roGame farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch


Bosveld is wildwreld / Game farming is nature conservation

Wildplase te koop / Game farms for sale

Opgedateer / Updated: 2020/08/04

Vind op hierdie bladsy / Find on this page
Beste waarde / Best value
Nuwe Lystings / Recent Listings
Ellisras (Lephalale)
Waterberg
Thabazimbi
Dinokeng, Warmbad / Warmbaths (Bela Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Potgietersrus (Mokopane)
en ander gebiede naby Gauteng / and other areas close to Gauteng
Soutpansberg (Alldays, Messina, Louis Trichardt), Hoedspruit, Phalaborwa, Nelspruit
en ander gebiede vr van Gauteng / and other areas far from Gauteng

Landwyd en buurstate / Countrywide and Neigbouring States
Onlangs verkoop / Recently sold
Allerlei / Smalls
Kaarte / Maps
Algemeen / General

Skakels na ander bladsye toe
1) Tuis; 2) Kopers: 2a) Wildplase te koop; 2b) Plaas gesoek vraelys; 3) Verkopers: 3a) Verkoop u plaas vraelys; 4) Ander: 4a) Inleiding; 4b) Wie is ons?; 4c) Interessante feite; 4e) Grondeise en grondhervorming; 4f) Wildpryse; 4g) Kaarte; 4f) Eiendomsagente; 4g) Nuusbrief; 4h) Werk in die wildbedryf; 4i) Wisselkoerse; 4j) Verwante bedrywe (dienste, produkte, kunswerke en vele meer); 4k) Webmeesters; 4l) Kompetisie

Links to other pages
1) Home; 2) Purchasers: 2a) Game farms for sale; 2b) Dream farm questionnaire; 3) Verkopers: 3a) Sell your farm questionnaire; 4) Ander: 4a) Introduction; 4b) About us; 4c) Interesting facts; 4e) Land claims and land reform; 4f) Game prices; 4g) Maps; 4f) Estate agents; 4g) News letter; 4h) Employment in the game farming industry; 4i) Exchange rates; 4j) Related businesses (services, products, art and much more); 4k) Webmasters; 4l) Competition

BESTE WAARDE / BEST VALUE
Terug boontoe / Back to the top

Mooi klein wildplasie tussen Brits en Beestekraal. 60 ha. R3,75m. Baie goed ontwikkel - luukse herberg (jy kan nie hierdie herberg bou met die koopprys nie); Mooi gronddam. 8,4 ha waterkwota uit besproeiingskema, 2,8 ha ingelys. Wildplaas: 971

Scenic mini game farm between Brits and Beestekraal . 60 ha. R3,75m. Very well developed - Luxury lodge (you can't build this lodge with this purchase price); Scenic earth dam. 8,4 ha water quota from irrigation scheme, 2,8 ha listed. Gamefarm: 971

Hier is hierdie plasie se ander potensiaal:
Eko aftree-oord ontwikkeling - belegger gesoek. 60 ha knap buite Brits. Ek het hierdie plasie gelys as klein wildplasie met n luukse herberg. Intussen het die eienaar oordregte verkry en alle beplanning gedoen en toestemmings verkry om dit te ontwikkel as deeltitel aftree-oord. Die navrae eindverbruiker-kopers is goed maar hy benodig kapitaal om die finale afronding te doen alvorens hy sy eerste standplaas kan verkoop. Die ontwikkelaar benodig R5m om vertoon-eenhede te bou en finale afronding te doen alvorens hy kan begin verkoop. Enige aanbod sal oorweeg word om hierdie projek deur die drif te trek, hetsy n aankoop van die eerste twee of drie eenhede vir R5m of n lening of n vennootskap waarvan die besonderhede uitgewerk kan word. Die waarde van hierdie 100-eenhede projek word op sowat R60m bereken. Kom met aanbiedinge! Wildplaas: 971

Here's this property's other potential:
Eco retirement village development - investor wanted
. 60 ha just outside Brits. I listed this property as a small game farm with a luxury game lodge. In the mean time the owner did all the planning and acquired all permissions to develop it into a retirement village. The enquiries from end-user buyers are good but he needs capital to finalise it before he can sell his first stand. The developer needs R5m to build show units and do some final finishing before he can start selling units. Any reasonable offer shall be considered in order to pull this development through, either by purchasing the first two or three units for R5m or extending a loan or engaging in a partnership, the detail to be figured out. The total selling value of this 100 unit development is estimated to be around R60m. Please come with an offer! Gamefarm: 971

******************************************************

Golwende topografie! R3,5m (net die geboue en die wild is meer werd as dit). 465 ha. Alldays. 4 ure vanaf Pretoria. Baie goeie herberg. Alle losgoed en baie wild, insluitend 22 buffels. Wildplaas: 969

Rolling topography! R3,5m (only the buildings and the game are worth more than this). 465 ha. Alldays. 4 hours from Pretoria. Very good lodge. All loose assets and abundant game, including 22 buffalo. Gamefarm: 969

**********************************************

Mooi stukkie jagveld! R5,5m (met R1,5m se sonkrag-instellasies om van Eskom se netwerk af te wees, so daarsonder sou die prys R4m gewees het - met 'n Eskom kragrekening elke maand). 469 ha. Inkerman (tussen Thabazimbi en Ellisras). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie herberg en buitegeboue. Rooibokke, koedoes, waterbokke, blouwildebeeste, njalas, buffels, swartwitpense. 11 wildteelkampies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 061

Scenic hunting farm! R5,5m (wIth R1,5m's solar power installations to be off Eskom's grid, so without that the price would've been R4m - with a Eskom bill every month). 469 ha. Inkerman (Between Thabazimbi en Ellisras / Lephalale). 2 ure from Pretoria. Good lodge and outbuildings. Impalas, kudus, waterbucks, bluewildebeests, nyalas, buffalos, Sables. 11 game breeding pastures. Loose asset included. Gamefarm: 061

****************************

Droomplaas. 30% plat, 30% gebroke veld en 30% berg. Seisoenale fonteine & groot bome! R7,5m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg tussen Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Plaashuis. Baie wild (aankoopwaarde R1m). Ou trekker, Land Rover en meubels ook ingesluit. Wildplaas: 835

Dreamfarm. 30% flat, 30% broken veldt & 30% mountains. Seasonal springs & big trees! R7,5m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg between Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Farmhouse. Abundant game (R1m replacement value). Old tractor, Land Rover & furniture also included. Gamefarm: 835

*********************************************************************

Baie naby aan Pretoria! 2 035 ha. Pienaarsrivier. 30 minute vanaf Pretoria. Baie goeie geboue - sien fotos en video. Baie wild. Prys op aanvraag. Wildplaas: 1140

Very close to Pretoria! 2 035 ha. Pienaarsrivier. 30 minutes from Pretoria. Very good buildings - see photos and video. Abundant game. Price upon request. Gamefarm: 1140

**************************************

NUWE LYSTINGS / RECENT LISTINGS
Terug boontoe / Back to the top

Wild- & besproeiingsplaas teen Limpoporivier! R7,5m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Wildplaas met 18 ha besproeiingsreg. Huis, stoor, buitegeboue & losgoed. Klompie wild. Wildplaas: 553

Game- & irrigation farm adjacent to Limpopo River! R7,5m. 974 ha. Thabazimbi / Cumberland. Gamefarm with 18 ha irrigation rights. House, barn, outbuildings & loose assets. Some game. Gamefarm: 553

*************************************

Mooi natuurskoon 'n klipgooi buite Pretoria - so naby u kan daar woon en in die stad werk. R700 000. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, naby Roodeplaatdam. Heeltemal ongerep. In 'n area waar wild bewaar word, met wild geboer word en waar natuurlike wild nog voorkom. Wildplaas: 137

Scenery a stonethrow from Pretoria - so close you can live there and work in the city. R700 000. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, near Roodeplaat Dam. Completely undeveloped. In an area wildlife is protected, game farming is practised and where natural game still roam. Gamefarm: 137

***************************************

r

27 192 ha prime Kalahari! P120m. Ghanzi, Botswana. Game lodge, houses and functional buildings. 22 192 ha game ranch on freehold, game included (fully stocked). 9 000 ha cattle ranch (cattle not included) on 40 years leasehould. Abundant water. Gamefarm: 1143

**********************************************************************

Groot kommersile wildboerdery met goeie omset en goeie wins. Hierdie boerdery bestaan uit verskeie titelaktes wat as eenheid gekoop kan word of in dele. Die omset en wins is bewysbaar aan goedgekeurde kopers. Dit is gele tussen Thabazimbi en Ellisras. Dit l weerskante van die Matlabasrivier met besproeiingreg (meer besonderhede verderaan). Die pryse wat ek hieronder noem, wat wild en losgoed insluit as lopende saak, is nie in klip gegiet nie en ons kan onderhandeel. Widplaas: 061a

1) Hierdie eienaar het 3 183 ha in een blok weerskante van die Matlabasrivier. Saam met alle wild en losgoed kan dit bekom word vir R45m. Die verbeterings, wildgetalle en losgoed bespreek ek hieronder.

2) Daar is 2 714 ha bestaande uit twee gedeeltes weerskante van die rivier, wat nie afsonderlik verkoop kan word nie. Die die wildplaasgedeelte (alles net weiding) van 2 469 ha en die bewonings- en besproeiingsgedeelte van 245 ha met 20 ha besproeiingsreg, slegs 10 ha in gebruik onder spilput. Daar is geen ander besproeiingsplase in die omgewing nie - die Matlabasrivier is eintlik maar 'n dro sandsloot - hierdie plaas is 'n uitsondering. Die luukse eienaarswoning, luukse jagkamp vir buitelandse jagters en die besproeiing is op hierdie gedeelte - op die 245 ha. Vir hierdie gedeeltes kyk ons na so R40m.

3) 'n 469 ha gedeelte, op sy eie wildwerend omhein met sy eie herberg. Kliek hier vir 'n meer volledige beskrywing van hierdie gedeelte alleen.

4) Laastens is daar 'n aangrensende 1 980 ha wat in die mark is. My verkoper huur hierdie plaas met die opsie om te koop en u kan dit dus ook bekom. Die totale oppervlak is dus 5 166 ha vir 'n koopprys in die lyn van R65m.

---

Huge commercial game farm with good turnover and good profit. This game ranch consists of more than one title deed that can be purchased as a unit or in parts. The turnover and profit can be proved to approved purchasers. It is located between Thabazimbi and Ellisras. It is located both sides of the Matlabas River with irrigation rights (more detail further down). The prices mentioned below, that includes game and loose assets as a running concern, is not moulded in stone and can be negotiateed. Gamefarm: 061a

1) This owner has 3 183 ha in one lock on either side of the Matlabas River. We're looking at R45m. The improvements, game count and loose assets I discuss below.

2) There is 2 714 ha in two sections either side of the river. The game farming area (all grazing) of 2 469 ha and the living - / irrigation area of 245 ha with 20 ha irrigation rights, only 10 ha in use under centre pivit. There are no other irrigation farms in the area - the Matlabas river is actually more of a dry riverbed - this farm is an exception. The luxury owner's house, luxury game lodge for international hunters and the irrigation is on this section - on the 245 ha. For this we're looking around R40m.

3) An 469 ha section, game fenced on it's own with its own game lodge. Click here for a more detailed description of this section alone.

4) Lastly there is an adjacent 1 980 ha in the market. This seller rents this property with an option to buy and it is therefor also available. The total area is thus 5 166 ha for in the region of R65m.

**********************************************************************

Luukse woonhuis kyk uit oor reusagtige gronddam! R13m. 725 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 ure vanaf Pretoria. Luukse woonhuis; Bestuurdershuis; Slaggeriewe. Baie wild. Wildplaas: 1142

Luxury house overlooking HUGE earth dam! R13m. 725 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 hours from Pretoria. Luxury house; Mananger's house; Butchery. Abundant game. Gamefarm: 1142

*************************************************

LEPHALALE (ELLISRAS), Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: Buffelsdrift in die noordweste al teen die Limpoporivier tot by die Magalakwenrivier naby Maasstroom in die noordooste, die Matlabasrivier in die weste tot by Marken in die suidooste insluitend: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, lang stukke Mogolrivier, Matlabasrivier, Limpoporivier, Palalarivier & Magalakwenrivier. Nie die berge suid van die dorp nie - dit val vir bemarkingsdoeleindes onder Waterberg. Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi.
Area description: Buffelsdrift in the northwest all along the Limpopo river to the Mogalakwena river near Maasstroom in the northeast, the Matalabas River in the west to Marken in the southeast including: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, long stretches of Mogol River, Matlabas River, Limpopo River, Palala River & Magalakwen River. Not the mountains south from the town - for marketing purposes that falls under Waterberg. The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi.

Gelyk soet Bosveld. Mooi groot knoppiesdorings! R3,75m. 352 ha. Beska (noord-oos van Ellisras). 3 ure vanaf Pretoria. Woonhuis; Buitewoonstel; Slag- en koelgeriewe; Werkersverblyf. Die geboue is in 'n goeie toestand maar niks watwonders nie. Rooibok 100, koedoe35, zebra 1, blouwildebees 35, blesbok 7, waterbok 20. Wildplaas: 106b

Flat sweet Bushveldt. Beautiful huge knobthorns! R3,75m. 352 ha. Beska (north east from Ellisras / Lephalale). 3 hours from Pretoria. House; Garden flat; Slaughtering- and cooling facilities; Worker's houses. The buildings are in good condition but nothing exceptional. Impala 100, kudu35, zebra 1, bluewildebeest 35, blesbuck 7, waterbuck 20. Gamefarm: 106b

*********************************************************************

Gelyk soet Bosveld! R3,95m. 362 ha. Beska (Lephalale / Ellisras). Goeie woonhuis met tuinwoonstel; Herberg; Buitegeboue. Trekwild. Wildplaas: 106a

Flat sweet Bushveldt! R3,95m. 362 ha. Beska (Lephalale / Ellisras). Good house with garden flat; Lodge; Outbuildings. Free roaming game. Gamefarm: 106a

****************************************************************

Verkoop. Gelyk soet Bosveld! R4,1m. 995 ha. Steenbokpan. 3 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Baie wild. Wildplaas: 1128

Sold. Flat sweet Bushveldt! R4,1m. 995 ha. 3 hours from Pretoria. No buildings. Abundant game. Gamefarm: 1128

************************************************************************

Steenbokpan maroelaveld! R7,95m. 1070 ha. Soutpan / Ellisras (Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Bruikbare ou plaashuis, stoor, werkersverblyf. Heelwat losgoed en wild. Wildplaas: 1109

Steenbokpan marula veldt! R7,95m. 1070 ha. Soutpan / Ellisras (Lephalale). 3 hours from Pretoria. Usefull old farmhouse, barn, worker's quarters. Good game numbers and loose assets. Gamefarm: 1109

*****************************************************************************

Mooi maroelaveld! R9,5m. 1 294 ha. Steenbokpan. 3 ure vanaf Pretoria. Goeie huis. Basiese jagterskampie. Heelwat wild. Wildplaas: 1134

Scenic marula veldt! R9,5m. 1 294 ha. Steenbokpan. 3 hours from Pretoria. Good house. Basic hunter's camp. Abundant game. Gamefarm: 1134

***************************************

Gelyk soet Bosveld - mooi groot bome! R11m. 705 ha. Tom Burke. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1101

Flat sweet Bushveldt - nice big trees! R11m. 705 ha. Tom Burke. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1101

**********************************************************************

Verkoop. Mooi natuurskoon - gelyk soet Bosveld met enkele klipkoppies en groot gronddamme! R12m onderhandelbaar. 2 205 ha. Ellisras. 2 ure vanaf Pretoria. Basiese maar goeie verblyf en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1126

Sold. Scenery - flat sweet Bushveldt with isolated stone hills and huge earth dams! R12m negotiable. 2 205 ha. Ellisras. 2 hours from Pretoria. Basic but good accomodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1126

**********************************************************************************

Limpoporivier! R19,35m. 1 209 ha. Maasstroom / Alldays. Vyfster woonhuis; Goeie herberg; Buitegeboue. Geen wild ingesluit nie. Vrystellingspermit vir al die normale wild + buffel, seekoei, swartwitpens, bastergemsbok en krokodil. Wildplaas: 986

Limpopo Rivier! R19,35m. 1 209 ha. Maasstroom / Alldays. Five star house; Good lodge; Outbuildings. No game included. Exemption permit for all the normal game + buffalo, hippo, sable, roan and crocodile. Gamefarm: 986

*******************************************************************************

Soet Bosveld - effens gebroke, nie 100% plat nie! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Goeie akkomodasie. Baie wild. Wildplaas: 431

Sweet Bushveldt - slightly broken, not 100% flat! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Good accomodation. Abundant game. Gamefarm: 431

********************************************************************************

Jagplaas! R22m. 3 151 ha. Maasstroom (naby Alldays). Luukse herberg; Tentkamp; Plaashuis; Slag- en koelgeriewe; Ander buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 748

Hunting farm! R22m. 3 151 ha. Maasstroom (near Alldays). Luxury lodge; Tent camp; Farmhouse; Slaughtering- & cooling facilities; Other outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 748

*************************************************************************

Groot plaas! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Baie wild. Goeie herberg, woonhuise en buitegeboue. 4 km Mogolrivier front. 20 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 760

Huge farm! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Lots of game. Good lodge, houses and outbuildings. 4 km Mogol river front. 20 ha irrigation rights. Gamefarm: 760

*********************************

Besproeiings- / Wildplaas! 1 880 ha. 165 ha besproeiingsreg. 14 spilpunte. Ellisras (Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Goeie woonhuis, skure en ander geboue - sien fotos. Min wild. Prys op aanvraag. Wildplaas: 851 & 855

Irrigation- / Gamefarm! 1 880 ha. Ellisras (Lephalale). 165 ha irrigation rights. 14 centre pivits. 3 hours from Pretoria. Good house, barns and other buildings - see photos. Not much game. Price upon request. Gamefarm: 851 & 855

_________________________________________________

WATERBERG, Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Areabeskrywing: Die baie bekende Waterberg gebied met Vaalwater (Mabatlane) in die middel, begrens deur Nylstroom (Modimole) in die suide, Thabazimbi in die weste, Naboomspruit (Mookgopong) en Potgietersrus (Mokopane) in die ooste, Ellisras (Lephalale) en Marken in die noorde insluitend Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli Nasionale Park, Bulgerivier, Marong, Diamant, Elmeston ens.
Lees meer oor die Waterberg Biosfeer.
Area description: The region well known as the Waterberg with Vaalwater (Mabatlane) in the centre, from Nylstroom (Modimole) in the south, Thabazimbi in the west, Naboomspruit (Mookgopong) and Potgietersrus (Mokopane) in the east, Ellisras (Lephalale) and Marken in the north including Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli National Park, Bulge River, Marong, Diamant, Elmeston etch.
Read more about the Waterberg Biosphere

Natuurskoon! R1,2m. Huis binne 'n 2000 ha wildreservaat met ryregte. Wildplaas: 321h

Scenery! R1,2m. House inside a 2 000 ha game farm with traversing rights. Gamefarm: 321h

**************************************************************************

Verkoop. Mooi natuurskoon - bietjie berg, bietjie gelyk soet Bosveld! R3,5m. 471 ha. Bulgerivier (halfpad tussen Vaalwater en Ellisras). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie hoofhuis; Buitegeboue; Jagtershuis; Werkersverblyf. Baie wild maar getalle nie beskikbaar nie. Wildplaas: 1111

Sold. Scenery - some mountainess areas, some flat sweet Bushveldt! R3,5m. 471 ha. Bulgerivier (halfway between Vaalwater and Ellisras). 2 hours from Pretoria. Good main house; Outbuildings; Hunter's house; Worker's accommodation. Abundant game but numbers not available. Gamefarm: 1111

************************************************************************

Groot 5 reservaat! 37 000 ha. Waterberg. Luukse herberg. Alle bosveld / savanna wild insluitend die groot 5. Koop 500 ha binne hierdie privaat wildreservaat met geen binnedrade. Verskeie gedeeltes beskikbaar, meeste met luukse herberg, meeste herberge gekommersialiseer. Ook aandele in herberge. Ek adverteer nie elke eiendom nie - doen navraag by my oor wat tans beskikbaar is. Wildplaas: 505

Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg. Luxury lodge. All bushveldt / savannah game including the big 5. You buy 500 ha inside this private game reserve with no internal fences. Various properties available, most of them with a luxury lodge, most lodges commercialized. Also shares in lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505

****************************************************************

Goed ontwikkel! R12m. 451 ha. Bulgerivier. 2 ure vanaf Pretoria. Baie goeie huis en ander geboue. Baie losgoed in goeie toestand. 2,1 km Mogol rivierfront. Klompie wild. Binneplaas. Wildplaas: 1138

Well developed! R12m. 451 ha. Bulgerivier. 2 hours from Pretoria. Very good house and other buildings. Abundant loose assets in good condition. 2,1 km Mogol river front. Some game. Inside farm. Gamefarm: 1138

****************************************

Groot 5. Rivier! R16m. 534 ha. Binne-in 'n malaria-vrye Nasionale Park! Eskom krag en boorgat. Geen geboue. Alle Bosveld - / Savanne wild insluitend groot 5. Beperkte ryregte vir hierdie eiendom in die wildtuin maar geen ryregte vir ander mense oor hierdie eiendom nie. Ontwikkelingsregte goedgekeur: 1) Tien woon-eenhede; 2) Bestuurdershuis; 3) Werkerskwartiere en ander funksionele geboue; 4) Tentkamp. 5) Omgewingsimpakstudie en erfenisstudies afgehandel. 6) Soneringsregte & waterregte toegestaan. Baie bergagtig maar mooi plat dele ook. Omheinings en wild onder Parkeraad se bestuur. Wildplaas: 937b

Big 5. River! R16m. 534 ha. Inside a malaria free National Park! Eskom electricity and borehole. No buildings. All Bushveldt - / Savannah game including big 5. Limited traversing rights for this property into the national park but no traversing rights for anybody else onto this property. Development rights acquired: 1) Ten residential units; 2) Manager's house; 3) Staff quarters and other support facilities; 4) Tented camp. 5) Environmental impact studies and heritage studies completed. 6) Zoning rights & water license approved. Very mountainess but nice flat areas as well. Game fencing and game under Park Board's management. Gamefarm: 937b


 

******************************

Droomplaas! R21m. 1 334 ha. Waterberg. Eienaarshuis. Gaste-herberg. Buitegeboue, werkershuise, slaggeriewe. Alle geboue van ho gehalte. Baie hondmak wild. Buitengewone mooi natuurskoon - vlaktes, berge, riviere, kranse. Goeie ligging. 'n Ware wildernis. Juweel! Reuse dam - 5 ha oppervlak. 420000 m per jaar besproeiingsreg. By uitstek 'n plaas vir die natuurliefhebber. Wildplaas: 1069

Dreamfarm! R21m. 1 334 ha. Waterberg. Owner's house. Guest lodge. Outbuildings, worker's houses, slaughtering facilities. All buildings of high quality. Abundant game. Exceptional scenery - flats, mountains, rivers, cliffs. Good location. a True wilderness. Jewel! Huge dam - 5 ha surface. 420000 m per annum irrigation rights. This farm is par excellence for the nature lover. Gamefarmnet: 1069

*****************************************************************

Natuurskoon! R22m. Waterberg. 3 200 ha. Ongerep - meestal berg. Trekwild. Wildplaas: 628
Die plaas kan ook in gedeeltes verkoop (onderverdelings afgehandel): Natuurskoon! R3,5m. 540 ha binne 'n 3 600 ha reservaat wat later kan uitbrei na 9 000 ha. Waterberg. Geen geboue - bou u eie herberg. Alle gewone Bosveld-wild in groot getalle sal gevestig word. Die mikpunt is geen heffing - wildboerdery betaal vir alles! Wildplaas: 628. Hierdie plaas is nog heeltemal ongerep en geen gedeeltes is nog verkoop nie, so die hele plaas kan nog as 'n eenheid gekoop word buiten 'n gedeelte wat deur die eienaar teruggehou word (afsonderlike titelakte).
Die ontwikkelaar het 'n volledige webwerf so in plaas van om dit alles hier te herhaal, rig asseblief 'n navraag aan my dan stuur ek vir u die skakel.

Scenery! R22m. Waterberg. 3 200 ha. Unspoilt - more mountains. Free roaming game. Gamefarm: 628
This farm can also be sold in pieces (subdivisions completed): Scenery! R3,5m. 540 ha inside a 3 600 ha reserve that can expand to 9 000 ha. Waterberg. No buildings - build your own lodge. All normal bushveldt game in abundance shall be introduced. The aim is no levy - game farming operations pay for everything! Gamefarm: 628. This farm is still undeveloped and unspoilt and no portion has been sold yet and can thus still be purchased as a unit except for a section held back by the owner (own title deed).
The developer has a complete website so instead of repeating everything here, please enquire with me then I forward you the link.

***********************************************************************

Droomplaas - plat met rivier en bietjie berg! R22m. 2 722 ha. Waterberg. Huis; Gastehuis; Herberg. Baie wild. Wildplaas: 960

Dreamfarm - flat with river and some mountain! R22m. 2 722 ha. Waterberg. House; Guest house; Lodge. Abundant game. Gamefarm: 960

*****************************************************************

Mooi natuurskoon in die hart van die Waterberg! R23m onderhandelbaar. 3 256 ha. Waterberg. Huis. Al die gewone wild in matige getalle. Wildplaas: 1100

Scenery in the heart of the Waterberg! R23m negotiable. 3 256 ha. Waterberg. House. All the common Bushveldt game species in reasonable numbers. Gamefarm: 1100

****************************************************************

Waterberg natuurskoon! R79m. 3 845 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 ure vanaf Pretoria. Luukse geboue - sien fotos. Baie wild - sien gedetaileerde beskrywing. Wildplaas: 1139

Waterberg scenery! R79m. 3 845 ha. Waterberg / Vaalwater. 2 hours from Pretoria. Luxurious buildings - see photos. Abundant game - see detailed description. Gamefarm: 1139

********************************************************

Waterberg bergplaas! R50m. 6 183 ha. Waterberg. Netjiese herberg, buitegeboue en arbeidersverblyf. Normale getalle gewone bosveldwild. Wildplaas: 182

Waterberg mountainess farm! R50m. 6 183 ha. Waterberg. Good lodge, outbuildings and worker's accommodation. Normal numbers of ordinary Bushveldt game. Gamefarm: 182

********************************************************

Water! R55m. 3 053 ha. Vaalwater. Goeie geboue. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1102

Water! R55m. 3 053 ha. Vaalwater. Good buildings. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1102

*****************************************************************

THABAZIMBI, Limpopo
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: vanaf die Maricorivier in ooste tot by Buffelsdrift in die noordweste al langs die Matlabasrivier in die ooste tot by 'n punt noord van Rooiberg in die suidooste tot by Koedoeskop in die suidweste insluitend Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom maar uitgesluit die Rooiberg / Mabula area, wat val onder Warmbad (Bela-Bela). Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi.
Area description: from the Marico river in the east to Buffelsdrift in the northwest al langs die Matlabasrivier in the east to a point north from Rooiberg in the southeast to Koedoeskop in the southwest including Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom but excluding the Rooiberg / Mabula area, which falls under Warmbaths (Bela-Bela). The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi.

***************************************************

Besproeiingsplaas! R3,7m. 48 ha. Thabazimbi / Cumberland. 3 ure. Swak ou huis en stoor. 22 ha ingelys. Twee sterk boorgate lewer saam 48 000 l / h plus sandpunte in die Limpoporivier. Wildplaas: 1113

Irrigation farm! R3,7m. 48 ha. Thabazimbi / Cumberland. 3 hours from Pretoria. Palapidated house and barn. 22 ha irrigation rights. Two strong boreholes together delivers 48 000 48 000 l / h plus sandpunte in the Limpopo river. Gamefarm: 1113

*****************************************************************

Goed-ontwikkelde plasie met rivier! R3,85m. 138 ha. Thabazimbi / Rooibokkraal. 2 ure vanaf Pretoria. Twee goeie naweekhuisies, kuier-area met swembad. Klompie wild. Wildplaas: 115

Well-developed little game farm with river! R3,85m. 138 ha. Thabazimbi / Rooibokkraal. 2 hours from Pretoria. Two good weekend dwellings, socializing area with swimming pool. Abundant game. Gamefarm: 115

********************************************

Binneplaas met ongelooflike drakrag! R10m. 989 ha. Dwaalboom. Huis en buitegeboue. Nie wildwerend omhein nie. Trekwild. 60% drolande waarvan die e onder bloubuffelgras is - ongelooflike drakrag, ook geskik vir drolandgewasse soos sonneblom, katoen ens! Wildplaas: 1055

Inside farm with unbelievable carrying capacity! R10m. 989 ha. Dwaalboom. House and outbuildings. Not game fenced. Free roaming game. 50% dry fields of which is under blue buffalo grass - unbelievable carrying capacity, also suitable for crops like sunflower, cotton etch! Gamefarm: 1055

***********************************************************************

Gelyk soet Bosveld! R12m. 1 180 ha. Thabazimbi / Cumberland. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1105b

Flat sweet Bushveldt! R12m. 1 180 ha. Thabazimbi / Cumberland. 2 hours from Pretoria. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1105b

**************************************************************************

Goed ontwikkelde intensiewe wildteelplaas. Baie goeie gesogde ligging! R15m. 512 ha. Thabazimbi. Goeie geboue. Slegs duur wild kom voor maar dis nie ingesluit in die prys nie. Baie sterk ondergrondse water - voldoende vir 30 ha besproeiing. Wildplaas: 1000

Very well fully devoped game breeding farm. Very sought-after location! R15m. 512 ha. Thabazimbi. good buildings. Only expensive game occurs but it's not included in the price. Very strong underground water - strong enough for 30 ha irrigation. Gamefarm: 1000

***********************************************************

Gelyk soet Bosveld met rivier en besproeiing! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. Huis en jagterskamp. Rooibok 1500, koedoe 100, blouwildebees 350, gemsbok 35, rooihartbees 25, blesbok 20, livingstone eland 6, volstruis 1 (wild nie ingesluit by die prys nie). 6,5 km mooi Marico rivierfront met 5 ha besproeiingsreg. Mooi natuurskoon - reuse bome. Wildplaas: 1095. Twee titelaktes, kan afsonderlik gekoop word: 1051 ha met akkomodasie, buitegeboue en wild vir R8m en 1083 ha met akkomodasie, buitegeboue, wild en 5 ha besproeiing vir R10m.

Flat sweet Bushveldt with river and irrigation! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. House and guest camp. Impala 1500, kudu 100, bluewildebeest 350, gemsbuck 35, redhartebeest 25, blesbuck 20, livingstone eland 6, ostrich 1 (game not included with the price). 6,5 km Marico river front with 5 ha irrigation rights. Scenic farm - majestic huge trees. Gamefarm: 1095. Two title deeds can be purchased seperately: 1051 ha with accomodation, outbuildings and game for R8m and 1083 ha with accommodation, outbuildings, game and 5 ha irrigation for R10m

********************************************************

Rivier! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. Huis; Herberg; Buitegeboue. Baie wild. 10 ha onder besproeiing. Wildplaas: 228

River! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. House; Lodge; Outbuildings. Abundant game. 10 ha under irrigation. Gamefarm: 228

*******************************************************

Groot jagplaas met rivier! R48m. Buffelsdrift. 4 723 ha. Aangrensende wildplase 091 & 228 as eenheid (kliek op die plaas se verwysingsnommer om sy detail te sien).
Huge hunting farm with river! R48m. Buffelsdrift. 4 723 ha. Adjacent gamefarms 091 & 228 as a unit (click on the reference number of the farm to see it's detail).

_________________________________________

ANDER GEBIEDE - "NABY" BOSVELD
OTHER AREAS - "NEARBY" BUSHVELDT
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: Bosveldgebiede naby Pretoria byvoorbeeld Dinokeng, Warmbad (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg en so aan
Area description: Bushveldt areas near Pretoria like Dinokeng, Warmbaths (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg etch

********************************************

Natuurskoon! R850 000. 6 ha. Dinokeng / Roodeplaatdam. Pretoria. Trekwild. Wildplaas: 137b

Scenery! R850 000. 6 ha. Dinokeng / Roodeplaatdam. Pretoria. Free roaming game. Gamefarm: 137b

**********************************************

Natuurskoon - gelyk soet Bosveld met enkelstaande rante! R1m. Aandeel in 975 ha. Warmbad (Bela Bela). 1 uur vanaf Pretoria. Huis. Baie wild. Wildplaas: 304g

Scenery - flat sweet Bushveldt with isolated hills! R1m. Share in 975 ha. Warmbaths (Bela Bela). 1 hour from Pretoria. House. Abundant game. Gamefarm: 304gr

********************************************************

Natuurskoon! 633 ha. 22,4% aandele vir R1,4m of 44,8% aandele vir R2,8m. Groblersdal. Goeie akkomodasie. Slegs 3 aandeelhouers. Elke aandeelhouer het sy eie akkommodasie. Baie wild. Wildplaas: 1029d

Scenery! 633 ha - 22,4% shares for R1,4m or 44,8% shares for R2,8m. Groblersdal. Good accommodation. Only 3 shareholders. Each shareholder has it's own accommodation. Abundant game. Gamefarm: 1029d

**************************************************r

Goeie ligging! R2,75m onderhandelbaar. 100 ha. Warmbad / Rooiberg / Mabula. 1 ure vanaf Pretoria. Geen geboue; Klompie wild. Mooi gronddam. Wildplaas: 1131b

Good location! R2,75m negotiable. 100 ha. Warmbaths (Bela-Bela) / Rooiberg / Mabula. 1 Hours from Pretoria. No buildings. Some game. Scenic earth dam. Gamefarm: 1131b

******************************************************

Mooi natuurskoon! R2,5m. 802 ha (25% aandeel). Rooiberg. Goeie herberg. Baie wild. Verkoper het verhuis Kaap toe en wil verkoop. 4 aandeelhouers - professionele mense. Elke aandeelhouer het sy eie akkomodasie. Wildplaas: 1001

Scenery! R2,5m negotiable. 802 ha (25% share). Rooiberg. Good lodge. Abundant game. Seller relocated to the Cape and wants to sell. 4 shareholders - all professional people. Each shareholder have his own accomodation. Gamefarm: 1001

*******************************************************

Klein wildplasie met besproeiing! R3,3m onderhandelbaar. 97 ha. Rustenburg / Swartruggens. 1 ure vanaf Pretoria. Goeie huis en tuinwoonstel. Klompie wild. 10 ha onder beproeiing. Baie losgoed. Daar's ook 'n voerkraal vir 2000 skaap. Wildplaas: 1133

Small game farm with irrigation! R3,3m negotiable. Rustenburg / Swartrruggens. 1 hours from Pretoria. Good house and garden flat. Some game. 10 ha under irrigation. Many loose assets. There's also a feedlot for 2000 sheep. Gamefarm: 1133

***********************************************

Mooi bergplaas! R4,2m. 201 ha. Groblersdal. Goeie huis; Idilliese tentkamp; Ander geboue. Klompie wild. Lekker naweekwegbreekplek. Wildplaas: 1092

Scenic mountainess farm! R4,2m. 201 ha. Groblersdal. Good house; idillic tent camp; Other buildings. Some game. Nice weekend break-away farm. Gamefarm: 1092

********************************************************

Neem net verband oor - klaar goedgekeur! R4,95m onderhandelbaar. 225 ha. Rooiberg. Gerestoureerde plaashuis. Klompie wild. Wildplaas: 1068b

Simply take over bond - already approved! R4,95m negotiable. 225 ha. Rooiberg. Restored farm house. Some game. Gamefarm: 1068b

*******************************************************

Grens aan 'n Groot 5 reservaat! R7m. 272 ha. Dinokeng. Naby die N1 maar nie aangrensend nie. uur vanaf Pretoria. Vyf kleinerige huise en woonstelle wat 'n huur-inkomste lewer. Min wild. Drie titelaktes - kan afsonderlik verkoop. Kan inlyf by Dinokeng Groot Vyf Reservaat. Wildplaas: 1115

Borders a Big 5 reserve! R7m. 272 ha. Dinokeng. Near N1 but not adjacent. hour from Pretoria. Five smallish houses and flats give a rental income. Not much game. Three title deeds - can be sold seperately. Can be incorporated with Dinokeng Big Five Reserve. Gamefarm: 1115

*******************************************************

Natuurskoon! R8,9m. 275 ha. Rustenburg / Mooinooi. Drie huise waarvan een tans deur die eienaar bewoon word en die ander twee gebruik word vir gaste. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1110

Scenery! R8,9m. 275 ha. Rustenburg / Mooinooi. Three houses of which one is occupied by the owner and the other two are used for guests. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1110

*******************************************************

Dinokeng - 40 km buite Pretoria! R9,6m. 82 ha. Dinokeng. Luukse geboue. Duur wild teeltroppe. Wildplaas: 1094

Dinokeng - 40 km oiutside Pretoria! R9,6m. 82 ha. Dinokeng. Luxury buildings. Expensive game in breeding herds. Gamefarm: 1094

*******************************************************

Natuurskoon. Mooi gebroke ranteveld. Ho renval & drakrag! R12,5m. 811 ha. Potgietersrus (Mokopane). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie woonhuis met tuinwoonstel. Baie wild. Wildplaas: 1141

Scenic broken hills. High rainfall and carrying capacity! R12,5m. 811 ha. Potgietersrus (Mokopane). 2 hours from Pretoria. Good house and garden flat. Abundant game. Gamefarm: 1141

******************************************

Neem net verband oor - klaar goedgekeur. R12m onderhandelbaar. 555 ha. Rooiberg. Luukse woonhuis - 700 m, dubbelverdieping, vier slaapkamers. Voldoende buitegeboue. Netjiese jagtersverblyf. Mooi natuurskoon - mooi groot bome. Mooi groot gronddamme. Rooibok 150, koedoe 40, blouwildebees 50, zebra 7, waterbok 5, volstruis 10, 34 njalas (insluitend 'n 29' bul) in 'n 16 ha teelkamp. Twee titelaktes: 1) 305 ha met die woonhuis en 2) 250 ha met die jagtershuis - kan afsonderlik verkoop. Wildplaas: 1068

Simply take over bond - already approved. R12m negotiable. 555 ha. Rooiberg. Luxurious house - 700 m, double storey, four bedrooms. Outbuildings. Neat hunter's accomodation. Scenic - big trees. NIce earth dams. Impala 150, kudu 40, bluewildebeest 50, zebra 7, waterbuck 5, strich 10, 34 nyalas (including a 29' bu[l) in a 16 ha breeding pasture. Two title deeds: 1) 305 ha With the house and 2) 250 ha with the hunter's accomodation - can be sold seperately. Gamefarm: 1068

**************************************************

Klipgooi buite Pretoria! R14m. 500 ha. Dinokeng. Goeie herberg. Baie wild. Mooi golwende Hoveldplaas met baie strome en damme. Wildplaas: 1067

Stonethrow outside Pretoria! R14m. 500 ha. Dinokeng. Good lodge. Abundant game. Scenic Highveldt farm with abundand glens and dams. Gamefarm: 1067

*******************************************************

Droomplaas - 80% plat, 20% berg, rivier, hondmak wild! R15m onderhandelbaar. 750 ha. Naboomspruit (Mookgopong). 1 ure vanaf Pretoria. 1) Eienaarshuis; 2) Romantiese chalet teen die dam; 3) Chalet bo-op berg met uitsig. Baie wild. Wildplaas: 1132

Dreamfarm - 80% flat, 20% mountains, river, abundant game! R15m negotiable. 750 ha. Naboomspruit (Mookgopong). 1 hours from Pretoria. 1) Owner's house; 2) Romantic chalet at the dam; 3) Chalet on the mountain with view. Abandunt game. Gamefarm: 1132

********************************************************

Ligging! Ligging! Ligging! R16,5m onderhandelbaar. 800 ha. Warmbad (Bela-Bela) / Rooiberg / Mabula. 1 ure vanaf Pretoria. 1) Goeie woonhuis en buitegeboue; 2) Boskamp. Baie wild. Verkoper sal kyk na afbetaling.  Wildplaas: 1131

Location! Location! Location! R16,5m negotiable. 800 ha. Warmbad (Bela-Bela) / Rooiberg / Mabula. 1 Hours from Pretoria. 1) Good house and outbuildings; 2) Bush lodge. Abundant game. Seller shall consider a deed of sale. Gamefarm: 1131

**********************************************************

Natuurskoon! R18m. 1 188 ha. Roedtan. Goeie geboue. Baie wild. Mooi natuurskoon met enkelstaande sandsteenkoppies. Wildplaas: 296

Scenery! R18m. 1 188 ha. Roedtan. Good buildings. Abundant game. Scenic with isolated sand stone ridges. Gamefarm: 296

************************************************************************

Verkoop. Wild- besproeiingsplaas - baie mooi natuurskoon en uitstekende ligging! R14m. 853 ha. Warmbad (Bela-Bela) / Mabula. 1 ure vanaf Pretoria. Woonhuis. Baie gewone wild ingesluit. Groot hoeveelheid duur teelwild (nie ingesluit nie) kan ook oorgekoop word. Wildplaas: 1124

Sold. Game & irrigation farm - very scenic and a very good location! R14m. 853 ha. Warmbaths (Bela-Bela) / Mabula. 1 hours from Pretoria. House. Abundant ordinary game included. Large amount of expensive breeding game (not included) can also be purchased. Gamefarm: 1124

*********************************************************

R230m. 950 ha. Hierdie wildreservaat bevat skaars wild, nie net van Suider Afrika nie maar regoor die wreld en aanteel word uitgevoer wreldwyd. Die spesies is nie net antilope nie maar ook primate, roofdiere, vols en ander. Ek herhaal:  as ek s eksoties en skaars dan bedoel ek ... eksoties en skaars. Hierdie plaas is hierdie prys werd, nie net in kapitale waarde (grond en diere) nie, maar ook In netto wins - hierdie boerdery maak miljoene Rande netto wins per jaar. Verkoper is bereid om aan te bly as bestuurder. Ongelukkig kan ek geen verdere inligting bekendmaak alvorens die belangstellende koper gekeur is nie. Wildplaas: 1117

R230m. 950 ha. This wildlife sanctuary has a wide variety of the most exotic and scarce game species imaginable, not only from Southern Africa but from worldwide. Not only antilope but also primates, predators, birds and others. I repeat:  when I say exotic and scarce I mean ... exotic and scarce. This farm really is worth this price, not only in capital value (land and animals) but also in nett profit - this farming enterprise makes millions of Rands profit per annum. Seller is prepared to stay on as manager. Unfortunately I can only give more information to approved possible buyers. Gamefarm: 1117

_______________________________________________

ANDER GEBIEDE - "VR" BOSVELD
OTHER AREAS - "FAR" BUSHVELDT
Terug boontoe / Back to the top

Area beskrywing: die gebiede vr noord van Pretoria soos van Pietersburg (Polokwane) en verder op noord soos Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays noord van die Soutpansberg ens
Area description: the areas far north from Pretoria like Pietersburg (Polokwane) and further up north like Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays north from the Soutpansberg etch

Soutpansberg. Droomplaas! R34m. 4 936 ha. Huise. Baie wild. 60% plat, 60% berg. Standhoudende fonteine en sterk boorgate. Wildplaas: 938

Soutpansberg. Dreamfarm! R34m. 4 936 ha. Houses. Abundant game. 60% flat, 60% mountains. Perennial springs and strong boreholes. Gamefarm: 938

*******************************************************

Soet Bosveld met mooi rantjies en seisoenale spruite! R30m. 1 992 ha. Musina. Puik herberg, boskamp, bestuurdershuis en buitegeboue. Baie gewone wild (rooibok, koedoe, eland, zebra, gemsbok, blouwildebees, kameelperd, njala) plus die volgende duur wild: bastergemsbok 34, swartwitpens 32, swart rooibok ram by gewone ooie met 20 split lammers. 8 ha lusern onder spilpunt uit boorgate 8 teelkampies van 50 ha elk. Wildplaas: 721

Sweet Bushveldt with some hills and seasonal rivers! R30m. 1 992 ha. Musina. Good lodge, bush camp, manager's house & other buildings. Abundant ordinary game (impala, kudu, eland, zebra, gemsbuck, bluewildebeest, giraffe, nyala) plus the following expensive game: roan 34, sable 32, black impala ram with ordinary ewes and 20 split lambs. 8 breeding camps of 50 ha each. Gamefarm: 721

*******************************************************

ANDER GEBIEDE - LANDSWYD & BUURSTATE
OTHER AREAS - COUNTRYWIDE & NEIGHBOURING STATES
Terug boontoe / Back to the top

***************************************************

Vrystaatse natuurskoon in 'n Wreld-erfenisgebied! R5,2m. 174 ha. Vrede - Vredefort-koepel. Gerieflike naweekhuisie. Heelwat wild. Wildplaas: 1129

Free State natural beauty in a World Heritage Site ! R5,2m. 174 ha. Vrede - Vredefort-koepel. Nice weekend dwelling. Quite a number of game. Gamefarm: 1129

**************************************************

Zambi! R9,5m. 1 500 ha. Mkushi. Woonhuis en store. 600 ha lande. Heelwat meer kan gewerk word. 1 100 mm ren per jaar. 2 km Luombwarivier. Gaan ingelys word in nuwe besproeiingskema. Twee oeste per seisoen. Blanke gemeenskap. Verwysing: 1137

Zambia! R9,5m. 1 500 ha. Mkushi. House and barn. 600 ha fields. Much more can be tilled. 1 100 mm rain per annum. 2 km Luombwa river. To be incorporated in new irrigation scheme. Two harvests per season. White community. Reference: 1137

**********************************

ALLERLEI / SMALLS
Terug boontoe / Back to the top

Waardevolle trofe! Moet verkoop! Maak 'n aanbod, item-vir-item of een aanbod vir alles. Een van Suid-Afrika se voorste jagters moet sy versameling trofe van die hand sit omdat hy allergies geraak het daarvoor. Die trofe is tans in die Oos-Kaap. Wildplaas-items: 1118

Valuable trophies! Must sale! Make an offer itemby-item or one offer for everything. One of South-Africa's foremost hunters must get rid of his trophies because he became allergic for it. The trophies are in the Eastern Cape at the moment. Gamefarm items: 1118


https://www.youtube.com/watch?v=CPYpKC1zRUo

_________________________________________________

ONLANGS VERKOOP / RECENTLY SOLD
Terug boontoe / Back to the top

Inligting rakende onlangse verkope is geredelik beskikbaar uit aktekantoor-rekords. Ons het vinnige, maklike en goedkoop toegang daartoe. Indien u dus inligting verlang rakende onlangse verkope in n sekere area, kontak ons gerus

Information regarding recent sales is readily available from the deeds office. We have quick, easy and cheap access to this information. If, therefor, you need information regarding recent sales in an area youre welcome to contact us

_____________________________________________

Verkoop. Mooi gelyk soet Bosveld met 'n effense topografie! R2,15m. 100 ha binne 'n 1 700 ha reservaat. Marble Hall. Netjiese akkommodasie. Slag- en koelgeriewe. Baie gewone wild. Wildplaas: 1098

Danie le Roux: Plesier Tjaka...ja, dit het alles by jou begin. Dankie vir jou hulp! Sal enige tyd weer besigheid met jou doen!

Sold. Scenic flat sweet Bushveldt with some topography! R2,15m. 100 ha inside a 1 700 ha reserve. Marble Hall. Good accommodation. Slaughtering - and cooling facilities. Abundant ordinary game. Gamefarm: 1098

********************************************************

Verkoop. Huis binne 'n natuurreservaat met ryregte! R1,25m. 610 ha. Warmbad (Bela Bela). 1 ure vanaf Pretoria. Mooi ouwreldse huis. Baie wild. 39 aandeelhouers. Wildplaas: 1121

Sold. House inside a nature reserve with traversing rights! R1,25m. 610 ha. Warmbaths (Bela Bela). 1 hours from Pretoria. Beautiful old-fashioned house. Abundant game. 39 shareholders. Gamefarm: 1121

***********************************

Verkoop. Botswana! P1800/ha. 4056 ha. Ghanzi (maar nader aan Gobabis, Namibi). Baie basiese naweekhuisie. Koedoes. Beesheining. 6 beeskampe, 2 beeskrale met waters. Voltitel. Wildplaas: 1122

Sold. Botswana! P1800/ha. 4056 ha. Ghanzi (but closer to Gobabis, Namibia). Very basic weekend dwelling. Kudus. Cattle fenced. 6 cattle camps, 2 cattle kraals with waters. Full title. Gamefarm: 1122

________________________________________________

KAARTE / MAPS
Terug boontoe / Back to the top

____________________________________________

ALGEMEEN / GENERAL
Terug boontoe / Back to the top

'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my s ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my s. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more.

*******************************************************

Vonkpos wenke: 1) Moenie die "Re" / "Insake" lyn ooplos nie; 2) In die "Re" / "Insake" lyn - tik iets in wat duidelik en ondubbelsinnig aandui waaroor dit gaan bv. "Wildplaas gesoek" of "Geluk met jou verjaarsdag"; 3) Gebruik Afrikaans. Rede: Ons kry daagliks 'n stortvloed van gemorspos. Ons het 'n goeie anti-spam program wat die kaf van die koring skei. Dit gebeur egter dikwels dat u vonkpos in die vullismandjie beland omdat u vonkpos soos gemorspos lyk.
Email tips: 1) Don't leave the "Re" / "Subject" line open; 2) In the "Re" / "Subject" line - give a clear and unequivocal indication of what the e-mail is about like "Looking for a game farm" or "Happy birthday"; 3) If possible, use Afrikaans in the Subject line - the body of your e-mail can be English. Reason: We get showered by junk mail daily. We have a rigorous anti-spam program. However, it still often happens that your mail ends up in the spam bucket because your mail looks like spam.

**********************************************************

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter:
1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.

**********************************************************


Koper, het u die finansi
le vermo?

Keuring: Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansile vermo het om te koop, maar eks n agent, nie n toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie.
Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra:
a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen.
b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop.
c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen?
d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers?
e) Koop u alleen of saam met vennote?
f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop.

Die redes:

Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansile vermo het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet!

Naewe navrae:
1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersile eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansile state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar.
2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my s jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik.
3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie.

Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente).

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.


Buyer, do you have the financial ability?

Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please Im an agent, not a tour guide - please dont abuse me. Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information:
a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry
b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm
c) What percentage of the purchase price do you have to loan?
d) Are you making use of an investor / investors?
e) Are you buying alone or with partners?
f) Proof of available funds for deposit or cash purchase.

The reasons:

Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet!
Naf enquiries
:
1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average.
2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream.
3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick.
Malicious enquiries
: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents).

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

 

Terug boontoe / Back to the top

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCK3mHp5kM8sAYyE1KrsiTTA/videos

 gamefarmnet.co.za


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact

Free Web Hit Counter