Game farm for sale; Game farms for sale; Wildplase te koop; Wildplaas te koop; Game farm for sale; Game farms for sale; Wildplase te koop; Wildplaas te koop; Game farm for sale; Game farms for sale; Wildplase te koop; Wildplaas te koop.

1) Ek's op uitkyk vir praktiserende prokureurs, om deel te word van Gamefarmnet. Enige plek in Suid-Afrika, Namibi of Botswana.
2) Ek soek 'n mokkabynes vir 'n video. Die van julle wat weet wat 'n mokkaby (mopanieby) is - help my asseblief soek. Vra jou werkers.

Wildplase te koop, Suid-Afrika.
(en so paar ander tipes eiendomme)
Game farms for sale, South Africa.
Private Nature Reserves; Wildlife Reserves; Wildlife Ranches; African Hunting Farms.
(and a few other types of properties)

Opgedateer / Updated: 2024/07/11

Vind op hierdie bladsy / Find on this page

Glans-eiendomme / Featured Properties

Nuwe Lystings / Recent Listings

Wildplase / Game farms

Ander tipes plase & eiendomme / Other kinds of farms & properties

Onlangs verkoop / Recently sold

Videos
Op die plaas gevoel (Afr)  / On the farm feeling (Eng)

Allerlei / Smalls

Algemeen / General

Kaarte / Maps

Skakels na ander bladsye toe
1) Tuis; 2) Kopers: 2a) Wildplase te koop; 2b) Plaas gesoek vraelys; 3) Verkopers: 3a) Verkoop u plaas vraelys; 4) Ander: 4a) Inleiding; 4b) Wie is ons?; 4c) Interessante feite; 4e) Grondeise en grondhervorming; 4f) Wildpryse; 4g) Kaarte; 4f) Eiendomsagente; 4g) Nuusbrief; 4h)
Werk in die wildbedryf; 4i) Wisselkoerse; 4j) Verwante bedrywe (dienste, produkte, kunswerke en vele meer); 4k) Webmeesters; 4l) Kompetisie; 5) Dit was Oorlog


Links to other pages

1) Home; 2) Purchasers: 2a) Game farms for sale; 2b) Dream farm questionnaire; 3) Verkopers: 3a) Sell your farm questionnaire; 4) Ander: 4a) Introduction; 4b) About us; 4c) Interesting facts; 4e) Land claims and land reform; 4f) Game prices; 4g) Maps; 4f) Estate agents; 4g) News letter; 4h) Employment in the game farming industry; 4i) Exchange rates; 4j) Related businesses (services, products, art and much more); 4k) Webmasters; 4l) Competition; 5) It was War

GLANS-EIENDOMME: DRINGEND, VEILINGS & BESTE WAARDE
FEATURED PROPERTIES:
URGENT, AUCTIONS & BEST VALUE

Terug boontoe / Back to the top


Dringende Verkope en Veilings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".

Urgent Sales and Auctions by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Kom ons praat oor veilings /  Let's talk about auctions

5 minute video

As gevolg van goedkoop advertensie-spasie op die internet, het veilings die standaard-manier geword van plase verkoop. Veilings is nie meer 'n jag na winskopies nie. Ons doen veilings van alle tipes vaste eiendomme.

 Due to cheap advertising on the internet, auctions became the default way of selling farms. Auctions are no longer a bargain hunt. We do auctions of all types of fixed properties.


Cradle of Humankind! Auction 2024-07-18. 33 ha with game lodge near the Cradle of Humankind. Gamefarm: 1261

2024-07-06: This auction was cancelled because the farm has been sold.

Rivier & Besproeiing! Veiling 2024-07-25. 1 483 ha. Melkrivier (Waterberg / Vaalwater). Goeie akkommodasie. Klompie wild. Wildplaas: 1262


River & Irrigation! Auction 2024-07-25. 1 483 ha. Melkrivier (Waterberg / Vaalwater). Good accommodation. Some game. Gamefarm: 1262

VEILING Donderdag 08 Augustus 2024 om 11:00 op die plaas & aanlyn.
Gelyk soet Bosveld
! R?m. 374 ha. Sentrum (Thabazimbi). Basiese akkomodasie. Baie wild. Wildplaas: 1265
Rooibok 104; Koedoe 3; Blesbok 39; Blouwildebees 27; Eland 5; Swartwitpens 3; Kameeperd 15; Zebra 21.


AUCTION Thursday 08 August 2024 at 11:00 on the farm and online.
Flat sweet Bushveldt
! R?m. 374 ha. Sentrum (Thabazimbi). Basic accomodation. Huge numbers of game. Gamefarm: 1265
Impala 104; Kudu 3; Blesbuck 39; Bluewildebeest 27; Eland 5; Sable 3; Giraffe 15; Zebra 21.

VEILING! Dinsdag 13 Augustus om 11:00 op die plaas. Bestorwe boedel van oorlede E F Olivier, Meestersverwysing 009172/2023.
Gelyk soet Bosveld
! 2 083 ha
. Dwaalboom. Plaashuis en buitegeboue. Karavaanpark. Boskamp. Rooibok 150, koedoe 60, zebra 20, kameelperd 3, gemsbok 4, blesbok 6, eland 3, (Livingstone), waterbok 3. Wildplaas: 1243


AUCTION! Tuesday 13 August at 11:00 on the farm. Deceased estate of the late E F Olivier, Masters reference
009172/2023.
Flat sweet Bushveldt
! 2 083 ha. Dwaalboom. Farmhouse and outbuildings. Caravan park. Bush lodge. Impala 150, kudu 60, zebra 20, giraffe 3, gemsbuck 4, blesbuck 6, eland 3, (Livingstone), waterbuck 3. Gamefarm: 1243

Buitengewone natuurskoon. Verbeterings van die hoogste gehalte. Besproeiing! R17,95m. 1 052 ha. Melkrivier (Waterberg / Vaalwater). 2 ure vanaf Pretoria. Baie goeie akkomodasie insluitend eienaarsverblyf, luukse tente, kampeerstaanplekke asook slag- en koelgeriewe, arbeidersverblyf en ander buitegeboue. Baie wild insluitend buffels en swartwitpense. 6 ha onder besproeiing met spilpunt. Lekker kontant-inkomste van luukse tentkamp. Nuwe makadamia-boord. Wildplaas: 1159


Exceptionally scenic farm. Improvements of highest quality. Irrigation! R17,95m. 1 052 ha. Melkrivier (Waterberg / Vaalwater). 2 hours from Pretoria. Very good accommodation including owner's accommodation, luxury tents, a camping site as well as slaughtering - and cooling facilities, labourer's quarters and other outbuildings. Abundant game including buffalo and sable. 6 ha under irrigation with centre pivit. Nice cash-flow from luxury tent camp. New macadamia orchard. Gamefarm: 1159

Ten volle ontwikkelde luukse wildplaas! R21m. 2 535 ha. Steenbokpan. 2 ure vanaf Pretoria. Luukse akkommodasie en ander noodsaaklike geboue. Baie wild. Mooi maroelaveld. Wildplaas: 624


Fully developed luxury game farm (wildlife ranch)! R21m. 2 535 ha. Steenbokpan. 2 hours from Pretoria. Luxury accommodation and other utility buildings. Abundant game. Scenic marula veldt. Gamefarm: 624

Natuurskoon! R22m. 3 077 ha. Swartwater. Goeie herberg. Groot troppe wild. Mooi enkelstaande koppe en groot bome. Losgoed, 130 buffels en duur wild nie ingesluit by die prys nie, maar kan oorgekoop word. Die gewone wild is ingesluit. Wildplaas: 154


Scenery! R22m. 3 077 ha. Swartwater. Good game lodge. Large amounts of game (wildlife). Scenic isolated hills and big trees. Loose assets, 130 buffalo and expensive game not included in the price, but can be purchased. Ordinary game are included. Gamefarm: 154

Natuurskoon. 30% plat, 30% gebroke veld en 30% berg. Seisoenale fonteine & groot bome! R7,5m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg tussen Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Plaashuis. Baie wild (aankoopwaarde R1m). Ou trekker, Land Rover en meubels ook ingesluit. Binneplaas. Wildplaas: 835


Scenery. 30% flat, 30% broken veldt & 30% mountains. Seasonal springs & big trees! R7,5m. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg between Vaalwater & Ellisras / Lephalale). Farmhouse. Abundant game (R1m replacement value). Old tractor, Land Rover & furniture also included. Inner farm. Gamefarm: 835

Gesogde ligging. Mooi natuurskoon - groot bome! Ten volle ontwikkelde wildplaas. Rooiberg. R8,2m. 786 ha. 1 ure vanaf Pretoria. Goeie akkomodasie en ander geboue. Baie wild, insluitend skaars spesies. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 1191


Desirable location. Scenery - big trees! Fully developed game farm (wildlife ranch). Rooiberg. R8,2m. 786 ha. 1 hours from Pretoria. Good accommodation and other buildings. Abundant game, including exotic species. Loose assets included. Gamefarm: 1191

Natuurskoon! R20m. 1 040 ha. Rooiberg (ja Rooiberg, waar Phala Phala is). Vyfster geboue. Baie wild insluitend 40 buffels en 70 swartwitpense. Wildplaas: 1177


Scenery! R20m. 1 040 ha. Rooiberg (yes Rooiberg, where Phala Phala is). Five star buildings. Abundant game including 40 buffalo and 70 sables. Gamefarm: 1177

Dringend weens gesondheidsredes. Baie mooi veld - 10% berge, groot maroelabome! INTERNASIONALE JAGBESTEMMING. R24,5m. 3 047 ha. 3 vanaf Pretoria. Luukse geboue. Baie wild. Meeste losgoed ingesluit. Verband beskikbaar aan goedgekeurde koper. Wildplaas: 270


Urgent for health reasons. Scenery - 10% mountains, big marula trees! RENOWNED INTERNATIONAL HUNTING FARM. R24,5m. 3 047 ha. 3 hours from Pretoria. Luxury buildings. Abundant game. Including most of the loose assets. Mortgage bond available for approved purchaser. Gamefarm: 270

NUWE LYSTINGS / RECENT LISTINGS
Terug boontoe / Back to the top


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".

New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".

Omring deur groot wildplase! Lekker naweekspeelplekkie. R3,6m. 42 ha. Dinokeng (nie binne die Groot 5 gebied nie en buite die verperrings). Naweekhuis. Rooibok 35; Blouwildebees 7; Njala 25. Binneplaas. Twee titelaktes. Wildplaas: 1221


Surrounded by large game farms! Nice weekend holiday farm. R3,6m. 42 ha. Dinokeng (not inside the Big 5 area & outside the booms). Weekend dwelling. Impala 35; Bluewildebeest 7; Nyala 25. Inside farm. Two title deeds. Gamefarm: 1221

Wadrif. 22 ha! R3,1m. 22 ha. Wadrif. Luukse herberg. Mooi klompie wild. Wildplaas: 1264


Wadrif. 22 ha! R3,1m. 22 ha. Wadrif. Luxury game lodge. Good amount of game. Gamefarm: 1264

Droomplaas! 10% berg. Standhoudende riviere! Massiewe groot damme! R28,6m. 3 064 ha. Mokopane (Potgietersrus). Herberg; Eienaarhuis; Bestuurdershuis; Werkershuise; Slaghuis; Ander buitegeboue. 300 rooibokke, 15 koedoes, 300 blouwildebeeste, 6 goue wildebeeste, 30 kameelperde, 8 waterbokke, 10 rooihartbeeste, 14 zebras, 5 volstruise. 42 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 1263


Dreamfarm! 10% mountain. Perennial rivers! Massive large dams! R28,6m. 3 064 ha. Mokopane (Potgietersrus). Lodge; Owner's house; Manager's house; Workers' houses; Butchery; Other outbuildings. 300 impalas, 15 kudus, 300 bluewildebeests, 6 goldenwildebeests, 30 giraffes, 8 waterbucks, 10 redhartebeest, 14 zebras, 5 ostriches. 42 ha irrigation rights. Gamefarm: 1263

Wat hierdie eiendom so uniek maak - dis die enigste privaat plaas binne-in Marakele Nasionale Park! Prys: Maak 'n aanbod. 534 ha. Binne-in die malaria-vrye Marakele Nasionale Park (geen heinings)! Wildplaas: 937b. Prys: Aangesien hierdie plaas so uniek is en daar geen vergelykende verkope is en kan wees nie, is ons onseker oor wat die markwaarde hier is. Enige ernstige aanbod sal dus oorweeg word.


What makes this property so unique - it's the only private farm inside Marakele National Park! Price: Make an offer. 534 ha. Inside the malaria free Marakele National Park (no fences)! Gamefarm: 937b. Price: Since this farm is so unique and there are and cannot be any comparable sales, we are unsure of what the market value is here. Any serious offer will therefore be considered.

Boutique hotel as winsgewende lopende saak! R13m. 12 ha. Pretoria-Oos. Verwysing: 1260


Boutique hotel as profitable business! R13m. 12 ha. Pretoria East. Reference: 1260

WILDPLASE / GAME FARMS (WILDLIFE RANCHES)
(en 'n paar ander tipes plase / and a few other types of farms)
Terug boontoe / Back to the top

Boutique wildplasie. Mooi natuurskoon 'n klipgooi buite Pretoria. R950 000. 5 ha. Roodeplaat (Pretoria). Heeltemal ongerep. In 'n area waar wild bewaar word, met wild geboer word en waar natuurlike wild nog voorkom. Een ontoegeruste boorgat. Wildplaas: 137


Boutique game farm. Scenery a stonethrow from Pretoria
. R950 000. 5 ha. Roodeplaat (Pretoria). Completely undeveloped. In an area where wildlife is protected, game farming is practised and natural game still roam. One unequipped borehole. Gamefarm: 137

Natuurskoon in die Moepelberge! 1 336 ha. Eko-landgoed / Reservaat. Halfpad tussen Vaalwater & Ellisras in die Waterberg. Pragtige stuk rivier. Daar is 'n klubhuis met 'n lapa en swembad. Daar is ook slag- en koelgeriewe vir die jagseisoen. Al die gewone Bosveld wild kom voor in die getalle wat die plaas kan dra. Jag word toegelaat vir lede. Wildplaas: 831

Ek bied twee huise te koop aan in hierdie eko-landgoed / reservaat: 831f vir R950 000 en 831e vir R1,4m. Kom maak u keuse.


Scenery in the Moepel mountains! 1 336 ha. Eco estate. Halfway between Vaalwater & Ellisras in the Waterberg. There is a club house with a lapa and swimming pool. There also is a butchery for wintertime hunting. All  the normal Bushveld game are there in the numbers that the farm can carry. Hunting is allowed for members. Gamefarm: 831

I offer two houses for sale in this eco-estate / reserve: 831f for R950 000 and 831e for R1,4m. Come have a look and make your choice.

Natuurkoon: Golwende berge; Plat platos en vlaktes; Oop waters; Groot bome. 975 ha. Warmbad. Baie wild. Kom koop jou aandeel in hierdie eko-landgoed. Wildplaas: 304
R1,3m. 25% aandeel in 'n huis.
Wildplaas: 304h


Scenery: Rolling mountains; Flat plateaus and moots; Open water; Big trees. 975 ha. Bela Bela. Abundant game. Buy your share in this eco-estate. Gamefarm: 304
R1,3m. 25% share in a house. Gamefarm: 304h

Bergplaas! R1,4m. 633 ha. Groblersdal. 22,3% aandeel. Goeie naweekhuis en 'n gastekamp. Berge en vlaktes. Baie wild. Wildplaas: 1029d


Mountainous farm! R1,4m. 633 ha. Groblersdal. 22,3% share. Good weekend house and a guest camp. Mountains and valleys. Abundant game. Game farm: 1029d

Natuurskoon - berge, dale, riviere! R2,5m. Bulgerivier (Vaalwater). 1 300 ha eko-landgoed. Besit u eie huis. 2 uur vanaf Pretoria. Ryregte oor die hele reservaat. Baie hondmak wild. Regte egte Bosveld. Wildplaas: 321j


Scenery - mountains, flats, rivers! R2,5m. Bulgerivier (Vaalwater).1 300 ha eco estate. Own tour own house. 2 hours from Pretoria. Traversing rights over the whole of the reserve. Abundant game. Typical real Bushveldt (Savannah). Gamefarm: 321j

Weiding & Grasbale (droland)! R2,5m. 53 ha. Rayton. Geen geboue. Een boorgat. Baie water - rivier & gronddam. Geen besproeiingsreg nie. Plaas: 1236


Grazing & Grass bales (dry land)! R2,5m. 53 ha. Rayton. No buildings. One borehole. Abundant water - river & earth dam. No irrigation rights. Farm: 1236

Mooi Bosveld, lekker stil en afgele tussen groot wildplase! R2,65m. 22 ha. Dinokeng, noord van Pretoria. Twee baie basiese huise. Trekwild. Nie binne of aangensend aan die Groot 5 reservaat nie maar wel in daardie omgewing. Wildplaas: 1154


Scenic Bushveldt, remote and private snugged in between other game farms! R2,65m. 22 ha. Dinokeng, north from Pretoria. Two very basic houses. Free roaming game. Not inside or adjacent to the Big 5 reserve but in that vicinity. Gamefarm: 1154

Huis met huurders. Lekker groot burger-erf! R2,75m. 1 876 m. Thabazimbi. Yslike groot huis; Groot woonstel. Eie boorgat. Goeie huur-inkomste. Verwysing: 1256


House with tenants. Huge burgher stand! R2,75m. 1 876 m. Thabazimbi. Huge house; Big flat. Own borehole. Good rental income. Reference: 1256

Voel soos ... 460 ha, weens bergagtige terrein! R3,25m. 46 ha. Naboomspruit. 1 ure vanaf Pretoria. Naweekhuis. Rooibok 95; Njala 80; Zebra 5; Koedoes; Kleinwild; Vols; Roofdiere. 100% af van Eskom af - alles son en gas. Jy kan verdwaal op hierdie plasie, weens die terrein! Wildplaas: 1208


Feels like ... 460 ha, due to mountainess terrain! R3,25m. 46 ha. Naboomspruit (Mookgopong). 1 hours from Pretoria. Weekend dwelling. Impala 95; Nyala 80; Zebra 5; Kudus; Small game; Birds; Predators. 100% off the Eskom grid - everything solar and gas. You can get lost on this farm, due to the terrain! Gamefarm: 1208

Naweekwegbreekplek! R3,3m. 24 ha binne 'n 400 ha reservaat. Dinokeng-Suid (buite die versperrings). Gerieflike huis. Al die gewone wild. Klompie njalas en rooibokke in 'n kleinkampie. Wildplaas: 1229


Weekend getaway! R3,3m. 24 ha within a 400 ha reserve. Dinokeng South (outside the barriers). Comfortable house. All the usual wildlife. Bunch of nyalas and impala in a small camp. Gamefarm: 1229

Besproeiingsplaas! R3,5m. 86 ha. Nylstroom (Modimolle). 2 ure vanaf Pretoria. Woonhuis en buitegeboue. 77 000 m p.j. uit rivier. 8 ha verskuifbare spilpunt. Rivier, fontein en groot gronddam. Plaas: 1189


Irrigation farm! R3,5m. 86 ha. Nylstroom (Modimolle). 2 hours from Pretoria. House and outbuildings.
77 000 m p.a. from river. 8 ha moveable centre pivit. River, fountain and huge earth  dam. Farm: 1189

Gelyk soet Bosveld! R3,6m. 453 ha. Dwaalboom. Huis, groot stoor en ander buitegeboue. Nie wildwerend omhein nie. Trekwild. Wildplaas: 1250


Flat sweet Bushveldt! R3,6m. 453 ha. Dwaalboom. House, large barn and other outbuildings. Not game fenced. Free roaming game. Gamefarm: 1250

Verkoop. Romantiese wegkruipplekkie tussen die berge! R3,75m. 171 ha. Ellisras. Goeie akkomodasie. Baie vrylopende wild. 5 ha besproeiingsreg uit die Mogolrivier. Naby genoeg aan die dorp maar lekker weggesteek tussen die berge. Idilliese mooi omgewing. Wildplaas: 148


Sold. Romantic hiding spot between the mountains! R3,75m. 171 ha. Ellisras (Lephalale). Good accommodation. Lots of free-ranging wildlife. 5 ha irrigation rights from the Mogol River. Close enough to town but nicely tucked away between the mountains. Idyllic beautiful surroundings. Gamefarm: 148

Gelyk soet Bosveld! R4,5m. 256 ha. Rooibokkraal / Cumberland. Goeie verblyf en ander buitegeboue. Baie wild. Lekker aftreeplasie. Wildplaas: 081c


Flat sweet Bushveldt! R4,5m. 256 ha. Rooibokkraal / Cumberland. Good accommodation and other outbuildings. Abundant game. Nice retirement farm. Gamefarm: 081c

Dinokeng. Luukse herberg. R4,5m. 22 ha binne 'n 320 ha bewarea, aangrensend aan die Groot 5 area. Sonkrag. Wildplaas: 1174

 

Dinokeng. Luxury game lodge. R4,5m. 22 ha title deed inside a 320 ha conservancy, adjacent to the Big 5 area. Off-grid (solar). Gamefarm: 1174

 

Gelyk soet Bosveld! R4,8m. 514 ha. Cumberland (verby Thabazimbi). Goeie woonhuis en buitegeboue, insluitend slaghuis. Rooibok 22; Koedoe 10; Blouwildebees 8; Gemsbok 3. Sonkrag. 3 toegeruste boorgte. Trekker; Sleepwa; Plaasbakkie en vele ander losgoed ingesluit. Geen plaaswerkers. Wildplaas: 1238


Flat sweet Bushveldt! R4,8m. 514 ha. Cumberland (past Thabazimbi). Good house and outbuildings, including butchery. Impala 22; Kudu 10; Bluewildebeest 8; Gemsbuck 3. Solar power. 3 equipped boreholes. Tractor; Trailer; Farm bakkie (pick-up) and many other loose assets included. No farm workers. Gamefarm: 1238

23 000 ha GROOT 4 (geen leeus) jaggebied! 595 ha te koop. R5,3m. Dwaalboom / Thabazimbi. Geen geboue. Alle Bosveld (Savanne) wild, insluitend groot 5, buiten leeus. Jy't 'n aandeel in die wild. Elke eienaar word jaarliks 'n jagkwota toegeken (jag word toegelaat). Jy betaal nie vir jou jagkwota nie - dis die opbrengs van jou plaas. Daar is geen heffings betaalbaar in hierdie reservaat nie. Geen Eskom. Geen boorgat. Geen selfoonnetwerk. Wildplaas: 515b


23 000 ha BIG 4 (no lions) hunting reserve! 595 ha for sale. R5,3m. Dwaalboom / Thabazimbi. No buildings. All Bushveldt (Savanna) game, including big 5, except lions. You own a share in the game. Each owner is allocated a hunting quota (hunting is allowed) every year. You don't pay for it - that's your yield from the farm. This reserve has no levy. No Eskom. No borehole. No monbile phone network. Gamefarm: 515b

Limpoporivier! Besproeiing! R6,3m. 408 ha. Cumberland (Thabazimbi). Herberg bestaande uit hoofchalet, twee kleiner chalets en luukse tent. Klompie wild. Wildplaas: 1113a


Limpopo River! Irrigation! R6,3m. 408 ha. Cumberland (Thabazimbi). Game lodge consisting of main chalet, two smaller chalets and luxury tent. Some game. Gamefarm: 1113a

Gelyk soet Bosveld! R6,36m. 800 ha. Marnitz. Hoofhuis. Jagtershut. Baie wild. Wildplaas: 478


Flat sweet Bushveldt! R6,36m. 800 ha. Marnitz. Main house. Hunter's hut. Abundant game. Gamefarm: 478

Gelyk soet Bosveld! R6,4m. 498 ha. Sentrum / Matjiesfontein (Thabazimbi). Huis. Jagkamp. Daar's tans baie wild op die plaas, maar die eienaar het aangedui dat hy alle wild en losgoed onmiddelik gaan verkoop. Die plaas is in die mark omdat hy Kaap toe verhuis en hy kan nie die wild en losgoed bestuur nie. m.a.w. die plaas word verkoop sonder wild en losgoed. Wildplaas: 1251


Flat sweet Bushveldt! R6,4m. 498 ha. Sentrum / Matjiesfontein (Thabazimbi). House. Hunting camp There is currently a lot of game on the farm, but the owner has indicated that he's going to sell all game and loose goods immediately. The farm is on the market because he is moving to the Cape and he cannot manage the game and loose goods. I.e. the farm is sold without game and loose goods. Gamefarm: 1251

Silver Lakes / Mooiplaats (Pretoria)! R6,5m. 10 ha. Geen verbeterings; Geen besigheidsregte (nog nie); Geen dienste. Verwysing: 1259


Silver Lakes / Mooiplaats (Pretoria)! R6,5m. 10 ha. No improvements; No business rights (yet); No services. Reference: 1259

Luukse bewoning + Kinderpartytjies en/of Gastehuis en/of Onderverdeling!
R7m. 2 ha
. Annlin, Pretoria. Groot woonhuis en buitegeboue. Lekker groot tuin. Die ander helfte van die plot l oop. Verwysing: 1199


Luxury accommodation + Children's party venue and/or Guest house and/or Subdivision!
R7m. 2 ha. Annlin, Pretoria. Large residence and outbuildings. Nice big garden. The other half of the plot is open. Reference: 1199

Herberg binne 900 ha bewarea teenaan Dinokeng Groot 5 Reservaat, naby ingang. Lopende saak.
R7,25m. Dinokeng (suid). Klipgooi vanaf Pretoria. Luukse herberg. Baie wild. Word tans bedryf as aftree-besigheid. Besigheidsregte; Dranklisensie. Lae Eskom rekening  - 80% selfvoorsienend. 21 ha titelakte. Wildplaas: 1172


Game lodge inside a 900 ha conservancy adjacent to Dinokeng Big 5 Reserve, close to entrance. Running concern.
R7,25m. Dinokeng (south). Stonethrow from Pretoria. Luxury game lodge. Abundant game. Currently in use as a retirement business. Business rights; Liquor license. Low Eskom bill - 80% off grid. 21 ha title deed. Gamefarm: 1172

Bewoon en verhuur! R7,5m. 2,3 ha. Levubu. Vyf huise; Ses woonstelle; Groot stoor & werkswinkel. Alle bewoning uitverhuur. Kom tree af op die platteland - bewoon self die hoofhuis en vorder maandeliks huur in. Plaas: 1114


Occupy and rent out! R7,5m. 2,3 ha. Levubu. Five houses; Six flats / apartments; Large shed & workshop. All occupancy let out. Come and retire in the countryside - live in the main house yourself and collect monthly rent. Farm: 1114

Verkoop. Golwende Bosveldplaas met enkelstaande koppie! R7,5m. 437 ha. Groblersdal / Stoffberg. Naweekhuis; Jagkamp; Slaghuis; Groot stoor. Groot gronddamme. Baie wild. Drie titelaktes. Wildplaas: 1151


Sold. Rolling
Bushveldt farm with isolated hill! R7,5m. 437 ha. Groblersdal / Stoffberg. Weekend dwelling; Hunters camp; Butchery; Huge barn. Huge earth dams. Abundant game. Three title deeds. Gamefarm: 1151

LIGGING; NATUURSKOON; PASSIEWE INKOMSTE; LOPENDE SAAK!
R7,5m onderhandelbaar. 406 ha
. Ellisras (Lephalale). 2 ure vanaf Pretoria. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 251

"Ek sal defnitief kyk na 'n aanbod" was die eienaar se woorde aan my.


LOCATION; SCENERY; PASSIVE INCOME; RUNNING CONCERN!
R7,5m negotiable. 406 ha
. Ellisras (Lephalale). 2 hours from Pretoria. Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 251

"I shall definitely consider an offer" was the owner's words to me.

Wildernis! R7,6m. 1 269 ha. Swartwater / Maasstroom. Huis; Buitegeboue; Beeskraal. Trekwild. Wildplaas: 916b


Wilderness! R7,6m. 1 269 ha. Swartwater / Maasstroom. House; Outbuildings; Cattle pens. Free roaming game. Gamefarm: 916b

Wes-Kaap! Kaap de Goede Hoop! Kaapse Blommeryk! R7,6m. 888 ha. Uniondale. Geen geboue. Trekwild, sluit in die Kaapse Bergkwagga, vaalribbokke, ens. Grens aan die Kammanassie Natuurreservaat. Standhoudende fonteine en watergate. Wildplaas: 1239


Western Cape! Cape of Good Hope! Cape Floral Kingdom! R7,6m. 888 ha. Uniondale. No buildings. Free roaming game, including the Cape Mountain Zebra, rheebuck, etch. Adjacent to the Kammanassie Nature Reserve. Perennial fountains and waterholes. Gamefarm: 1239

Kalahari! Ghanzi (Botswana). 5 532 ha. P7,8m. Green zone. 65 km off sandy road. Fenced. Borehole not working. Lease. Without cattle. Gamefarm: 1252

Natuurskoon! R8m. 408 ha. Naboomspruit / Mookgopong. Luukse herberg. Baie wild. Mooi golwende topografie met groot bome, spruite en watergate. Wildplaas: 1254


Scenery! R8m. 408 ha. Naboomspruit / Mookgopong. Luxury game lodge. Abundant game. Scenic rolling topography with big trees, creeks and waterholes. Gamefarm: 1254

Lopende saak! Goeie kontantvloei! R8m. 800 ha. Dwaalboom. 1) Goeie huis; 2) Kontrakteurskamp; 3) Jagkamp; 4) Massiewe skuur; 5) Beeskraal en Skaapkraal. Dik span rooibokke en koedoes (en ander kleinwild). Wildplaas: 1247
PS: Die plaas is naby die sementfabriek. Die sementfabriek benodig voortdurent ekstra akkommodasie. Die kontrakteurskamp gee 'n lekker kontantvloei (5 kamers @ R600 p.p.p.d).


Running concern! Healthy cashflow! R8m. 800 ha. Dwaalboom 1) Good house; 2) Contractor camp; 3) Hunting camp; 4) Massive barn; 5) Cattle pen and Sheep pen. Herds of impalas and kudus (and other small game). Gamefarm: 1247
PS: The farm is near the cement factory. The cement factory is constantly in need of extra accommodation. The contractor camp gives a nice cashflow (5 rooms @ R600 p.p.p.d).

Mooi maroelaveld! R8,4m. 1 070 ha. Soutpan (Thabazimbi / Ellisras). Plaashuis met woonstel. Stoor, werkswinkel, slaghuis en ander buitegeboue. Werkershuise. Rooibokke, koedoes, elande, waterbokke. Beeskampe en krale. Wildplaas: 1109


Scenic morulaveldt! R8,4m. 1 070 ha. Soutpan (Thabazimbi / Lephalale). Farmhouse with garden flat. Barn, workshop, butchery and other outbuildings. Workers houses. Impalas kudus, eland, waterbuck. Cattle pastures and pens. Gamefarm: 1109

Natuurskoon! R8,5m. 728 ha. Northam. 1 ure vanaf Pretoria. Basiese maar gerieflike boskamp. Baie wild. Besonderse natuurskoon - enkelstaande berg op die een grens, mooi groot Bosveldbome, uitstekende stand soetgras. Wildplaas: 1153


Scenery! R8,5m. 728 ha. Northam. 1 hours from Pretoria. Basic but comfortable bush lodge. Abundant game. Exceptional scenery - isolated mountain on the one boundary, nice big Bushveldt trees, excellent cover of sweet grass. Wildplaas: 1153

Waterberg bergplaas - goed ontwikkel! R8,5m. 864 ha. Elmeston (Vaalwater / Ellisras). Goeie geboue. Baie wild. Teen 'n teerpad. 50% klipperig en berghange met 'n groot plato bo. Heel toeganklik - goeie padjies. Wildplaas: 316


Waterberg mountain farm - fully developed! R8,5m. 864 ha. Elmeston (Vaalwater / Lephalale). Good buildings. Abundant game. Adjacent to tar road. 50% stoney and mountain slopes with a large plateau to the top. Quite  accessable - good roads. Gamefarm: 316


Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg (Vaalwater). Luxury game lodge. All bushveldt / savannah game including all members of the the big 5. You buy your own 500 ha title deed inside this prestigious private game reserve. No internal fences. Traversing rights over the entire reserve. Various properties available, most of them with a luxury game lodge. Many lodges are commercialized, but not all of them. Also available: shares in game lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505

Die Hart van die Bosveld! R10,6m. 1 380 ha. Swartwater. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1158


The Heart of the Bushveldt! R10,6m
. 1 380 ha. Swartwater. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1158

Moepelberge! R10,6m. Herehuis in 'n 1 173 ha eko-reservaat. Vaalwater / Waterberg. Baie wild. Mooi natuurskoon - berge en riviere. Wildernisgebied. Geen heffing. Wildplaas: 1049a


Moepelbergs! R10,6m. Mansion in a 1 173 ha eco-reserve. Vaalwater / Waterberg. Abundant game. Scenery - mountains and rivers. Wilderness area. No levy. Gamefarm: 1049a

Wildplaas & Vakansie-oord. R10,8m. 184 ha. Naboomspruit. Ontwikkel as vakansieplaas op baie ho standaard. Baie wild. Wildplaas: 1198


Game farm & Holiday resort. R10,8m. 184 ha. Naboomspruit. Developed as a holiday farm to a very high standard. Abundant game. Gamefarm: 1198

Leefstyl! R11,5m. 52 ha. Pretoria / Hartebeespoortdam. Hoofhuis: 4 slaapkamers; Gastehuis: 6 slaapkamers; Gastewoonstel: 2 slaapkamers; Oupa en Ouma se tuinhuis; Werkersverblyf en buitegeboue. 30% berg. Groot getalle wild. Drie baie sterk boorgate. Lekker passiewe inkomste uit die gastehuis en wild. Sonpanele bring 'n groot besparing teweeg. Wildplaas: 1248
Twee titelaktes, kan afsonderlik gekoop word:
 1) R7,5m vir 42 ha met gastehuis en wild; 2) R4m vir 10 ha met hoofhuis en Oupa-se-huis.


Lifestyle! R11,5m. 52 ha. Pretoria / Hartebeespoortdam (Van der Hoff Road). Main house: 4 bedrooms; Guesthouse: 6 bedrooms; Guest flat: 2 bedrooms; Granny garden house. Worker's accommodation; Outbuildings. 30% mountains. Huge amount of game. Three strong boreholes. Nice passive income from guesthouse and game. Solar panels bring about a huge saving. Gamefarm: 1248

Two title deeds, can be purchases separately:
 1) R7,5m for 42 ha with guesthouse and game; 2) R4m for 10 ha with main house and granny-house.

Natuurskoonplaas! R12m. 726 ha. Kransberg / Marakele (Thabazimbi). Hartbeeshuis; Gastechalet; Onthaalsaal; Buitegeboue en werkershuise. Rooibok 60; Koedoe 30; Blesbok 12; Waterbok 30; Blouwildebees 10; Swartwitpens 8. Losgoed ingesluit. Lopende saak. Wildplaas: 418


Scenery farm! R12m. 726 ha. Kransberg / Marakele (Thabazimbi). "Hartbees" house; Guest chalet; Entertainment hall; Outbuildings and workers houses. Impala 60; Kudu 30; Blesbuck 12; Waterbuck 30; Bluewildebeest 10; Sable 8. Loose assets included. Running concern. Gamefarm: 418

Welgevonden (aangrensend)! R12m. 734 ha. Waterberg / Vaalwater, aangrensend aan Welgevonden (kan ingelyf word, as jy wil). 2 ure vanaf Pretoria. Geen geboue. Koedoes, klipspringers, ribbokke ens. Baie en goeie paaie. Pragtige dam. Ongerepte wildernis - groot roofdiere, soos luiperds, loop nog wild daar rond. Wildplaas: 018


Welgevonden (adjacent)! R12m. 734 ha. Waterberg / Vaalwater, adjacent to Welgevonden (can be incorporated, if you wish). 2 hours from Pretoria. No buildings. Kudus, klipspringers, mountain reedbuck etch. Good and abundant roads. Beautiful dam. Unspoilt wilderness - large predators, like leopards, still roam the area. Gamefarm: 018

Totaal: 1 555 ha vir R12,19m. Kan afsonderlik gekoop word: Gelyk soet Bosveld! R6,36m. 800 ha. Marnitz. Hoofhuis. Jagtershut. Baie wild. Wildplaas: 478. Aangrensend: 755 ha weiding vir R5,83m.


Total: 1 555 ha for R12,19m. Can be purchased separately. Flat sweet Bushveldt! R6,36m. 800 ha. Marnitz. Main house. Hunter's hut. Abundant game. Gamefarm: 478. Adjacent: 755 ha grazing for R5,83m.

Topgehalte wildplaas! R12,5m. 1 269 ha. Bloemhof. Woonhuis; Herberg; Bestuurdershuis; Slaghuis en ander buitegeboue. Groot hoeveelhede wild en losgoed, maar dis nie ingesluit by die prys nie. Losgoed kan oorgekoop word. Wildplaas: 1209

Hierdie plaas bestaan uit twee titelaktes, en kan afsonderlik gekoop word:
a) 857 ha met al die vaste verbeteringe vir R9,5m
b) 412 ha weiding vir R3,2m


Top quality game farm! R12,5m. 1 269 ha. Bloemhof. Main house; Game lodge; Manager's house; Butchery and other outbuildings. Large quantities of game and loose assets, but it's not included in the price. Loose assets can be purchased. Gamefarm: 1209

This farm consists of two title deeds, that can be purchased seperately:
a) 857 ha with all the improvement for R9,5m
b) 412 ha grazing for R3,2m

Gelyk soet Bosveld! R12,5m. 1 845 ha. Beska. 3 ure vanaf Pretoria. Boskampie. Baie wild. Wildplaas: 1171


Flat sweet Bushveldt! R12,5m. 1 845 ha. Beska. 3 hours from Pretoria. Bush lodge. Abundant game. Gamefarm: 1171

Verkoop. Mooi natuurskoon. 30% berg. Mooi groot bome. Gewilde ligging! R12,75m. 954 ha. Bulgerivier. 2 ure vanaf Pretoria. Goeie huis en ander geboue. Baie wild. Mooi seisoenale fonteine en watergate. Grens aan Marakele Nasionale Park. Wildplaas: 161


Sold. Natural beauty. 30% mountains. Huge trees. Popular location! R12,75m. 954 ha. Bulgerivier. 2 hours from Pretoria. Good house and other buildings. Abundant game. Scenic seasonal springs and waterholes. Adjacent to Marakele National Park. Gamefarm: 161

Kalahari! P14,4m. 3 610 ha. Kang, Botswana. Abundant game. Gamefarm: 1253

Jagplaas met baie water! R14,84m. 783 ha. Inkerman (Thabazimbi / Lephalale / Ellisras). Eienaarshuis; Herberg; Werkershuise; Buitegeboue: waenhuis, slaghuis, groot stoor. Baie wild. Matlabasrivier, boorgate, fontein en groot gronddam. Geen besproeiingsreg. Alle losgoed ingesluit. Lopende saak. Wildplaas: 989


Hunting farm with lots of water! R14,84m. 783 ha. Inkerman (Thabazimbi / Lephalale / Ellisras). Owner's house; Game lodge; Workers' houses; Outbuildings: garages, butchery, large store / barn. Abundant game. Matlabas River, boreholes, fountain and large earth dam. No irrigation rights. All loose items included. Running concern. Gamefarm: 989

Limpoporivier! R16m. 800 ha. Ellisras / Stockpoort. 3 ure vanaf Pretoria. Herberg. Slaghuis. Besproeiingsreg: 234 000 m. Spilpunt. Baie losgoed. Wild: Rooibok 80, koedoe 15, blesbok 30, blouwildebees 20, volstruis 30, waterbok 10, zebra 8, kameelperd 8, rooihartbees 12, gemsbok 12. Wildplaas: 1178


Limpopo river
! R16m. 800 ha
. Ellisras / Stockpoort. 3 hours from Pretoria. Lodge. Butchery. Irrigation rights: 234 000 m. Centre pivit. All loose assets. Game: Impala 80, kudu 15, blesbuck 30, bluewildebeest 20, ostrich 30, waterbuck 10, zebra 8, giraffe 8, redhartebees 12, gemsbuck 12. Gamefarm: 1178

Onttrek. Abattoir. Hoenders & rooivleis! R15m. 24 ha. Nylstroom / Modimolle. Baie winsgewende besigheid vir 'n hardwerkende paar wat hulle kinders in die platteland wil grootmaak. Goeie woonhuis asook tweede kleiner woonhuis. Mooi plattelandse omgewing, ingedruk tussen wildplase. Binne ry-afstand van die dorp. Lekker groot jaarlikse wins. Plaas: 1188


Withdrew. Abattoir. Chicken & red meat! R15m. 25 ha. Nylstroom / Modimolle. Very profitable business for the hard working couple who wants to raise their children in the countryside. Good house and a second smaller house. Scenic country area, squeezed in between game farms. Within driving distance from town. Nice yearly profit. Farm: 1188

Over-the-top! R16,5m. 378 ha. Ellisras (Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Luukse geboue - die werkswinkel lyk soos die koperasie! Troppe hondmak wild. Die trofe is enorm - hulle gaan vrek van ouderdom want hulle weet nie wat is 'n geweer nie. Koedoe 50; Rooibok 100; Eland 11; Gemsbok 35; Njala 25; Waterbok 45; Blouwildebees 35; Zebra 9. Drie leeus in aanhouding (permit vir vyf). Groot verskeidenheid kleinwild (soos vlakvark, steenbok, ens), klein roofdiere (soos rooikat, ens) en vols. Alle losgoed, in uitstekende toestand, ingesluit. Meer as 'n miljoen Rand in sonkragstelsels en 'n reusagtige kragopwekker. Wildplaas: 1203


Over the top! R16,5m. 378 ha. Ellisras (Lephalale). 3 hours from Pretoria. Luxury buildings - the workshop looks like the co-op! Herds of dog-tamed game. The trophies are enormous - they're gonna die of old age because they don't know what a rifle is. Kudu 50; Impala 100; Eland 11; Gemsbuck / Oryx 35; Nyala 25; Waterbuck 45; Bluewildebeest 35; Zebra 9. Three lions in captivity (permit for five). Large variety of small game (like warthog, steenbuck etch), small predators (like lynx etch) and birds. All loose items, in excellent condition, included. More than a million Rand in solar power systems and a gigantic generator. Game farm: 1203

Maroelaveld! R17m. 1 700 ha. Steenbokpan. 2 ure vanaf Pretoria. Twee netjiese huise op ho standaard. Alle ander nodige buitegeboue byvoorbeeld stoor, werkswinkel, slaghuis, karafdakke, werkershuise ensovoorts. Netjiese wildvangkrale. Behoorlike netjiese waters (ses toegeruste boorgate) met skuilings en soutkrippe. Daar is Eskom krag maar die eienaar is besig om alles oor te skakel na sonkrag. Rooibok 110, Koedoe 15, Eland 45, Gemsbok 15, Blouwildebees 55, Njala 50, Swartwitpens 10, Kameelperd 20, Zebra 30, Rooihartbees 15, Blesbok 25, Volstruis 0. Wildplaas: 078


Marulaveldt! R17m. 1 700 ha. Steenbokpan. 2 hours from Pretoria. Two neat houses to a high standard. All other necessary outbuildings for example storage, workshop, butchery, carports, workers' houses and so on. Neat game capture pens. Properly tidy waters (six equipped boreholes) with shelters and salt troughs. There is Eskom power but the owner is in the process of converting everything to solar power. Impala 110, Kudu 15, Eland 45, Gemsbuck 15, Bluewildebeest 55, Nyala 50, Sable 10, Giraffe 20, Zebra 30, Redhartebeest 15, Blesbuck 25, Ostrich 0. Game farm: 078

Blommetjie Gedenk aan my! R18m. 1 442 ha. Uniondale. Goeie geboue. Trekwild. Bergplaas. Wildplaas: 1235


The Host of Uniondale
! R18m. 1 442 ha. Uniondale. Good buildings. Free roaming game. Mountainous farm. Gamefarm: 1235

Luukse wildplaas! R18m. 950 ha. Dwaalboom. 3 ure vanaf Pretoria. Luukse herberg en ander geboue. Baie wild. Grens aan 'n Groot 5 natuurreservaat. Wildplaas: 1196


Luxury game farm! R18m. 950 ha. Dwaalboom. 3 hours from Pretoria. Luxury game lodge and other buildings. Abundant game. Adjacent to a Big 5 nature reserve. Gamefarm: 1196

Goed ontwikkelde wildplaas! R18,5m. 2 116 ha. Alldays. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1190


Well developed game farm
! R18,5m. 2 116 ha. Alldays. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1190

Plaas vir die natuurliefhebber. Waterberg bergplaas! R19m. 1 153 ha. Waterberg. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1234


Farm for the nature lover. Waterberg mountainess farm! R19m. 1 153 ha. Waterberg. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1234

Sonkragplaas! R20m. 1 210 ha. Gele naby die kragstasies en hoogspanningsdrade. Ideaal om te ontwikkel as sonkragplaas: ideale aansluitingspunt (by Eskom), baie sonskyn, veilige lae-misdaad area. Rooibok 45, koedoe 90, blouwildebees 70, rooihartbees 10. Die plaas is nog nie ontwikkel as sonkragplaas nie - die foto is bloot ter illustrasie. Meer besonderhede aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1249


Solar power farm! R20m. 1 210 ha. Located near the power stations and high voltage power lines. Ideal to be developed as a solar power farm due to location: near ideal tie-in point (Eskom), lots of sunshine, secure low-crime area. Impala 45, kudu 90, bluewildebeest 70, redhartebeest 10. The farm is not developed yet as solar farm - the photo is for illustration only. More detail to approved purchasers. Gamefarm: 1249

Hierdie plaas is in die 2 000 ha grootteklas en die prys is R21m. Pragtige ten volle ontwikkelde wildplaas in die Bosveld, Madikwe, 3 ure vanaf Pretoria. Gelyk soet Bosveld met so 20% rantjies. Die ten volle toegeruste luukse herberg sit so tussen die koppe. Troppe hondmak wild. Fotos en video aan goedgekeurde kopers. Wildplaas: 1230


This farm is in the 2 000 ha size class and the price is R21m. Beautiful fully developed game farm in the Bushveldt, Madikwe, 3 hours from Pretoria. Flat sweet Bushveldt with about 20% ridges. The fully equipped luxury lodge sits inbetween the hills. Herds of dog-tamed game. Photos and video to approved purchasers. Gamefarm: 1230

Natuurskoon! R21m. 1 410 ha. Groblersdal / Stoffberg. 1) Herberg; 2) Boskamp; 3) Boskamp; 4) Bestuurdershuis; 5) Slaghuis; 6) Buitegeboue; 7) Werkersverblyf. Troppe hondmak wild. Golwende berge. Lopende spruite. Wildplaas: 1244


Natural beauty
! R21m. 1 410 ha. Groblersdal / Stoffberg. 1) Game lodge; 2) Bush lodge; 3) Bush lodge; 4) Manager's house; 5) Butchery; 6) Outbuildings; 7) Worker's houses. Herds of dog tame game. Rolling mountains. Small rivers. Gamefarm: 1244

Riviere, fonteine, spruite, damme! Besproeiing! R21,5m. 1 108 ha. Rust de Winter. Goeie geboue insluitend akkomodasie, store, slaghuis en werkersverblyf. Baie wild insluitend buffels, swartwitpense, bastergemsbokke, basterhartbeeste, njalas ens. 4,5 km groot rivier. 8,5 ha besproeiing met spilpunt. Ontelbare fonteine, spruite, damme ens. Wildplaas: 1179


Rivers, springs, creeks, waterholes! Irrigation! R21,5m. 1 108 ha. Rust de Winter. Good buildings including accommodation, barns & store rooms, butchery and workers accomodation. Abundant game including buffalo, sable, roan, tsessebe, nyala etch. 4,5 km major river. 8,5 ha irrigation with centre pivit. Numerous springs, sprouts, waterholes etch. Gamefarm: 1179


Okavango District, Gumare, Botswana. 3 600 ha. P25m. Estimated 650 animals: Kudu; Impala; Zebra; Eland; Bluewildebeest; Gemsbuck, etc. Lease. Gamefarm: 1258

Groot 5! R26m. 1 238 ha binne Selati (27 000 ha groot 5 natuurreservaat). Gravelotte. Goeie huis. Wildplaas: 1164


Big 5! R26m. 1 238 ha inside Selati (27 000 ha big 5 nature reserve). Gravelotte. Good house. Gamefarm: 1164

Omring deur water! R26,5m. 1 374 ha. Limpopo Provinsie. Basiese geboue. Klompie wild. Bergplaas. Wildplaas: 257

Ek moet aan u verduidelik hoe UNIEK hierdie plaas is: Dit l in 'n hoefyster en word omring deur 'n groot Provinsiale Dam en 'n rivier. Dit l ook teen die Dam Provinsiale Natuurreservaat. 'n Stukkie reservaat vorm deel van hierdie plaas in terme van 'n ooreenkoms ten einde toegang en instandhouding van grensdrade en paaie te vergemaklik - geen fooi of huurgeld nie. Die plaas kan ingelyf word, as jy wil, om deel te vorm van een reusagtige reservaat.


Surrounded by water! R26,5m. 1 374 ha. Limpopo Province. Basic buildings. Bunch of game. Mountainess farm. Game farm: 257

I have to explain to you how UNIQUE this farm is: It lies in a horseshoe and is surrounded by a major Provincial Dam and a river. It also abuts the Dam Provincial Nature Reserve. 'n Small section of the reserve was incorporated with this farm to ease access and maintainance of fences and roads - no costs involved. The farm can be incorporated, if you wish, to form part of one gigantic reserve.

Klein goudmyntjie. Boutique hotel op 'n wildplaas! R26,5m. Alldays / Venetia. 767 ha. Luukse geboue. Baie wild. Groot netto opbrengs! Wildplaas: 1197


Little gold mine. Boutique hotel on a game farm! R26,5m. Alldays / Venetia. 767 ha. Luxury buildings. Abundant game. Great net return! Game farm: 1197

Verkoop. Buitengewoon goed ontwikkelde wildplaas! R29,5m. 613 ha. Potgietersrus (Mokopane). 2 ure vanaf Pretoria. Golwende soet Bosveld. Topgehalte akkomodasie en ander geboue. Groot hoeveelheid wild insluitend leeus, buffels, witrenosters, nylkrokodille, seekoeie, basterhartbeeste (tsessebes), bastergemsbokke (roans), gouewildebeeste, witflankrooibokke, avitars (Noord-Afrika gemsbokke) en meer - baie trofe. Baie oop water - groot gronddamme. Besproeiingsreg. Binneplaas, maar naby belangrike infrastruktuur soos: 25 km vanaf die N1; 30 km vanaf 'n internasionale lughawe; 12 km vanaf 'n casino; Ry-afstand vanaf groot sentra met skole, winkels, dokters ens, maar tog afgele genoeg om "in die bos" te wees! Veilige area. Vr van plakkerskampe en trustgebiede. Maatskappy met groot opgehoopte verlies en lae oordragkoste. Ideaal vir 'n eienaar om voltyds te bewoon. As jy 'n huis in Sandton kan koop vir R50m, kan jy seker 'n ordentlike leefstylplaas koop vir R30m? Wildplaas: 1186


Sold. Extremely well developed game farm! R29,5m. 613 ha. Potgietersrus (Mokopane). 2 hours from Pretoria. Rolling sweet Bushveldt. Top quality accommodation and other buildings. Huge quantities of game including lions, buffalo, white rhino, nile crocodiles, hippos, tsessebes, roans, goldenwildebeest, whiteflank impalas, avitars (North African oryx) and more - many trophies. Abundant open water - huge earth dams. Irrigation rights. Inner farm, but near important infrastructure like: 25 km from the N1; 30 km from an international airport; 12 km from a casino; Driving distance from major centres with schools, shops, doctors etch, yet remote enough to be "in the bush"! Save area. Far away from squatter camps and tribal lands. Company with a huge accumulated loss and low transfer costs. Ideal for the owner to live there full time. If you can buy a house in Sandton for R50m, you can buy a proper lyfestyle farm for R30m, I suppose? Gamefarm: 1186

Droomplaas - plat met rivier en bietjie berg! E1,6m = R32m. 2 997 ha. Waterberg. Huis; Gastehuis; Herberg. Baie wild. Wildplaas: 960


Dreamfarm - flat with river and some mountain! E1,6m = R26m. 2 997 ha. Waterberg. House; Guest house; Lodge. Abundant game. Gamefarm: 960

Mooi gebroke veld! R38m. 2 324 ha. Baltimore . Goeie herberg; Goeie eienaarshuis; Slaggeriewe; Werkershuise; Buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 409


Scenic broken topography! R38m. 2 324 ha. Baltimore . Good game lodge; Good owner's house; Butchery; Worker's houses; Outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 409

Waterberg bergplaas. Mooi stuk rivier! R55m. 6 998 ha. Waterberg. Netjiese herberg, buitegeboue en arbeidersverblyf. Normale getalle gewone bosveldwild. Wildplaas: 182


Waterberg mountainess farm. Scenic river! R55m. 6 998 ha. Waterberg. Good lodge, outbuildings and worker's accommodation. Normal numbers of ordinary Bushveldt game. Gamefarm: 182

Kommersile wildplaas. Golwende soet Bosveld. Rivier! US$9m = R135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2 ure vanaf Pretoria. Luukse geboue. Alle bosveld / savanne wild in groot getalle insluitend groot 5 (uitgesluit leeus). Wildplaas: 150


Commercial game farm (wildlife ranch). Rolling sweet Bushveldt. River! US$9m = R135m. 5 834 ha. Ellisras (Lephalale). 2 hours from Pretoria. Luxury buildings. All bushveldt / savannah game (wildlife) in huge numbers including big 5 (excluding lions). Gamefarm: 150

Steenkoolplaas. R140m. 910 ha met minerale-regte in die Lephalale (Ellisras) / Steenbokpan omgewing (naby: Grootegeluk Steenkoolmyn, Madupi Kragstasie, Matimba Kragstasie). 380 miljoen metrieke ton A graad steenkool, 15 meter - 90 meter diep. Wildplaas: 1145


Coal farm. R140m. 910 ha with mineral rights in the Lephalale / Steenbokpan area (near: Grootegeluk Coal Mine, Matimba Power Station and Madupi Power Station). 380 million metric tons A grade coal, 15 meters - 90 meters deep. Gamefarm: 1145


27 192 ha prime Kalahari! P120m. Ghanzi, Botswana. Game lodge, houses and functional buildings. 22 192 ha game ranch on freehold, game not included in the price (fully stocked). 9 000 ha cattle ranch (cattle not included in the price) on 40 years leasehould. Abundant water. Gamefarm: 1143

P157m. 11 386 ha. Tuli, Botswana! 10 km Limpopo River. Beautiful wilderness. Mostly flat, with some broken hills and ridges. Luxury accomodation. Abundant game. 100 ha irrigation. Airstrip. Gamefarm: 1224


Botswana wilderness! US$9,675m. 8 566 ha (21 417 acres). Tuli Block (southern Botswana). Very basic buildings, including manager's house. All Bushveldt game including big 5. Limpopo River front - 5,5 km. Gamefarm: 1182

Privaat dieretuin. R270m. 764 ha. Krugersdorp / Maropeng / Wieg van die Mensdom. Hierdie wildreservaat, met 'n privaat dieretuin, bevat skaars wild, nie net van Suider Afrika nie maar regoor die wreld en aanteel word uitgevoer wreldwyd. Die spesies is nie net antilope nie maar ook primate, roofdiere, vols en ander. Ek herhaal: as ek s eksoties en skaars dan bedoel ek nie swart rooibokke en goue wildebeeste nie ... ek praat van diere wat jy nie geweet het bestaan nie, diere wat jy nog nie eers op tv gesien het nie van dele van hierdie planeet wat jy nog nooit eers van gehoor het nie! Daar's ook 'n groot trop buffels. Hierdie plaas is hierdie prys werd, nie net in kapitale waarde (grond en diere) nie, maar ook In netto wins - hierdie boerdery maak 'n stewige netto wins per jaar. Daar is ook 'n vyfster herberg en vier woonhuise asook 'n rivier met besproeiingsreg. Verkoper is bereid om aan te bly as plaasbestuurder.. Wildplaas: 1117


Private zoo. R270m
. 764 ha. Krugersdorp / Maropeng / Cradle of Humankind. This wildlife sanctuary, including a private zoo, has a wide variety of the most exotic and scarce game species imaginable, not only from Southern Africa but from worldwide. Not only antilope but also primates, predators, birds and others. I repeat:  when I say exotic and scarce I'm not talking of black impala and golden wildebeest. I'm talking of animals you didn't know exist, animals you've never even seen on your tv screen, from places on this planet you've never even heard of. There also is a herd of buffalo. This farm really is worth this price, not only in capital value (land and animals) but also in nett profit - this farming enterprise makes a substantial profit per annum. There also is a five star game lodge, four houses and a river with irrigation rights. Seller is prepared to stay on as farm manager. Gamefarm: 1117

Nie elke wildplaas kom met 'n helikopter nie! 20 000 ha. R590m. Limpopo Provinsie. Luukse geboue. Alle bosveld- / savanne wild in groot getalle (geen leeus). Wildplaas: 1144


Not every game farm (wildlife ranch) comes with a helicopter! 20 000 ha. R590m. Limpopo Province, South Africa. Luxurious buildings. All bushveldt- / savannah game species in huge numbers (no lions though). Gamefarm: 1144

Lopende saak. R620m. 2 400 ha. Noord-Wes Provinsie. 300 ha voerproduksie onder besproeiing. 20 000 beeste in voerkrale. Voerproduksie > voerkrale > slagpale > slaghuise: van Moeder Aarde tot in die verbruiker se yskas in een besigheid. Boekwaardes (nie markwaardes nie) van die eiendomme (vas en los): R505m. Jaarlikse omset: R1,1miljard (duisend-miljoen). Jaarlikse netto wins voor rente en waardevermindering: R65,8m. Verwysing: 1157


Running concern. R620m. 2 400 ha. North-West Province. 300 ha under fodder production under irrigation. 20 000 cattle in feedlots. Fodder production >  feedlots > abattoir > butcheries: from Mother Earth to the end user in one business. Book values (not market values) of all the assets (fixed and loose): R505m. Annual turnover: R1,1billion (thousand million). Annual net profit before interest and depreciation: R65,8m. Reference: 1157

Both sides of the Limpopo River. $68m. 31 356 ha. South Africa & Botswana. Luxury game lodge. All Bushveldt / Savannah game species, including expensive species and Big 5. Limpopo River - 13 km. Gamefarm: 822b

ANDER TIPES PLASE & EIENDOMME
OTHER KINDS OF FARMS & PROPERTIES
Terug boontoe / Back to the top

Boutique hotel! R25m. Pretoria Ou-Ooste. Omring deur ambassades en miljardrs. Verwysingsnommer: 1205

Hierdie eiendom is die uitstalling van ouwreldse weelde. Jy kan nie hierdie eiendom van nuuts af vestig met minder as R50m nie. Hierdie besigheid het voorheen 'n omset gehad van meer as een miljoen Rand per maand. Maar die besigheid het tot stilstand gekom weens die ouderdom van die eienaar. In die mark weens ouderdom en niks anders nie - die kinders is in Londen en beoog nie om terug te keer na Suid-Afrika nie. Alle los bates ingesluit.


Boutique hotel! R25m. Pretoria Old East. Surrounded by embassies and billionaires. Reference number: 1205

This property is the ultimate in old-worldly luxury. You cannot establish this property from scratch with less than R50m. This business used to turn around more than one million Rand per month. But the business came to a stand-still due to old age of the owner. On the market due to old age and nothing else - the children are in London and do not intend returning to South Africa. All loose assets incuded.

ONLANGS VERKOOP / RECENTLY SOLD
Terug boontoe / Back to the top

Inligting rakende onlangse verkope is geredelik beskikbaar uit aktekantoor-rekords. Ons het vinnige, maklike en goedkoop toegang daartoe. Indien u dus inligting verlang rakende onlangse verkope in n sekere area, kontak ons gerus. So ook Grondeise - ons doen maklik en vinnig 'n soek.


Information regarding recent sales is readily available from the deeds office. We have quick, easy and cheap access to this information. If, therefor, you need information regarding recent sales in an area youre welcome to contact us. Also Land Claims - we do a search quick and easily.

ALLERLEI / SMALLS
Terug boontoe / Back to the top

Algemeen / General
Terug boontoe / Back to the top

KAARTE / MAPS
Terug boontoe / Back to the top

Terug na "Wildplase te Koop" / Back to "Game Farms for Sale"

gamefarmnet.co.za
P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)
+27(0) 82 375 3461 mobile

Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa
Pretoria kantoor / office: Amanyane 410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng
youtube.com/c/Gamefarmnet-1991


Tjaka Erasmus

Voordat u hierdie bladsy uitdruk, oorweeg asseblief die omgewingsimpak
Before printing this page, please consider the enviromental impact


Koper, het u die finansile vermo?

As jy bietjie moet raap-en-skraap, of jou geld kom later los, of so iets - ek help graag, maar ek MOET jou vermo om die eiendom te bekostig ondersoek. Gee dit asseblief sommer vir my reg van die begin af, die 1e keer wat jy my kontak. Die rede:

TYDMORSERS is mense wat plase wil koop maar gladnie oor die finansile vermo beskik nie.
Tydmorsers se motiewe wissel van
a) Naef hulle dink hulle kan die plaas op skuld koop en uitboer;
b) Kansvatters, skelms en diewe dis mense wat vir hulself n voordeel probeer bewerkstellig,  van
    so min as n gratis besoek aan n wildplaas,
    tot okkupasie totdat hy uitgesmyt word weens wanbetaling,
    tot die skurke wat okkupasie neem en die eiendom stroop van bates en dan verdwyn (asset stripping);
c) Psigopatiese Narcissiste wat dit doen om as n belangrike persoon behandel te word en sodoende n ego-streling (ego boost) kry;
d) By uitsondering selfs die Groenetjies wat die eienaar van 'n wildplaas probeer benadeel vir hulle eie bizarre redes.

TYDMORSERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TYDMORSERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Kommissie
'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my s ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal s dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd.
Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer).
Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroer betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie.

1) P Erasmus Prokureur hou persoonlik hierdie webwerf daagliks op datum. Die goedkoop plase op ander webwerwe is verouderd;
2) 'n Kommissie-agent word vergoed vir sukses, nie vir harde werk nie, so moenie ons penaliseer omdat ons effektief is nie.

 

***************************


Buyer, do you have the financial ability?

If you need to scrape around a bit, or your money comes loose later, or something like that - I  assist you with pleasure, but I MUST investigate your ability to afford the property. Please give it to me right from the outset, the 1st time you contact me. The reason:

TIME WASTERS are people who want to "buy" farms but do not have the financial capacity at all.
Time wasters' motives range from:
a) Naive - they think they can buy the farm on debt and farm it out;
b) Opportunists, crooks and thieves - these are people who try to gain an advantage for themselves, of
    as little as a free visit to a game farm,
    to occupation until he is thrown out for non-payment,
    to the villains who take occupation and strip the property of assets and then disappear (asset stripping);
c) Psychopathic Narcissists who do this to be treated as an important person and thus get an ego boost;
d) Exceptionally even the Greens who try to harm the owner of a game farm for their own bizarre reasons.

TIME WASTERS 01
https://youtu.be/5MdaXBK_xqE

TIME WASTERS 02
https://youtu.be/ynyL5XkLVBg

Commission
An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more.
The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it).
Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market.

1) P Erasmus Attorney personally updates this website daily. The cheap farms on other websites are outdated.
2) A commission agent gets remunerated for success, not for hard work, so don't penalize us because we're effective.

Nuusbrief: 1) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die insake lyn; 2) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees; 3) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie.
Newsletter: 1) To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re line; 2) To see newsletter photos you must be online; 3) Links don't work in our newsletter.


Nuwe lystings per vonkpos. So gerieflik. Skryf in op ons nuusbrief. Kliek hier en "Send".

New listings by email. So convenient. Subscribe to our newsletter. Click here and "Send".