juan@louwill.co.zarroGame farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game

Wildplase te koop
(en so paar ander tipes eiendomme)
Game farms (wildlife ranches) for sale
(and a few other types of properties)

Opgedateer / Updated: 2023/12/06

Vind op hierdie bladsy / Find on this page

Glans-eiendomme / Featured Properties

Nuwe Lystings / Recent Listings

MEGA wildplase / MEGA game farms

Duur / Expensive

Wildplase / Game farms

Reservate / Reserves

Boutique wildplasies / Boutique game farms

Ander tipes plase & eiendomme / Other kinds of farms & properties

Videos
Op die plaas gevoel (Afr)  / On the farm feeling (Eng)

Onlangs verkoop / Recently sold

Allerlei / Smalls

Algemeen / General

Kaarte / Maps

Skakels na ander bladsye toe
1) Tuis; 2) Kopers: 2a) Wildplase te koop; 2b) Plaas gesoek vraelys; 3) Verkopers: 3a) Verkoop u plaas vraelys; 4) Ander: 4a) Inleiding; 4b) Wie is ons?; 4c) Interessante feite; 4e) Grondeise en grondhervorming; 4f) Wildpryse; 4g) Kaarte; 4f) Eiendomsagente; 4g) Nuusbrief; 4h)
Werk in die wildbedryf; 4i) Wisselkoerse; 4j) Verwante bedrywe (dienste, produkte, kunswerke en vele meer); 4k) Webmeesters; 4l) Kompetisie


Links to other pages

1) Home; 2) Purchasers: 2a) Game farms for sale; 2b) Dream farm questionnaire; 3) Verkopers: 3a) Sell your farm questionnaire; 4) Ander: 4a) Introduction; 4b) About us; 4c) Interesting facts; 4e) Land claims and land reform; 4f) Game prices; 4g) Maps; 4f) Estate agents; 4g) News letter; 4h) Employment in the game farming industry; 4i) Exchange rates; 4j) Related businesses (services, products, art and much more); 4k) Webmasters; 4l) Competition

GLANS-EIENDOMME: DRINGEND, VEILINGS & BESTE WAARDE
FEATURED PROPERTIES:
URGENT, AUCTIONS & BEST VALUE

Terug boontoe / Back to the top


Dringende Verkope en Veilings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".

Urgent Sales and Auctions by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Kom ons praat oor veilings /  Let's talk about auctions

5 minute video

As gevolg van goedkoop advertensie-spasie op die internet, het veilings die standaard-manier geword van plase verkoop. Veilings is nie meer 'n jag na winskopies nie. Ons doen veilings van alle tipes vaste eiendomme.

 Due to cheap advertising on the internet, auctions became the default way of selling farms. Auctions are no longer a bargain hunt. We do auctions of all types of fixed properties.

VEILING! Dinsdag 21 November om 11:00, op die plaas. BESTORWE BOEDEL wyle J H Coetzee.
Bewonings-plot teen die Mogolrivier met 3 ha besproeiingsreg! Goedkoop behuising.
R?m. 36 ha
. ELLISRAS (LEPHALALE). Baie naby aan die dorp. 21 wooneenhede en 'n werkswinkel - alles verhuurbaar. Huidige huurinkomste R41 000 p.m. Potensile huurinkomste: R120 000 p.m. Onderverdeing in 12 plotte reeds goedgekeur. Verwysing: 088
Die eiendom het verkoop vir R2,15m.


AUCTION! Tuesday 21 November at 11:00, on the farm. DECEASED ESTATE of the late J H Coetzee.
Residential plot against the Mogol River with 3 ha irrigation rights! Affordable housing.
R?m. 36 ha. ELLISRAS (LEPHALALE). Very close to town. 21 residential units and a workshop - all rentable. Current income from rent R41 000. Potential income from rent: R120 000 p.m. Subdivision into 12 plots already approved. Reference: 088
The property sold for R2,15m.

VEILING. 30 November om 11:00, op die plaas.
Die hoogste bod was nie aanvaar nie. Bring vir ons 'n bod van so rondom R3m+, dan praat ons.
Warmbad (Bela Bela)
! R?m. 26 ha. Herberg akkommodeer 30 gaste; Eienaarshuis; Bestuurdershuis; Karavaanpark; Kampeerterrein. Wildplaas: 1242
Bidderspack beskikbaar op aanvraag.


AUCTION. 30 November at 11:00, on site.
The highest bid was not accepted. Bring us an offer of around R3m+, then we talk business.
Bela-Bela (Warmbaths). 26 ha. R?m. Lodge accommodating up to 30 guests; Private house; Managers accommodation; Caravan park; Camping grounds. Gamefarm: 1242
Bidderspack available upon request.

VEILING. 01 Desember om 14:00, op die plaas. SONDER RESERWE!
Ligging! Ligging! Ligging!
R?m. 407 ha
. Mabula (Warmbad). 1 uur vanaf Pretoria. Goeie geboue. Geen wild ingesluit nie. Wildplaas: 1241
Verkoop vir R5,4m


AUCTION. 01 Desember at 14:00, on site. NO RESERVE PRICE!
Location! Location! Location! R?m. 407 ha. Mabula (Bela-Bela / Warmbaths). 1 hour from Pretoria. Good buildings. No game included. Gamefarm: 1241

Sold for R5,4m

Natuurskoon. 30% plat, 30% gebroke veld en 30% berg. Seisoenale fonteine & groot bome! R7,5m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg tussen Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Plaashuis. Baie wild (aankoopwaarde R1m). Ou trekker, Land Rover en meubels ook ingesluit. Binneplaas. Wildplaas: 835


Scenery. 30% flat, 30% broken veldt & 30% mountains. Seasonal springs & big trees! R7,5m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg between Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Farmhouse. Abundant game (R1m replacement value). Old tractor, Land Rover & furniture also included. Inner farm. Gamefarm: 835

Gesogde ligging. Mooi natuurskoon - groot bome! Ten volle ontwikkelde wildplaas. Rooiberg. R8,2m. 786 ha. 1 ure vanaf Pretoria. Goeie akkomodasie en ander geboue. Baie wild, insluitend skaars spesies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 1191


Desirable location. Scenery - big trees! Fully developed game farm (wildlife ranch). Rooiberg. R8,2m. 786 ha. 1 hours from Pretoria. Good accommodation and other buildings. Abundant game, including exotic species. Loose assets included. Gamefarm: 1191

Topgehalte wildplaas! R12,5m. 1 269 ha. Bloemhof. Woonhuis; Herberg; Bestuurdershuis; Slaghuis en ander buitegeboue. Groot hoeveelhede wild en losgoed, maar dis nie ingesluit by die prys nie. Wildplaas: 1209


Top quality game farm! R12,5m. 1 269 ha. Bloemhof. Main house; Game lodge; Manager's house; Butchery and other outbuildings. Large quantities of game and loose assets, but it's not included in the price. Gamefarm: 1209

Dringende verkoop! Die Hart van die Bosveld! R12m. 1 380 ha. Swartwater. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1158

Wildtelling September 2023: Rooibok 283;  Koedoe 37; Gemsbok 38;Waterbok 28; Zebra 28; Blouwildebees 68; Gouewildebees 11; Kameelperd 10; Swartwitpens 9; Livingstone Eland 27; Blesbok 17; Njala 9; Rooihartbees 4; Springbok 9; Swart Springbok 5; Wit Blesbok 7; Swart Rooibok 11; Buffels (40"+) 2; Bosbok 7; Volstruis 3; Krokodil (3,6m+) 3; Krokodil (klein) 13.


Urgent Sale! The Heart of the Bushveldt! R12m
. 1 380 ha. Swartwater. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1158

Game count September 2023: Impala 283; Kudu 37; Gemsbuck 38; Waterbuck 28; Zebra 28; Bluewildebeest 68; Golden wildebees 11; Giraffe 10; Sable 9; Livingstone Eland 27; Blesbuck 17; Nyala 9; Redhartebeest 4; Springbuck 9; Black Springbuck 5; White Blesbuck 7; Black Impala 11; Buffalo (40"+) 2; Bushbuck 7; Ostrich 3; Crocodile (3.6m+) 3; Crocodile (small) 13.

Dringend weens gesondheidsredes. Baie mooi veld - 10% berge, groot maroelabome! INTERNASIONALE JAGBESTEMMING. R24,5m. 3 047 ha. 3 vanaf Pretoria. Luukse geboue. Baie wild. Meeste losgoed ingesluit. Verband beskikbaar aan goedgekeurde koper. Wildplaas: 270


Urgent for health reasons. Scenery - 10% mountains, big marula trees! RENOWNED INTERNATIONAL HUNTING FARM. R24,5m. 3 047 ha. 3 hours from Pretoria. Luxury buildings. Abundant game. Including most of the loose assets. Mortgage bond available for approved purchaser. Gamefarm: 270

NUWE LYSTINGS / RECENT LISTINGS
Terug boontoe / Back to the top


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".

New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Kaapse Blommeryk! R9,5m. 888 ha. Uniondale. Geen geboue. Trekwild, sluit in die Kaapse Bergkwagga, vaalribbokke, ens. Grens aan die Kammanassie Natuurreservaat. Standhoudende fonteine en watergate. Wildplaas: 1239


Cape Floral Kingdom! R9,5m. 888 ha. Uniondale. No buildings. Free roaming game, including the Cape Mountain Zebra, rheebuck, etch. Adjacent to the Kammanassie Nature Reserve. Perennial fountains and waterholes. Gamefarm: 1239

Natuurskoon! R21m. 1 410 ha. Groblersdal / Middelburg. 1) Herberg; 2) Boskamp; 3) Boskamp; 4) Bestuurdershuis; 5) Slaghuis; 6) Buitegeboue; 7) Werkersverblyf. Troppe hondmak wild. Golwende berge. Lopende spruite. Wildplaas: 1244


Natural beauty
! R21m. 1 410 ha. Groblersdal / Middelburg. 1) Game lodge; 2) Bush lodge; 3) Bush lodge; 4) Manager's house; 5) Butchery; 6) Outbuildings; 7) Worker's houses. Herds of dog tame game. Rolling mountains. Small rivers. Gamefarm: 1244

Gelyk soet Bosveld! R7,75m. 265 ha. Ellisras / Beska. Oulike huis. Min wild. Wildplaas: 1059


Flat sweet Bushveldt! R7,75m. 265 ha. Lephalale / Beska. Cute house. Some game. Gamefarm: 1059

MEGA WILDPLASE / MEGA GAME FARMS (WILDLIFE RANCHES)
Terug boontoe / Back to the top

"MEGA" is relatief tot die ligging. "Mega" is bv. kleiner in Gauteng as in Limpopo. "MEGA" is die grootte van jou titelakte, nie van 'n reservaat nie.
"MEGA" is relative to the location. "MEGA" in Gauteng is smaller than in Limpopo. "MEGA" is the size of your title deed, not of a reserve.

Baie naby aan Pretoria! R45,8m. 2 772 ha. Pienaarsrivier. 30 minute vanaf Pretoria. Baie goeie geboue. Baie wild. 20 ha onder besproeiing. Groot gronddam. Goeie inkomste uit boerdery (insluitend jag, trou venue, naweek-ekotoerisme, voerproduksie onder besproeiing en teel van duur wild). Groot hoeveelheid wild, insluitend 'n groot trop van 100+ buffels (50% aandeel). Wildplaas: 1140
1) Luukse eienaarshuis; 2) Luukse herberg akommodeer 10 mense; 3) Luxury "honeymoon" house; 4) Nege ander huise, in gebruik vir gaste; 5) Trou-venue; 6) Slaghuis en verwante geboue, bv trofee soutkamer ens.


Very close to Pretoria! R45,8m. 2 772 ha. Pienaarsrivier. 30 minutes from Pretoria. Very good buildings. Abundant game. 20 ha under irrigation. Huge earth dam. Very good income from farming (including hunting, wedding venue, weekend eco-tourism, fodder production under irrigation and breeding of expensive game). Fully stocked with game, including a large herd of 100+ buffalo (50% share). Gamefarm: 1140
1) Luxury main owners house; 2) Luxury game lodge accommodates 10 people; 3) Luxury "honeymoon" house; 4) Nine other houses in use for guests; 5) Wedding venue; 6) Butchery and related buildings like trophy salt room etch.

Kommersile wildboerdery. Weerskante van 'n rivier. Besproeiing. R32m. 3 149 ha. Tussen Thabazimbi en Ellisras (Lephalale). Ten volle ontwikkel met ho wildgetalle, luukse akkomodasie vir eienaar, buitelandse gaste, plaaslike jagters, bestuurdershuis, funksionele geboue byvoorbeeld slaggeriewe, store, werkersverblyf ensovoorts. Feitlik volledig op sonkrag (tot die spilpunt) - groot besparing! Wildplaas: 061a


Commercial game ranch. Both sides of a river. Irrigation. R32m. 3 149 ha. Between Thabazimbi and Ellisras (Lephalale). Fully developed with high game numbers, luxury accommodation for owner, foreign guests, local hunters, managers house, functional buildings like meat processing facilities, barn, workers accommodation etcetera. Almost entirely off grid (even the centre pivit) - huge saving! Gamefarm: 061a

Kommersile wildplaas. Golwende soet Bosveld. Rivier! US$9m = R135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2 ure vanaf Pretoria. Luukse geboue. Alle bosveld / savanne wild in groot getalle insluitend groot 5 (uitgesluit leeus). Wildplaas: 150


Commercial game farm (wildlife ranch). Rolling sweet Bushveldt. River! US$9m = R135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2 hours from Pretoria. Luxury buildings. All bushveldt / savannah game (wildlife) in huge numbers including big 5 (excluding lions). Gamefarm: 150

Waterberg bergplaas. Mooi stuk rivier! R55m. 6 998 ha. Waterberg. Netjiese herberg, buitegeboue en arbeidersverblyf. Normale getalle gewone bosveldwild. Wildplaas: 182


Waterberg mountainess farm. Scenic river! R55m. 6 998 ha. Waterberg. Good lodge, outbuildings and worker's accommodation. Normal numbers of ordinary Bushveldt game. Gamefarm: 182


Botswana wilderness! US$9,675m. 8 566 ha (21 417 acres). Tuli Block (southern Botswana). Very basic buildings, including manager's house. All Bushveldt game including big 5. 5,5 km Limpopo River front. Gamefarm: 1182

P157m. 11 386 ha. Tuli, Botswana! 10 km Limpopo River. Beautiful wilderness. Mostly flat, with some broken hills and ridges. Luxury accomodation. Abundant game. 100 ha irrigation. Airstrip. Gamefarm: 1224

Nie elke wildplaas kom met 'n helikopter nie! 20 000 ha. R585m. Limpopo Provinsie. Luukse geboue. Alle bosveld- / savanne wild (uitgesluit leeus) in groot getalle. Wildplaas: 1144


Not every game farm (wildlife ranch) comes with a helicopter! 20 000 ha. R585m. Limpopo Province, South Africa. Luxurious buildings. All bushveldt- / savannah game species (no lions though) in huge numbers. Gamefarm: 1144


27 192 ha prime Kalahari! P120m. Ghanzi, Botswana. Game lodge, houses and functional buildings. 22 192 ha game ranch on freehold, game not included in the price (fully stocked). 9 000 ha cattle ranch (cattle not included in the price) on 40 years leasehould. Abundant water. Gamefarm: 1143

BUITENGEWOON DUUR EIENDOMME (vir 'n goeie rede)
EXTREMELY EXPENSIVE PROPERTIES (for a valid reason)
Terug boontoe / Back to the top

Wildplaas & Vakansie-oord. Kom maak 'n lewe in die platteland! R12,4m. 184 ha. Naboomspruit. 2 ure vanaf Pretoria. Ontwikkel as vakansieplaas op baie ho standaard. Baie wild. Wildplaas: 1198


Game farm & Holiday resort. Come make a living in the countryside! R12,4m. 184 ha. Naboomspruit. 2 hours from Pretoria. Developed as a holiday farm to a very high standard. Abundant game. Gamefarm: 1198

Lopende saak. Boutique hotel op 'n wildplaas! R26,5m. 767 ha. 4 ure vanaf Pretoria. Vyfster luukse geboue. Baie wild. Groot netto opbrengs. Wildplaas: 1197

Hierdie plaas is gele in 'n baie afgele deel van die Limpopo Provinsie. Naby 'n myn. Tussen wildplase. Geen ongewensde elemente naby nie. Chroniese tekort aan bewoning. Hierdie herberg het gegroei tot 'n boutique hotel. 31 chalets, almal uitverhuur. Bestuurders, chefs, skoonmakers - volledig. Jy kan die kapasiteit verdubbel - die mark en die water is daar. Die rede waarom daar nie nog sulke boutique hotelle opskiet nie - water, die tekort aan water. Dis 'n dro area. Hierdie plaas het die water wat ander plase nie het nie. Ek kan nie in hierdie advertensie meer fotos publiseer of meer inligting gee oor die ligging nie, want die plaas sal maklik uitgeken word. Die netto wins regverdig die prys. Jy kan hierdie koopprys terugmaak in vyf jaar. Die boutique hotel beslaan 'n klein area by die ingang van die plaas. Jy't nog die hele plaas as wildplaas, met troppe wild. Ongelukkig sal jy nie met 'n zero deposito kan koop nie. Jy moet 50% van die koopsom kan neersit. Ek moet dus eers jou finansile vermo ondersoek alvorens ek vir jou verdere inligting kan gee. Die eienaar wil aftree.


Running concern. Boutique hotel on a game farm! R26,5m. 767 ha. 4 hours from Pretoria. Five star luxury buildings. Abundant game (wildlife). Great net return. Game farm: 1197

This farm is located in a very remote part of the Limpopo Province. Near a mine. Between game farms. No unwanted elements nearby. Chronic housing shortage. This game lodge has grown into a boutique hotel. 31 chalets, all rented out. Managers, chefs, cleaners - complete. You can double the capacity - the market and the water is there. The reason why more such boutique hotels do not spring up - water, the shortage of water. It's a dry area. This farm has the water that other farms don't have. I cannot publish more photos or give more information about the location in this advertisement because the farm will be easily identified. The net profit justifies the price. You can make this purchase price back in five years. The boutique hotel occupies a small area at the entrance to the farm. You still have the entire farm as a game farm, with herds of game. Unfortunately, you will not be able to buy with a zero deposit. You must be able to put down 50% of the purchase price. I must therefore first examine your financial capacity before I can give you further information. The owner wants to retire.

Buitengewoon goed ontwikkelde wildplaas! R29,5m. 613 ha. Potgietersrus (Mokopane). 2 ure vanaf Pretoria. Golwende soet Bosveld. Topgehalte akkomodasie en ander geboue. Groot hoeveelheid wild insluitend leeus, buffels, witrenosters, nylkrokodille, seekoeie, basterhartbeeste (tsessebes), bastergemsbokke (roans), gouewildebeeste, witflankrooibokke, avitars (Noord-Afrika gemsbokke) en meer - baie trofe. Baie oop water - groot gronddamme. Besproeiingsreg. Binneplaas, maar naby belangrike infrastruktuur soos: 25 km vanaf die N1; 30 km vanaf 'n internasionale lughawe; 12 km vanaf 'n casino; Ry-afstand vanaf groot sentra met skole, winkels, dokters ens, maar tog afgele genoeg om "in die bos" te wees! Veilige area. Vr van plakkerskampe en trustgebiede. Maatskappy met groot opgehoopte verlies en lae oordragkoste. Ideaal vir 'n eienaar om voltyds te bewoon. As jy 'n huis in Sandton kan koop vir R50m, kan jy seker 'n ordentlike leefstylplaas koop vir R30m? Wildplaas: 1186


Extremely well developed game farm! R29,5m. 613 ha. Potgietersrus (Mokopane). 2 hours from Pretoria. Rolling sweet Bushveldt. Top quality accommodation and other buildings. Huge quantities of game including lions, buffalo, white rhino, nile crocodiles, hippos, tsessebes, roans, goldenwildebeest, whiteflank impalas, avitars (North African oryx) and more - many trophies. Abundant open water - huge earth dams. Irrigation rights. Inner farm, but near important infrastructure like: 25 km from the N1; 30 km from an international airport; 12 km from a casino; Driving distance from major centres with schools, shops, doctors etch, yet remote enough to be "in the bush"! Save area. Far away from squatter camps and tribal lands. Company with a huge accumulated loss and low transfer costs. Ideal for the owner to live there full time. If you can buy a house in Sandton for R50m, you can buy a proper lyfestyle farm for R30m, I suppose? Gamefarm: 1186

Steenkoolplaas. R140m. 910 ha met minerale-regte in die Steenbokpan omgewing. 380 miljoen metrieke ton A graad steenkool, 15 meter - 90 meter diep. Meer besonderhede aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1145


Coal farm. R140m. 910 ha with mineral rights in the Steenbokpan area (near Lephalale, Grootegeluk coal mine, Matimba and Madupi power stations). 380 million metric tons A grade coal, 15 meters - 90 meters deep. More particulars available to approved purchasers. Gamefarm: 1145

Privaat dieretuin. R270m. 764 ha. Krugersdorp / Maropeng / Wieg van die Mensdom. Hierdie wildreservaat, met 'n privaat dieretuin, bevat skaars wild, nie net van Suider Afrika nie maar regoor die wreld en aanteel word uitgevoer wreldwyd. Die spesies is nie net antilope nie maar ook primate, roofdiere, vols en ander. Ek herhaal: as ek s eksoties en skaars dan bedoel ek nie swart rooibokke en goue wildebeeste nie ... ek praat van diere wat jy nie geweet het bestaan nie, diere wat jy nog nie eers op tv gesien het nie van dele van hierdie planeet wat jy nog nooit eers van gehoor het nie! Daar's ook 'n groot trop buffels. Hierdie plaas is hierdie prys werd, nie net in kapitale waarde (grond en diere) nie, maar ook In netto wins - hierdie boerdery maak 'n stewige netto wins per jaar. Daar is ook 'n vyfster herberg en vier woonhuise asook 'n rivier met besproeiingsreg. Verkoper is bereid om aan te bly as plaasbestuurder.. Wildplaas: 1117


Private zoo. R270m
. 764 ha. Krugersdorp / Maropeng / Cradle of Humankind. This wildlife sanctuary, including a private zoo, has a wide variety of the most exotic and scarce game species imaginable, not only from Southern Africa but from worldwide. Not only antilope but also primates, predators, birds and others. I repeat:  when I say exotic and scarce I'm not talking of black impala and golden wildebeest. I'm talking of animals you didn't know exist, animals you've never even seen on your tv screen, from places on this planet you've never even heard of. There also is a herd of buffalo. This farm really is worth this price, not only in capital value (land and animals) but also in nett profit - this farming enterprise makes a substantial profit per annum. There also is a five star game lodge, four houses and a river with irrigation rights. Seller is prepared to stay on as farm manager. Gamefarm: 1117

Lopende saak. R700m. 2 400 ha. Noord-Wes Provinsie. 300 ha voerproduksie onder besproeiing. 20 000 beeste in voerkrale. Voerproduksie > voerkrale > slagpale > slaghuise: van Moeder Aarde tot in die verbruiker se yskas in een besigheid. Boekwaardes (nie markwaardes nie) van die eiendomme (vas en los): R505m. Jaarlikse omset: R1,1miljard (duisend-miljoen). Jaarlikse netto wins voor rente en waardevermindering: R65,8m. Verwysing: 1157


Running concern. R700m. 2 400 ha. North-West Province. 300 ha under fodder production under irrigation. 20 000 cattle in feedlots. Fodder production >  feedlots > abattoir > butcheries: from Mother Earth to the end user in one business. Book values (not market values) of all the assets (fixed and loose): R505m. Annual turnover: R1,1billion (thousand million). Annual net profit before interest and depreciation: R65,8m. Reference: 1157

WILDPLASE / GAME FARMS (WILDLIFE RANCHES)
(en 'n paar ander tipes plase / and a few other types of farms)
Terug boontoe / Back to the top

Dringende verkoop! Weiding & Grasbale (droland)! R2,5m. 53 ha. Rayton. Geen geboue. Een boorgat. Baie water - rivier & gronddam. Geen besproeiingsreg nie. Plaas: 1236


Urgent sale! Grazing & Grass bales (dry land)! R2,5m. 53 ha. Rayton. No buildings. One borehole. Abundant water - river & earth dam. No irrigation rights. Farm: 1236

Omring deur groot wildplase! Lekker naweekspeelplekkie. R2,65m. 42 ha. Dinokeng (nie Groot 5 nie en buite die verperrings). uur vanaf Pretoria. Naweekhuis. Rooibok 35; Blouwildebees 7; Njala 25. Binneplaas. Twee titelaktes. Wildplaas: 1221


Surrounded by large game farms! Nice weekend holiday farm. R2,65m. 42 ha. Dinokeng (not Big 5 & outside the booms). hour from Pretoria. Weekend dwelling. Impala 35; Bluewildebeest 7; Nyala 25. Inside farm. Two title deeds. Gamefarm: 1221

Mooi Bosveld, lekker stil en afgele tussen groot wildplase! R2,65m. 22 ha. Dinokeng, noord van Pretoria. Twee baie basiese huise. Trekwild. Nie binne of aangensend aan die Groot 5 reservaat nie maar wel in daardie omgewing. Wildplaas: 1154


Scenic Bushveldt, remote and private snugged in between other game farms! R2,65m. 22 ha. Dinokeng, north from Pretoria. Two very basic houses. Free roaming game. Not inside or adjacent to the Big 5 reserve but in that vicinity. Gamefarm: 1154

Besproeiingsplaas! R3,2m. 86 ha. Nylstroom (Modimolle). 2 ure vanaf Pretoria. Woonhuis en buitegeboue. 77 700 m p.j. uit rivier. 14 ha verskuifbare spilpunt. Rivier, fontein en groot gronddam. Plaas: 1189


Irrigation farm! R3,2m. 86 ha. Nylstroom (Modimolle). 2 hours from Pretoria. House and outbuildings.
77 700 m p.a. from river. 14 ha moveable centre pivit. River, fountain and huge earth  dam. Farm: 1189

Voel soos ... 460 ha, weens bergagtige terrein! R3,25m. 46 ha. Naboomspruit. 1 ure vanaf Pretoria. Naweekhuis. Rooibok 95; Njala 80; Zebra 5; Koedoes; Kleinwild; Vols; Roofdiere. 100% af van Eskom af - alles son en gas. Jy kan verdwaal op hierdie plasie, weens die terrein! Wildplaas: 1208


Feels like ... 460 ha, due to mountainess terrain! R3,25m. 46 ha. Naboomspruit (Mookgopong). 1 hours from Pretoria. Weekend dwelling. Impala 95; Nyala 80; Zebra 5; Kudus; Small game; Birds; Predators. 100% off the Eskom grid - everything solar and gas. You can get lost on this farm, due to the terrain! Gamefarm: 1208

Romantiese wegkruipplekkie tussen die berge! R4,75m. 171 ha. Ellisras. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie akkomodasie. Baie vrylopende wild. 5 ha besproeiingsreg uit die Mogolrivier. Naby genoeg aan die dorp maar lekker weggesteek tussen die berge. Idilliese mooi omgewing. Wildplaas: 148


Romantic hiding spot between the mountains! R4,75m. 171 ha. Ellisras (Lephalale). 2 hours from Pretoria. Good accommodation. Lots of free-ranging wildlife. 5 ha irrigation rights from the Mogol River. Close enough to town but nicely tucked away between the mountains. Idyllic beautiful surroundings. Gamefarm: 148

Gelyk soet Bosveld! R5,85m. 514 ha. Cumberland (verby Thabazimbi). Goeie woonhuis en buitegeboue, insluitend slaghuis. Rooibok 22; Koedoe 10; Blouwildebees 8; Gemsbok 3; Kameelperd 1. Sonkrag. 3 toegeruste boorgte. Trekker; Sleepwa; Plaasbakkie en vele ander losgoed ingesluit. Geen plaaswerkers. Wildplaas: 1238


Flat sweet Bushveldt! R5,85m. 514 ha. Cumberland (past Thabazimbi). Good house and outbuildings, including butchery. Impala 22; Kudu 10; Bluewildebeest 8; Gemsbuck 3; Giraffe 1. Solar power. 3 equipped boreholes. Tractor; Trailer; Farm bakkie (pick-up) and many other loose assets included. No farm workers. Gamefarm: 1238

Limpoporivier! R7,95m. 512 ha. Musina. 1) Netjiese huis; 2) Luukse herberg, met uitsig oor die Limpoporivier, akkommodeer 21 mense. Besproeiingsreg 450 000 m per jaar. Rooibok 70; Koedoe 30; Blouwildebees 10; Eland 10; Waterbok 15. Wildplaas: 1228


Limpopo river! R7,95m. 512 ha. Musina. 1) Good house; 2) Luxury game lodge, overlooking the Limpopo river, accommodates 21 people. Irrigation rights 450 000 m per annum. Impala 70; Kudu 30, Bluewildebeest 10; Eland 10; Waterbuck 15. Gamefarm: 1228

Golwende Bosveldplaas met enkelstaande koppie! R7,5m. 437 ha. Groblersdal. Naweekhuis en rondawel. Baie wild. Drie titelaktes. Wildplaas: 1151


Rolling Bushveldt farm with isolated hill! R7,5m. 437 ha. Groblersdal. Weekend dwelling and rondavel. Abundant game. Three title deeds. Gamefarm: 1151

Mooi stukkie jagveld! Binneplaas! R4,5m. 469 ha. Inkerman (tussen Thabazimbi en Ellisras). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie herberg en buitegeboue. Rooibokke, koedoes, waterbokke, blouwildebeeste, njalas, buffels, swartwitpense. 11 wildteelkampies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 061


Scenic hunting farm! Inner farm! R4,5m. 469 ha. Inkerman (between Thabazimbi en Ellisras / Lephalale). 2 ure from Pretoria. Good lodge and outbuildings. Impalas, kudus, waterbucks, bluewildebeests, nyalas, buffalos, sables. 11 game breeding pastures. Loose asset included. Gamefarm: 061

LIGGING; NATUURSKOON; PASSIEWE INKOMSTE; LOPENDE SAAK!
R7,5m onderhandelbaar. 406 ha
. Ellisras (Lephalale). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 251

"Ek sal defnitief kyk na 'n aanbod" was die eienaar se woorde aan my.


LOCATION; SCENERY; PASSIVE INCOME; RUNNING CONCERN!
R7,5m negotiable. 406 ha
. Ellisras (Lephalale). 2 hours from Pretoria. Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 251

"I shall definitely consider an offer" was the owner's words to me.

Natuurskoon! R8,5m. 728 ha. Northam. 1 ure vanaf Pretoria. Basiese maar gerieflike boskamp. Baie wild. Besonderse natuurskoon - enkelstaande berg op die een grens, mooi groot Bosveldbome, uitstekende stand soetgras. Wildplaas: 1153


Scenery! R8,5m. 728 ha. Northam. 1 hours from Pretoria. Basic but comfortable bush lodge. Abundant game. Exceptional scenery - isolated mountain on the one boundary, nice big Bushveldt trees, excellent cover of sweet grass. Wildplaas: 1153

Waterberg bergplaas - goed ontwikkel! R10,6m. 864 ha. Bulgerivier. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Teen 'n teerpad. 70% klipperig. 80% toeganklik - goeie padjies. Wildplaas: 316
Rooibok 40, koedoe 30; blouwildebees 15, gouewildebeees 18, waterbok 20, zebra 20, kleinwild en roofdiere. Vyf teelkampies - 1 x 18 ha, 4 x 30 ha.


Waterberg mountain farm - fully developed! R10,6m. 864 ha. Bulgerivier. 2 hours from Pretoria. Good buildings. Abundant game. Adjacent to tar road. 70% stoney. 80%  accessable - good roads. Gamefarm: 316
Impala 40, kudu 30; bluewildebeest 15, golden wildebeees 18, waterbuck 20, zebra 20, small game and predators. Five breeding camps - 1 x 18 ha, 4 x 30 ha.

Ten volle ontwikkelde wildplaas! 120 ha. Brits. R10,7m. 1 uur vanaf Pretoria. Goeie akkommodasie wat insluit eienaarshuis, bestuurdershuis, twee herberge - 'n luukse herberg en 'n minder luukse herberg maar steeds luuks genoeg dat ek dit nie 'n "boskamp" noem nie. Hierdie herberge maak 'n stewige omset uit plaaslike toerisme - dis so gerieflik naby aan die groot sentra. Al die nodige buitegeboue soos arbeidersverblyf, slaghuis, skuur ens. Groot hoeveelheid wild - jy sal nie glo wat hierdie plaas dra nie! Die rooibokke (baie van hulle swart) is ongeveer 100, kameelperde 4, blouwildebeeste (baie van hulle goud) 20, 'n klomp volstruise, 'n klomp njalas en veel meer. As jy die video kyk sal jy sien watse wild het ons in net een vinnige draai deur die plaas gesien! Ek moet nog die beraamde getalle kry by die eienaar. Daar is ook 1 300 lemoenbome op 3 ha in volle produksie. Hierdie plaas bestaan uit twee titelaktes. Die deel met die minder luukse herberg en die slaghuis kan bekom word teen R4,3m en die ander deel teen R6,4m (luukse herberg, eienaarshuis, bestuurdershuis, lemoene). Wildplaas: 1201


Fully developed game farm! 120 ha. Brits. R10,7m. 1 hour from Pretoria. Good accommodation which includes owner's house, manager's house, two game lodges - a luxury game lodge and a less luxurious game lodge but still luxurious enough that I wouldn't call it a "bush camp". These game lodges make a solid turnover from local tourism - it's so conveniently close to the major centres. All the necessary outbuildings such as labourers' accommodation, butchery, barn etc. Huge amount of game - you won't believe what this farm carries! The impala (many of them black) are about 100, giraffes 4, bluewildebeest (many of them gold) 20, a bunch of ostriches, a bunch of nyalas and much more. If you watch the video you will see what wildlife we ​encountered in just one quick game drive! I still need to get the estimated numbers from the owner. There are also 1 300 orange trees on 3 ha in full production. This farm consists of two title deeds. The part with the less luxurious game lodge and the butchery can be acquired for R4,3m and the other part for R6,4m (luxury game lodge, owner's house, manager's house, oranges). Game farm: 1201

Gelyk soet Bosveld! R12,5m. 1 845 ha. Beska. 3 ure vanaf Pretoria. Boskampie. Baie wild. Wildplaas: 1171


Flat sweet Bushveldt! R12,5m. 1 845 ha. Beska. 3 hours from Pretoria. Bush lodge. Abundant game. Gamefarm: 1171

Mooi natuurskoon. 30% berg. Mooi groot bome. Gewilde ligging! R12,75m. 954 ha. Bulgerivier. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie huis en ander geboue. Baie wild. Mooi seisoenale fonteine en watergate. Grens aan Marakele Nasionale Park. Wildplaas: 161


Natural beauty. 30% mountains. Huge trees. Popular location! R12,75m. 954 ha. Bulgerivier. 2 hours from Pretoria. Good house and other buildings. Abundant game. Scenic seasonal springs and waterholes. Adjacent to Marakele National Park. Gamefarm: 161

Welgevonden (aangrensend)! R12m. 734 ha. Waterberg / Vaalwater, aangrensend aan Welgevonden (kan ingelyf word, as jy wil). 2 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Koedoes, klipspringers, ribbokke ens. Baie en goeie paaie. Pragtige dam. Ongerepte wildernis - groot roofdiere, soos luiperds, loop nog wild daar rond. Wildplaas: 018


Welgevonden (adjacent)! R12m. 734 ha. Waterberg / Vaalwater, adjacent to Welgevonden (can be incorporated, if you wish). 2 hours from Pretoria. No buildings. Kudus, klipspringers, mountain reedbuck etch. Good and abundant roads. Beautiful dam. Unspoilt wilderness - large predators, like leopards, still roam the area. Gamefarm: 018

Limpoporivier! R15m. 800 ha. Ellisras / Stockpoort. 3 ure vanaf Pretoria. Herberg. Slaghuis. Besproeiingsreg: 234 000 m. Spilpunt. Baie losgoed. Wild: Rooibok 80, koedoe 15, blesbok 30, blouwildebees 20, volstruis 30, waterbok 10, zebra 8, kameelperd 8, rooihartbees 12, gemsbok 12. Wildplaas: 1178


Limpopo river
! R15m. 800 ha
. Ellisras / Stockpoort. 3 hours from Pretoria. Lodge. Butchery. Irrigation rights: 234 000 m. Centre pivit. All loose assets. Game: Impala 80, kudu 15, blesbuck 30, bluewildebeest 20, ostrich 30, waterbuck 10, zebra 8, giraffe 8, redhartebees 12, gemsbuck 12. Gamefarm: 1178

Mooi Bosveld. Meestal plat. Bietjie gebroke veld. Bietjie berg. Plato bo! R15m. 417 ha. Naboomspruit (Mookgopong). 1 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1195


Scenic Bushveldt. Mostly flat. Some broken veldt. Some mountain. Plateau on top! R15m. 417 ha. Naboomspruit (Mookgopong). 1 hours from Pretoria. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1195

Abattoir. Hoenders & rooivleis! R16m. 24 ha. Limpopo Provinsie. Baie winsgewende besigheid vir 'n hardwerkende paar wat hulle kinders in die platteland wil grootmaak. Goeie woonhuis asook tweede kleiner woonhuis. Mooi plattelandse omgewing, ingedruk tussen wildplase. Binne ry-afstand van die dorp. Plaas: 1188


Abattoir. Chicken & red meat! R16m. 25 ha. Limpopo Province. Very profitable business for the hard working couple who wants to raise their children in the countryside. Good house and a second smaller house. Scenic country area, squeezed in between game farms. Within driving distance from town. Farm: 1188

Over-the-top! R16,5m. 378 ha. Ellisras (Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Luukse geboue - die werkswinkel lyk soos die koperasie! Troppe hondmak wild. Die trofe is enorm - hulle gaan vrek van ouderdom want hulle weet nie wat is 'n geweer nie. Koedoe 50; Rooibok 100; Eland 11; Gemsbok 35; Njala 25; Waterbok 45; Blouwildebees 35; Zebra 9. Drie leeus in aanhouding (permit vir vyf). Groot verskeidenheid kleinwild (soos vlakvark, steenbok, ens), klein roofdiere (soos rooikat, ens) en vols. Alle losgoed, in uitstekende toestand, ingesluit. Meer as 'n miljoen Rand in sonkragstelsels en 'n reusagtige kragopwekker. Wildplaas: 1203


Over the top! R16,5m. 378 ha. Ellisras (Lephalale). 3 hours from Pretoria. Luxury buildings - the workshop looks like the co-op! Herds of dog-tamed game. The trophies are enormous - they're gonna die of old age because they don't know what a rifle is. Kudu 50; Impala 100; Eland 11; Gemsbuck / Oryx 35; Nyala 25; Waterbuck 45; Bluewildebeest 35; Zebra 9. Three lions in captivity (permit for five). Large variety of small game (like warthog, steenbuck etch), small predators (like lynx etch) and birds. All loose items, in excellent condition, included. More than a million Rand in solar power systems and a gigantic generator. Game farm: 1203

Maroelaveld! R17m. 1 700 ha. Steenbokpan. 2 ure vanaf Pretoria. Twee netjiese huise op ho standaard. Alle ander nodige buitegeboue byvoorbeeld stoor, werkswinkel, slaghuis, karafdakke, werkershuise ensovoorts. Netjiese wildvangkrale. Behoorlike netjiese waters (ses toegeruste boorgate) met skuilings en soutkrippe. Daar is Eskom krag maar die eienaar is besig om alles oor te skakel na sonkrag. Rooibok 110, Koedoe 15, Eland 45, Gemsbok 15, Blouwildebees 55, Njala 50, Swartwitpens 10, Kameelperd 20, Zebra 30, Rooihartbees 15, Blesbok 25, Volstruis 0. Wildplaas: 078


Marulaveldt! R17m. 1 700 ha. Steenbokpan. 2 hours from Pretoria. Two neat houses to a high standard. All other necessary outbuildings for example storage, workshop, butchery, carports, workers' houses and so on. Neat game capture pens. Properly tidy waters (six equipped boreholes) with shelters and salt troughs. There is Eskom power but the owner is in the process of converting everything to solar power. Impala 110, Kudu 15, Eland 45, Gemsbuck 15, Bluewildebeest 55, Nyala 50, Sable 10, Giraffe 20, Zebra 30, Redhartebeest 15, Blesbuck 25, Ostrich 0. Game farm: 078

Blommetjie Gedenk aan my! R18m. 1 442 ha. Uniondale. Goeie geboue. Trekwild. Bergplaas. Wildplaas: 1235


The Host of Uniondale
! R18m. 1 442 ha. Uniondale. Good buildings. Free roaming game. Mountainous farm. Gamefarm: 1235

Gelyk soet Bosveld! 734 ha. R18m. Thabazimbi / Cumberland. Goeie geboue. Baie wild. Besonderse mooi gelyk soet bosveld met mooi groot bome en goeie grasbedekking. Geboue van die hoogste standaarde. Mooi goedversorgde plaas. Wildplaas: 1105


Flat sweet Bushveldt! 734 ha. R18m. Thabazimbi / Cumberland. Good buildings. Abundant game. Exceptionally scenic flat sweet bushveld with nice big trees and god grass cover. Buildings of the highest standards. Well maintained farm in good condition. Gamefarm: 1105

Buitengewone natuurskoon. Verbeterings van die hoogste gehalte. Besproeiing! R18,5m. 1 052 ha. Melkrivier (Waterberg / Vaalwater). 2 ure vanaf Pretoria. Baie goeie akkomodasie insluitend eienaarsverblyf, luukse tente, kampeerstaanplekke asook slag- en koelgeriewe, arbeidersverblyf en ander buitegeboue. Baie wild insluitend buffels en swartwitpense. 6 ha onder besproeiing met spilpunt. Lekker kontant-inkomste van luukse tentkamp. Nuwe makadamia-boord. Wildplaas: 1159


Exceptionally scenic farm. Improvements of highest quality. Irrigation! R18,5m. 1 052 ha. Melkrivier (Waterberg / Vaalwater). 2 hours from Pretoria. Very good accommodation including owner's accommodation, luxury tents, a camping site as well as slaughtering - and cooling facilities, labourer's quarters and other outbuildings. Abundant game including buffalo and sable. 6 ha under irrigation with centre pivit. Nice cash-flow from luxury tent camp. New macadamia orchard. Gamefarm: 1159

Goed ontwikkelde wildplaas! R18,5m. 2 116 ha. Alldays. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1190


Well developed game farm
! R18,5m. 2 116 ha. Alldays. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1190

Plaas vir die natuurliefhebber. Waterberg bergplaas! R19m. 1 153 ha. Waterberg. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1234

Wildgetalle: Rooibok 150; Koedoe 40+; Zebra 30; Blouwildebees 55; Kameelperd 30; Njala 20; Rooihartbees 10; Eland 12; Witrenoster 11; Buffel 80.

Weens die renosters sal hierdie plaas se ligging en identiteit slegs bekendgemaak word aan goedgekeurde kopers.


Farm for the nature lover. Waterberg mountainess farm! R19m. 1 153 ha. Waterberg. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1234

Game numbers: Impala 150; Kudu 40+; Zebra 30; Bluewildebeest 55; Giraffe 30; Nyala 20; Redhartebeest 10; Eland 12; White Rhino 11; Buffalo 80.

Due to the rhinos, the location and identity of this farm shall be rigorously protected, available to approved buyers only.

Ten volle ontwikkelde luukse wildplaas! R21m. 2 535 ha. Steenbokpan. 2 ure vanaf Pretoria. Luukse akkommodasie an ander noodsaaklike geboue. Baie wild. Mooi maroelaveld. Wildplaas: 624


Fully developed luxury game farm (wildlife ranch)! R21m. 2 535 ha. Steenbokpan. 2 hours from Pretoria. Luxury accommodation and other utility buildings. Abundant game. Scenic marula veldt. Gamefarm: 624

Hierdie plaas is in die 2 000 ha grootteklas en die prys is R21m. Pragtige ten volle ontwikkelde wildplaas in die Bosveld, 3 ure vanaf Pretoria. Gelyk soet Bosveld met so 20% rantjies. Die ten volle toegeruste herberg sit so tussen die koppe. Troppe hondmak wild. Fotos en video aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1230


This farm is in the 2 000 ha size class and the price is R21m. Beautiful fully developed game farm in the Bushveldt, 3 hours from Pretoria. Flat sweet Bushveldt with about 20% ridges. The fully equipped lodge sits inbetween the hills. Herds of dog-tamed game. Photos and video to approved purchasers. Gamefarm: 1230

Luukse wildplaas! R18m. 950 ha. Dwaalboom. 3 ure vanaf Pretoria. Luukse herberg en ander geboue. Baie wild. Grens aan 'n Groot 5 natuurreservaat. Wildplaas: 1196


Luxury game farm! R18m. 950 ha. Dwaalboom. 3 hours from Pretoria. Luxury game lodge and other buildings. Abundant game. Adjacent to a Big 5 nature reserve. Gamefarm: 1196

Natuurskoon! R20m. 1 040 ha. Rooiberg (ja Rooiberg, waar Phala Phala is). 1 ure vanaf Pretoria. Vyfster geboue. Baie wild insluitend 40 buffels en 70 swartwitpense. Wildplaas: 1177


Scenery! R20m. 1 040 ha. Rooiberg (yes Rooiberg, where Phala Phala is). 1 hours from Pretoria. Five star buildings. Abundant game including 40 buffalo and 70 sables. Gamefarm: 1177

Gelyk soet Bosveld. Mooi groot maroelabome! R25m. 2 188 ha. Steenbokpan. 3 ure vanaf Pretoria. Goeie herberg en ander geboue. Baie wild. Wildplaas: 475


Flat sweet Bushveldt. Huge marula trees! R25m. 2 188 ha. Steenbokpan. 3 hours from Pretoria. Good game lodge and other buildings. Abundant game. Gamefarm: 475

Limpoporivier. Hierdie plaas is so ongeveer 1 500 ha groot. Gele in die Limpopo Provinsie, 3 ure vanaf Pretoria. Volledig wildwerend omhein. Baie wild. Hier's die groot aantrekkingskrag: laaang rivierfront. Mooi, soos in baie mooi, rivierfront. 30 ha onder spilpunt. Alle losgoed ingesluit. Baie netjies en op ho standaard. Besproeiing is behoorlik uitgespan, nie eers vlakvark of bobbejaan-se-kind kan daar in nie. Netjiese jagkamp op die rivier. Eienaarshuis. Bestuurdershuis. Oupa se huis. Goeie werkersverblyf. Al die nodige slag- en koelgeriewe en ander buitegeboue. Dis joune vir R26m. Ek dink nie die eienaar sal onderhandel oor die prys nie. Geen onaangename verassings soos plakkerskampe en skooltjies en so aan nie - goeie ligging. Geen grondeis. Hierdie is 'n spogplaas - ek beveel dit sterk aan. As dit klink soos jou plaas, praat met my. Wildplaas: 1173


Limpopo rivier. This farm is approximately 1 500 ha in size. Located in the Limpopo Province, 3 hours from Pretoria. Fully game fenced. Abundant game. Here's the big attraction: long river front. Beautiful, as in very beautiful, river front. 30 ha under centre pivit. All loose items included. Very neat and to a high standard. Irrigation is properly fenced out, not even a warthog or baboon can get in there. Neat hunting camp on the river. Owner's house. Manager's House. Grandpa's house. Good worker accommodation. All the necessary slaughter and cooling facilities and other outbuildings. It's yours for R26m. I don't think the owner will negotiate the price. No horrors like squatter camps, schools etch - good location. No land claim. This is a great farm - I highly recommend it. If this sounds like your place, talk to me. Gamefarm: 1173

Droomplaas - plat met rivier en bietjie berg! E1,6m = R26m. 2 722 ha. Waterberg. Huis; Gastehuis; Herberg. Baie wild. Wildplaas: 960


Dreamfarm - flat with river and some mountain! E1,6m = R26m. 2 722 ha. Waterberg. House; Guest house; Lodge. Abundant game. Gamefarm: 960

Riviere, fonteine, spruite, damme! Besproeiing! R21,5m. 1 108 ha. Rust de Winter. uur vanaf Pretoria. Goeie geboue insluitend akkomodasie, store, slaghuis en werkersverblyf. Baie wild insluitend buffels, swartwitpense, bastergemsbokke, basterhartbeeste, njalas ens. 4,5 km groot rivier. 8,5 ha besproeiing met spilpunt. Ontelbare fonteine, spruite, damme ens. Wildplaas: 1179


Rivers, springs, creeks, waterholes! Irrigation! R21,5m. 1 108 ha. Rust de Winter. hour from Pretoria. Good buildings including accommodation, barns & store rooms, butchery and workers accomodation. Abundant game including buffalo, sable, roan, tsessebe, nyala etch. 4,5 km major river. 8,5 ha irrigation with centre pivit. Numerous springs, sprouts, waterholes etch. Gamefarm: 1179

Omring deur water! R26,5m. 1 374 ha. Limpopo Provinsie. Basiese geboue. Klompie wild. Bergplaas. Wildplaas: 257

Ek moet aan u verduidelik hoe UNIEK hierdie plaas is: Dit l in 'n hoefyster en word omring deur 'n groot Provinsiale Dam en 'n rivier. Dit l ook teen die Dam Provinsiale Natuurreservaat. 'n Stukkie reservaat vorm deel van hierdie plaas in terme van 'n ooreenkoms ten einde toegang en instandhouding van grensdrade en paaie te vergemaklik - geen fooi of huurgeld nie. Die plaas kan ingelyf word, as jy wil, om deel te vorm van een reusagtige reservaat.


Surrounded by water! R26,5m. 1 374 ha. Limpopo Province. Basic buildings. Bunch of game. Mountainess farm. Game farm: 257

I have to explain to you how UNIQUE this farm is: It lies in a horseshoe and is surrounded by a major Provincial Dam and a river. It also abuts the Dam Provincial Nature Reserve. 'n Small section of the reserve was incorporated with this farm to ease access and maintainance of fences and roads - no costs involved. The farm can be incorporated, if you wish, to form part of one gigantic reserve.

Botswana
Huge Kalahari game farms (wildlife ranches) and exquisite eco-tourism sites listed by our associate in Botswana.
Click on the description to see more detail and photos.

New Botswana listing

P9m. Hainaveld Ranch. 6 400 ha. 8 km x 8 km. Electried. 500 cattle: limousine, simmental & brown swiss. Donkeys horses, tractor Ferguson, paddocks. Reason for selling: the husband and wife don't have kids to take care of the ranch and due to their age, it's now difficult for them to run the ranch.

P750k.  Maun, Botswana. Riverfront plot for sale. 50 km from Maun. Gamefarm: 1210


P1m. Riverfront farm for sale at Chanoga. 45 km from Maun, Botswana. 4,6 ha. Good for lodge and camping safari or growing vegetables. Gamefarm: 1211

P1,5m. Riverfront plot in Maun near Sedie hotel. 4 393 m. Gamefarm: 1212

P3,2m. Maun. Riverfront lodge and camping Safari. 2,849sqm for sale. Gamefarm: 1222

P4,5m. Khwai tourism industry area. Okavango Delta. Undeveloped lodge and camping safari site. Gamefarm: 1213

P6,4m. Riverfront plot for sale in Maun, Botswana. Good for lodge and camping safari. 6,4 ha.

P10m. Lesoma, Chobe. Lodge for sale. Tourism area. Gamefarm: 1214

Sold. P12m. Kang. 7 975 ha. Gamefarm: 1215

P13,5m. Maun. River lodge. Gamefarm: 1216

P15m. Khwai toursim area, Okavango Delta. Khwai expensive because it has a lot of wild animals and good for tourism industry. 22 ha title deed. Gamefarm: 1217

P15,5m. Ghanzi. 5 538 ha.

P16m. Khwai tourism area, Okavango Delta. 24 ha title deed. Good for lodge and camping safari. Gamefarm: 1218

P17m. 24 600 ha. Central Kalahari, Botswana. Game - & Cattle farm. Gamefarm: 1219

P24m. Ghanzi Botswana. 10 195 ha

NATUURLANDGOEDERE > GROOT 5 RESERVATE
ECO-ESTATES > BIG 5 RESERVES
Terug boontoe / Back to the top

Natuurskoon - berge, dale, riviere! R730 000. Bulgerivier (Vaalwater). 1 300 ha eko-landgoed. Besit u eie huis. 2 uur vanaf Pretoria. Ryregte oor die hele reservaat. Baie hondmak wild. Regte egte Bosveld. Wildplaas: 321h


Scenery - mountains, flats, rivers! R730 000. Bulgerivier (Vaalwater). 1 300 ha eco estate. Own your own house. 2 hours from Pretoria. Traversing rights over the whole of the reserve. Abundant game. Typical real Bushveldt (Savannah). Gamefarm: 321h

Natuurskoon - berge, dale, riviere! R1,17m. Huis binne 'n 1 300 ha privaat wildreservaat. Ryregte oor die hele reservaat. Baie hondmak wild. Regte egte Bosveld. Wildplaas: 321i


Scenery - mountains, flats, rivers! R1,17m. House inside a 1 300 ha private game reserve. Traversing rights over the whole of the reserve. Abundant game. Typical real Bushveldt (Savannah). Gamefarm: 321i

Natuurskoon! Huis binne hierdie luukse 1 336 ha eko-landgoed. Halfpad tussen Vaalwater & Ellisras in die Waterberg. 2 ure vanaf Pretoria. Daar is ook 'n klubhuis met 'n lapa en swembad en so aan. Al die gewone Bosveld wild kom voor in die getalle wat die plaas kan dra. Jag word toegelaat vir lede. Wildplaas: 831
Ek bied twee standplase te koop aan in hierdie eko-reservaat: 831e vir R1,395m en 831f vir R950 000. Kom maak u keuse.


Scenery! House inside this luxury 1 336 ha eco estate. Halfway between Vaalwater & Ellisras in the Waterberg. 2 hours from Pretoria. There is a club house with a lapa and swimming pool etch. All  the normal Bushveld game are there in the numbers that the farm can carry. Hunting is allowed for members. Gamefarm: 831
I offer two stands for sale in this eco-reserve: 831e for R1,395m and 831f for R950 000. Come have a look and make your choice.

Natuurskoon! R1,4m. 633 ha. Groblersdal. Goeie naweekhuis en 'n gastekamp. Berge en vlaktes. Baie wild. Wildplaas: 1029d

Hier's die "kleinskrif: Jy koop 'n aandeel van 22,3%. Slegs 3 aandeelhouers tans - die meerderheidsaandeelhouer het 55,2% en die ander minderheidsaandeelhouer van 22,5%. Die meerderheidsaandeelhouer het 'n huis en die twee minderheidsaandeelhouers maak beurte in 'n huis. En dan is daar 'n huis vir gaste. So daar's 3 huise en dan buitegeboue.

Hier's wat jy wil weet: "Rock solid" skriftelike samewerkingsooreenkoms voorkom oorheersing deur die meerderheidsaandeelhouer. Wildwerend omhein. Groot skuur. Wildkyker (4x4). Trekker (4x4). Jy sal nie eers agterkom jy's net 'n aandeelhouer nie - feitlik die hele plaas is tot jou beskikking. As jy 'n hele 633 ha wil h om op rond te ry en te jag - bel my.


Natural beauty! R1,4m. 633 ha. Groblersdal. Good weekend house and a guest camp. Mountains and valleys. Abundant game. Game farm: 1029d

Here's the "small print": As you might suspect - you buy a share of 22.3%. Only 3 shareholders currently - the majority shareholder has 55.2% and the other minority shareholder 22,4%. The majority shareholder has a house and the two minority shareholders take turns in a house. And then there is a house for guests. So there's 3 houses and then the outbuildings.

Here's what you want to know: "Rock solid" written cooperation agreement prevents dominance by a majority shareholder. Game fenced. Large barn. Game viewer (4x4). Tractor (4x4). You won't even notice you're just a shareholder - practically the whole farm is at your disposal. If you want a whole 633 ha to drive around and hunt on - call me.

Aftrede! R1,9m. 149 ha. Agt huise (deeltitelplaas). Jy koop een van die agt deeltitels. 15 minute buite Vaalwater. 1) Goeie huis en 2) Chalet. Mooi klompie wild. Wildplaas: 305a


Retirement! R1,9m. 149 ha. Eight houses (sectional title farm). You buy one of the eight sectional titles. 15 minutes outside Vaalwater. 1) Good house and 2) Chalet. Nice bundle of game. Gamefarm: 305a

Natuurskoon - berge, dale, riviere! R2,5m. Bulgerivier (Vaalwater). 1 300 ha eko-landgoed. Besit u eie huis. 2 uur vanaf Pretoria. Ryregte oor die hele reservaat. Baie hondmak wild. Regte egte Bosveld. Wildplaas: 321j


Scenery - mountains, flats, rivers! R2,5m. Bulgerivier (Vaalwater).1 300 ha eco estate. Own tour own house. 2 hours from Pretoria. Traversing rights over the whole of the reserve. Abundant game. Typical real Bushveldt (Savannah). Gamefarm: 321j

Naweekwegbreekplek! R3,3m. 24 ha binne 'n 400 ha reservaat. Dinokeng-Suid (buite die versperrings). Gerieflike huis. Al die gewone wild. Klompie njalas en rooibokke in 'n kleinkampie. Wildplaas: 1229


Weekend getaway! R3,3m. 24 ha within a 400 ha reserve. Dinokeng South (outside the barriers). Comfortable house. All the usual wildlife. Bunch of nyalas and impala in a small camp. Gamefarm: 1229

595 ha binne 'n 23 000 ha GROOT 5 (leeus uitgesluit) natuurreservaat! R4,8m. Thabazimbi. 3 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Jy't 'n aandeel in die wild. Elke eienaar word jaarliks 'n jagkwota toegeken (jag word toegelaat). Jy betaal nie vir jou jagkwota nie - dis die opbrengs van jou plaas. Daar is geen heffings betaalbaar in hierdie reservaat nie. Wildplaas: 515ab
Aangrensend:
R5,95m. 609 ha
. Netjiese boskamp. Wildplaas: 515a
Kan gekoop word as eenheid.


595 ha inside a 23 000 ha BIG 5 (excluding lions) nature reserve! R4,8m. 595 ha. Thabazimbi. 3 hours from Pretoria. No buildings. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. You own a share in the game. Each owner is allocated a hunting quota (hunting is allowed) every year. You don't pay for it - that's your yield from the farm. This reserve has no levy. Gamefarm: 515ab
Adjacent:

R5,95m. 609 ha. Good bush lodge. Gamefarm: 515a
Can be purchased as a unit.


Dinokeng Big 5 Reserve. Luxury game lodge. R4,9m. Completely off-grid - solar energy = huge saving. 21 ha title deed. Gamefarm: 1174

Herberg binne 900 ha bewarea teenaan Dinokeng Groot 5 Reservaat, naby ingang. Lopende saak.
R8,5m. Dinokeng (suid). Klipgooi vanaf Pretoria. Luukse herberg. Baie wild. Word tans bedryf as aftree-besigheid. Besigheidsregte; Dranklisensie. Lae Eskom rekening  - 80% selfvoorsienend. 21 ha titelakte. Wildplaas: 1172


Game lodge inside a 900 ha conservancy adjacent to Dinokeng Big 5 Reserve, close to entrance. Running concern.
R8,5m. Dinokeng (south). Stonethrow from Pretoria. Luxury game lodge. Abundant game. Currently in use as a retirement business. Business rights; Liquor license. Low Eskom bill - 80% off grid. 21 ha title deed. Gamefarm: 1172

r

Wat hierdie eiendom so uniek maak - dis die enigste privaat plaas binne-in Marakele Nasionale Park! R10m. 534 ha. Binne-in die malaria-vrye Marakele Nasionale Park (geen heinings)! Wildplaas: 937b


What makes this property so unique - it's the only private farm inside Marakele National Park! R10m. 534 ha. Inside the malaria free Marakele National Park (no fences)! Gamefarm: 937b


Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg (Vaalwater). Luxury game lodge. All bushveldt / savannah game including all members of the the big 5. You buy your own 500 ha title deed inside this prestigious private game reserve. No internal fences. Traversing rights over the entire reserve. Various properties available, most of them with a luxury game lodge. Many lodges are commercialized, but not all of them. Also available: shares in game lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505

Groot 5! R26m. 1 238 ha binne Selati (27 000 ha groot 5 natuurreservaat). Gravelotte. Goeie huis. Wildplaas: 1164


Big 5! R26m. 1 238 ha inside Selati (27 000 ha big 5 nature reserve). Gravelotte. Good house. Gamefarm: 1164

BOUTIQUE WILDPLASIES en kleinhoewes (kleiner as 21 ha)
BOUTIQUE GAME FARMS and smallholdings (smaller than 21 ha)

Terug boontoe / Back to the top

Mooi natuurskoon 'n klipgooi buite Pretoria - so naby u kan daar woon en in die stad werk. R950 000. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, naby Roodeplaatdam. Heeltemal ongerep. In 'n area waar wild bewaar word, met wild geboer word en waar natuurlike wild nog voorkom. Nie in of naby die Groot 5 reservaat nie. Wildplaas: 137


Scenery a stonethrow from Pretoria - so close you can live there and work in the city
. R950 000. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, near Roodeplaat Dam. Completely undeveloped. In an area wildlife is protected, game farming is practised and where natural game still roam. Not in or near the Big 5 reserve. Gamefarm: 137

ANDER TIPES PLASE & EIENDOMME
OTHER KINDS OF FARMS & PROPERTIES
Terug boontoe / Back to the top

Diamante - 'n vrou se beste vriendin! Koop wettige ongeslypte diamante, slyp dit en verkoop dit. Dubai, Verenigde Arabiese Emirate.


Diamonds are forever! Buy rough diamonds legally, cut them and sell them. Dubai, United Arab Emirates.

Luukse bewoning! R5,5m. 2 ha. Montana, Pretoria. Groot woonhuis en buitegeboue. Lekker groot tuin. Potensiaal as gastehuis. Die ander helfte van die plot l oop - wat die moontlikheid is vir erwe sny of vir 'n meenthuiskompleks weet ek nie. Verwysing: 1199


Luxury living! R5,5m. 2 ha. Montana, Pretoria. Large residence and outbuildings. Nice big garden. Potential as a guest house. The other half of the plot is open - what the possibility is for subdividing into stands or for a townhouse complex I don't know. Reference: 1199

Huis en twee erwe! R7,7m. Paradysstrand, Jeffreysbaai. Gerieflike huis met see-uitsig, reg by die strand. Verwysing: 1223


House and two stands! R7,7m. Paradise Beach, Jeffreys Bay. Comfortable house with sea view, right at the beach. Reference: 1223

Boutique hotel! R25m. Pretoria Ou-Ooste. Omring deur ambassades en miljardrs. Verwysingsnommer: 1205

Hierdie eiendom is die uitstalling van ouwreldse weelde. Jy kan nie hierdie eiendom van nuuts af vestig met minder as R50m nie. Hierdie besigheid het voorheen 'n omset gehad van meer as een miljoen Rand per maand. Maar die besigheid het tot stilstand gekom weens die ouderdom van die eienaar. In die mark weens ouderdom en niks anders nie - die kinders is in Londen en beoog nie om terug te keer na Suid-Afrika nie. Alle los bates ingesluit.


Boutique hotel! R25m. Pretoria Old East. Surrounded by embassies and billionaires. Reference number: 1205

This property is the ultimate in old-worldly luxury. You cannot establish this property from scratch with less than R50m. This business used to turn around more than one million Rand per month. But the business came to a stand-still due to old age of the owner. On the market due to old age and nothing else - the children are in London and do not intend returning to South Africa. All loose assets incuded.

ONLANGS VERKOOP / RECENTLY SOLD
Terug boontoe / Back to the top

Inligting rakende onlangse verkope is geredelik beskikbaar uit aktekantoor-rekords. Ons het vinnige, maklike en goedkoop toegang daartoe. Indien u dus inligting verlang rakende onlangse verkope in n sekere area, kontak ons gerus. So ook Grondeise - ons doen maklik en vinnig 'n soek.


Information regarding recent sales is readily available from the deeds office. We have quick, easy and cheap access to this information. If, therefor, you need information regarding recent sales in an area youre welcome to contact us. Also Land Claims - we do a search quick and easily.

ALLERLEI / SMALLS
Terug boontoe / Back to the top

Algemeen / General
Terug boontoe / Back to the top

KAARTE / MAPS
Terug boontoe / Back to the top

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansile vermo?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermo om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil koop maar gladnie oor die finansile vermo beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naef hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe dis mense wat vir hulself n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as n gratis besoek aan n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (asset stripping);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as n belangrike persoon behandel te word en sodoende n ego-streling (ego boost) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (asset stripping);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".

New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".