Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game ranches Gamefarms Game farms Game

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd; 2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.   1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated. 2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Grondeienaar: wanneer kommissie verdien word en wanneer dit opeisbaar & betaalbaar word

Land owner: when commission is earned and when it becomes due & payable
 • Hierdie kantoor verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen u (minimum) terme.
 • Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien u nie wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Moet ons dus nie misbruik om die mark te toets nie.
 • Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling).
 • Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm
 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at your (minimum) terms.
 • Signature of a Contract of Purchase and Sale is the next step and if you refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Thus, don't abuse us to test the market.
 • Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme).
 • For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm
 • Sommige grond-eienaars lys 'n eiendom by kommissie-agente en sodra hulle 'n aanbod ontvang (op hulle terme) weier hulle om te verkoop - hulle onttrek of vis vir 'n hor prys.
 • Die regsposisie van die Suid-Afrikaanse howe, of 'n eienaar so mag optree of nie, is onseker maar dit kan uitdruklik ooreengekom word tussen die grond-eienaar / verkoper en kommissie-agent wanneer die kommissie verdien word en wanneer dit opeisbaar en betaalbaar word.
 • Net soos hierdie kantoor onsself en ons verkopers beskerm teen geldlose kopers wat tyd mors, so beskerm ons onsself en ernstige kopers teen huiwerige of kwaadwillige grondeienaars / verkopers. U as verkoper moet defnitief besluit om te verkoop en u moet vir ons 'n konkrete vaste verkoopprys gee. U is heeltemal geregtig om later u prys te verander of om te onttrek maar nie nadat ons 'n (gewillige en instaat) koper gevind het nie.
 • Hierdie kantoor verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen die (minimum) terme wat die eienaar vir ons aangedui het hy sal aanvaar - of 'n aanbod al geteken is of nie. Of die koper gewillig en instaat is is 'n kwessie van getuienis en dit kan op enige manier bewys word.
 • Die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Indien die verkoper egter nie wil voortgaan met die verkoop nie, byvoorbeeld indien hy uit die mark onttrek of vis vir 'n hor prys, dan word die kommissie (7,5%) onmiddelik opeisbaar en betaalbaar.
 • As hierdie term nie vir u aanvaarbaar is nie moet u ons asseblief daarvan in kennis stel sodat ons 'n risiko-bepaling kan maak.
 • Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie regsposisie, kliek hier of gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.co.za
 • Ter verduideliking (dis wat werklik met ons gebeur het en dis wat ons wil vermy): Oom D sit sy plaas by ons in die mark vir R3,5m waarby R200 000 kommissie ingesluit is. Ons kry navraag van 'n koper wat wil gaan kyk. Ek (Tjaka) bel Oom D en rel 'n afspraak vir besigtiging en bevestig die prys en kommissie. Die koper besigtig die plaas en (nadat hy dit nog 'n paar keer gaan besigtig het - o.a. vir sy vrou gaan wys het ens - elke keer per afspraak met Oom D) kom ons alle terme van die kontrak ooreen en skud blad (die koper se geld is reg). Toe, uit die bloute uit, trek Oom D kop uit en s vir my ek kan gaan doppies blaas - hy betaal g'n niks kommissie nie. Dis wat ons wil vermy.
 • Some land owners list a property for sale with commission agents and when they receive an offer (at their terms) they refuse to sell - they withdraw or fish for a higher price.
 • The legal position in the South African courts, whether an owner may act like this or not, is uncertain but it may be agreed expressively between the seller & commission agent as to when the commission is earned and when it becomes due and payable.
 • The same way we protect ourselfs & our sellers against penniless time wasting purchasers, we protect ourselves & serious buyers against hesitant or mala fide land owners / sellers. You as seller must make a firm decision to sell and you must give us a concrete fixed price. You have the fullest right to later change your price or withdraw but not after we found a (willing and able) buyer.
 • Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at the seller's (minimum) terms, whether an offer has been signed or not. The question whether the purchaser is willing and able is a matter for evidence and and it can be proofed in any way.
 • The commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). If the seller refuses to proceed with the transaction, for example if he withdraws or fishes for a higher price) the commission (7,5%) becomes due and payable immediately.
 • If this term is not acceptable for you, please inform us so we can make a risk assessment.
 • For a detailed discussion of this legal position, click here or go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.co.za
 • To explain (this is what really happened to us and this is what we want to avoid): Uncle D listed his farm with us for sale for R3,5m which included R200 000 commission. We got an enquiry from a prospective purchaser who wanted to view the property. I (Tjaka) phoned uncle D, made an appointment to take the purchaser to the property and we confirmed the price and commission. The purchaser viewed the property and (after he viewed the property a few times - showed it to his wife etch - every time per appointment with Uncle D) we agreed to the terms of the sale and solemnly gave each other the right hand (the purchaser's money is ready). Then, suddenly, Uncle D withdrew from the transaction and told me he's not paying any commission. This is the situation we're trying to avoid.

 

Slegs vir ernstige navorsers:

AGENTE-KOMMISSIE IN GEVAL VAN 'n "VIND VIR MY 'N KOPER" OF "VERKOOP MY EIENDOM" MANDAAT

Lys van gesag

DIE REGSPOSISIE

Die regspraak

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

www.gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile;
+27(0) 86 616 5742 fax
Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / Pretoria office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng

 www.gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

 

Click Here!