Game farms for sale

Wildplaas:
Gamefarm
:

   553

Wild- & besproeiingsplaas teen Limpoporivier! R8m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Wildplaas met 18 ha besproeiingsreg. Huis, stoor & buitegeboue. Klompie wild. Wildplaas: 553

Game- & irrigation farm adjacent to Limpopo River! R8m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Gamefarm with 18 ha irrigation rights. House, barn & outbuildings. Some game. Gamefarm: 553


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Opgestel

2016-10-03 Created

Opgedateer

2021-10-13 Updated

Cumberland omgewing, Lephalale (Ellisras) distrik, Limpopo Provinsie

Grootte / Size: 975 ha
1) Die besproeiingsgedeelte met alle infrastruktuur: 152 ha. Die infrastruktuur sluit in: a) Woonhuis; b) Stoor; c) vier arbeidershuise; d) 16 ha lande, 13 ha spilpunt en die res onder drup
2) 824 ha weiding

Ligging / Location
Cumberland area, noord van / north from Thabazimbi
2
Ĺ ure vanaf Zambesi Rylaan / hours from Zambesi Drive
60 km grondpad / 60 km gravel road

Omheining / Fencing
Normale wildheining (2,1m hoog, 21 drade) in goeie toestand nie geŽlektrifiseerd
Normal game fencing (2,1m high, 21 strands) in good condition not electrified

Geboue / Buildings
Goeie huis, groot oop stoor, ander buitegeboue en arbeidersverblyf
Good house, huge open barn, other outbuildings and labourer's quarters

Wild / Game
Rooibok / impala ?; koedoe / kudu ?; blouwildebees / bluewildebeest ?; zebra / zebra ?; rooihartbees / redhartebeest ?; eland/ eland ?; gemsbok / gemsbuck ?; waterbok / waterbuck ?.
O
ok: steenbok, duiker, vlakvark, bosvark, bosbok, luiperd, jagluiperd, rooikat, rooijakkals, bakoorvos, maanhaarjakkals, bruinhiŽna, seekoei, krokodil, kleiner roofdiere & groot verskeidenheid voŽls / Also: steenbuck, duiker, warthog, bushpig, bushbuck, leopard, cheetah, caracal, jackal, bat ear fox, brown hyena, hippo, crocodile, smaller predators & great variety of birds.

Teelkampies / Breeding camps: 0

Geskik vir / Suitable for
Ekotoerisme, geweerjag, boogjag, teel van wild & besproeiing / Eco-tourism, rifle hunting, bow hunting game breeding & irrigation.

Grondtipe / Soil type: Rooigrond / Red soil

Flaura
Bome / Trees: rosyntiebos / raisenbush; witgat / sheppard's tree; knoppiesdoring / knobthorn.
Gras / Grass: Soetgras / Sweet grass.

Algemene toestand van weiding / General condition of grazing: Goed / Good

Algemene toestand van paaie op die plaas / General condition of roads on the farm
Voldoende paaie in goeie algemene toestand / Abundant roads in good general condition

Kragvoorsiening / Power supply: Eskom

Jaarlikse reŽnval (langtermyn gemiddeld) / Yearly rainfall (long term average): 420 mm p.a.

Rivier / River: 2 km Limpopo

Watervoorsiening / Water supply
Oneindig baie water. 2 toegeruste boorgate: 80 000 l/h (boorgat in die hoek) & 23 000 l/h (by die huis) + Limpoporivier. 18 ha ingelys uit boorgate en die rivier. Boorgat in die rivier het toegespoel. 'n Mens kan nog klomp gate boor naby die huis.
Unlimited water supply. 18 ha listed.

Drinkplekke / Drinking spots: ? watertenks; ? sementdamme, ? watergate & krippe / ? water tanks; ? cement reservoirs, ? waterholes / troughs

Vliegveld / Runway: 0

Arbeiders / Workers
Nie 'n swetterjoel soos op baie besproeiingsplase nie - net so Ī 4
Not  a whole bunch as often on irrigation farms - only Ī 4

Kopsere en onooglikhede / Headaches and ugly structures: 0
Baie vÍr vanaf enige plakkerskamp of soortgelyke kopseer. Geen grondeis of bewoningsreg. Nie naby myne, kragstasies, hoogspanningsdrade of ander onooglikhede nie.
Very far from any squatter camp or similar headache. No land claim or right of occupation. Not near mines, power stations, pilons or other ugly structures.

Besproeiing / Irrigation
150 ha besproeiingsdeel lÍ tussen die Limpopo en die grondpad en die res is die wildkamp oorkant die grondpad. Daar's net 13 ha lande en die lande lÍ nie reg teen die rivier nie so dis in elk geval meestal bos en jy't ongeskonde rivierfront
150 ha irrigation section between the Limpo and the gravel road. There's only 13 ha fields and it's not adjacent to the river so it's mostly bush anyway with unspoilt river frontage.

Positiewe bure / Positive neighbours
Geen / None ((bv nasionale parke of groot 5 reservate / like national parks or big 5 reserves)

Besitstruktuur / Ownership type
Maatskappy. Jy moet die plaas uit die maatskappy uit koop want die maatskappy het ander bates ook.
Company. You have to buy the farm from the company because the company has other assets too.

BTW / VAT : Geregistreer / Registred

Losgoed / Loose assets
13 ha spilpunt / centre pivit

Afbetaling / Downpayment
Nie met verkoper bespreek nie - maak 'n aanbod as jy wil
Not discussed with seller
- make an offer if you wish.

Rede vir verkoop / Reason for sale
Onbekend (ek vra nie want ek kry nie 'n eerlike antwoord nie)
Unknown (I don't ask because I don't get an honest answer).

Algemene opmerking deur die agent / General note by the agent: Geen / None

Videos: geen / none

Om algemene fotos te sien van die Limpoporivier, kliek hier
To see general photos of the Limpopo river, click here

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 
'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my sÍ ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my sÍ. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.
 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?

  Die redes:
 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiŽle vermoŽ het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!
 • NaÔewe navrae:
  1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersiŽle eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy
  opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansiŽle state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
  2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my sÍ jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
  3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wÍreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Buyer, do you have the financial ability?

 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of
  you - the person making the enquiry
  b) The name of the
  decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.
  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?

  The reasons:
 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
 • NaÔf enquiries:
  1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is
  not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
  2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
  3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Grond-eienaar: wanneer kommissie verdien word en wanneer dit opeisbaar & betaalbaar word

 • Hierdie kantoor verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen u (minimum) terme.
 • Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien u nie wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.
 • Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling).
 • Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Land owner: when commission is earned when it becomes due & payable

 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at your (minimum) terms.
 • Signature of a Contract of Purchase and Sale is the next step and if you refuse to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Thus, don't abuse us to test the market.
 • Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).
 • For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Click Here!

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter