Gamefarm Game farm Gamefarm Game farm Gamefarm Game farm Gamefarm Game farm Gamefarm Game farm Gamefarm

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation

Land Claims Grondeise

Five types of unconventional rights to land has been introduced into South Africa since 1994:
a) Restitution of Land Rights
b) Labour Tenants
c) Security of Housing
d) Funerals
e) Land Reform

Vyf tipes van onkonvensionele grondregte is sedert 1994 van toepassing in Suid-Afrika:
a) Herstel van Grondregte
b) Huurarbeiders
c) Sekerheid van Verblyf
d) Begrafnisse
e) Grondhervorming

Restitution of Land Rights

Only farmland expropriated under racially discriminarory legislation after 1913 can be subject to a restitution claim. If the person expropriated then received proper compensation, no valid claim can be lodged. The cut-off date for registering a claim was 31 December 1998. The heir of a deceaced person who lost such land may also claim. If a claimant dies before his / her claim has been finalised his claim is "inherited" by a heir or executor in his / her estate. The Land Claims Register is not complete yet. Highly unconventional is that the Land Claims Court accepts hearsay evidence (by both claimant & defendant). However, if a farmer properly investigate the history of his farm, including the the history of the farm's title deed, chancers may well be exposed. If your farm is subject to a land claim you have to inform the the Land Claims Commissioner 1 month in advance before selling, letting, making improvements or structural changes etch.
Compensation (to the farmer) is in principle the market value of the property but with some exceptions: improvements are taken into account but not luxuries like huge houses, tennis courts, swimming pools etch. The the advantage derived from "soft loans" &  subsidies to buy & improve the farm is deducted from the market value. Farmers feel this is discriminating against them because other industries & individuals (like students) also received subsidies & "soft" loans.

Herstel van Grondregte

Alleen landbougrond onteien sedert 1913 in terme van rassewetgewing is onderhewig aan 'n grondeis. Indien die grondeienaar egter destyds behoorlik vergoed is kan hy nie nou 'n grondeis instel nie. Die sperdatum vir indiening van 'n grondeis was 31 Desember 1998. Die erfgenaam van 'n oorledene wat kon eis mag ook die grondeis uitoefen. Indien 'n eiser te sterwe kom voor die eis afgehandel is "erf" sy / haar erfgename die eis. Die Register van Grondeise is nog nie volledig nie. Hoogs buitengewoon is dat hoorsÍgetuienis (deur beide eiser & verweerder) aanvaarbaar is in die Grondeisehof. Indien 'n boer sy navorsing behoorlik doen, insluitend die geskiedenis van die titelakte, behoort kansvatters maklik uitgevang te word. Indien u plaas aan 'n grondeis onderhewig is moet u die Grondeisekommissaris 1 maand kennis gee van voornemende verkoop, verhuur, verbetering, strukturele verandering ens.
Vergoeding (aan die boer) is in beginsel die markwaarde van die plaas met die volgende uitsonderings: verbeterings word in ag geneem maar nie luukses nie bv buitengewone groot huise, tennisbane, swembaddens ens. Die voordeel verkry uit "sagte" lenings & subsidies word ook afgetrek van die markwaarde. Boere voel dis diskriminerend aangesien ander instansies & individue (bv studente) ook deur die staat gesubsideer is.

Labour Tenants

The cut-off date for registering labour tenant's claims was 31 March 2001. A Labour Tenant is a person who renders (labour) services to a farmer in exchange for the right to farm a portion of the farm for his own benefit. The value of this right must be worth more than any monetary compensation paid for the services. The claimant must've been living on the farm on 2 June 1995 and must've been living there at least since 1990. His parents must also have been labour tenants (anywhere) in South Africa.

Huurarbeiders

Die sperdatum vir registrasie van eise van huurarbeiders was 31 Maart 2001. 'n Huurarbeider is 'n persoon wat aan 'n boer arbeid verskaf in ruil vir die reg om 'n deel van die plaas te bewerk vir sy eie voordeel. Die waarde van hierdie reg moet hoŽr wees as enige kontantlone betaal vir die arbeid. Die eiser moes op die plaas gewoon het op 2 Junie 1995 en moes daar gewoon het ten minste sedert 1990. Sy ouers moes ook huurarbeiders gewees het (enige plek) in Suid-Afrika.

Security of Housing

If a person has been living on a farm for longer than 10 years + he's older than 60 Úr became disabled he cannot arbitrarily be expelled from the farm. The farmer is not obliged to employ him & has no obligation towards him but may not summerally expell him from his house. Clash of interests is obvious especially if the farmer needs the house for somebody else like a (new) worker but the tenant's security of housing gets preference.

Sekerheid van Verblyf

Indien 'n persoon langer as 10 jaar op 'n plaas gewoon het + hy is ouer as 60 jaar Úf het ongeskik geraak vir diens kan sy verblyf op die plaas nie summier beeÔndig word nie. Die boer hoef hom nie in diens te hÍ nie en het geen verpligting teenoor hom nie maar mag hom nie summier uit sy huis gooi nie. Botsing van belange kan plaasvind waar die boer die huis vir iemand anders benodig bv 'n ander werker maar die inwoner se sekerheid van verblyf geniet voorkeur.

Funerals

If a farmer in the past allowed workers to bury their families on the farm he connot now forbid them to do it again. The Agricultural Union is testing this law in the Constitutional Court.

Begrafnisse

Indien 'n boer in die verlede begrafnisse van werkers op sy plaas toegelaat het kan hy dit nie nou verbied nie. Die Landbou Unie toets nou hierdie wet in die Grondwethof.

Land Reform

The government buys farms in the open market for settlement of black farmers.

Grondhervorming

Die regering koop plase in die opemark vir vestiging van swart boere.


Acknowledgement
: the opinions above under "Restitution of Land Rights" & "Labour Tenants" has been derived from an article in Farmer's Weekly of 29 June 2001 p 26 by Julia Kupka although I condenced the article & made minor changes.


Erkenning: die gedeeltes oor "Herstel van Grondregte" & "Huurarbeiders" het ek grootliks geneem uit 'n artikel in Farmer's Weekly van 29 Junie 2001 bl 26 deur Julia Kupka alhoewel ek dit verkort het & klein veranderinkies aangebring het.

 

Which farms have land claims?

Watter plase het grondeise?

How to contact the Land Claims Commissioner to establish if a farm has a land claim - if your Afrikaans is not good enough to understand (on the right) please phone or mail me and I'll do the translation quickly. Indien u wil weet of daar 'n grondeis oor 'n eiendom is, doen navraag per faks aan die relevante grondeise-kommissaris vir die streek waar die plaas is. In die faks moet u sÍ: 1) Wie u is ingesluit u kontakdetail en spesifiek moet daar 'n faksnommer wees; 2) Volledige beskrywing van die plaas soos op die titelakte; 3) Vra dan of daar 'n grondeis oor die eiendom geregistreer is en verduidelik waarom u toegang mag kry tot die inligting (byvoorbeeld u is die eienaar of u wil die plaas koop of wat ookal). As daar nie 'n faksnommer op die webwerf is nie, bel en vra. Herversend die faks na 'n week. Na twee weke, stuur die faks elke dag tot hulle reageer. Let wel: Hulle reageer nie op vonkpos nie. PS: Ek het onlangs gevind dat hulle wel op vonkpos reageer!

Vir die kontakbesonderhede van die onderskeie Grondeisekommissarisse se kantore, gaan na http://www.ruraldevelopment.gov.za of http://www.dla.gov.za, en volg dan "Contact us" > "Land Claims Commissioners" > "Regional Offices". Onthou: die kommissarisse se gebiede stem nie 100% ooreen met die grense van die provinsies nie. Byvoorbeeld, 'n plaas in Limpopo Provinsie naby die grens met Noordwes Provinsie kan dalk onder Noordwes se kommissaris val - jy moet maar bel en uitvind.
 

 

Die politieke situasie in Suid-Afrike - is dit velig om te belÍ in 'n wildplaas? - 'n Persoonlike mening van Tjaka The political situation in South Africa - is it save to invest in a game farm? - a Personal opinion from Tjaka
 • 2010-04-30:

 • Suid-Afrika het een van die beste grondwette in die wÍreld. Ons Grondwet waarborg onder andere privaatbesit van vaste eiendom en beskerm ons teen die arbitrÍre onteiening daarvan deur die staat. Solank hierdie Grondwet onveranderd bly is ons beskerm. Die staat mag wel vaste eiendom onteien indien dit in nasionale belang is maar dan moet hulle 'n billike vergoeding betaal.

 • Die regerende party - die ANC - se beleid is ten gunste van 'n vryemark ekonomie en privaatbesit van vaste eiendom en Suid-Afrika het 'n sterk en groeiende ekonomie. Daar is 'n grondhervormingsprojek aan die gang en die staat koop grond aan op 'n basis van gewillige koper en gewillige verkoper.

 • In alle gevalle, waar 1 groot koper baie plase koop op groot skaal, styg die pryse - bv. indien 'n privaat eienaar 'n groot privaat wildreservaat wil aanmekaarsit of die staat wil 'n nuwe wildtuin aanmekaarsit of 'n myn wil 'n klomp plase uitkoop ens.

 • Wanneer die staat klomp plase wil koop vir grondhervorming geld bogemelde beginsel ook maar daar's 'n ander komponent by - die van "nasionale belang", want indien grondhervorming misluk kan dit politieke onstabiliteit tot gevolg hÍ.

 • Grondhervorming op grond van "gewillige koper en gewillige verkoper" brand vas vir die volgende redes:
  a) die staat het nie genoeg geld om by te bly met die drastiese prysstygings wat sy eie aankope veroorsaak nie;
  b) verkopers is gierig (dis normaal) en het dikwels 2 pryse - 1 vir die ope mark en 1 vir oŽnskynlik ryk-maar-oningeligde kopers bv die staat en buitelanders;
  c) verkopers wil dikwels gladnie aan die staat verkoop nie want "hulle kan dit nie aan hulle bure doen nie" (om 'n swart buurman te h
  Í nie);
  d) staatsaankope is stadig en vol "red tape" - wanneer 'n plaas reg is om te verkoop teen die regte prys raap 'n privaat koper dit op voor die staat wakker skrik.
  e) Die staat is t
  Ť betrokke by grondhervorming en moet dit meer aan privaat inisiatief oorlaat. Die staat moet ophou plase aankoop en dit dan herverdeel aan "voorheen benadeeldes". Die staat moet net die bevoordeeldes uitsif en dan aan hulle staatswaarborge gee - die bevoordeeldes moet dan self in die opemark vir hulle plase gaan soek.

 • Negatiewe faktore:
  a) Blankes w
  Íreldwyd is skepties oor die vermoŽ van swartmense om goed te regeer. Ons glo swartmense is inherent sleg weens hulle swak gene (is dit rassisme of snobisme?). En daarom skrik ons ons melk weg elke keer as dit lyk of die ANC in 'n verkeerde rigting neig.
  b) Toe ons huidige president - Jacob Zuma, op die punt was om aangekla te word van korrupsie toe sing hy "Umshini wam" ("Bring my Masjiengeweer") van die politieke verhoŽ af maar toe die aanklagte teen hom laat vaar word toe word hy 'n "goeie president". Nou wonder mens tereg wat gaan gebeur as die ANC begin stemme verloor? Daar is defnitief sterk kragte binne die ANC wat trek in die rigting van Boerehaat en 'n sosialistiese / kommunistiese ideologie - spesifiek die Julias Malema faksie.
  c) Die ANC verklaar uitdruklik dat hulle teen die wildbedryf gekant is omdat dit "sleg is vir voedselsekuriteit".

 • Positiewe faktore:
  a) Tot baie onlangs in die geskiedenis was daar net soveel "swak" blanke regerings w
  Íreldwyd. Die regerings van die klassieke ryke ("empires") was niks anders as euwel ("evil") nie - as jy die geskiedenis van die Romeinse Ryk ken sal jy weet waarvan ek praat. Trek dit deur tot-en-met fascisme uit 'n beskaafde Duitsland in 1940 en kommunisme wat nou-die-dag eers geval het dan sal jy met my saamstem dat ons blankes, as ons beskaafd is, nou-die-dag eers beskaafd geraak het! Ek stem met Thabo Mbeki saam - die "Afrika Renaissance" het begin.
  b) Die ANC regeer tans met 'n groot meerderheid (65%). Waarom sal so 'n suksesvolle politieke party sy beleid verander? - dit sal dom wees! As hulle begin stemme verloor na links - wel, dan is daar sekerlik risikos? Daar is sekerlik 'n risiko dat Suid-Afrika kan sink maar voorspellings deur kenners is dat Suid-Afrika nie in 'n Zimbabwe-sinkgat sal verander nie - ons ekonomie is te sterk en en belangegroepe te divers. Dit lyk vir my Julias Malema gaan amptelik voor 'n ANC tugkomitee verskyn. Pres Jacob Zuma het gister weer ges
  Í die ANC respekteer die grondwet, die onafhanklikheid van die howe en die "Rule of Law" en dat grondhervorming ordelik sal geskied.

 • Wat dink ek gaan gebeur?
  1) Ek dink die regering gaan begin plase onteien teen billike pryse vasgestel deur professionele onafhanklike waardeerders. Jy gaan dalk verplig word om jou plaas te verkoop maar jy sal 'n billike prys kry.
  2) Ek kan nie sien hoe die ANC die wildbedryf kan vernietig nie. Ek stem nie saam dat dit sleg is vir voedselsekuriteit nie want *eerstens produseer ekstensiewe weiding meer vleis met wild as met vee en daar is, behalwe in hoogs uitsonderlike gevalle, nie roofdiere op wildplase nie m.a.w. die wildsvleis word deur mense geŽet, *tweedens, as 'n wildplaas meer winsgewend geboer kan word met vee sal daar 'n veeboer wees wat dit doen en *derdens lewer die jagbedryf jaarliks miljoene rande op in buitelandse valuta en is dit 'n groot werkskepper. Wat kan gebeur - kan die ANC jou dwing om vee aan te hou op jou plaas? En wat as dit nie winsgewend gedoen kan word nie? Wie en hoe gaan bepaal of 'n plaas tot sy volle potensiaal benut word? Wildboerdery eet nie in landbouhulpbronne in soos gholf-landgoedere ("gholf estates") nie. Eerlikwaar, ek kan nie sien hoe die ANC binne die raamwerk van die Grondwet en sy eie "ekonomiese groei" beleid die wildbedryf kan vernietig nie.

 • Gevallestudie: Hier's 'n paar insidente wat ek al beleef het rakende hierdie onderwerp:
  a) Meer as 1 gewillige plaasverkoper het al vir my ges
  Í hulle verkoop nie aan swartes nie want hulle "kan die nie aan hulle bure doen nie".
  b) Minstens 1 gewillige verkoper het uitdruklik vir my ges
  Í sy plaas se prys is Rx "maar vir die kaffers is dit Rx+". Daar is in elk geval 'n algemene neiging om pryse te verhoog as die koper ryk-en-oningelig blyk te wees bv die staat of 'n buitelander.
  c) Ongeveer 5 jaar gelede het plaas verwysing *** op my boeke gekom vir R7,5m. Verkoper was gewillig om te verkoop aan die staat. Ek het die staat se grond-aankoper gekontak en die prosedure is gevolg - die plaas moes gewaardeer word en die staat sal daardie prys betaal. 'n Professionele onafhanklike waardeerder het die plaas gewaardeer vir R4m. Verkoper het die aanbod van die hand gewys. Gister, 5 jaar later, is hierdie plaas uiteindelik verkoop vir ...R5,5m!!! - aan 'n privaat koper. Indien die plaas doerietyd onteien was vir R4m sou die verkoper steen-en-been gekla het, maar dis duidelik dat die waardasie in die kol was!

 • 2010-04-30:

 • South Africa has one of the best constitutions in the world. It guarentees private ownership of land and protect us against arbitrarily disappropriation by the state. If they do disappropriate you they must pay reasonable compensation.

 • The ruling party - the ANC - 's policy is in favour of a free market economy and private ownership of land. There is a land reform program in place on the principle of willing buyer willing seller.

 • It is normal that where 1 buyer buys a lot of land in the same area, the prices go up.

 • When the state is the buyer there's another component involved - "national interest".

 • Land reform based on willing buyer / seller is struggling because:
  a) the state cannot afford farms, partially due to the escalation in prices due to there own bulk purchase of land;
  b) sellers are greedy (which is normal) and often have 2 prices - 1 for the open market and 1 for rich-but-uninformed buyers (like the state);
  c) sellers often don't want to sell to the state because "they can't do it to their neighbours" (to have black neighbours);
  d) the state is slow to buy and full of red tape - before they buy a private buyer grabs the opportunity.
  e) The state is too involved in land reform and should leave it to private initiative - they must just approve the advantaged ["begunstigdes" - can't find the correct English word now] and give them state warranties to go buy their own farms.

 • Negative factors:
  a) White people worldwide doubt whether black people are capable of good government.
  b) When our current president - Jacob Zuma, was charged with corruption he sang "Umshini wam" ("Bring my Machine Gun") but when the charges were dropped he became a "good president". One can only speculate what's going to happen when the ANC start losing votes? There is a strong totalitarian faction in the ANC - specifically the Julias Malema faction.
  c) The ANC openly disapprove of game farming because it's "bad for food security"

 • Positive factors:
  a) Until recently there were as many bad "white" governments in the world - if they could get civilized, so can the blacks.
  b) The ANC has a huge majority and there's no reason (for now anyway) to change it's policy.

 • What do I think is going to happen?
  1) The ANC is going to more aggressively enforce land reform but they're still going to pay reasonable prices.
  2) I can't see how the ANC can destroy the game farming industry unless they become blatantly totalitarian and change the constitution.

 
 • 2010-05-13:

 • Julias Malema is toe oor die vingers getik. Hopelik sal die mannetjie in die vervolg twee keer dink voor hy mal dinge sÍ & doen.

 • Ek sien die ANC se jongste onwerkbare droom is dat boere 40% van hul boerdery aan 'n swart vennoot moet afstaan. Natuurlik sal dit nie 40% van die plaas wees nie want dis onteiening en ons arme regering sal dit tog nooit kan bekostig nie. Hulle bedoel natuurlik 40% aandeel in die boerdery wat op die plaas beoefen word. Nou weet ek nie hoe hulle droom die werkers dit moet finansier nie. My besigheid subsideer my boerdery so my werker is welkom om 40% aandeel in die boerdery te kry - ek sal sy 40% bydrae elke maand van sy salaris aftrek (maar sy salaris is te klein so die regering sal seker inbetaal!).

 • 2010-05-13:

 • Julias Malema has been reprimanded by the ANC. I hope the little bugger think twice before he again make silly statements. (He's the leader of the ANC Youth League and the guy who declared war on white farmers by singing "Kill the Boer, Kill the Farmer". He's also in favour of communist / Mugabe style robbery of land, mines, banks etch. He's a strong candidate to become a future president of South Africa.)

 • The ANC's latest unworkable dream is that the workers must own 40% of every farming enterprise.

 

 • 2010-07-20:

 • Dit voel ons kan weer asemhaal. Die sokker wÍreldbeker was 'n sukses - RSA het aansien verwerf wat ons politici, glo ek, wil behou.

 • Die moord op EugŤne Terreblance was toe 'n doodgewone plaasmoord, nie 'n politieke moord nie. Die een beskuldigde is 'n ZimbabwiŽr nogal. Dinge kalmeer. Die volgende koerantberigte gee mens weer hoop vir die toekoms:

 • Beeld, Saterdag 3 Julie 2010 bladsy 6: "BOERE KAN S A EKONOMIE UITBOU. Zuma vol lof vir Agri S A se positiewe houding. Agri S A het gisteroggend in Pretoria gehoor pres. J Zuma is net so gefrustreerd oor onbeholpe staatsamptenare soos die land se boere. Zuma het later aan joernaliste gesÍ dit was 'n baie baie suksesvolle vergadering en hy was vol lof vir Agri S A se positiewe houding."

 • Beeld, Donderdag 8 Julie 2010 bladsy 7: "NASIONALISEER IS SLEGTE PLAN". G'n bewyse van voordele - Netshitenzhe. Een van die ANC se voorste denkers en beleidsghoeroes sÍ die nasionalisering van myne was dalk in die 1950's die party se mikpunt, maar beslis nie nou meer nie. Dit is inderwaarheid 'n slegte idee, sÍ mnr Joel Netshitenzhe, lid van die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee (NUK) en tot onlangs die presidensie se beleidshoof. Volgens hom is daar nie genoeg bewyse dat so 'n ingryping deur die staat hoegenaamd sal bydra tot werkskepping, opheffing en ekonomiese ontwikkeling nie. Voorts kan die Vryheidsmanifes (Freedom Charter), wat van 1955 dateer, nie as grondslag dien vir argumente ten gunste van nasionalisering nie omdat die ANC se benadering oor die dekades heen verander en verfyn is. Die debat oor nasionalisering sal in September 2010 'n klimaks bereik wanneer die ANC se tussentydse nasionale konferensie in Durban gehou word.
   

 

 • 2010-07-20:

 • We can breath again. The soccer world cup was a success. We gained glamour (what's the correct translation for "aansien") which, hopefully, the ANC wants to retain.

 • It's now apparent the the murder of EugŤne Terreblance (leader of the Afrikaner Resistance Movement) wasn't politically motivated - one of the accused's is a Zimbabwian in fact. Things are calming down. The following newspaper reports give hope for the future:

 • Beeld, Saturday 3 July 2010 page 6: In a meeting with Agri SA president Jacob Zuma praised them for being so positive. Pres Zuma also expressed his frustration with incapable government officials causing delays in the land reform program. (Up till now white farmers have been blamed for everything).

 • Beeld, Thursday 8 July 2010 page 7: Mr Joel Netshitenzhe, leading ANC thinker, declares that nationalization is a bad idea. The ANC Youth League still pushes for nationalization (read "robbery") but apparently they're loosing momentum.

 • 2010-07-22

 • Beeld, Donderdag 2010-07-22 bladsy 6: Prof, Ben Turok, skrywer van die veelbesproke ekonomiese bepaling in die Vryheidsmanifes, die ANC se ideologiese basisdokument, sÍ die oorname van myne, banke en ander bedrywe deur die staat is nie die oplossing om rykdom te verdeel nie. Ons het 'n sprekende voorbeeld in die ou Sowjetunie en Oos-Europa. Dit was 'n fout, dit werk nie" sÍ Turok.

 • Groenskrif oor grond. 'n Google-soek het die volgende opgelewer: Die indiening van die Groenskrif is uitgestel nadat die sperdatum van 2010-07-19 nie gehaal is nie (tweede uitstel). Die verwagte bepalinge in die Groenskrif is: "Luidens Ďn berig op Fin24 bevat die dokument Ďn driedelige plan om die huidige grondhervormingsprogram te red. 1) Eerstens sal Ďn beperking geplaas word op die hoeveelheid grond wat individue en maatskappye mag besit, wat sal afhang van die ligging van die betrokke grond en wat waarvoor dit gebruik word; 2) Tweedens sal alle grond in staatsbesit uitgehuur word en; 3) Derdens sal buitelanders slegs grond in Suid-Afrika mag besit indien hulle Ďn plaaslike burger as vennoot het." URL:

  http://www.landbou.com/nuus/nuus-artikel/grond-groenskrif-steeds-nie-gereed

  Alhoewel ek nie saamstem dat bogemelde riglyne die antwoord is om grondhervorming op dreef te kry nie, praat hierdie berig darem nie van 1) 40% van jou boerdery afstaan aan jou werkers nie; 2) Dat die staat jou gaan voorskryf waarmee jy moet boer nie; 3) Dat alle besit van landbougrond moet oorgaan na 'n huurpagstelsel (soos in ons agterlike buurlande) nie; 4) Blatante Kommunistiese-styl onteiening nie.

 • Die ANC se ideologiŽ (lees "drome") duik die een-na-die-ander in die grond, byvoorbeeld hulle "Uitkoms Gebaseerde Onderwys", hulle droom dat Afrikane mekaar se hande moet vat (daarom sit ons met xenofobie), hulle kader-ontplooing in staatskorporasies (daarom duik SAL, Landbank, SAUK en vele meer) ens. Hopelik eksperimenteer hulle nie ons landbou oor die afgrond nie!

 

 • 2010-07-22

 • Beeld, Thursday 2010-07-22 page 6: Prof, Ben Turok, writer of the (Communist) economical section of the Freedom Charter (the ANC's ideological base document), said nationalization is not the way to distribute wealth - it failed in Eastern Europe.

 • The publication of the discussion document regarding faster land reform ("Groenskrif") has been postponed again but it is expected to propose the following. 1) Owners shall be limited to a maximun amount of land; 2) All state-owned land shall be let out; 3) Foreigners shall be prevented from owning more than 50% share in land in the RSA.

  Although I disagree that these measurements shall speed up land reform, at least we don't expect Communist style land grabs.

 • 2010-09-07: Gert van Wyk: "Ek's bekommerd oor nasionalisering van landbougrond - wat dink jy gaan gebeur?" Tjaka: "Nasionalisering (lees "grondroof") gaan nie gebeur nie en grondpryse gaan weer styg".
 • 2010-09-07: Gert van Wyk: "I'm worried about nationalization of agricultural land. What do you think is going to happen?" Tjaka: "Nationalization (read "land robbery") is not going to happen and land prices shall go up again".
 • 2010-09-21: Julias Malema sien sy ***! Die kapokhaan-leiertjie, Mugabe-gatgabba en klein Hitlertjie van die ANC Boksombende (ANC Jeugliga) se ore is lekker warm gevryf deur president Jacob Zuma. Hulle (die Boksombende) se voorstelle vir nasionalisering (lees "roof") is van die tafel af gevee. Malema is glo redelik druipstert en het min steun op die ANC Konferensie in Durban, volgens mediaberigte.
 • Suid-Afrika se sakevertroue-indeks sal sekerlik nou 'n goeie hupstoot kry.
 • Nou moet ons nog net die ANC se Apartheid-styl muilband van die media beveg, dan's Suid-Afrika weer op die regte pad - die ANC het alreeds hulle voorstelle rakende die kontroversiŽle Media Tribinaal afgewater.
 • Ek dink die tyd van wildplase vir winskopies optel is vir eers verby.
 • 2010-09-21: Julias Malema's big fall. The little *rs*h*l* leader of the ANC Kindergarten (ANC Youth Legue), Mugabe-disciple and upcoming little Hitler has been severely reprimanded by president Jacob Zuma. Their (the Kindergarten's) proposals for nationalization (read "robbery") has been ignored. Malema is quite with the tail between the legs and has little support on the ANC conference in Durban - according to media reports.
 • South African business-confidence index shall certainly gain considerably by this.
 • Now we must still vehemently oppose the ANC's Apartheid style oppression of the media, then South Africa shall again be on the right track - the ANC already watered down their proposals regarding the planned controversial Media Tribunal.
 • I think the time for picking up a game farm for a bargain has passed for now.
 • Beeld Saterdag 2010-10-09 bladsy 2: Die woorde 'kommersiŽle boer' {lees 'blanke boer'} is nie meer 'n vloekwoord vir die ANC  nie, het me Tina Joemat-Petersson, minister van landbou, bosbou en visserye, gister tydens 'n Agri SA kongres op Muldersdrift gesÍ. Die ANC beskou diŤ boere na sy afgelope nasionale konferensie in Durban as baie belangrik in die skepping van welvaart in die land. Dis die 1e keer in die geskiedenis van die ANC dat die woorde 'kommersiŽle boer' {lees 'blanke boer'} nie as 'n vloekwoord beskou is nie. Dis 'n deurbraak. Dis die 1e keer dat 'kommersiŽle boere' {lees 'blanke boere'} nie as vyand gesien word nie maar as hoekstene van landelike ontwikkeling.
 • Beeld Saturday 2010-10-09 page 2: For the 1st time in history the words "commercial farmer" {read "white farmer"} isn't a curse in ANC terminology anymore. The ANC now realizes that "commercial farmers" {read "white farmers"} are the cornerstone of rural development.

ANC Jeugliga / Julias Malema - "Nasionalisering"

 

Aangesien die term "Nasionalisering" herinner aan Kommunistiese gryp sonder vergoeding het ek spesiale moeite gedoen om te probeer vasstel wat die ANC Jeugliga se vergoedingsbeleid is in geval van nasionalisering. Ek het die ANC Jeugliga se amptelike webwerf besoek en 'n dokument gevind rakende die nasionalisering van myne. Ek het gesien dat nasionalisering sonder vergoeding nie die beleid is nie behalwe wanneer die item (myn) wat genasionaliseer word bankrot is. Hierdie is die ANC Jeugliga se beleid en dis nog lank nie ANC beleid nie - die ANC beleid is steeds om nie te nasionaliseer nie.

 

Die roete na die dokument is: http://www.ancyl.org.za > Documents > Discussion documents > 10 Aug 2010. 1st National General Council: Discussion document on Nationalisation of Mines = http://www.ancyl.org.za/show.php?id=5502

 

Hier volg 'n uittreksel:

 

Towards the transfer of Mineral wealth to the ownership of the people as a whole: A Perspective on Nationalisation of Mines

 

A. CONCEPTUAL FOUNDATION

 

Fifthly, depending on the merits of each case based on "balance of evidence", nationalisation may involve expropriation with or without compensation. The manner in which nationalisation will be approached will neither be generalised compensation, nor generalised expropriation without compensation. Expropriation without compensation should apply for Mines that are not profitable, laying off huge numbers of workers and in financial crisis.

ANC Youth League / Julias Malema - "Nationalization"

 

Since the term "Nationalization" reminds one of Communist-style grab without compensation I did special research on the ANCYL's policy regarding compensation in case of nationalization. I visited the ANCYL's official website and I found a document regarding the nationalization of mines. I noticed that nationalization without compensation is not their policy unless the item (mine) that's being nationalized is bankrupt. This is the policy of the ANCYL, not the ANC - the ANC policy still is not to nationalize.

 

The route to the document is: http://www.ancyl.org.za > Documents > Discussion documents > 10 Aug 2010. 1st National General Council: Discussion document on Nationalisation of Mines = http://www.ancyl.org.za/show.php?id=5502

 

Here follows an extract:

 

Towards the transfer of Mineral wealth to the ownership of the people as a whole: A Perspective on Nationalization of Mines

 

A. CONCEPTUAL FOUNDATION

 

Fifthly, depending on the merits of each case based on "balance of evidence", nationalization may involve expropriation with or without compensation. The manner in which nationalization will be approached will neither be generalised compensation, nor generalised expropriation without compensation. Expropriation without compensation should apply for Mines that are not profitable, laying off huge numbers of workers and in financial crisis.

Landbouweekblad 2011-04-15 bladsy 97: Verblyfregwet: Realisme skop in: Die voorgestelde wetsontwerp oor verblyfsekerheid is een van die mees omstrede stukke wetgewing wat nůg op die tafel was.Sedert dit stil-stil die dag voor Kersfees verlede jaar (2010) in die Staatskoerant gepubliseer is, is dit uit talle oorde veroordeel. Dit wil lyk of groter realisme nou daaroor begin posvat en dat selfs minister Gugile Nkwinti erken dat dit verwater sal moet word. Landbouweekblad (agricultural weekly magazine) 2011-04-15 page 97: It became apparent thet even minister Gugile Nkwintoi now admits that the new draft Security of Residence Act is unrealistic and unconstitutional and needs to be amended.
Beeld 2011-05-09 bladsy 4: Mnr Gugile Nkwinti, minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, het gesÍ 90% van plase wat in die boekjaar 2009 - 2010 oorgedra is, het nie presteer nie. Op 'n vraag oor die departement se kommentaar op uitlatings van mnr Julius Malema, ANC-jeugleier, dat grond sonder vergoeding onteien moet word, het Nkwinti gesÍ grondhervorming moet binne die grondwetlike raamwerk van die land plaasvind.
Met ander woorde grond kan nie onteien word sonder vergoeding nie want dis ongrondwetlik - Tjaka.
Beeld (daily newspaper) 2011-05-09 page 4: Mr Gugile Nwinti, minister of Rural Development and Land Reform said the 90% farms transferred in the bookyear 2009 - 2010 dit not perform. On a question regarding the Department's comment on statements by Julius Malems, ANC Youth League leader, that farms must be nationalized without compensation, Ntwini said that land reform must take place within the constitutional framework of the country.
I
n other words land cannot be expropriated without compensation because it's unconstitutional - Tjaka
Agri SA het 'n groot slag geslaan vir boere teen die regering toe hulle 'n hofsaak gewen het waarin bevind is dat die wegneem van mineraleregte, deur die Wet op Ontwikkeling van Minerale- en Petroleum Hulpbronne 28 van 2002, op onteiening neerkom. Die eis teen die staat kan tot R99bn beloop. Wenk: doen 'n Google-soek na "Agri SA". Agri SA dealt the government a major blow in favor of farmers when they recently won a court case against the state declaring that the dispossession of mineral rights in terms of the Mineral Petroleum Resources Development Act 28 0f 2002, amounts to expropriation. Claims against the state can amount to R99bn. Tip: do a Google search for "Agri SA".
Beeld 2011-05-17 voorblad: In die hofsaak tussen Willem Harmse (eiser) en Mohammed Vawda (verweerder) het die Hooggeregshof in Johannesburg bevind dat die woorde "dubula iBhunu" ("skiet die Boer") ongrondwetlik, haatspraak en aanhitsing to moord is. Die verhoor tussen AfriForum en Julius Malema rakende dieselfde aangeleentheid is nog nie afgehandel nie. Beeld (daily newspaper) 2011-05-17 front page: In the court case between Willem Harmse (plaintiff) & Mohammed Vewda (defendant), the High Court in Johannesburg ruled that the words "dubula iBhunu" ("shoot the Boer") is unconstitutional, hate speech and incites murder. The court case between AfriForum and Julius Malema regarding this same issue is still pending.
2011-08-16: Dis nou al 'n ou bekende feit: die ANC Jeugliga met Julius Malema aan die spits wys hulle is waarlik kaffers deur hulle te bearbei vir nasionalisering sonder vergoeding van plase, myne en banke. Kafferder as dit kan dit sekerlik nie. Die ANC seniors dreun van stilte. 2011-08-16: By now it's a well known fact - the ANC Youth League with Julius Malema in front showed they are truly kaffers by working for nationalization without compensation of farms, mines and banks. More kaffer it can't get. The ANC seniors shine in silence.
2012-04-12: Julius Malema en sy gespuis het hulself ge-elimineer deur belaglike verregaande radikale standpunte 2012-04-12: Julius Malema and his rabble eliminated themselves by radical and outrageous points of view.
2012-05-08: Julius Malema is geskors uit die ANC uit. 2012-05-08: Julius Malema has been expelled from the ANC.
2013-09-09: Julius Malema het nou sy eie politieke party gestig genaamd die "EFF - Economic Freedom Fighters". Sy verkiesingspunt is spesifiek die grondkwessie - hy wil grond steel by die blankes. Ons weet natuurlik dis nie al waaroor dit gaan nie - hy wil die staatskas plunder oor die algemeen - dit is waarom die Malema-faksie met wortel-en-tak uitgeroei is in die Limpopo Provinsie - hulle was korrup en het die belastingbetaler besteel. Persoonlik kan ek nie sien dat hy 'n duik in die ANC meerderheid gaan maak nie - die EFF is eintlik net 'n drukgroep vir grondroof. Suid-Afrika se swartmense is grootliks verstedelik en landbougrond is nie die belangrikste kwessie op hulle agenda nie. Nee wat, ek dink die grondrowers gaan in die hek duik.

2014-06-17: Die EFF het die afgelope verkiesing 6% steun gekry landwyd.

2013-09-09: Julius Malema now started his own political party, the "EFF - Economic Freedom Fighters". The official policy is that they want to grab white people's land. Of cause that's not all - we know they want to ransack state funds in general - like they did in the Limpopo Province until they were eradicated. Actually they're nothing more than a pressure group for land grab. South Africa's black people is urbanized to a major extend and land is not the major issue in their minds. I can't see the land robbers making headway in the South African political landscape.

The EFF received 6% of the votes in the recent national elections.

Die toekoms van eiendomsreg in Suid-Afrika is in gedrang. Dit was die mening van verskeie kenners wat vandag aan die AfriSake Eiendomsregkonferensie deelgeneem het. AfriSake het tydens die konferensie Ďn verslag bekendgestel wat 14 verskillende wetsontwerpe, beleide en regsprake uitwys wat ten doel het om eiendomsreg drasties in te perk, af te takel of selfs te vernietig. Lees meer.

The future of property rights in South Africa are in trouble. Read more
Terug boontoe (kliek hier) / Back to the top (click here)

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

www.gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 www.gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Click Here!