Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game

Weens werkdruk is dit nie vir my moontlik om elke plaas fisies te besigtig wanneer dit in die mark kom nie - baie plase en groot afstande. Dit maak sin om onmiddelik te begin bemark met inligting en fotos vanaf die eienaar en dan later die plaas te besoek, miskien saam met die eerste belangstellende koper. My sekretaresse kan 'n uur met u op die telefoon spandeer en alle inligting by u kry of u kan die vorm voltooi en dit, tesame met fotos, vir my stuur. Laasgenoemde is sekerlik die mees rasionele opsie. Ek verneem graag van u. Due to work pressure it is not possible for me to view every farm immediately when it comes into the market - many farms and huge distances. It makes sense to start marketing with information and photos from the owner and view the farm later - maybe with the first interested buyer. My secretary can spend an hour with you on the phone to get the detail or you can complete the questionnaire and send it, with photos, to me. The last option is certainly the most rational. I await to hear from you.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwÍreld / Game farming is nature conservation


1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.
 
 
1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.
 

Mandaat / Mandate
(Nie alleenmandaat / Not sole mandate)


Inleiding / Introduction
Vraelys / Questionaire
Rakende fotos wat u vir ons moet e-pos & hoe om fotos te verklein
Regarding photos that you must e-mail to us & how to reduce photos

Kommissie / Commission


 

Verkopers: Hou asseblief altyd die moontlikheid van 'n vrywillige veiling in gedagte.

Sellers: Please always keep in mind the possibility of a voluntary auction.

Vraelys / Questionaire

Copy hierdie vraelys, paste dit in op 'n nuwe epos, tik die antwoorde in & stuur aan ons. Copy this questionaire and paste it into a new email, then type the answers in & send to us.

 

Eienaardetail en plaasligging / Owner detail & farm location

Geregistreerde naam van die plaas soos op die titelakte (nie die maatskappy of BK wat die plaas besit nie - die plaas self). Dit lees so: Gedeelte {nommer of Resterende Gedeelte} van die plaas {Naam} {plaasnommer), registrasieblok {hoofletters), byvoorbeeld: Gedeelte 3 van die plaas Vygeboomspoort 506 LQ / Registered name of farm as on the title deed (not the company or CC that ownes the farm - the farm itself). It reads like this: Portion {number or Ramainder} of the farm (Name) {farm number}, registration block (capital letters), for instance: Portion 3 of the farm Vygeboomspoort 506 LQ:

 

Handelsnaam van die plaas (bv "Nyathi") / Commercial name of the farm (like "Nyathi"):

 

Naam van die geregistreerde eienaar (kan 'n privaat persoon, 'n maatskappy, 'n BK of 'n trust wees) / Name of registred owner (can be a private person, company, CC or trust):

 

BTW registrasienommer / VAT registration number:

 

Kontakdetail / Contact detail:

Naam (indiwidu) / Name (individual):

Selfoonnommer / Cell phone: number:

Werktelefoonnommer / Business telephone number:

Huis telefoonnommer / Home telephone number:

Plaastelefoonnommer / Farm telephone number:

Vonkpos adres / E-mail adress:

Plaas webadres / Farm web site adress:

Fisiese woon- of werksadres / Physical home- or business adress:

Naam & telefoonnommer van 'n kontakpersoon met 'n sleutel, bv 'n buurman / Name & telephone number of contact person with a key, like a neighbour:

Naam van blanke bestuurder of swart voorman / Name of white manager or black foreman:

Gedetaileerde roete na plaas vanaf naaste dorp / Detailed route to farm from nearest town:

Google Earth ruitverwysing / Google Earth grid reference:

___________________________________________________________________________________

 

Prys (netto - in jou sak)? NB: Gee vir my u werklike minimumprys wat u sal aanvaar. Die internet kan nie vir u 'n beter prys kry as die werklike markwaarde nie / Price (nett - in your pocket)? NB: Please give me your real minimum price that you're prepared to accept. The internet cannot get a better price for you than the real market value. R

 

Naaste dorpie? / Nearest town:

 

Grootte? / Size?:

 

Omheining (Wildheining, hoeveel drade, toestand, elektrifisering ens - beskryf) / Fencing (Game fenced, how many strands, electrified etch - describe):

 

Geboue - gee volledige beskrywing insluitend die afwerking van die mure (siersteen, hout. kleur ens), beskrywing van dakke (grasdak ens), aantal beddens ens. / Buildings - give detailed description including the walls (face brick, wood, colour etch), roofs (thached etch), beds etch:

 

Wildgetalle  /Game count

Rooibok / Impala ?; koedoe / kudu ?; blouwildebees / bluewildebeest ?; zebra / zebra ?; rooihartbees / redhartebeest ?; eland/ eland ?; gemsbok / gemsbuck ?; volstruis / ostrich ?; blesbok / blesbuck ?; waterbok / waterbuck ?; kameelperd / giraffe ?; njala / nyala ?; bastergemsbok / roan ?; swartwitpens / sable ?; basterhartbees / tsessebe ?; buffel / buffalo ?; witrenoster / white rhino ?; swartrenoster / black rhino ?; olifant / elephant ?; leeu / lion ?; Ander / other: ?. Kleinwild soos steenbokke, duikers, vlakvarke, kleiner roofdiere soos rooikatte en bruinhiŽnas en voŽls word nie gelys nie / Small game like duiker, steenbuck and wart hog, small predators like lynx and brown hyena and birds are not listed.

 

Wildteelkampe: hoeveel en hoe groot elk? Is hulle ge-elektrifiseer? / Game breeding camps: how many & how big each? Are they electrified?:

 

Topografie (hoeveel plat, hoeveel berg, hoeveel gebroke ranteveld ens). Indien berge beskryf die berge - golwende toeganklike berg of baie klowe & afgronde ens. / Topography (how much flat, how much mountains, how much broken topography etch). If mountainous describe the mountains - rolling, how many gullies, cliffs, precipices etch:

 

Bure algemene bskrywing - as u plaas bv. teen 'n groot reservaat lÍ of ander wildplase of wat ookal
Neighbors general description - like if the farm is adjacent to a big reserve or other game farms or whatever

 

Tipe grond / Soil type:

 

Bome (noem 3 spesies) / Trees (name 3 species):

 

Gras (soet / suur / gemeng) / Grass (sweet / sour / mixed):

 

Gehalte van weiding (kaalgewei, oorbewei, bosindringing, uitheemse indringers ens - probeer eerlik wees!) / Quality of grazing - overgrazed, bush encroachment, foreign species etch - please try to be honest!):

 

Paaie - beskryf / Roads - describe:

 

Is daar Eskom krag? Indien nie, hoe vÍr van die grens af is die naaste kragpunt? / Is there Eskom electricity? If not - how far from the boundary is the nearest connection point?:

 

ReŽnval - amptelike langtermyn gemiddeld? / Rainfall - official long term average?:

 

Watervoorsiening / Water supply

Boorgate / Boreholes

Hoeveel? / How many?:

Hoe toegerus? / How equipped?:

Hoe sterk is die sterkste boorgat? / How strong is the strongest borehole?:

Reservoirs

Hoeveel watertenks? / How many water tanks?:

Hoeveel sementdamme? / How many cement dams?:

Krippe en skuilings / Troughsand hides

Hoeveel krippe? / How many troughs?:

Hoe lyk hulle (pan / beeskrip / wildkrip)? / How do they look (pan / cattle crib / game crib)?:

Is daar skuilings en hoeveel?/ Are there hides and how many?:

 

Besproeiing / Irrigation

Hoeveel besproeiingreg het die plaas? / How many irrigation rights does the farm have?:

Hoeveel hektare onder besproeiing? / How many hectares under irrigation?:

Beskryf die waterbron / Describe the water source:

Watse besproeiingstoerusting (byvoorbeeld spilpunt, drup, k & p)? / What kind og irrigation equipment (like centre pivit, drip, k & p)?:

Hoe sterk is die kragtoevoer wat die pompe trek? / How strong is the power supply for the motors / pumps?:

Beskryf die motors en pompe / Describe the motors & pumps:

Watse gewasse verbou u? / What crops do you grow?:

Enige ander inligting wat belangrik is rakende die besproeiing? / Any other important information regarding the irrigation?:

 

Estetiese water (grondamme, riviere, watervalle) / Aesthetic water (earth dams, rivers, waterfalls):

 

Ligging & toegang / Location & access

Hoeveel grondpad? / How far gravel road?:

Grens die plaas aan 'n pad of is dit 'n binneplaas? / Does the farm border a public road or is it an inside farm? :

Hoeveel hekke maak jy oop & toe voor jy op die plaas is? / How many gates to open & close before you're on the farm?:

 

Vliegveld & lengte? / Runway & length?:

 

Werkers & bewoners: hoeveel blankes, hoeveel swartes? / Workers & inhabitants: how many whites, how many blacks?:

 

Serwitute & kopsere / Servitudes & headaches

Enige grond-eis of bewoningsreg? / Any land claim or right of habitation?:

 

Noem die afstand in 'n reguit lyn tussen die plaas en die naaste swart trust, swart woonbuurt, plakkerskamp of soortelyke kopseer. / The distance in a straight line between the farm & any black trust, black township, black settlement, squatter camp or any similar headache:

Hoeveel bure ry oor die plaas? / How many neighbours drive over the farm?:

Is daar of kom daar groot Eskom hoogspanningsdrade oor die plaas (ons praat nie van gewone 3fase kragdrade nie)? / Are there or are there coming huge Eskom pilons (we're not talking about normal 3 phase powerlines)?:

Swart skooltjie, enige ander onooglike struktuur of kopseer? / Black school, any other ugly structure or headache?:

Word die plaas deur 'n openbare pad gesny en hoe? / Does a public road cut through the farm and how?:

 

Uitgawes (rofweg) / Expenses (roughly)

Kragrekening (maandeliks) / Power bill (monthly): R

Salarisse en lone (maandeliks) / Salaries and wages (monthly): R

Grondbelasting / Land tax: R

Voer (jaarliks) / Fodder (yearly): R

 

Besitstruktuur / Owner setup

Hoe word die plaas besit - privaat, trust, BK, maatskappy? / How's the farm owned - private, trust, CC, company?:

Moet die koper die plaas transporteer of kan hy net die BK / Maatskappy oorkoop? / Must purchaser take transfer or can he only buy the CC / company?:

Is die boerdery BTW geregistreer? / Is the farming VAT registred?:

 

Losgoed (buiten wild) ingesluit by die koopprys - so volledig moontlike inventaris asseblief / Loose assets (except game) included in the price - a complete inventory please, if possible:

 

Terme - is verkoper bereid om te verkoop op afbetaling & watter terme? / Terms - is seller prepared to do a "Deed of Sale" & what terms?:

 

Rede vir verkoop? / Reason for sale?:

 

Enige-iets meer? / Anything more?:

 

Voorsien ons asseblief van enige dokumentasie wat die eiendom se waarde staaf of bewys, byvoorbeeld 'n geskrewe waardasie, 'n drakrag-ontleding ens. / Please supply us with any documentation that confirm or proof the value of the property, like a written valuation, an analysis of the carrying capacity etch:

 

Heg asb verkleinde fotos aan / Please attached reduced photos

Reservate / Reserves
Reservaat / Reserve
 1. Standplaas nommer:
 2. Hoeveel standplase?:
 3. Maksimum beddens per standplaas?:
 4. Maksimum veldvoertuie per standplaas?
 5. Heffing en waarvoor is dit?:
 6. Beskryf die geboue op jou standplaas:
 7. Beskryf die geboue in die kommunale area:
 8. Beskryf die losgoed op die perseel wat deel is van die koop (m.a.w. nie die losgoed wat die bestuurder nodig het om die plaas aan die gang te hou nie):
 9. Wild
  a) Getalle spesie-vir-spesie:
  b) Aan wie behoort die wild - wie neem besluite rakende vang en jag & na wie toe gaan enige inkomste uit wild?:
  c) Word daar gejag, deur wie en wie neem die besluite?:
 10. Werkers - het u voltydse werkers daar, mag u werkers saambring wanneer u die eiendom besoek, waar slaap hulle ens?
 11. Sekuritiet? Hoe veilig is jy en jou eiendom daar?:
 12. Google Earth ruitverwysing van jou standplaas:

 

Watse fotos wil ons hÍ?

Fotos van die estetiese & van die eiendom in die algemeen

 • Fotos van die huis en/of die herberg van buite af geneem. Fotos wat wys hoe dit binne-in die huis / herberg lyk maak ook sin.

 • Fotos van die veldtipe en gehalte van weiding. Sommer net 'n foto van die bos, sodat mense kan sien is dit grasvlaktes of woestyn of halfwoestyn of oop bosveld of ruie bosveld of oerwoud en is daar gras of is dit oorbewei ens.

 • Fotos van estetiese punte bv topografie, uitsig, riviere, damme, panne, watergate ens. Fotos van wild is nie belangrik nie.

Fotos van die funksionele goed

 • Fotos van funksionele verbeteringe en toerusting wat deel vorm van die koop - wildheining, buitegeboue, slagkamer, skuilings, uitkyktorings, trekker, sleepwa, skraper, wildbesigtigingvoertuig ens.

What photos do we want?

Photos of the aesthetics & the property in general

 • Photos of the house and/or lodge taken from outside. Photos showing the inside of the house and/or lodge also make sense.

 • Photos of the veldt type & quality of grazing. Just a picture of the bush so purchasers can see if it's grass plains or desert or semi-desert or open bushveldt or dense bushveldt of jungle.

 • Photos of scenery like topography, view, rivers, dams, pans, waterholes and other esthetical points. Photos of game is not important.

Photos of the functional items

 • Photos of functional buildings and equipment that's included in the sale - the game fencing, outbuildings, slaughtering place, hides, lookouts, tractor, trailer, scraper, game viewing vehicle etch.

Hoe om fotos te verklein
Kameras neem verskriklike groot fotos en dis onprakties om 'n klomp van sulke GROOT fotos te e-pos ("e-pos bom"!). Asseblief, verklein u fotos voordat u dit vir ons e-pos.

 1. Open die foto met Paint (Start > All Programs > Accessories > Paint).

 2. Kliek "Image" (bo) en dan "Stretch/Skew.

 3. Verander die Stretch se Horizontal en Vertical na 'n kleiner % (afhangend hoe groot die oorspronklike foto is). As die foto uiteindelik kleiner as 'n kwart van jou skerm is dan's dit Ī reg.

 4.  "Save as" die foto as 'n JPEG ("Save as type").

 5. As die foto uiteindelik so Ī 60 - 100 kb is dan's dit ideaal.

How to reduce photos
Cameras take huge photos and it's unpractical to e-mail suge HUGE photos ("e-mail bomb"!). Please, reduce the photos before you e-mail it to us.

 1. Open the photo with Paint (Start > All Programs > Accessories > Paint).

 2. Click "Image" (at the top) and then "Stretch/Skew".

 3. Reduce the Horizontal and Vertical of the Stretch to a smaller % (depending on the size of the original photo).If the final photo is smaller than a quarter of your screen it's Ī right.

 4. "Save as" the photo as a JPEG ("Save as type").

 5. If the final photo is Ī 60 - 100 kb it's ideal.

 

Inleiding

Proloque


Motivering
Ons is hoog gelys op verskeie belangrike soektuie bv. Yahoo, Altavista, Google, Lycos, Dogpile, Ananzi, Aardvark ens. Ons is ook gelys in soektuie in verskeie tale bv. Engels (natuurlik), Afrikaans, Nederlands, Vlaams, Spaans, Duits, Frans, Japanees, Chinees ens. Ons adverteer natuurlik steeds in tydskrifte. Volgens ons hit counter kry ons tans sowat 8 000 webbesoeke per maand (neem in ag dat dit uiters gekondenseerd is, naamlik almal mense wat kyk om wildplase te koop, dan's dit baie!). Webbesoekers sluit in letterlik vanaf enige plek op aarde - ons het al plase verkoop aan kliŽnte uit die Tjeggiese Republiek & IndonisiŽ, om nie eers te praat van die hordes Amerikaners, Duitsers, Franse, Dene, Belge, Ausies ens ens. Ons het al navrae gehad uit plekke soos Japan, Saoedi-ArabiŽ en selfs Irak! Ons grootste kliŽntebasis bly egter steeds Suid-Afrikaners.

Alleenmandaat - moenie!
Moet aan geen eiendomsagent 'n alleenmandaat verleen nie - al wat dit doen is om gesonde kompetisie uit te skakel. 1) Party agente sal u 'n alleenmandaat vra met die belofte dat hulle die eiendom dan "aggressief" sal bemark. Nonsens. 'n Eiendomsagent wat sy sout werd is bemark alle eiendomme aggressief; 2) Groot agentskappe (kom ons noem nie name nie) sal u 'n alleenmandaat vra omdat hulle so groot is en hulle bemarking so deurdringend is en hulle vir u 'n "beter prys" kan beding. Wel, as alle kopers via hulle gekoop het sou ander agentskappe mos nie bestaan het nie? Bel my dan gee ek vir u name en datums waar ek plase - met 'n alleenmandaat aan sulke groot agentskappe - onder hulle gatte uit verkoop het met alleenmandaat en al!   3) As u wel 'n uitsondering wil maak dan moet die alleenmandaat net vir 'n kort tydperk wees - 3 maande maksimum.

Indien u u wildplaas by ons wil ingee beantwoord asb die vraelys.


Motivation
We're listed high on various search engines like Yahoo, Altavista, Google, Lycos, Dogpile, Ananzi, Aardvark ens. We're also listed in various languages like English (of cause!), Afrikaans, Dutch, Spanish, German, French, Japanese, Chinese etch. We still advertise in magazines. According to our hit counter we have 8 000 hits a month (taking into account that it's condensed to game farm purchasers only - it's a lot!). Oor web visitors come from any place on earth. We sold farms to Czechs & Indonesians, not even mentioning the large amounts of Americans, Germans, French, Flemish, Swedish, Danish etch. We had enquiries from places like Japan, Saudi Arabia & even Iraq! Yet, our biggest clientele remains South Africans.

Sole mandate - don't do it!
Don't give a sole mandate to any estate agent - all it does is to eliminate healthy competition. 1) Some agents will ask for a sole mandate because then they will market the property "aggressively". Nonsense. An estate agent worth his salt market all properties aggressively; 2) Big agencies (let's not call them by the names) will ask for a sole mandate because they're so big & their marketing is so extensive and they can get a "better price" for you. Well, if all purchasers came through them then no other agency would have existed? Phone me then I give you dates and names where I sold farms - with a sole mandate to these big agencies - right under their noses with sole mandate and all!   3) If you want to make an exception then the sole mandate must be for a short while only - not more than 3 months.

If you want to sell your game farm through us please send us answers to the questions.

 

Kommissie

Commission
 • 'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sÍ ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sÍ dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
 • Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
 • Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeŽr betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.
 • An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
 • The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).  For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, don't abuse us to test the market.

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

www.gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
In assosiasie met M P van Staden Prokureur, Lephalale (Ellisras)

 www.gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Click Here!