rGame farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch

 

Bergplaas! R1,4m. 633 ha. Groblersdal. 22,3% aandeel. Goeie naweekhuis en 'n gastekamp. Berge en vlaktes. Baie wild. Wildplaas: 1029d

Hier's die "kleinskrif: Soos jy dalk vermoed - jy koop 'n aandeel van 22,3%. Slegs 3 aandeelhouers. Die meerderheidsaandeelhouer het 55,2% en die ander minderheidsaandeelhouer van 22,5%. Die meerderheidsaandeelhouer het 'n huis en die twee minderheidsaandeelhouers maak beurte in 'n huis. En dan is daar 'n huis vir gaste. So daar's 3 huise en dan buitegeboue.

Hier's wat jy wil weet: "Rock solid" skriftelike samewerkingsooreenkoms voorkom oorheersing deur die meerderheidsaandeelhouer. Wildwerend omhein. Groot skuur. Wildkyker (4x4). Trekker (4x4). Jy sal nie eers agterkom jy's net 'n aandeelhouer nie - die hele plaas is tot jou beskikking. As jy 'n hele 633 ha wil hę om op rond te ry en te jag - bel my.


Mountainous farm
! R1,4m. 633 ha. Groblersdal. 22,3% share. Good weekend house and a guest camp. Mountains and valleys. Abundant game. Game farm: 1029d

Here's the "small print": As you might suspect - you buy a share of 22.3%. Only 3 shareholders. The majority shareholder has 55.2% and the other minority shareholder 22,4%. The majority shareholder has a house and the two minority shareholders take turns in a house. And then there is a house for guests. So there's 3 houses and then the outbuildings.

Here's what you want to know: "Rock solid" written co-operation agreement prevents dominance by a majority shareholder. Game fences. Large barn. Game viewer (4x4). Tractor (4x4). You won't even notice you're just a shareholder - the whole farm is at your disposal. If you want a whole 633 ha to drive around and hunt on - call me.

Wildplaas / Gamefarm : 1029d

Opgestel / Created: 2019-12-05
Opgedateer / Updated: 2024-05-01

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

 


Bosveld is wildwęreld / Game farming is nature conservation

The farm is currently used for leisure and occasional hunting. 633 ha. Near Groblersdal. Company owned with 3 shareholders. Game fenced 2,4m with exemption. Occupation rights 22 weeks (including weekends) per annum. Topography and ecological evaluation prepared by Dr Noel van Rooyen. Valley: 43 ha (7%); Flat terrain: 255 ha (40%); Low rocky hills: 188 ha (30%); Steep rocky hills: 119 ha (19%). Drainage line, ephemeral streams: 28 ha: (4%). Impala 70, Kudu 40, Eland 18, Zebra 45, Bluewildebeest 40, Waterbuck 5, Nyala 25, Red Hartebeest 5, Blesbuck 7, Duiker, Mountain Reedbuck, Klipspringer. Farm Manager house; 2 Game lodges each with swimming pool equipped with solar power. No Eskom power, closest point 2 km. Lodges open plan with 4 en suite rooms. Shed with cold room and slaughter facilities. Staff accommodation. 13 ha game fenced nyala camp. 2 tractors, Toyota Land Cruiser bakkie, tools, several generators, trailers etc. Assets exclusive to 22,396% share Toyota Land cruiser game viewer. Furniture and fixtures in one lodge. No land claim. Levy R8 000 p.m. Loyal and well trained farm manager and farm workers.

 

Die eiendom word gehou in ‘n maatskappy. Die plaas is 633 hektaar groot. Daar is huidiglik 3 aandeelhouers. Twee aandeelhouers het tans ‘n gelyke deel van 22.4% elk en die derde aandeelhouer die res. Geouditeerde jaarverslae en MOI beskikbaar. Plaas bestaan uit: Vallei: 43 ha Plat terrein: 225ha Skuins klipperige heuwels:188 ha Steil klipperige heuwels:119ha dreineringsvalleie met nie-standhoudende stroompies: 28 ha. Plaas is 13 km buite Groblersdal. Omhein met wildsheining – bestaande P 53 vrystellingspermit - plus 2 x ongeveer13 hektaar teelkampe binne in die plaas wat omhein is met jakkalsproef heining. Daar is 3 huise op die plaas, 2 het elk 4 slaapkamers met 4 badkamers, wat elk 12 mense kan akkomodeer en elke huis het 'n klein swembad. Daar is ook ‘n 2 slaapkamer huis vir ‘n plaasbestuurder. Vodacom en MTN ontvangs en Dstv skottel geinstalleer. Behuising vir arbeiders en ‘n stoor met 2 x 3 meter koelkamer en slagfasiliteite. Gereedskap sluit ‘n Land Cruiser bakkie, 2 trekkers, Lister engin en Honda 3 fase engin vir waterpomp en om die koelkamer van krag te voorsien. Geen Eskom krag op plaas. Sonpanele en kragopwekker. Buurplaas het egter, so moontlikheid bestaan om aan te lę. Daar is twee sterk boorgate op die plaas - een op die heel onderste vlak waar die huise is en een op die middelste vlak van die plaas. Beide boorgate het standhoudende water en was in die laaste 15 jaar nog nooit sonder water nie. Waarde van wild op die plaas word op omtrent R600,000 geskat. Rooibok, Blouwildebees, Koedoe, Njala, Eland, Zebra, Blesbok, Waterbok en Volstruis sowel as kleinwild soos Duikers, Klipspringers en Ribbokke.

The property is held in a company. The farm is 633 Ha in size. Currently 3 shareholders of which 2 hold equal share of 22.4% and the 3rd shareholder the rest. Audited annual financial statements and MOI in place. Farm consist of 43 Ha valleys, 225 Ha flat terrain, 188 Ha rocky ridges, 119 Ha steep ridges, 28 Ha deep valleys, with intermittent streams. Farm is 13 km outside of Groblersdal. Fenced with game fencing with current P 53 exemption permit plus 2 x approximately 13 Ha breeding camps inside the boundary fence which are jackal proof. 3 Houses on the farm, 2 each with 4 bedrooms and 4 bathrooms and a small swimming pool. Each house can accommodate up to 12 people. Cell reception and Dstv dish installed. Also a smaller 2 bedroom house for a farm manager, or extra accommodation. Housing for labour, large shed as well as slaughter facilities with a 2 x 3 metre cold room. Equipment includes Land Cruiser bakkie, 2 tractors and lister engine. No Eskom power, but houses have solar panels backed up by generators. Two strong boreholes on the farm, one at the bottom level serving houses and game viewing water points and one on middle mountain level serving remainder of cribs via solar pump. Both boreholes have never run dry in the last fifteen years. Value of game estimated at R600,000. Impala, Bluewildebees, Kudu, Njala, Eland, Zebra, Blesbuck, Waterbuck and Ostrich plus small game such as Duiker, Klipspringer and Reedbuck.

Video


35 minute video


1 min vid

Fotos ontvang vanaf die eienaar lank terug

Ou fotos geneem deur Tjaka lank terug
Die huis in hierdie fotos is van die meerderheidsaandelhouer
en derhalwe nie van toepassing op die aandeel te koop nie.
Hierdie fotos is baie oud, maar ek los hulle hier.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansiële vermoë?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermoë om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil “koop” maar gladnie oor die finansiële vermoë beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naďef – hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe – dis mense wat vir hulself ‘n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as ‘n gratis besoek aan ‘n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (“asset stripping”);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as ‘n belangrike persoon behandel te word en sodoende ‘n ego-streling (“ego boost”) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sę ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sę dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (“asset stripping”);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".
New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".