Game farms for sale


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Wildplaas:
Gamefarm
:

   937b

     

Opgestel

2013-04-08 Created

Opgedateer

2013-04-16 Updated

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 

Groot 5. Rivier! R16m. 534 ha. Binne-in die malria-vrye Marekele Nasionale Park! Eskom krag en boorgat. Geen geboue. Alle Bosveld - / Savanne wild insluitend groot 5. Privaatheid - geen ryregte. Ontwikkelingsregte goedgekeur: 1) Tien woon-eenhede; 2) Bestuurdershuis; 3) Werkerskwartiere en ander funksionele geboue; 4) Tentkamp. 5) Omgewingsimpakstudie en erfenisstudies afgehandel. 6) Soneringsregte & waterregte toegestaan. Baie bergagtig. Wildplaas: 937b

Big 5. River! R16m. 534 ha. Inside the malaria free Marekele National Park! Eskom electricity and borehole. No buildings. All Bushveldt - / Savannah game including big 5. Privacy - no traversing rights. Development rights acquired: 1) Ten residential units; 2) Manager's house; 3) Staff quarters and other support facilities; 4) Tented camp. 5) Environmental impact studies and heritage studies completed. 6) Zoning rights & water license approved. Very mountainess. Gamefarm: 937b

Koper, het u die finansiŽle vermoŽ?

 • Alvorens ons vir u 'n plaas se koŲrdinate kan gee of 'n afspraak maak om die plaas te besigtig benodig ons antwoorde op die volgende vrae:
  a) Die naam, identiteitsnommer, telefoonnommers van u, die persoon wat navraag doen.
  b) Die naam, identiteitsnommer, telefoonnommers van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
  2) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
  3) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
  4) Koop u alleen of saam met vennote?
 • Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiŽle vermoŽ het om te koop is dit reg met ons.

Buyer, do you have the financial ability?

 • Before we can give you the co-ordinates of a farm or make an appointment to view a farm, please supply us the following information:
  a)
  The name, identity number and telephone numbers of you - the person making the enquiry
  b) The name, identity number and telephone numbers of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm
  .

  2) What percentage of the purchase price do you have to loan?
  3) Are you making use of an investor / investors?
  4) Are you buying alone or with partners?

 • We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy it's okay with us.

Waarom is sommige plase se droompryse so buitensporig hoog? Want sommige eienaars het buitensporige verwagtinge. Normaalweg los ons die eienaar sodat hy self agterkom sy prys is te hoog en dit dan laat sak - as ons vir 'n eienaar sÍ sy prys is buitensporing dink hy dalk ons probeer hom indoen en ons verloor die inisiatief. Eienaars glo dikwels hulle kan buitensporige pryse vir hulle eiendomme kry indien hulle in die buiteland adverteer of op die internet, maar hulle sit die pot mis. Natuurlik kan 'n koper 'n aanbod maak. Uiteindelik verhandel 'n plaas teen markwaarde of bly maar net in die mark sonder om te verkoop.

Why are some farms' asking prices so exorbitant? Because some land owners have exorbitant expectations. We normally leave the owner until he realise by himself that his price is exorbitant and then drops it on his own initiative - if we advise an owner that his price is too high he may think we're trying to put him in and we loose the initiative. Owners often think they can get an exorbitant price by advertising abroad or on the internet, but they make a mistake. Of course a purchaser can make an offer. Eventually the farm sells at market value or just sits on the market.

Grond-eienaar: wanneer kommissie verdien word en wanneer dit opeisbaar & betaalbaar word

 • Hierdie kantoor verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen u (minimum) terme.
 • Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien u nie wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.
 • Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling).
 • Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Land owner: when commission is earned when it becomes due & payable

 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at your (minimum) terms.
 • Signature of a Contract of Purchase and Sale is the next step and if you refuse to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Thus, don't abuse us to test the market.
 • Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).
 • For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Nuusbrief:

Newsletter:

1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn.
2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees.
3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.

1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line.
2) To see newsletter photos you must be online.
3) Links don't work in our newsletter.