Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game

Terug na "Wildplase te koop / Back to "Game farms for sale"

Dreamfarm Questionnaire
Droomplaas gesoek vraelys

Vooraf

Introduction


Ons werk soos eiendomsagente (al is ons 'n prokureursfirma) en alle eiendomme
 op
Gamefarmnet word bemark teen 'n prys wat kommissie insluit (betaalbaar deur verkoper) behalwe indien anders aangedui.
 


We operate like an estate agency (although we're a firm of attorneys) & all  properties on
Gamefarmnet are advertised with commission included (payable by seller) unless stated differently.
 

Kopervraelys

Purchaser's Questionnaire


Hoe om hierdie vraelys te gebruik: copy hierdie vraelys, paste dit in op 'n nuwe epos, tik die antwoorde in en stuur aan ons.
 

How to use this questionaire: copy this questionaire and paste it into a new email, then type the answers in & send to us.
 

Inleiding

Prologue


Almal wil 'n mooi plaas hê met mooi natuurskoon (vir almal beteken dit groot bome en 95% wil 'n bietjie berg & 'n rivier hê), ± vierkantig, voldoende water, nie naby swart gebiede nie, geen grond-eise nie, geen serwitute nie, nie té v
êr nie ens maar binne hierdie raamwerk verskil persoonlike voorkeure steeds. 'n Beskrywing op papier kan 'n eiendom dikwels beter of swakker laat lyk as die werklikheid maar u kan alleen die gevoel van van 'n eiendom kry deur dit te besoek. So kan u ook u voorkeure aan my beskryf maar kan ek alleen u persoonlike voorkeure vasstel deur tyd met u te spandeer. Wanneer het 'n plaas té veel of té min berg, watter rivier / spruit is groot genoeg, wanneer is bos te ruig of te oop, wanneer is bome groot genoeg en hoeveel groot bome moet daar wees, wanneer raak 'n grondpad té lank ens ens ens? Elke indiwidu verskil. Kom ons begin egter met hierdie vraelys:
 

Everybody wants a nice scenic farm (everybody wants big trees, 95% wants a bit of mountain & a river), ± square, enough water, not near black settlements, no land claims, no servitutes, not too far from town or city etch but within these parameters individuals still differ. A description on paper can make a farm look better or worse than reality - you can only get the
feel of a farm by visiting it. You can describe your likes & dislikes to me but I can only really learn your personal likes & dislikes by spending time with you. When does a farm has too much mountain, when is the river big enough, when is the bush too thick or too open, when are trees big enough and how many big trees must there be etch etch etch? Every individual differs, so let's start with this questionnaire:
 

Vraelys

Questionnaire

1) Naam:
2) Land (indien nie RSA):
3) Kontakbesonderhede:
3.1: Epos adres:
3.2) Telefoonnommers:
3.2.1) Land kode (indien nie RSA):
3.2.2) Area kode:
3.2.3) Kantoor:
3.2.4) Na-ure:
3.2.5) Selfoon:
3.2.6) Faksnommer:
4) Noem in u eie woorde die punte wat vir u belangrik is m.b.t. ‘n plaas (gebruik u eie woorde om te beskryf waarna u soek):
5) Watter grootte het u in gedagte?:
6) Het u ‘n spesifieke area in gedagte?:
7) Is dit vir u belangrik dat die plaas relatief naby aan Gauteng Provinsie moet wees of sal u vêrder noord ook kyk of verkies u die Kruger area of het u heeltemal ‘n ander area in gedagte?:
8) Verkies u 'n plaas binne 'n reservaat of verkies u u eie aparte plaas?:
9) Is dit vir u belangrik dat die plaas naby ‘n dorp moet wees, of kan dit maar vêr van ‘n dorp af wees?:
10) Hoe lank soek u al?:
11) Is u lief vir jag?:
12) Is dit vir u ononderhandelbaar dat die plaas ‘n “feature” (berg / rivier) moét hê of sal u ook kyk na ‘n goeie plat plaas of verkies u dalk ‘n bergplaas (met darem plat area’s ook, egte 4 x 4 terrein) – waar lê ù voorkeur?:
13) Watter tipe wildboerdery is vir u die belangrikste (nommer dit 1 - 4 in volgorde van belangrikheid):
*ekotoerisme (bv staproetes, konferensies ens)
*teel van wild (vang & verkoop)
*geweerjag (hetsy kommersieël of slegs vir uself & u vriende)
*boogjag
14) Gaan u op die plaas woon direk nà u gekoop het?:
15) Wil u kommersieël met wild boer of is dit méér vir naweke, vakansies & private vriende?:
16) Daar is basies 4 fases van ontwikkeling - i) span wildheining, ii) oprig geboue, iii) vestig wild, iv) verhoog die estetieka van die plaas deur bv. bou van damme ens. Vereis u ‘n klaar ontwikkelde wildplaas of sal u ‘n beesplaas / bees-wildplaas oorweeg wat nog geswaai moet word na wildboerdery - hoeveel werk (ontwikkeling) is u bereid om te doen - watter tipe ontwikkeling sien u gladnie voor kans nie?:
17) Die volgende vrae is ongelukkig nodig omdat ons geteister word deur "kopers" wat nie 'n toegangskaartjie tot die Krugerwildtuin kan bekostig nie - alle inligting streng vertroulik. Met betrekking tot die koopprys: ons pryse is ge-adverteer op die internet vir die hele wêreld om te sien, so ons sal nie ons pryse lig omdat ons weet hoeveel geld u beskikbaar het nie:
17.1) Watter bedrag begroot u om te spandeer aan ‘n wildplaas (veronderstel dit is absoluut u droomplaas ten volle ontwikkel)?: R
17.2) Koop u met u eie geld of het u 'n belegger / beleggers?:
17.3) Koop u alleen of met 'n vennoot / vennote?:
17.4) Hoeveel kontant het u beskikbaar?: R
17.5) Hoeveel van u geld is redelik likied, bv aandele?: R
17.6) Hoeveel van u geld is minder likied, bv. eiendom wat u eers moet verkoop?: R
17.7) Hoe groot verband sal u oor die plaas benodig ?: R
17.8) Sal u die verband kan diens uit 'n ander bron as die plaas self?
17.9) Het u al met u bank gepraat?:
17.10) Naam & telefoonnommer van u boekhouer:
17.11) By watter bank is u, die tak, die naam & telefoonnommer van die bankbestuurder of iemand anders wat u ken asook een van u rekeningnommers:
Let wel: u bank sal vir u sê dat hulle 100% van die koopsom aan u sal leen onderhewig aan 'n waardasie. Dan maak hulle seker hulle waardeer die plaas uiters konserwatief! As 'n riglyn kan u slegs 60% van die koopsom leen teen sekuriteit van die plaas. Indien u meer as 60% benodig dan moet u bank vir u sê dat hulle u 100% sal leen van 'n onafhanklike waardeerder se waardasie (onthou, geen waardasie sluit die waarde van losgoed bv wild, meubels, trekkers ens in nie so u moet buitendien kontant beskikbaar hou daarvoor) anders sal u moet bykomende sekuriteit verskaf bv 'n ander eiendom waaroor 'n verband geregistreer kan word. Daarbenewens moet u terugbetaalvermoë bewys uit 'n ander bron as die plaas. Land Bank? Vergeet dit.
 

1) Name:
2) Country (if not RSA):
3) Contact particulars:
3.1) Email adress:
3.2) Telephone numbers:
3.2.1) Country code (if not RSA):
3.2.2) Area code:
3.2.3) Office:
3.2.4) After hours:
3.2.5) Cell phone number:
3.2.6) Fax number:
4) Highlight in your own words the important aspects about a farm for you (use you own words to describe what you’re looking for):
5) What size do you have in mind?:
6) Do you have a specific area in mind?:
7) Is it important for you that the farm must be close to Gauteng Province, or can it be further north or do you prefer the Kruger area or do you have a complete other area in mind?:
8) Do you prefer a farm inside a reserve or do you prefer you own separate farm?:
9) Is it important that the farm must be close to a town, or can it be far from a town?:
10) How long have you been searching?:
11) Do you like hunting?:
12) Will you consider a nice flat farm without any feature (mountain / river) or is a farm without any feature completely out of the question for you or  is your preference a mountainess farm (with some flat areas,  real 4 x 4 territory)?:
13) What type of game farming interests you the most (numbers it 1 - 4 in order of importance):
*eco tourism (hiking trials, conferences etch)
*game breeding (catch & sell)
*rifle hunting (either commercially or for you & your friends only)
*bow hunting
14) Are you going to live on the farm immediately after you bought?:
15) Do you want to be a commercial game farmer or do you want a farm for you own private weekends, holidays & friends?:
16) Basically there are 4 stages of development - i) game fence, ii) build accomodation, iii) settle game, iv) improve the estetics of the farm like building of dams etch. Do you require a complete game farm or will you consider a cattle farm / cattle-/gamefarm that needs to be transformed into game farming - how much work (development) are you prepared to do - what type of work is completely out of the question for you?:
17) The following questions are unfortunately necessary because we get pestered buy "purchasers" who can't afford a ticket to the Kruger Park. Concerning the purchase price - our prices are published on the internet for the whole world to see, so we cannot increase our prices because we know how much money you have available:
17.1) What amount do you budget to spend on a game farm (say we find your absolute dream farm completely developed)? R
17.2) Do you buy with your own money or do you have an investor / investors?:
17.3) Do you buy on your own or with a partner / partners?:
17.4) How much cash do you have available?: R
17.5) How much of your money is liquid like in shares?: R
17.6) How much of your money is less liquid like property that has to be sold first?: R
17.7) How big a bond / mortgage will you need over the farm? R
17.8) Can you pay instalments without taking into account the profit from this farm?
17.9) Did you discuss this with your bank already?:
17.10) Name & telephone number of your bookkeeper:
17.11) What bank are you, what branch, the name & telephone number of the manager or other contact person who knows you & one of your account numbers:
Important: your bank will tell you that they will lend you 100% of the purchase price under condition of a valuation but then they valuate very conservatively! As a guideline you can borrow 60% of the purchase price with the farm itself as security. If you need more than 60% your bank must undertake to lend you 100% of an independant evaluator's evaluation (please remember that any evaluation doesn't include moveables like game, furniture, tractors etch - for this you need cash) alternatively you need additional security like other properties over which a bond can be registred. You also have to prove your ability to pay installments not taking into account the profit from the farm. Land Bank? Forget it.
 

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Terug na "Wildplase te koop / Back to "Game farms for sale"

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naïef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

Terug na "Wildplase te koop / Back to "Game farms for sale"