Game farms for sale


Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   668

     

Opgestel

2022-05-17

Created

Opgedateer

2022-06-01 Updated

Luukse wildplaas vir die welgestelde besigheidsman baie naby aan Pretoria! Naby die Dinokeng Groot 5 Reservaat. Wildplaas: 668
Hierdie plaas bestaan uit vier titelaktes en kan gesamentlik of afsonderlik verkoop. Elke deel is afsonderlik wildwerend omhein.
1) 875 ha met 'n luukse herberg (lodge), bestuurdershuis, slaghuis, groot stoor en ander buitegeboue. 19 500 m³ besproeiingsreg uit die rivier, met 'n 9 ha spilpunt - toegerus en werkend. Daar  is sterk boorgate ook. Baie wild. Mooi hoogliggende Bosveld met groot boekenhoutbome en grasvlaktes en losstaande koppies. Baie oop water - gronddamme en watergate met skuilings. Groot hoeveelheid losgoed, bv meubels, bakkies, trekkers en so meer. 'n Aanbod van rondom R20m sal gunstig oorweeg word.
2) 400 ha met 'n luukse naweekhuis. Baie wild. Mooi hoogliggende Bosveld met groot boekenhoutbome en grasvlaktes en losstaande koppies. Baie oop water - gronddamme en watergate met skuilings. Sterk boorgate. Groot hoeveelheid losgoed, bv meubels, bakkies, trekkers en so meer. 'n Aanbod so rondom R8m sal gunstig oorweeg word.
3) 378 ha (352 ha + 21 ha). Hierdie is die vlagskip. Luukse woonhuis met tuinwoonstelle. Slaghuis. Stoor. Ander buitegeboue. Boskamp weggesteek in die bos. Baie wild. Mooi hoogliggende Bosveld met groot boekenhoutbome en grasvlaktes en losstaande koppies. Baie oop water - gronddamme en watergate met skuilings. Sterk boorgate. Groot hoeveelheid losgoed, bv meubels, bakkies, trekkers en so meer. 'n Aanbod so rondom R12m sal gunstig oorweeg word.
4) Die hele eenheid, 1 653 ha mooi in een blok, vir R40m.

Luxurious game farm for the wealthy businessman very close to Pretoria! Close to the Dinokeng Big 5 Reserve. Gamefarm: 668
This  farm consists of four title deeds that  can be sold as a unit or separately. Each section is game fenced separately.
1) 875 ha with a luxury game lodge, manager's house, butchery, huge barn and other outbuildings. 19 500 m³ irrigation rights from the river, with a 9 ha centre pivit - equipped and working. There are strong boreholes too. Abundant game. Scenic high-altitude Bushveldt with huge boekenhout trees and grass plains and isolated hills. Abundant surface water - earth dams and waterholes with hides. Huge amount of loose assets like furniture, bakkies, tractors etch. An offer around R20m shall be considered favourably.
2) 400 ha with a luxury weekend house.
Abundant game. Scenic high-altitute Bushveldt with huge boekenhout trees and grass plains and isolated hills. Abundant surface water - earth dams and waterholes with hides. Strong boreholes. Huge amount of loose assets like furniture, bakkies, tractors etch. An offer around R8m shall be considered favourably.
3) 373 ha (352 ha + 21 ha). This is the flagship. Luxury house and garden flats. Butchery. Barn. Other outbuildings. Bushlodge, hidden in the bush.
Abundant game. Scenic high-altitute Bushveldt with huge boekenhout trees and grass plains and isolated hills. Abundant surface water - earth dams and waterholes with hides. Strong boreholes. Huge amount of loose assets like furniture, bakkies, tractors etch. An offer around R12m shall be considered favourably.
4) The entire unit of 1  653 ha in one block, for R40m.

373 ha
Vlagskip huis / Flagship house

373 ha
Boskamp / Bush lodge

875 ha
Herberg / Lodge

400 ha
Naweekhuis (Wittebroodshuis)
Weekend house (Honeymoon house)

Weiding / Grazing

Funksionele verbeteringe en losgoed
Functional improvements and loose assets

Hierdie slaghuis is op die 875 ha, maar die 373 ha het ook 'n slaghuis
This butchery is on the 875 ha, but the 373 ha also has a butchery

875 ha
Nutsgeboue en spilpunt. Die 373 ha het sy eie nutsgeboue.
Functional buildings and centre pivit. The 373 ha has it's own functional buildings.

Videos
https://www.youtube.com/watch?v=9cyQhwVJcF8
(Skyfievertoning / Slide show)

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.

Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

"TYDMORSERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=5MdaXBK_xqE
"TYDMORSERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

"TIME WASTERS 01" video: https://www.youtube.com/watch?v=UrO9aDdaglY
"TIME WASTERS 02" video: https://www.youtube.com/watch?v=ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.