Game farms for sale


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   668

     

Opgestel

2018-06-22

Created

Opgedateer

2018-06-23 Updated

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 

Baie luukse wildplaas vir die baie welgestelde besigheidsman! R60m. 1627 ha. Dinokeng (noord van Pretoria/Tshwane). 1) Baie luukse woonhuis insluitend gaste-chalets en tuinwoonstel; 2) Luukse herberg; 3) Luukse naweekhuis; 4) Boskamp; 5) Ander verbeteringe soos gymnasium, motocross-baan, slag- en koelgeriewe, store, werkershuise ensovoorts. Baie wild insluitend duur spesies soos buffels, swartwitpense ensovoorts. Rivier met besproeiingsreg, Groot hoeveelheid gronddamme. Drie titelaktes - kan afsonderlik verkoop. Wildplaas: 668

 

Extremely luxurious game farm for the extremely wealthy businessman! R60m. 1627 ha. Dinokeng (north from Pretoria/Tshwane). 1) Very luxurious house  including guest chalets and garden flat; 2) Luxurious game lodge; 3) Luxurious weekend house; 4) Bush camp; 5) Other improvements like gymnasium, motocross track, slaughtering- and cooling facilities, barn, worker's houses etcetera. Abundant game including expensive species like buffalo, sable etcetera. River with irrigation rights, a Few earth dams. Three title deeds - can be sold separately. Gamefarm: 668

     
Grootte / Size   400 ha + 875 ha + 352 ha = 1627 ha
Vorm / Shape   Vierkantig / Square
Ligging / Location   Dinokeng
30 minute noord van Zambesi Rylaan / 30 minutes north from Zambesi Drive
5 km grondpad / gravel road
Grens aan 'n grondpad / Borders a gravel road
Omheining / Fencing   Normale wildheining (2,1m hoog, 21 drade) in goeie toestand nie geŽlektrifiseerd / Normal game fencing (2,1m high, 21 strands) in good condition not electrified
Geboue / Buildings   Baie luuks - sien fotos / Very luxurious - see photos
Topografie / Topography   Plat / Flat
Wild / Game   Rooibok / Impala 180; koedoe / kudu 20; blouwildebees / bluewildebeest 150; zebra / zebra 30; rooihartbees / redhartebeest 35; eland/ eland 40; gemsbok / gemsbuck 0; volstruis / ostrich 0; blesbok / blesbuck 180; waterbok / waterbuck 30; kameelperd / giraffe 11; njala / nyala 0, swartwitpens / sable 21, buffel 35 en kleiner soogdiere en voŽls / and smaller mammals and birds.
NB: Losgoed en wild wissel en word nie altyd vinnig bygegewerk nie. Indien wildgetalle op die plaas verskil van wildgetalle in die advertensie is dit nie oneerlikheid nie, dis 'n kwessie vir onderhandeling / NB: Loose assets and game fluctuate and is not kept up-to-date regularly so if the game numbers on the farm differ from the game numbers in the ad it's not dishonesty, it's something to negotiate about.
Teelkampies / Breeding camps   10 ha
Geskik vir / Suitable for   Ekotoerisme, geweerjag, boogjag & teel van wild / Eco-tourism, rifle hunting, bow hunting & game breeding.
Grondtipe / Soil type   Sandleem / Sand loam
Flaura   Bome: boekenhout, raasblaar, vaalboom
Algemene toestand van weiding / General condition of grazing   Goed. Wild word gevoer / Good. Game is being fed
Algemene toestand van paaie op die plaas / General condition of roads on the farm   Voldoende paaie in goeie algemene toestand / Abundant roads in good general condition
Kragvoorsiening / Power supply   Eskom
Jaarlikse reŽnval (langtermyn gemiddeld) / Yearly rainfall (long term average)   700 mm p.a.
Watervoorsiening /
Water supply
  Baie boorgate en rivier. Oorvloed water / Lots of boreholes and the river - abundant water
Water opgaar en verspreiding / Water storage & distribution    
Rivier / River   Ja / Yes
Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls):   Gronddamme / Earth dams
Besproeiing / Irrigation   19 500 m≥ per annum (as ek dit reg lees)
Vliegveld / Runway   0
Arbeiders / Workers   6
Kopsere en onooglikhede / Headaches and ugly structures   Baie vÍr vanaf enige plakkerskamp of soortgelyke kopseer. Geen grondeis of bewoningsreg. Nie naby myne, kragstasies, hoogspanningsdrade of ander onooglikhede nie. Geen serwitute / Very far from any squatter camp or similar headache. No land claim or right of occupation. Not near mines, power stations, pilons or other ugly structures. No servitudes.
Positiewe bure / Positive neighbours    
Besitstruktuur / Ownership type   Privaat maatskappy
BTW geregistreer? / VAT registred?  
Losgoed / Moveable assets   Meubels en toepaslike voertuie
NB: Losgoed en wild kan wissel en word nie altyd vinnig bygegewerk nie. Indien losgoed op die plaas verskil van losgoed in die advertensie is dit nie oneerlikheid nie, dis 'n kwessie vir onderhandeling / NB: Game loose assets and game can fluctuate and is not kept up-to-date regularly so if the loose assets on the farm differ from the loose assets in the ad it's not dishonesty, it's something to negotiate about.
Afbetaling / Downpayment    
Rede vir verkoop / Reason for sale   Onbekend (ek vra nie want ek kry nie 'n eerlike antwoord nie) / Unknown (I don't ask because I don't get an honest answer)
Algemene opmerking deur die agent / General note by the agent   Baie luukse wildplaas / Very luxurious game farm
Fotos & videoklips - sien laer af /
Photos & video clips - see below
     

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

 • Keuring: Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
  a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  e) Koop u alleen of saam met vennote?

  Die redes:
 • Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiŽle vermoŽ het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!
 • NaÔewe navrae:
  1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersiŽle eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy
  opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansiŽle state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
  2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my sÍ jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
  3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.
 • Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wÍreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Buyer, do you have the financial ability?

 • Selection: Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
  a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of
  you - the person making the enquiry
  b) The name of the
  decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.
  c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  d) Are you making use of an investor / investors?
  e) Are you buying alone or with partners?

  The reasons:
 • Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
 • NaÔf enquiries:
  1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is
  not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
  2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
  3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
 • Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Grond-eienaar: wanneer kommissie verdien word en wanneer dit opeisbaar & betaalbaar word

 • Hierdie kantoor verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen u (minimum) terme.
 • Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien u nie wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.
 • Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling).
 • Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Land owner: when commission is earned when it becomes due & payable

 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at your (minimum) terms.
 • Signature of a Contract of Purchase and Sale is the next step and if you refuse to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Thus, don't abuse us to test the market.
 • Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).
 • For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Huis / House

Herberg / Lodge

Naweekhuis / Weekend house

Boskamp / Bush camp

Weiding / Grazing

Videos

Bemarkingsvideo / Marketing video
Video 01
Video 02
Video 03
Video 04
Video 05
Video 06
Video 07
Video 08
Video 09
Video 10
Video 11
Video 12
Video 13
Video 14

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.