Game farms for sale

Wildplaas:
Gamefarm
:

   553

Wild- & besproeiingsplaas teen Limpoporivier! R7,95m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Wildplaas met 18 ha besproeiingsreg. Huis, stoor & buitegeboue. Klompie wild. Wildplaas: 553

Game- & irrigation farm adjacent to Limpopo River! R7,95m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Gamefarm with 18 ha irrigation rights. House, barn & outbuildings. Some game. Gamefarm: 553


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Opgestel

2016-10-03 Created

Opgedateer

2022-06-22 Updated

Cumberland omgewing, Lephalale (Ellisras) distrik, Limpopo Provinsie

Grootte / Size: 975 ha
1) Die besproeiingsgedeelte met alle infrastruktuur: 152 ha. Die infrastruktuur sluit in: a) Woonhuis; b) Stoor; c) vier arbeidershuise; d) 16 ha lande, 13 ha spilpunt en die res onder drup
2) 824 ha weiding

Ligging / Location
Cumberland area, noord van / north from Thabazimbi
2
½ ure vanaf Zambesi Rylaan / hours from Zambesi Drive
60 km grondpad / 60 km gravel road

Omheining / Fencing
Normale wildheining (2,1m hoog, 21 drade) in goeie toestand nie geëlektrifiseerd
Normal game fencing (2,1m high, 21 strands) in good condition not electrified

Geboue / Buildings
Goeie huis, groot oop stoor, ander buitegeboue en arbeidersverblyf
Good house, huge open barn, other outbuildings and labourer's quarters

Wild / Game
Rooibok / impala ?; koedoe / kudu ?; blouwildebees / bluewildebeest ?; zebra / zebra ?; rooihartbees / redhartebeest ?; eland/ eland ?; gemsbok / gemsbuck ?; waterbok / waterbuck ?.
O
ok: steenbok, duiker, vlakvark, bosvark, bosbok, luiperd, jagluiperd, rooikat, rooijakkals, bakoorvos, maanhaarjakkals, bruinhiëna, seekoei, krokodil, kleiner roofdiere & groot verskeidenheid voëls / Also: steenbuck, duiker, warthog, bushpig, bushbuck, leopard, cheetah, caracal, jackal, bat ear fox, brown hyena, hippo, crocodile, smaller predators & great variety of birds.

Teelkampies / Breeding camps: 0

Geskik vir / Suitable for
Ekotoerisme, geweerjag, boogjag, teel van wild & besproeiing / Eco-tourism, rifle hunting, bow hunting game breeding & irrigation.

Grondtipe / Soil type: Rooigrond / Red soil

Flaura
Bome / Trees: rosyntiebos / raisenbush; witgat / sheppard's tree; knoppiesdoring / knobthorn.
Gras / Grass: Soetgras / Sweet grass.

Algemene toestand van weiding / General condition of grazing: Goed / Good

Algemene toestand van paaie op die plaas / General condition of roads on the farm
Voldoende paaie in goeie algemene toestand / Abundant roads in good general condition

Kragvoorsiening / Power supply: Eskom

Jaarlikse reënval (langtermyn gemiddeld) / Yearly rainfall (long term average): 420 mm p.a.

Rivier / River: 2 km Limpopo

Watervoorsiening / Water supply
Oneindig baie water. 2 toegeruste boorgate: 80 000 l/h (boorgat in die hoek) & 23 000 l/h (by die huis) + Limpoporivier. 18 ha ingelys uit boorgate en die rivier. Boorgat in die rivier het toegespoel. 'n Mens kan nog klomp gate boor naby die huis.
Unlimited water supply. 18 ha listed.

Drinkplekke / Drinking spots: ? watertenks; ? sementdamme, ? watergate & krippe / ? water tanks; ? cement reservoirs, ? waterholes / troughs

Vliegveld / Runway: 0

Arbeiders / Workers
Nie 'n swetterjoel soos op baie besproeiingsplase nie - net so ± 4
Not  a whole bunch as often on irrigation farms - only ± 4

Kopsere en onooglikhede / Headaches and ugly structures: 0
Baie vêr vanaf enige plakkerskamp of soortgelyke kopseer. Geen grondeis of bewoningsreg. Nie naby myne, kragstasies, hoogspanningsdrade of ander onooglikhede nie.
Very far from any squatter camp or similar headache. No land claim or right of occupation. Not near mines, power stations, pilons or other ugly structures.

Besproeiing / Irrigation
150 ha besproeiingsdeel lê tussen die Limpopo en die grondpad en die res is die wildkamp oorkant die grondpad. Daar's net 13 ha lande en die lande lê nie reg teen die rivier nie so dis in elk geval meestal bos en jy't ongeskonde rivierfront
150 ha irrigation section between the Limpo and the gravel road. There's only 13 ha fields and it's not adjacent to the river so it's mostly bush anyway with unspoilt river frontage.

Positiewe bure / Positive neighbours
Geen / None ((bv nasionale parke of groot 5 reservate / like national parks or big 5 reserves)

Besitstruktuur / Ownership type
Maatskappy. Jy moet die plaas uit die maatskappy uit koop want die maatskappy het ander bates ook.
Company. You have to buy the farm from the company because the company has other assets too.

BTW / VAT : Geregistreer / Registred

Losgoed / Loose assets
13 ha spilpunt / centre pivit

Afbetaling / Downpayment
Nie met verkoper bespreek nie - maak 'n aanbod as jy wil
Not discussed with seller
- make an offer if you wish.

Rede vir verkoop / Reason for sale
Onbekend (ek vra nie want ek kry nie 'n eerlike antwoord nie)
Unknown (I don't ask because I don't get an honest answer).

Algemene opmerking deur die agent / General note by the agent: Geen / None

************************

Videos:
Video 01: https://www.youtube.com/watch?v=l6jsFUXjiRk

Video 02: https://www.youtube.com/watch?v=oAcqpxy1u6c

Om algemene fotos te sien van die Limpoporivier, kliek hier
To see general photos of the Limpopo river, click here

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

"TYDMORSERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=5MdaXBK_xqE
"TYDMORSERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

"TIME WASTERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=UrO9aDdaglY
"TIME WASTERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter