Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas / Gamefarm : 760

Opgestel / Created: 2018-09-10
Opgedateer / Updated: 2018-09-12

Groot plaas! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Baie wild. Goeie herberg, woonhuise en buitegeboue. 4 km Mogolrivier front. 20 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 760
Huge farm! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Lots of game. Good lodge, houses and outbuildings. 4 km Mogol river front. 20 ha irrigation rights. Gamefarm: 760


#gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature

***************************

Groot plaas! R53m. Lephalale (Ellisras). 5 300 ha. 3 ure vanaf Zambesi Rylaan (Pretoria). Wildwerend omhein. Stewige woonhuis & buitegeboue. Netjiese herberg. Plat topografie. Rooibok 250, koedoe 150, eland 130, basterhartbees 60, waterbok 90, gemsbok 120, rooihartbees 100, zebra 35, blouwildebees 50, volstruis 15, kameelperd 13, ook: steenbok, duiker, vlakvark, bosvark, bosbok, rietbok, luiperd, jagluiperd, rooikat, rooijakkals, bakoorvos, maanhaarjakkals, bruinhiŽna, seekoei, krokodil, kleiner roofdiere & groot verskeidenheid voŽls. Die plaas kan heelwat meer wild dra - verkoper het ook beeste (nie ingesluit in hierdie aanbod). Geskik vir geweerjag, boogjag, teel van wild & ekotoerisme. Meestal sandgrond met rooibos, vaalbos, rosyntjiebos maar ook hardeveld met akasia (doringbome - geelhaak, blouhaak, knoppiesdoring). Soetgras. Weiding in goeie toestand. Goeie paaie. Eskom krag. ReŽn: 450 mm p.a.  Verskeie toegeruste boorgate. 4 km Mogolrivier front met 20 ha besproeiingsrag. Noord van Ellisras, 30 km grondpad. Geen plakkers. Geen grondeise. Geen serwitute. Privaatbesit. BTW geregistreer. 5 ha tafeldruiwe (uitvoergehalte) uit boorgat - pakstore, koelkamers ens. 30 arbeiders. Alle implemente vir die druiwe- & besproeiingsboerdery ingesluit. Die tefeldruiweboerdery is laat vaar na instelling van minimum lone wat dit onwinsgewend gemaak het. Fotos - sien laer af. Wildplaas: 760

Huge farm! R53m. Lephalale (Ellisras). 5 300 ha. 3 hours from Zambesi Drive (Pretoria). Game fenced. Good house & outbuildings. Good game lodge. Flat topography. Impala 250, kudu 150, eland 130, tsessebe 60, waterbuck 90, gemsbuck 120, redhartebeest 100, zebra 35, bluewildebeest 50, ostrich 15, giraffe 13, also: steenbuck, duiker, warthog, bushpig, bushbuck, reedbuck, leopard, cheetah, caracal, jackal, bat ear fox, brown hyena, hippo, crocodile, smaller predators & great variety of birds. The farm can carry more game - seller also has cattle (not included in this offer). Suitable for rifle hunting, bow hunting, game breeding & eco tourism. Mostly sand with redbushwillow, silverleaf & raisenbush but also hard soil with acacia (thorn trees - geelhaak, blouhaak, knobthorn). Sweet grass. Grazing in good condition. Good roads. Escom power. Rain: 450 mm p.a.  Various equipped boreholes. 4 km Mogol river front with 20 ha irrigation rights. North from Ellisras, 30 km gravel road. No squatters. No land claims. No servitutes. Privately owned. VAT (value added tax) registred. 5 ha table grapes (export quality) from borehole - barns, cooling facilities etch. All implements for irrigation- & grape farming included. 30 labourers. The table grape farming was discontinued after implementation of minimum wages that made it unprofitable. Photos - see lower down. Gamefarm: 760

Videos
Geen / None

 

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiŽle vermoŽ het om te koop, maar ekís Ďn agent, nie Ďn toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.

 

Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:

a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.

b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.

c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?

d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?

e) Koop u alleen of saam met vennote?

f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

 

Die redes:

Buyer, do you have the financial ability?

 

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Iím an agent, not a tour guide - please donít abuse me.

 

Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:

a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry

b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm.

c) What percentage of the purchase price do you have to loan?

d) Are you making use of an investor / investors?

e) Are you buying alone or with partners?

f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

 

The reasons:

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Free Web Hit Counter