Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

595 ha binne 'n 23 000 ha GROOT 5 (leeus uitgesluit) natuurreservaat! R4,8m. Thabazimbi. 3½ ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Jy't 'n aandeel in die wild. Elke eienaar word jaarliks 'n jagkwota toegeken (jag word toegelaat). Jy betaal nie vir jou jagkwota nie - dis die opbrengs van jou plaas. Daar is geen heffings betaalbaar in hierdie reservaat nie. Wildplaas: 515ab
Aangrensend:
R5,95m. 609 ha
. Netjiese boskamp. Wildplaas: 515a
Kan gekoop word as eenheid.
Verkoop. Hierdie deel, met die herberg, is verkoop. Die gedeelte hierbo, sonder enige geboue, is nog beskikbaar.


595
ha inside a 23 000 ha BIG 5 (excluding lions) nature reserve! R4,8m. Thabazimbi. 3½ hours from Pretoria. No buildings. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. You own a share in the game. Each owner is allocated a hunting quota (hunting is allowed) every year. You don't pay for it - that's your yield from the farm. This reserve has no levy. Gamefarm: 515ab
Adjacent:

R5,95m. 609 ha. Good bush lodge. Gamefarm: 515a
Can be purchased as a unit.
Sold. This section, with the buildings, is sold. The section without any buildings is still available.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 515a

Opgestel / Created: 2022-11-22
Opgedateer / Updated: 2023-10-24

Hier's wat jy wil weet:

Ryregte: Oor die hele reservaat.

Heffing: Geen heffing

Wild: Die privaat eienaars het gesamentlik ±27% aandeel in die wild. Jou spesifieke aandeel word bepaal deur die grootte van jou grond (plus die wild wat die oorspronklike grondeienaar ingegooi het). Daar is ±6 600 ha privaat grond in die reservaat (±28%). So vir elke 1 000 ha het jy ±4,25% aandeel in die wild.

Jag & Lewende Verkope van wild: Die staat, in oorleg met die privaat eienaars, bepaal wat gejag en/of uitgevang moet word elke jaar. Jy mag jou kwota jag elke jaar. Surplus jagte en lewende wild wat verkoop word, word gestort in 'n fonds. Hierdie fonds word bestuur deur die privaat eienaars. Hierdie fonds is in die groen en word gebruik om uitgawes te bestry. Soms word dividende uitbetaal aan eienaars. Hierdie reservaat word dus bestuur soos 'n groot jagplaas, winsgewend, en derhalwe geen heffings nie maar eerder dividende. 'n Wildbewaarder (van die staat) vergesèl elke jagtog.

Jagkwota: Die jagkwota wissel van jaar na jaar, maar tipies sal dit wees, per 600 ha titelakte: rooibok 5, koedoe 1, eland 1, blouwildebees 2, zebra 2, vlakvark 1, buffel1. Elke nou-en-dan mag jy 'n olifant jag - hierdie eienaar het al twee olifante gejag daar.

Toerisme: Daar is geen beletsel teen toerisme nie. As dit 'n sekere graad van bedrywigheid gaan oorskry gaan jy dalk moet toestemming moet kry by die ander belanghebbendes. Gedurende die jagseisoen mag jy steeds in die veld rondry, maar jy is in radiokontak met die jaggroepe, en jy moet uit hulle pad uit bly. Daar was nog nooit iemand wat wildkyk-toerisme wou beoefen in hierdie reservaat nie, so dit was nog nooit tersake en bespreek nie. My instink - so tien gastebeddens en een veldvoertuig behoort nie 'n probleem te wees nie.

Toegang: Die enigste toegang is via die hoofhek. Geen toegang direk vanaf aangrensende plase nie.

 

Here's what you want to know:
Traversing rights: Throughout the reserve.
Levy: No levy
Game: The private owners collectively have ±27% share in the game. Your specific share is determined by the size of your land (plus the game the original landowner threw in). There is ±6,600 ha of private land in the reserve (±28%). So for every 1,000 ha you have ±4.25% share in the wildlife.
Hunting & Live Sales of game: The state, in consultation with the private owners, determines what must be hunted and/or captured each year. You may hunt your quota every year. Surplus hunts and live game sold are deposited into a fund. This fund is managed by the private owners. This fund is in the green and is used to combat expenses. Sometimes dividends are paid out to owners. This reserve is therefore managed like a large game farm, profitable, and therefore no levies but rather dividends. A game warden (from the state) accompanies each hunt.

Hunting quota: The hunting quota varies from year to year, but typically it will be, per 600 ha title deed: impala 5, kudu 1, eland 1, bluewildebeest 2, zebra 2, warthog 1, buffalo 1. Every now and then you get to hunt an elephant - this owner has hunted two elephants there already.
Tourism: There is no impediment to tourism. If it is going to exceed a certain degree of activity you may need to get permission from the other stakeholders. During the hunting season, you may still drive in the field, but you are in radio contact with the hunting parties, and you must stay out of their way. There has never been anyone who wanted to practice game-watching tourism in this reserve, so it has never been relevant or discussed. My gut feeling - about ten guest beds and one SUV shouldn't be a problem.
Access: The only access is via the main gate. No direct access from adjacent farms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************

Videos

"Op die plaas gevoel / On the farm feeling"

22 minute video


4 minute video


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".