515a

Can, of cause, be purchased as a unit:

1 209 ha inside a 23 000 ha nature reserve! R11,5m. 1 209 ha. Limpopo Province. 3˝ hours from Pretoria. Good lodge. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. Gamefarm: 515a + 515ab

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwęreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 515a

Opgestel / Created:
Opgedateer / Updated: 2022-07-10

Naaste dorpie? / Nearest town: Thabazimi

 

Reistyd vanaf Pretoria tot op die plaas / Travelling time from Pretoria to the farm: 3˝ hours

 

Grootte? / Size?: 600 ha

 

Vorm: Min-of-meer vierkantig / Shape: More-or-less square

 

Omheining / FencingThe 23 000 ha is game fenced but no internal fences

 

Geboue / Buildings: Good lodge (see photos) accomodates 12 people

 

Wildgetalle  /Game count: All the Bushveldt (Savannah) game including the big 5, except lion. 27% - ask me about this.

 

Wildteelkampe / Game breeding camps: 0

 

Topografie / Topography: Flat

 

Bure / Neighbours: Game farms

 

Tipe grond / Soil type: Hard, not sand

 

Bome / Trees: Acacia (Thorn trees)

 

Gras / Grass: Sweet

 

Gehalte van weiding / Quality of grazing: Good

 

Paaie - voldoende paaie van goeie gehalte / Roads - abundant roads of good quality

 

Is daar Eskom krag? / Is there Eskom electricity?: No

 

Reënval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?: 420 mm p.a.

 

Watervoorsiening / Water supply: Everything up to standard

Estetiese water (grondamme, riviere, spruite, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, glens, waterfalls): Natural pans

 

Besproeiing / Irrigation: 0

 

Ligging & toegang / Location & access: Adjacent to a low-traffic tar road

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?:

 

Werkers & bewoners / Workers & inhabitants: 0

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?: 0

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:: 60 km

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?: 0

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?: 0

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?: 0

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?: No

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly): 0. No levy. Sometimes the owners will make a contribution - on a ad hoc basis. Ask me about this.

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?: Legal person

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?: No

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?: No

 

Losgoed / Loose assets: All loose assets in the lodge. Ask me about the game (27%)

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?: Not really. You can make an offer.

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?: Ek vra nie want ek kry nie altyd 'n eerlike antwoord nie / I don't ask because I don't always get an honest answer

 

Enige-iets meer? / Anything more?: Traversing rights over the whle of the reserve. Hunting is allowed. No formal constraint on commercial tourism but nobody does it. There are a few things I have to explain to a prospective buyer.

These photos I took when I visited the property in 2002 (for a previous listing).
Nothing changed in the mean time, but I'll take photos and videos of higher quality when I visit the property again.

I last visited the property in 2002 for a another listing. Nothing changed since then.
I'll take decent photos and make my own video when I visit the property again.
These photos I screen-grabbed from the video I received from the owner.

Video
https://www.youtube.com/watch?v=QJfIjM1332k

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naďef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

"TYDMORSERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=5MdaXBK_xqE
"TYDMORSERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sę ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sę dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

"TIME WASTERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=UrO9aDdaglY
"TIME WASTERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.