Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch; Wildlife Ranch

Diamante - 'n vrou se beste vriendin! Koop wettige ongeslypte diamante, slyp dit en verkoop dit. Dubai, Verenigde Arabiese Emirate.

Ek is genader deur hierdie diamantebeurs (privaatbesit) in Dubai. Hulle koop ongeslypte diamante in Afrika, slyp dit en verkoop dit in die węreldmark. Beleggers is altyd welkom. Hulle is ook nou my verteenwoordigers is Dubai vir Gamefarmnet - Wildplase te Koop. Hier's die prosedure:

1) Jy vlieg saam met my Dubai toe, kyk die kat uit die boom, en soek vir jou 'n pakkie ongeslypte diamante uit. Net soos 'n plaasbesigtiging - geen verpligting om voort te gaan nie. So dan vlieg ons terug RSA toe en jy't 'n kort vakansietjie gehad in Dubai (op jou eie koste natuurlik!).
2) As jy besluit jy wil voortgaan, dan koop jy 'n pakkie ongeslypte diamante. Die manne by die diamantbeurs staan jou by met raad en daad. Teoreties kan jy nou jou diamante vat en loop, maar dis mos nie waarvoor ons daar is nie. (Kyk hierdie artikel: "How rough diamonds are becoming status symbols").
3) Hulle slyp en klassifiseer die diamante vir jou. Weereens - jy kan jou diamante vat en loop, as jy wil.
4) Die diamante word verkoop in die węreldmark.
5) As jy wil, staan hulle jou by om 'n bankrekening te open in Dubai. Dan bly jou geld net daar. Dis 'n gewone bankrekening met 'n bankkaart en alles, so jou geld is beskikbaar orals op aarde - jy swipe net jou kaart.
6)  Hulle hanteer dit alles. Hulle trek hulle fooie en kommissies af vir hulle dienste en betaal die balans oor aan jou.
7) Die hele proses duur 60 dae en jou netto opbrengs wissel tussen 20% en 60%.
8) My kommissie op die eerste transaksie beloop 50%. Indien jy herbelę kan ons praat oor my kommissie vir die verdere transaksies.
9) Daar's nog heelwat inligting wat ek mondeling aan jou sal verduidelik. Dis 'n baie veilige en deursigtige proses met volle versekering vir enige-iets wat kan skeefloop.
10) Dis nie regtig die moeite werd om te begin met 'n belegging van minder as $100 000 nie, maar as jy eers minder wil belę kan ons praat.

Diamantplaas te Koop: Terwyl ons op die punt is van diamante. Ek het 'n diamanthandelaar wat 2 000 ha diamantgrond gekoop het naby Alexanderbaai. Hy wil nie verkoop nie, hy soek vennote om te ontwikkel. As jy belangstel, kontak my.


Diamonds are forever! Buy rough diamonds legally, cut them and sell them. Dubai, United Arab Emirates.

I was approached by this diamond exchange (privately owned) in Dubai. They buy rough diamonds in Africa, cut them and sell them in the world market. Investors are always welcome. They are also now my representatives in Dubai for Gamefarmnet - Game Farms for Sale. Here's the procedure:

1) You fly with me to Dubai, watch the cat from the tree, and find yourself a pack of rough diamonds. Just like a farm viewing - no obligation to continue. So then we fly back to RSA and you have a short holiday in Dubai (at your own expense of course!).
2) If you decide you want to continue, then you buy a pack of rough diamonds. The men at the diamond exchange assist you with advice and action. Theoretically, you can now take your diamonds and walk, but that's not what we're here for. (See this article: "How rough diamonds are becoming status symbols").
3) They cut and grade the diamonds for you. Again - you can take your diamonds and walk, if you want.
4) The diamonds are sold in the world market.
5) If you want, they assist you to open a bank account in Dubai. Then your money stays right there. It's a normal bank account with a bank card and everything, so your money is available anywhere on earth - you just swipe your card.
6) They handle it all. They deduct their fees and commissions for their services and remit the balance to you.
7) The whole process takes 60 days and your net return varies between 20% and 60%.
8) My commission on the first transaction is 50%. If you reinvest we can talk about my commission for the further transactions.
9) There is still a lot of information that I will explain to you verbally. It's a very safe and transparent process with full insurance for anything that could go wrong.
10) It's not really worth starting with an investment of less than $100,000, but if you want to invest less first we can talk.

Diamond Farm for Sale: While we're on the cusp of diamonds. I have a diamond dealer who bought 2000 ha of diamond land near Alexander Bay. He does not want to sell, he is looking for partners to develop. If you are interested, contact me.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

 

Diamante

Opgestel / Created: 2023-08-01
Opgedateer / Updated: 2023-08-03

Videos
Geen / None


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naďef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sę ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sę dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

 


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".