Game farm for sale; Game farms for sale; Gamefarm for sale; Gamefarms for sale; Game ranch; Gameranch
Vorige opdatering 2018-11-14 Previous update #gamefarmnet #farm4sale #gamefarm4sale #wildlifefarm4sale #wildlife #nature
Geen None
Beste waarde / Best value Terug boontoe / Back to the top
Sellers: Please always keep in mind the possibility of a voluntary auction. We obtain good prices with auctions. Costs can be in the region of R70 000 and you bear 50% of the risk - you must pay it before the auction. We don't put a farm on auction if we're not satisfied that the reserve price is not obtainable (we do the valuation free of charge). Of cause an auction doesn't end once the reserve price is reached and a much higher price may be obtained. Commission for an auction is 6% on top of the auction price (fall of the hammer). Verkopers: Hou asseblief altyd die moontlikheid van 'n vrywillige veiling in gedagte. Ons behaal goeie pryse met veilings. Die kostes kan ongeveer R70 000 beloop waarvan u 50% risiko dra en moet inbetaal voor die veiling. Ons vat nie 'n plaas veiling toe as ons nie tevrede is dat die reserweprys haalbaar is nie (ons doen die waardasie gratis). Natuurlik hou 'n veiling nie op sodra die reserweprys behaal word nie en kan 'n heelwat beter prys gehaal word. Kommissie vir 'n veiling is 6% bo-op die veilingprys (by die val van die hamer).
NUWE LYSTINGS / RECENT LISTINGS Terug boontoe / Back to the top
LEPHALALE (ELLISRAS), Limpopo Terug boontoe / Back to the top
Area beskrywing: Buffelsdrift in die noordweste al teen die Limpoporivier tot by die Magalakwenrivier naby Maasstroom in die noordooste, die Matlabasrivier in die weste tot by Marken in die suidooste insluitend: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, lang stukke Mogolrivier, Matlabasrivier, Limpoporivier, Palalarivier & Magalakwenrivier. Nie die berge suid van die dorp nie - dit val vir bemarkingsdoeleindes onder Waterberg. Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi. Area description: Buffelsdrift in the northwest all along the Limpopo river to the Mogalakwena river near Maasstroom in the northeast, the Matalabas River in the west to Marken in the southeast including: Soutpan, Inkerman, Steenbokpan, Stockpoort, Monte Christo, Villa Nora, Beauty, Beska, Marken, Baltimore, Tolwe, Tom Burke, Swartwater, Maasstroom, long stretches of Mogol River, Matlabas River, Limpopo River, Palala River & Magalakwen River. Not the mountains south from the town - for marketing purposes that falls under Waterberg. The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi. Gelyk soet Bosveld! R3,95m. 362 ha. Beska (Lephalale / Ellisras). Goeie woonhuis met tuinwoonstel; Herberg; Buitegeboue. Trekwild. Wildplaas: 106a Flat sweet Bushveldt! R3,95m. 362 ha. Beska (Lephalale / Ellisras). Good house with garden fat; Lodge; Outbuildings. Free roaming game. Gamefarm: 106a Golwende soet bosveld! R8,5m. 994 ha. Maasstroom (naby Alldays). Goeie huis, goeie herberg & buitegeboue. Baie wild. Lopende inkomste-genererende saak. Wildplaas: 916 Rolling sweet bushveldt! R8,5m. 994 ha. Maasstroom (near Alldays). Good house, good lodge & outbuildings. Abundant game. Running income-bearing concern. Gamefarm: 916 Limpoporivier! R19,35m. 1 209 ha. Maasstroom / Alldays. Vyfster woonhuis; Goeie herberg; Buitegeboue. Geen wild ingesluit nie. Vrystellingspermit vir al die normale wild + buffel, seekoei, swartwitpens, bastergemsbok en krokodil. Wildplaas: 986 Limpopo Rivier! R19,35m. 1 209 ha. Maasstroom / Alldays. Five star house; Good lodge; Outbuildings. No game included. Exemption permit for all the normal game + buffalo, hippo, sable, roan and crocodile. Gamefarm: 986 Soet Bosveld - effens gebroke, nie 100% plat nie! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Goeie akkomodasie. Baie wild. Wildplaas: 431 Sweet Bushveldt - slightly broken, not 100% flat! R16m. 1 800 ha. Maasstroom. Good accomodation. Abundant game. Gamefarm: 431
WATERBERG, Limpopo Terug boontoe / Back to the top
Die baie bekende Waterberg gebied met Vaalwater (Mabatlane) in die middel, begrens deur Nylstroom (Modimole) in die suide, Thabazimbi in die weste, Naboomspruit (Mookgopong) en Potgietersrus (Mokopane) in die ooste, Ellisras (Lephalale) en Marken in die noorde insluitend Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli Nasionale Park, Bulgerivier, Marong, Diamant, Elmeston ens. Lees meer oor die Waterberg Biosfeer The region well known as the Waterberg with Vaalwater (Mabatlane) in the centre, from Nylstroom (Modimole) in the south, Thabazimbi in the west, Naboomspruit (Mookgopong) and Potgietersrus (Mokopane) in the east, Ellisras (Lephalale) and Marken in the north including Alma, Rankin's Pass, Melkrivier, Welgevonden, Marekeli National Park, Bulge River, Marong, Diamant, Elmeston etch. Read more about the Waterberg Biosphere Groot 5 reservaat! 37 000 ha. Waterberg. Luukse herberg. Alle bosveld / savanna wild insluitend die groot 5. Koop 500 ha binne hierdie privaat wildreservaat met geen binnedrade. Verskeie gedeeltes beskikbaar, meeste met luukse herberg, meeste herberge gekommersialiseer. Ook aandele in herberge. Ek adverteer nie elke eiendom nie - doen navraag by my oor wat tans beskikbaar is. Wildplaas: 505 Big 5 reserve! 37 000 ha. Waterberg. Luxury lodge. All bushveldt / savannah game including the big 5. You buy 500 ha inside this private game reserve with no internal fences. Various properties available, most of them with a luxury lodge, most lodges commercialized. Also shares in lodges. I'm not advertising every property individually - please enquire with me as to what is available at the moment. Gamefarm: 505 Groot 5. Rivier! R16m. 534 ha. Binne-in 'n malaria-vrye Nasionale Park! Eskom krag en boorgat. Geen geboue. Alle Bosveld - / Savanne wild insluitend groot 5. Beperkte ryregte vir hierdie eiendom in die wildtuin maar geen ryregte vir ander mense oor hierdie eiendom nie. Ontwikkelingsregte goedgekeur: 1) Tien woon-eenhede; 2) Bestuurdershuis; 3) Werkerskwartiere en ander funksionele geboue; 4) Tentkamp. 5) Omgewingsimpakstudie en erfenisstudies afgehandel. 6) Soneringsregte & waterregte toegestaan. Baie bergagtig maar mooi plat dele ook. Omheinings en wild onder Parkeraad se bestuur. Wildplaas: 937b Big 5. River! R16m. 534 ha. Inside a malaria free National Park! Eskom electricity and borehole. No buildings. All Bushveldt - / Savannah game including big 5. Limited traversing rights for this property into the national park but no traversing rights for anybody else onto this property. Development rights acquired: 1) Ten residential units; 2) Manager's house; 3) Staff quarters and other support facilities; 4) Tented camp. 5) Environmental impact studies and heritage studies completed. 6) Zoning rights & water license approved. Very mountainess but nice flat areas as well. Game fencing and game under Park Board's management. Gamefarm: 937b Droomplaas - plat met rivier en bietjie berg! R22m. 2 722 ha. Waterberg. Huis; Gastehuis; Herberg. Baie wild. Wildplaas: 960 Dreamfarm - flat with river and some mountain! R22m. 2 722 ha. Waterberg. House; Guest house; Lodge. Abundant game. Gamefarm: 960 Onttrek. Natuurskoon! R32m. 2 000 ha. Waterberg. 5ster wildplaas. Baie wild. Wildplaas: 776 Withdrew. Scenery! R32m. 2 000 ha. Waterberg. 5star gamefarm. Abundant game. Gamefarm: 776 Natuurskoon in die ongerepte Waterberg! Die volgende vier plase te koop, wat aan vier verskillende eienaars behoort, is aangrensend en vorm ‘n mooi blok: 343, 628, 960 en 1100. Saam is hulle 15 000 ha groot en kyk ons na so R110m. Scenery in the unspoilt Waterberg! The following four farms for sale, belonging to four different owners, are adjacent and forms a nice block: 343, 628, 960, 1100. Together they are 15 000 ha and we look at arounf R110m.
THABAZIMBI, Limpopo Terug boontoe / Back to the top
Area beskrywing: vanaf die Maricorivier in ooste tot by Buffelsdrift in die noordweste al langs die Matlabasrivier in die ooste tot by 'n punt noord van Rooiberg in die suidooste tot by Koedoeskop in die suidweste insluitend Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom maar uitgesluit die Rooiberg / Mabula area, wat val onder Warmbad (Bela-Bela). Die gebied tussen Cumberland & die Matlasbasrivier is Lephalale distrik maar vir bemarkingsdoeleindes val dit onder Thabazimbi. Area description: from the Marico river in the east to Buffelsdrift in the northwest al langs die Matlabasrivier in the east to a point north from Rooiberg in the southeast to Koedoeskop in the southwest including Rooibokkraal, Koedoeskop, Sentrum, Makoppa, Dwaalboom but excluding the Rooiberg / Mabula area, which falls under Warmbaths (Bela-Bela). The area between Cumberland & the Matlabas river falls under Lephalale district but for marketing purposes falls under Thabazimbi. Rivier! R5,75m. 319 ha. Thabazimbi. 2½ ure vanaf Zambezi Rylaan (Pretoria). Wildwerend omhein. Baie gewone wild. Goeie en baie akkomodasie. Wildplaas: 214 River! R5,75m. 319 ha. Thabazimbi. 2½ hours from Zambezi Drive (Pretoria). Game fenced. Abundant ordinary game. Abundant and good acommodation. Gamefarm: 214 Binneplaas met ongelooflike drakrag! R10m. 989 ha. Dwaalboom. Huis en buitegeboue. Nie wildwerend omhein nie. Trekwild. 60% droëlande waarvan die ½e onder bloubuffelgras is - ongelooflike drakrag, ook geskik vir droëlandgewasse soos sonneblom, katoen ens! Wildplaas: 1055 Inside farm with unbelievable carrying capacity! R10m. 989 ha. Dwaalboom. House and outbuildings. Not game fenced. Free roaming game. 50% dry fields of which ½ is under blue buffalo grass - unbelievable carrying capacity, also suitable for crops like sunflower, cotton etch! Gamefarm: 1055 Gelyk soet Bosveld! R12,2m. 953 ha. Inkerman (tussen Lephalale/Ellisras en Thabazimbi). Goeie akkomodasie en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1051 Flat sweet Bushveldt! R12,2m. 953 ha. Inkerman (between Lephalale/Ellisras and Thabazimbi). Good accomodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1051 Goed ontwikkelde intensiewe wildteelplaas. Baie goeie gesogde ligging! R15m. 512 ha. Thabazimbi. Goeie geboue. Slegs duur wild kom voor maar dis nie ingesluit in die prys nie. Baie sterk ondergrondse water - voldoende vir 30 ha besproeiing. Wildplaas: 1000 Very well fully devoped game breeding farm. Very sought-after location! R15m. 512 ha. Thabazimbi. good buildings. Only expensive game occurs but it's not included in the price. Very strong underground water - strong enough for 30 ha irrigation. Gamefarm: 1000 Rivier! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. Huis; Herberg; Buitegeboue. Baie wild. 10 ha onder besproeiing. Wildplaas: 228 River! R25m. 2 400 ha. Buffelsdrift. House; Lodge; Outbuildings. Abundant game. 10 ha under irrigation. Gamefarm: 228 Groot jagplaas met rivier! R48m. Buffelsdrift. 4 723 ha. Aangrensende wildplase 091 & 228 as eenheid (kliek op die plaas se verwysingsnommer om sy detail te sien). Huge hunting farm with river! R48m. Buffelsdrift. 4 723 ha. Adjacent gamefarms 091 & 228 as a unit (click on the reference number of the farm to see it's detail).
ANDER GEBIEDE - "NABY" BOSVELD OTHER AREAS - "NEARBY" BUSHVELDT Terug boontoe / Back to the top
Area beskrywing: Bosveldgebiede naby Pretoria byvoorbeeld Warmbad (Bels-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg en so aan Area description: Bushveldt areas near Pretoria like Warmbaths (Bela-Bela), Nylstroom (Modimolle), Naboomspruit (Mookgopong), Groblersdal, Marble Hall, Rustenburg etch Dinokeng. Mooi natuurskoon 'n klipgooi buite Pretoria - so naby u kan daar woon en in die stad werk. R1m. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, naby Roodeplaatdam. Heeltemal ongerep. In 'n area waar wild bewaar word, met wild geboer word en waar natuurlike wild nog voorkom. Wildplaas: 137 Dinokeng. Scenery a stonethrow from Pretoria - so close you can live there and work in the city. R1m. 5 ha. Leeuwfontein, Dinokeng, near Roodeplaat Dam. Completely undeveloped. In an area wildlife is protected, game farming is practised and where natural game still roam. Gamefarm: 137 Mooi natuurskoon! R4,1m onderhandelbaar. 802 ha (25% aandeel). Rooiberg. Goeie herberg. Baie wild. Verkoper het verhuis Kaap toe en wil verkoop. 4 aandeelhouers professionele mense en geen "buurman"probleme nie. Elke aandeelhouer het sy eie herberg. Elke aandeel mag in 2 gedeel word maar nog herberge mag nie gebou word nie. Jaarlikse jagkwota. Wildplaas: 1001 Scenery! R4,1m negotiable. 802 ha (25% share). Rooiberg. Good lodge. Abundant game. Seller relocated to the Cape and wants to sell. 4 shareholders all professional people and no "bad neighbour" problems. Each shareholder have he's own lodge. Each share may be divided into 2 but no more lodges may be built. Yearly hunting quota. Gamefarm: 1001 Gelyk soet Bosveld! R4,95m. 225 ha. Rooiberg. Gerestoureerde plaashuis. Klompie wild. Wildplaas: 1068b Flat sweet Bushveldt! R4,95m. 225 ha. Rooiberg. Restored farm house. Some game. Gamefarm: 1068b Mooi bergplaas naby die stad! R5,3m. 201 ha. Groblersdal. Goeie huis; Idilliese tentkamp; Ander geboue. Klompie wild. Lekker naweekwegbreekplek. Wildplaas: 1092 Scenic mountainess farm near the city! R5,3m. 201 ha. Groblersdal. Good house; idillic tent camp; Other buildings. Some game. Nice weekend break-away farm. Gamefarm: 1092 Dinokeng - 40 km buite Pretoria! R9,6m. 82 ha. Dinokeng. Luukse geboue. Duur wild teeltroppe. Wildplaas: 1094 Dinokeng - 40 km oiutside Pretoria! R9,6m. 82 ha. Dinokeng. Luxury buildings. Expensive game in breeding herds. Gamefarm: 1094 Klipgooi buite Pretoria! R14m. 500 ha. Dinokeng. Goeie herberg. Baie wild. Mooi golwende Hoëveldplaas met baie strome en damme. Nie geskik vir teel van duur wild nie weens lae wintertemperatuur. Wildplaas: 1067 Stonethrow outside Pretoria! R14m. 500 ha. Dinokeng. Good lodge. Abundant game. Scenic Highveldt farm with abundand glens and dams. Not suiteable for breeding of expensive game due to low winter temperatures. Gamefarm: 1067 Onttrek. Gelyk soet Bosveld! R13m. 555 ha. Rooiberg. Luukse woonhuis en jagtershuis. Baie wild. Wildplaas: 1068 Withdrew. Flat sweet Bushveldt! R13m. 555 ha. Rooiberg. Luxury owner's house and hunter's house. Abundant game. Gamefarm: 1068 Droomplaas! 600 ha. Mookgopong (Naboomspruit). R14m. 5 ster geboue - baie akkommodasie. Baie wild. Wildteelkampe. Wildplaas: 951 Dreamfarm! 600 ha. R14m. Mookgopong (Naboomspruit). 5 star buildings - abundant accommodation. Abundant game. Game breeding camps. Gamefarm: 951 Luukse wildplaas met oordregte - maak van dit 'n lopende saak! Maak 'n aanbod. 200 ha. Brits. Luukse 5 ster herberg. Baie wild. 20 ha teelkamp. Swart rooibokke kan oorgeneem word. Wildplaas: 980 Luxury game farm with resort rights - make a running concern of it! Make an offer. 200 ha. Brits. Luxury 5 star lodge. Abundant game. 20 ha breeding camp. Black impala can be purchased as well. Gamefarm: 980 Natuurskoon! R18m. 1 188 ha. Roedtan. Goeie geboue. Baie wild. Mooi natuurskoon met enkelstaande sandsteenkoppies. Wildplaas: 296 Scenery! R18m. 1 188 ha. Roedtan. Good buildings. Abundant game. Scenic with isolated sand stone ridges. Gamefarm: 296
ANDER GEBIEDE - "VêR" BOSVELD OTHER AREAS - "FAR" BUSHVELDT Terug boontoe / Back to the top
Area beskrywing: die gebiede vêr noord van Pretoria soos van Pietersburg (Polokwane) en verder op noord soos Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays noord van die Soutpansberg ens Area description: the areas far north from Pretoria like Pietersburg (Polokwane) and further up north like Louis Trichardt (Makhado), Messina, Alldays north from the Soutpansberg etch Gelyk soet Bosveld! R6,45m. 465 ha. Alldays. Puik herberg. Aanloopbaan. Baie wild. 11 buffels kan oorgeneem word teen 'n ekstra R3m. Wildplaas: 969 Flat sweet Bushveldt! R6,45m. 465 ha. Alldays. Good lodge. Runway. Abundant game. 11 buffalo can be acquired at an extra R3m. Gamefarm: 969 Soutpansberg. Droomplaas! R34m. 4 936 ha. Huise. Baie wild. 60% plat, 60% berg. Standhoudende fonteine en sterk boorgate. Wildplaas: 938 Soutpansberg. Dreamfarm! R34m. 4 936 ha. Houses. Abundant game. 60% flat, 60% mountains. Perennial springs and strong boreholes. Gamefarm: 938 Soet Bosveld met mooi rantjies en seisoenale spruite! R30m. 1 992 ha. Musina. Puik herberg, boskamp, bestuurdershuis en buitegeboue. Baie gewone wild (rooibok, koedoe, eland, zebra, gemsbok, blouwildebees, kameelperd, njala) plus die volgende duur wild: bastergemsbok 34, swartwitpens 32, swart rooibok ram by gewone ooie met 20 split lammers. 8 ha lusern onder spilpunt uit boorgate 8 teelkampies van 50 ha elk. Wildplaas: 721 Sweet Bushveldt with some hills and seasonal rivers! R30m. 1 992 ha. Musina. Good lodge, bush camp, manager's house & other buildings. Abundant ordinary game (impala, kudu, eland, zebra, gemsbuck, bluewildebeest, giraffe, nyala) plus the following expensive game: roan 34, sable 32, black impala ram with ordinary ewes and 20 split lambs. 8 breeding camps of 50 ha each. Gamefarm: 721
ANDER GEBIEDE - LANDSWYD & BUURSTATE OTHER AREAS - COUNTRYWIDE & NEIGHBOURING STATES Terug boontoe / Back to the top
Onlangs verkoop / Recently sold Terug boontoe / Back to the top
Allerlei / Smalls Terug boontoe / Back to the top
Vonkpos wenke: 1) Moenie die "Re" / "Insake" lyn ooplos nie; 2) In die "Re" / "Insake" lyn - tik iets in wat duidelik en ondubbelsinnig aandui waaroor dit gaan bv. "Wildplaas gesoek" of "Geluk met jou verjaarsdag"; 3) Gebruik Afrikaans. Rede: Ons kry daagliks 'n stortvloed van gemorspos. Ons het 'n goeie anti-spam program wat die kaf van die koring skei. Dit gebeur egter dikwels dat u vonkpos in die vullismandjie beland omdat u vonkpos soos gemorspos lyk. Email tips: 1) Don't leave the "Re" / "Subject" line open; 2) In the "Re" / "Subject" line - give a clear and unequivocal indication of what the e-mail is about like "Looking for a game farm" or "Happy birthday"; 3) If possible, use Afrikaans in the Subject line - the body of your e-mail can be English. Reason: We get showered by junk mail daily. We have a rigorous anti-spam program. However, it still often happens that your mail ends up in the spam bucket because your mail looks like spam. gamefarmnet.co.za P Erasmus Prokureur / Attorney (Tjaka Erasmus)                         +27(0) 82 375 3461 Amanyane 431410, Rifweg-Oos, Leeuwfontein, Nokeng (Pretoria) Vygeboomspoort, Lephalale (Ellisras), South Africa Tjaka Erasmus
Nuusbrief / Newsletter: 1) Om nuusbrief foto's te sien moet u aanlyn wees / To see newsletter photos you must be online 2) Skakels werk nie in ons nuusbrief nie / Links don't work in our newsletter 3) Om ons nuusbrief te kanselleer stuur 'n blanko e-pos aan ons met "Kanselleer" in die re- / insakelyn / To cancel our newsletter send a blanc e-mail to us with "Cancel" in the re - / subject line
Terug boontoe Keuring: Ek wys met graagte plase aan voornemende kopers wat die finansiële vermoë het om te koop, maar ek’s ‘n agent, nie ‘n toergids nie - moet my asseblief nie misbruik nie. Moet dit asseblief nie persoonlik opneem nie, maar ten einde die kaf van die koring te skei (verkopers waardeer dit) is ons verplig om vir almal wat ons kontak die volgende vrae te vra: a) Die naam, identiteitsnommer, selfoonnommer en vonkposadres van u, die persoon wat navraag doen. b) Die naam van die besluitnemer - die persoon wie se geld die plaas gaan koop. c) Watter persentasie van die koopsom moet u leen? d) Maak u gebruik van 'n belegger / beleggers? e) Koop u alleen of saam met vennote? f) Bewys van fondse vir deposito of kontantkoop. Die redes: Opregte navrae: Ons is heeltemal bereid om moeite vir u te doen as u geld eers later gaan beskikbaar raak of as u nog onseker is of u hoegenaamd 'n wildplaas wil koop - solank u die finansiële vermoë het om te koop, nou of in die toekoms, is dit reg met ons. U mag maar eerlik wees oor u begroting - ons hanteer dit vertroulik en ons kan nie pryse opblaas nie, dis op die internet! Naïewe navrae: 1) Mense met te min geld maar met ambisie of 'n droom: 'n Wildplaas is nie 'n kommersiële eiendom nie maar 'n "nice to have". Daarom word die pryse van wildplase nie bereken deur sy opbrengspotensiaal (landbouwaarde) nie. 'n Wildplaas koop jy kontant of met 'n 40% deposito + 60% verband (daar is uitsonderings) maar die verband word gediens uit 'n ander bron as die wildplaas self. Jy koop die plaas en dan laat jy hom werk - dit betaal sy eie uitgawes + maak 'n wins maar nie genoeg om 'n verband te diens + jou lewenstandaard waaraan jy gewoond is te handhaaf nie. Met ander woorde jy koop nie 'n wildplaas op skuld en boer dit uit nie. Dus vra jy nie finansiële state of besettingsyfers, met die bedoeling om te bereken of jy die plaas kan bekostig, as jy 'n wildplaas koop nie. Die eskalasie (waardevermeerdering) van 'n wildplaas is gemiddeld 12% per jaar. 2) Mense met te min geld maar ken iemand met geld en probeer dan daardie iemand oorreed om 'n wildplaas te koop (gewoonlik sodat hy, wat die navraag doen, dit kan bestuur): Wees net eerlik asseblief. Moenie vir my sê jy's 'n kontantkoper en dan vind ek later uit dis iemand anders se kontant nie! Wees openlik - dalk kan ek jou help om jou droom te verwesenlik. 3) Goedkoop oorsese lenings en buitelandse skenkings vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling (wat gewoonlik 'n besigheidsplan verg) is, in die wildbedryf, 'n foefie. Kwaadwillige navrae: Ongelukkig is daar mense wat niks geld het nie en nooit 'n wildplaas kan bekostig nie, en hulle weet dit, wat ons probeer misbruik vir 'n gratis besoek aan 'n wildplaas. As ons u uitvang publiseer ons u naam en identiteitsnommer op die internet vir die hele wêreld om te sien (sien ons afdeling vir eiendomsagente). Kommissie 'n Agent word betaal vir sukses. Moenie vir my sê ek ek het min tyd gespandeer aan die transaksie nie - u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. As u my per uur wil betaal sê dit vir my van die begin af. Moenie my penaliseer vir my effektiewiteit nie - dit maak my eintlik meer werd. Die hoeveelheid kommissie is in ooreenstemming met die bedryfsriglyn en word betaal deur verkoper (alhoewel koper dit subsideer). Ons verdien ons kommissie sodra ons 'n koper vind wat gewillig en instaat is om die eiendom te koop teen verkoper se minimum terme. Ondertekening van 'n koopkontrak is die volgende stap en indien verkoper skielik nie meer wil voortgaan met die verkoop nie word die kommissie onmiddelik opeisbaar en betaalbaar. Andersins is die kommissie is betaalbaar by registrasie van oordrag (in uitsonderlike gevalle kan die kommissie vroeër betaalbaar wees, byvoorbeeld wanneer die koper koop op afbetaling). Vir 'n volledige verhandeling oor hierdie kwessie gaan na http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Verkoper, moet ons dus asseblief nie misbruik om die mark te toets nie. Back to the top Selection: I show farms with the greatest pleasure to prospective buyers who have the financial ability to buy, but please I’m an agent, not a tour guide - please don’t abuse me. Please do not take this personally but in order to distinguish (sellers appreciate this) we're forced to ask everyone who enquire for the following information: a) The name, identity number, cell phone number and e-mail address of you - the person making the enquiry b) The name of the decision maker - the person who's money is going to pay for the farm. c) What percentage of the purchase price do you have to loan? d) Are you making use of an investor / investors? e) Are you buying alone or with partners? f) Proof of available funds for deposit or cash purchase. The reasons: Honest enquiries: We're gladly prepared to make an effort for you if your money shall only be available later or if you're still uncertain if you want to buy a game farm at all - as long as you have the financial ability to buy, now or in future, it's okay with us. You may be honest about your budget - we handle it confidentially and we can't inflate prices, it's on the internet! Naïf enquiries: 1) People without enough money but with ambition or a dream: A game farm is not a commercial property but a "nice to have". Therefore the price of a game farm is not calculated by it's income potential (agricultural value). You purchase a game farm cash or with a 40% deposit + 60% loan (there are exceptions) but the repayments come from a source other than the game farm itself. You purchase the farm and then you make it work - it can cover it's own expenses and make a profit but not enough to service bond repayments + maintain your standard of living you're used to. In other words you can't buy a game farm on debt and farm it out. Therefore you don't ask for financial statements or occupation figures, with the intent to calculate if you can afford the farm, when buying a game farm. The escalation (growth in value) of a game farm is 12% per annum average. 2) People without enough money but who know somebody with money and try to convince that person to purchase a game farm (usually with the intention to manage the farm for the owner): Please be honest. Don't tell me you're a cash buyer and then I find out later that it's somebody else's cash! Be honest and maybe I can help you to realise your dream. 3) Cheap foreign loans and foreign donations for economic uplifting (that normally requires a business plan) is, in the game farming industry, a gimmick. Malicious enquiries: Unfortunately there are people who can't and never will be able to afford a game farm, and they know it, who try to misuse us for a free visit to a game farm. If we catch you out we name and shame you with your name and identity number on the internet for the whole world to see (see our section for estate agents). Commission An agent gets paid for success. Don't tell me I didn't didn't spend much time on this transaction - you don't know what happens behind the scene. If you want to pay me per hour tell it to me from the start. Don't penalise me for effectiveness - it actually makes me worth more. The amount of commission is in accordance with the industry guidelines and is payable by seller (although purchaser subsidises it). Our commission is earned the moment we find a buyer who is willing and able to buy at seller's minimum terms. Signature of a contract is the next step and if seller suddenly refuses to proceed with the transaction the commission becomes due and payable immediately. Otherwise the commission is payable at registration of transfer (in exceptional circumstances it can be payable earlier, for example when it is a downpayment scheme). For a detailed discussion of this legal position go to http://www.gamefarmnet.co.za/toetsdiemark.htm. Thus, sellers, please don't abuse us to test the market. 'n Agent word vergoed vir sukses. Moenie vir my sê ek het min tyd spandeer aan hierdie transaksie nie, u weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Indien u my per uur wil vergoed moet u dit van die begin af vir my sê. Moenie my penaliseer vir my effektiwiteit nie - dit maak my eintlik meer werd. An agent gets remunerated for success. Don't tell me I didn't spend much time on this transaction, you don't know what happens behind the scenes. If you want to pay me per hour tell it to me right from the start. Don't penalise me for my efficiency - it actually makes me worth more. Waterberg bergplaas! R50m. 6 183 ha. Waterberg. Netjiese herberg, buitegeboue en arbeidersverblyf. Normale getalle gewone bosveldwild. Wildplaas: 182 Waterberg mountainess farm! R50m. 6 183 ha. Waterberg. Good lodge, outbuildings and worker's accommodation. Normal numbers of ordinary Bushveldt game. Gamefarm: 182 Koper, het u die finansiële vermoë? Buyer, do you have the financial ability? Mooi natuurskoon in die hart van die Waterberg! R23m onderhandelbaar. 3 256 ha. Waterberg. Huis. Al die gewone wild in matige getalle. Wildplaas: 1100 Scenery in the heart of the Waterberg! R23m negotiable. 3 256 ha. Waterberg. House. All the common Bushveldt game species in reasonable numbers. Gamefarm: 1100 Water! R55m. 3 053 ha. VAALWATER. Goeie geboue. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1102 Water! R55m. 3 053 ha. VAALWATER. Good buildings. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1102 Gelyk soet Bosveld - mooi groot bome! R11m. 705 ha. Tom Burke. Goeie geboue. Baie wild. Wildplaas: 1101 Flat sweet Bushveldt - nice big trees! R11m. 705 ha. Tom Burke. Good buildings. Abundant game. Gamefarm: 1101 Wild- & besproeiingsplaas teen Limpoporivier! R13,5m. 1 573 ha. Thabazimbi / Cumberland. Wildplaas met 18 ha besproeiingsreg. Twee titleaktes. 1) 975 ha. Huis, stoor, buitegeboue & losgoed. Baie wild. 18 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 553 2) 598 ha. Goeie afwisseling met sand, hardeveld, ‘n rantjie en gronddam. Goeie akkomodasie. Heelwat wild. Binneplaas. Wildplaas: 1045 Game- & irrigation farm adjacent to Limpopo River! R13,5m. 1 573 ha. Thabazimbi / Cumberland. Gamefarm with 18 ha irrigation rights. Two title deeds. 1) 975 ha. House, barn, outbuildings & loose asstes. Abundant game. 18 ha irrigation rights. Gamefarm: 553 2) 598 ha. Good variation with sand, hard soil, a hill and an earth dam. Good accommodation. Abundant game. Inside farm. Gamefarm: 1045 VERKOOP. Mega wildplaas! R45m. 5821 ha. Waterberg (Vaalwater). Luukse geboue. Baie wild insluitend olifante, buffels, luiperds, swartwitpense en alle gewone Bosveldspesies in groot getalle. Lopende safari-jagplaas goed gevestig in die buiteland. Golwende topografie met berge vlaktes, riviere en damme. Wildplaas: 343 SOLD. Mega gamefarm! R45m. 5821 ha. Waterberg (Vaalwater). Luxury buildings. Abundant game including elephant, buffalo, leopard, sable and all the normal Bushveldt species in huge numbers. Running safari-hunting business well known across the globe. Rolling topography with mountains, flat areas, rivers and dams. Gamefarm: 343 Gelyk soet Bosveld. Mooi estetiese veld met groot bome en weiding in 'n goeie toestand, geen bosindringing! R3,7m onderhandelbaar. 419 ha. Baltimore. Stoorgebou. Rooibokke, koedoes en gemsbokke. Teen teerpad. Wildplaas: 1084 Flat sweet Bushveldt. Scenic bush with big trees, grazing in good condition, no bush encroachment! R3,7m negotiable. 419 ha. Baltimore. Barn. Impalas, kudus en gemsbuck. Adjacent to tar road. Gamefarm: 1084 Inligting rakende onlangse verkope is geredelik beskikbaar uit aktekantoor-rekords. Ons het vinnige, maklike en goedkoop toegang daartoe. Indien u dus inligting verlang rakende onlangse verkope in ‘n sekere area, kontak ons gerus Information regarding recent sales is readily available from the deeds office. We have quick, easy and cheap access to this information. If, therefor, you need information regarding recent sales in an area you’re welcome to contact us Wild- / besproeiingsplaas! R19,5m. 1053 ha. Twee titelaktes in een blok. Bulgerivier. Goeie huis en woonstel. Rooibok 200, koedoe 60, blouwildebees 80, waterbok 10, rooihartbees 10, zebra 15, kameelperd 4. Standhoudende spruit met twee groot damme in - een op elke titelakte. 87 ha onder besproeiing. Wildplaas: 1096a & 1096b Game- / irrigation farm! R19,5m. 1053 ha. Two title deeds in one block. Bulgerivier. Good house and flat. Impala 200, kudu 60, bluewildebeest 80, waterbuck 10, redhartebeest 10, zebra 15, giraffe 4. Perennial glen with two huge dams in - one on each title deed. 87 ha under irrigation. Gamefarm: 1096a & 1096b Mooi gelyk soet Bosveld met 'n effense topografie! R2,15m. 100 ha binne 'n 1 700 ha reservaat. Marble Hall. Netjiese akkommodasie. Slag- en koelgeriewe. Baie gewone wild. Wildplaas: 1098 Scenic flat sweet Bushveldt with some topography! R2,15m. 100 ha inside a 1 700 ha reserve. Marble Hall. Good accommodation. Slaughtering - aand cooling facilities. Abundant ordinary game. Gamefarm: 1098 Steenbokpan maroelaveld! R9,5m. 1070 ha. Soutpan / Ellisras (Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Bruikbare ou plaashuis, stoor, werkersverblyf. Heelwat losgoed en wild. Wildplaas: 1109 Steenbokpan marula veldt! R9,5m. 1070 ha. Soutpan / Ellisras (Lephalale). 3 hours from Pretoria. Usefull old farmhouse, barn, worker's quarters. Good game numbers and loose assets. Gamefarm: 1109 Bosveld is wildwêreld / Game farming is nature conservation Wildplase te Koop / Game Farms for Sale Limpoporivier - mooi stuk rivierfront! R4m. 952 ha. Thabazimbi / Buffelsdrift. Naweekhuis. Golwende topografie. Wildwerend omhein. Baie gewone wild. Wildplaas: 912 Limpopo River - scenic river frontage! R4m. 952 ha. Thabazimbi / Buffelsdrift. Weekend dwelling. Rolling topography. Game fenced. Abundant ordinary game. Gamefarm: 912 Magaliesburg / Buffelspoort - R430 000. 10% aandeel in 183 ha plaas in Magaliesberge. Pragtige natuurskoon. Plaas loop tot bo op Magaliesberg by eskarp. Pragtige klowe, strome, poele en fonteine. Die Sterkstroom loop deur die plaas. 35 km na Rustenburg, 15 km na Buffelspoort ATKV. Die 10% ledebelangsluit die volgende in: ·     10% aandeel in hele plaas met eksklusiewe gebruiksreg van 4 ha regdeur die jaar (met eie woning) en gesamentlike gebruiksreg van die plaas vir ontspanning. Wildplaas: 1112 · Besproeiingsplaas! R3,7m. 48 ha. Thabazimbi / Cumberland. 3 ure. Swak ou huis en stoor. 22 ha ingelys. Twee sterk boorgate lewer saam 48 000 l / h plus sandpunte in die Limpoporivier. Wildplaas: 1113 Irrigation farm! R3,7m. 48 ha. Thabazimbi / Cumberland. 3 hours from Pretoria. Palapidated house and barn. 22 ha irrigation rights. Two strong boreholes together delivers 48 000 48 000 l / h plus sandpunte in the Limpopo river. Gamefarm: 1113 Gelyk soet Bosveld! R13m. 766 ha. Thabazimbi / Cumberland / Rooibokkraal. 3 ure vanaf Pretoria. Netjiese herberg en ander geboue. Heelwat gewone wild. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 1114 Flat sweet Bushveldt! R13m. 766 ha. Thabazimbi / Cumberland / Rooibokkraal. 3 hours from Pretoria. Good lodge and other buildings. Abundant ordinary game. Loose assets included. Gamefarm: 1114 Gelyk soet Bosveld met rivier en besproeiing! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. Huis en jagterskamp. Rooibok 1500, koedoe 100, blouwildebees 350, gemsbok 35, rooihartbees 25, blesbok 20, livingstone eland 6, volstruis 1 (wild nie ingesluit by die prys nie). 6,5 km mooi Marico rivierfront met 5 ha besproeiingsreg. Mooi natuurskoon - reuse bome. Wildplaas: 1095 Twee titelaktes, kan afsonderlik gekoop word: 1051 ha met akkomodasie, buitegeboue en wild vir R8m en 1083 ha met akkomodasie, buitegeboue, wild en 5 ha besproeiing vir R10m Flat sweet Bushveldt with river and irrigation! R16m. 2 134 ha. Thabazimbi / Dwaalboom / Madikwe. House and guest camp. Impala 1500, kudu 100, bluewildebeest 350, gemsbuck 35, redhartebeest 25, blesbuck 20, livingstone eland 6, ostrich 1 (game not included with the price). 6,5 km Marico river front with 5 ha irrigation rights. Scenic farm - majestic huge trees. Gamefarm: 1095 Two title deeds can be purchased seperately: 1051 ha with accomodation, outbuildings and game for R8m and 1083 ha with accommodation, outbuildings, game and 5 ha irrigation for R10m Droomplaas! R22m (weggeeprys). 1334 ha. Waterberg. Eienaarshuis. Gaste-herberg. Buitegeboue, werkershuise, slaggeriewe. Alle geboue van hoë gehalte. Baie hondmak wild. Buitengewone mooi natuurskoon - vlaktes, berge, riviere, kranse. Goeie ligging. 'n Ware wildernis. Juweel! Reuse dam - 5 ha oppervlak. 420000 m³ per jaar besproeiingsreg. Wildplaas: 1069 Dreamfarm! R22m (give-away price). 1334 ha. Waterberg. Owner's house. Guest lodge. Outbuildings, worker's houses, slaughtering facilities. All buildings of high quality. Abundant game. Exceptional scenery - flats, mountains, rivers, cliffs. Good location. a True wilderness. Jewel! Huge dam - 5 ha surface. 420000 m³ per annum irrigation rights. Gamefarmnet: 1069 Eko aftree-oord ontwikkeling - belegger gesoek. 60 ha knap buite Brits. Ek het hierdie plasie gelys as klein wildplasie met ‘n luukse herberg. Intussen het die eienaar oordregte verkry en alle beplanning gedoen en toestemmings verkry om dit te ontwikkel as deeltitel aftree-oord. Die navrae eindverbruiker-kopers is goed maar hy benodig kapitaal om die finale afronding te doen alvorens hy sy eerste standplaas kan verkoop. Die ontwikkelaar benodig ± R5m om vertoon-eenhede te bou en finale afronding te doen alvorens hy kan begin verkoop. Enige aanbod sal oorweeg word om hierdie projek deur die drif te trek, hetsy ‘n aankoop van die eerste twee of drie eenhede vir R5m of ‘n lening of ‘n vennootskap waarvan die besonderhede uitgewerk kan word. Die waarde van hierdie 100-eenhede projek word op sowat R60m bereken. Kom met aanbiedinge! Wildplaas: 971 Eco retirement village development - investor wanted. 60 ha just outside Brits. I listed this property as a small game farm with a luxury game lodge. In the mean time the owner did all the planning and acquired all permissions to develop it into a retirement village. The enquiries from end-user buyers are good but he needs capital to finalise it before he can sell his first stand. The developer needs ± R5m to build show units and do some final finishing before he can start selling units. Any reasonable offer shall be considered in order to pull this development through, either by purchasing the first two or three units for R5m or extending a loan or engaging in a partnership, the detail to be figured out. The total selling value of this 100 unit development is estimated to be around R60m. Please come with an offer! Gamefarm: 971 Grens aan 'n Groot 5 reservaat! R7m. 272 ha. Dinokeng - groot voordeel: naby die N1 maar nie aangrensend nie. ½ uur vanaf Pretoria. Vyf kleinerige huise en woonstelle wat 'n goeie huur-inkomste lewer. Min wild. Wildplaas: 1115 Borders a Big 5 reserve! R7m. 272 ha. Dinokeng - huge advantage: near N1 but not adjacent. ½ hour from Pretoria. Five smallish houses and flats give a good monthly rental income. Not much game. Gamefarm: 1115 Natuurskoon! R8,9m. 275 ha. Rustenburg / Mooinooi. Drie huise waarvan een tans deur die eienaar bewoon word en die ander twee gebruik word vir gaste. Baie wild insluitend duur spesies. Wildplaas: 1110 Scenery! R8,9m. 275 ha. Rustenburg / Mooinooi. Three houses of which one is occupied by the owner and the other two are used for guests. Abundant game including expensive species. Gamefarm: 1110 Mooi soet Bosveld met lang standhoudende rivierfront en baie besproeiingsreg! R10m. 295 ha. Waterberg / Bulgerivier - tussen Vaalwater en Ellisras teen die Mogolrivier. 2 ure vanaf Pretoria. Basiese netjiese akkommodasie. Baie wild. 120 ha besproeiingsreg. Groot damme / keerwalle in die rivier. Wildplaas: 1116 Scenic sweet Bushveldt with long perennial river frontage and a lot of irrigation rights! R10m. 295 ha. Waterberg / Bulgerivier - between Vaalwater and Lephalale (Ellisras) adjacent to the Mogol river. 2 hours from Pretoria. Basic but nice accommodation. Abundant game. 120 ha irrigation rights. Huge dams in the river. Gamefarm: 1116 Waardevolle trofeë! Pryse op aanvraag. Een van Suid-Afrika se voorste jagters moet sy versameling trofeë van die hand sit omdat hy allergies geraak het daarvoor. Die trofeë is tans in die Oos-Kaap. Wildplaas-items: 1118 Valuable trophies! Prices upon request. One of South-Africa's foremost hunters must get rid of his trophies because he became allergic for it. The trophies are in the Eastern Cape at the moment. Gamefarm items: 1118 Mooi natuurskoon - bietjie berg, bietjie gelyk soet Bosveld! R4,2m. 471 ha. Bulgerivier (halfpad tussen Vaalwater en Ellisras). 2½ ure vanaf Pretoria. Goeie hoofhuis; Buitegeboue; Jagtershuis; Werkersverblyf. Baie wild maar getalle nie beskikbaar nie. Wildplaas: 1111 Scenery - some mountainess areas, some flat sweet Bushveldt! R4,2m. 471 ha. Bulgerivier (halfway between Vaalwater and Ellisras). 2½ hours from Pretoria. Good main house; Outbuildings; Hunter's house; Worker's accommodation. Abundant game but numbers not available. Gamefarm: 1111 Verkoop / Sold Gelyk soet Bosveld! 1 227 ha. R6m onderhandelbaar. Marken. Goeie herberg, buitegeboue en wildteelkampe. Baie wild. Wildplaas: 188 Flat sweet Bushveldt! 1 227 ha. R6m negotiable. Marken. Good lodge, outbuildings and breeding camps. Abundant game. Gamefarm: 188 Verkoop. Groot bome! R5m onderhandelbaar. 597 ha. Marken / Baltimore. Goeie akkommodasie. Heelwat wild. Wildplaas: 1025b. Hierdie plaas het toe verkoop vir R5,4m aan ‘n buurman! Sold. Big trees! R5m negotiable. 597 ha. Marken / Baltimore. Good accommodation. Abundant game. Gamefarm: 1025b. This farm eventually sold for R5,4m on an auction to a neighbour! Botswana! P1800/ha. 4056 ha. Ghanzi (maar nader aan Gobabis, Namibië). Baie basiese naweekhuisie. Koedoes. Beesheining. 6 beeskampe, 2 beeskrale met waters. Voltitel. Wildplaas: 1122 Botswana! P1800/ha. 4056 ha. Ghanzi (but closer to Gobabis, Namibia). Very basic weekend dwelling. Kudus. Cattle fenced. 6 cattle camps, 2 cattle kraals with waters. Full title. Gamefarm: 1122 Gelyk soet Bosveld. Mooi groot knoppiesdorings! R3,75m. 352 ha. Beska (noord-oos van Ellisras). 3 ure vanaf Pretoria. Woonhuis; Buitewoonstel; Slag- en koelgeriewe; Werkersverblyf. Die geboue is in 'n goeie toestand maar niks watwonders nie. Rooibok 100, koedoe35, zebra 1, blouwildebees 35, blesbok 7, waterbok 20. Wildplaas: 106b Flat sweet Bushveldt. Beautiful huge knobthorns! R3,75m. 352 ha. Beska (north east from Ellisras/Lephalale). 3 hours from Pretoria. House; Garden flat; Slaughtering- and cooling facilities; Worker's houses. The buildings are in good condition but nothing exceptional. Impala 100, kudu35, zebra 1, bluewildebeest 35, blesbuck 7, waterbuck 20. Gamefarm: 106b Verkoop. 5ster! R8,6m. 240 ha. Lephalale (Ellisras). 5ster geboue. Baie wild, o.a. 3 leeus. Hierdie prys is nie sommer uit die duim gesuig nie - die waarde is daar! Wildplaas: 242b Sold. 5 star! R8,6m. 240 ha. Lephalale (Ellisras). 5star buildings. Abundant game, i.a. 3 lions. This price isn't just random - the value is there. Gamefarm: 242b Gelyk soet Bosveld! R16,5m onderhandelbaar. 2 170 ha. Marken. Huis & herberg (lodge). Baie wild. Mooi groot bome. Wildplaas: 498 Flat sweet Bushveld! R16,5m negotiable. 2 170 ha. Marken. House & lodge. Abundant game. Nice big trees. Gamefarm: 498 Groot plaas! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Baie wild. Goeie herberg, woonhuise en buitegeboue. 4 km Mogolrivier front. 20 ha besproeiingsreg. Wildplaas: 760 Huge farm! R53m. 5 300 ha. Lephalale (Ellisras). Lots of game. Good lodge, houses and outbuildings. 4 km Mogol river front. 20 ha irrigation rights. Gamefarm: 760 Droomplaas. 30% plat, 30% gebroke veld en 30% berg. Seisoenale fonteine & groot bome! R6,5m onderhandelbaar. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg tussen Vaalwater & Ellisras/Lephalale). Plaashuis. Baie wild. Wildplaas: 835 Dreamfarm. 30% flat, 30% broken veldt & 30% mountains. Seasonal springs & big trees! R6,5m negotiable. 967 ha. Bulgerivier / Elmeston (Waterberg between Vaalwater & Ellisras/Lephalale). Farmhouse. Abundant game. Gamefarm: 835 Natuurskoon! R22m. Waterberg. 3 200 ha. Ongerep - meestal berg. Trekwild. Wildplaas: 628 Die plaas kan ook in gedeeltes verkoop: Natuurskoon! R3,5m. 540 ha binne 'n 3 600 ha reservaat wat later kan uitbrei na 9 000 ha. Waterberg. Geen geboue - bou u eie herberg. Alle gewone Bosveld-wild in groot getalle sal gevestig word. Die mikpunt is geen heffing - wildboerdery betaal vir alles! Wildplaas: 628. Hierdie plaas is nog heeltemal ongerep en geen gedeeltes is nog verkoop nie, so die hele plaas kan nog as 'n eenheid gekoop word buiten 'n gedeelte wat deur die eienaar teruggehou word (afsonderlike titelakte). Die ontwikkelaar het 'n volledige webwerf so in plaas van om dit alles hier te herhaal, rig asseblief 'n navraag aan my dan stuur ek vir u die skakel. Scenery! R22m. Waterberg. 3 200 ha. Unspoilt - more mountains. Free roaming game. Gamefarm: 628 This farm can also be sold in pieces: Scenery! R3,5m. 540 ha inside a 3 600 ha reserve that can expand to 9 000 ha. Waterberg. No buildings - build your own lodge. All normal bushveldt game in abundance shall be introduced. The aim is no levy - game farming operations pay for everything! Gamefarm: 628. This farm is still undeveloped and unspoilt and no portion has been sold yet and can thus still be purchased as a unit except for a section held back by the owner (own title deed). The developer has a complete website so instead of repeating everything here, please enquire with me then I forward you the link. Verkoop. Lopende saak (akkomodasie en onthaal)! R10,5m onderhandelbaar. 724 ha. Waterberg / Vaalwater. Eienaarshuis; Bestuurdershuis; Gasteverblyf vir 50+ mense (3 ster); Arbeidersverblyf; Koel- en slaggeriewe; Buitegeboue en stoorruimte. Bergplaas. Mooi natuurskoon en baie wild. Goed geleë teen hoofroete. Wildplaas: 992 Sold. Running concern (accommodation and entertainment)! R10,5m negotiable. 724 ha. Waterberg / Vaalwater. Owner's house; Manager's house; Guest accommodation for 50+ people (3 star); Labourer's accommodation; Slaughtering - and cooling facilities; Outbuildings. Scenic mountainess farm with abundant game. Well located adjacent to a major road. Gamefarm: 992 Gelyk soet Bosveld! 734 ha. R7,2m. Thabazimbi / Cumberland. Goeie geboue. Baie wild. Mooi goedversorgde plaas. Wildplaas: 1105 Flat sweet Bushveldt! 734 ha. R7,2m. Thabazimbi / Cumberland. Good buildings. Abundant game. Well maintained farm in good condition. Gamefarm: 1105 VERKOOP! Ligging! R10m. 392 ha. Mabula (Warmbad / Bela Bela). Luukse 20 bed herberg. Baie wild insluitend duur spesies. Alle losgoed ingesluit. Wildplaas: 1104 SOLD! Location! R10m. 392 ha. Mabula (Warmbaths / Bela Bela). Luxury 20 bed lodge. Abundant game including expensive species. All loose assets included. Gamefarm: 1104 Baie luukse wildplaas vir die baie welgestelde besigheidsman! R60m. 1627 ha. Dinokeng (noord van Pretoria/Tshwane). 1) Baie luukse woonhuis insluitend gaste-chalets en tuinwoonstel; 2) Luukse herberg; 3) Luukse naweekhuis; 4) Boskamp; 5) Ander verbeteringe soos gymnasium, motocross-baan, slag- en koelgeriewe, store, werkershuise ensovoorts. Baie wild insluitend duur spesies soos buffels, swartwitpense ensovoorts. Rivier met besproeiingsreg, Groot hoeveelheid gronddamme. Drie titelaktes - kan afsonderlik verkoop. Wildplaas: 668 Extremely luxurious game farm for the extremely wealthy businessman! R60m. 1627 ha. Dinokeng (north from Pretoria/Tshwane). 1) Very luxurious house  including guest chalets and garden flat; 2) Luxurious game lodge; 3) Luxurious weekend house; 4) Bush camp; 5) Other improvements like gymnasium, motocross track, slaughtering- and cooling facilities, barn, worker's houses etcetera. Abundant game including expensive species like buffalo, sable etcetera. River with irrigation rights, a Few earth dams. Three title deeds - can be sold separately. Gamefarm: 668 Jagplaas! R22m. 3 151 ha. Maasstroom (naby Alldays). Luukse herberg; Tentkamp; Plaashuis; Slag- en koelgeriewe; Ander buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 748 Hunting farm! R22m. 3 151 ha. Maasstroom (near Alldays). Luxury lodge; Tent camp; Farmhouse; Slaughtering- & cooling facilities; Other outbuildings. Abundant game. Verkoop. Natuurskoon - vlaktes, berge, standhoudende rivier! R1m. Standplaas in 'n 1320 ha reservaat. Waterberg. Goeie herberg (privaat). Baie wild. Losgoed ingesluit. Wildplaas: 831c Sold. Scenery - plains, mountains, perennial river! R1m. Stand in a 1320 ha reserve. Waterberg. Good lodge (private). Abundant game. Loose assets included. Gamefarm: 831c Onttrek. Gelyk soet Bosveld met rivierfront! R11m. 1 065 ha. Buffelsdrift (noord van Thabazimbi). Goeie geboue: eienaarshuis, bestuurdershuis, gaste-herberg en arbeidersverblyf. Baie wild. Mooi stuk baie vrugbare rivier-vloedvlakte-weiding met besonderse drakrag. Daar lê ook heelwat waarde in die duur wild (sien gedetaileerde advertensie), maar teen hierdie prys gaan verkoper nie al die duur wild insluit nie. Wildplaas: 925 Withdrew. Flat sweet Bushveldt with river front! R11m. 1 065 ha. Buffelsdrift (north from Thabazimbi). Good buildings: owner's house, manager's house, guest lodge and labourer's quarters. Large river front with exceptional quality high capacity grazing. Abundant game. Also a lot of the value is in the expensive game (see detailed ad) but at this price the seller is going to remove some of it. Gamefarm: 925 Spog- jagplaas ten volle ontwikkel! R7,5m onderhandelbaar. 1044 ha. Makoppa. Puik geboue. Baie wild. Wildplaas: 601 Hierdie raak nou ‘n winskoop! Five star hunting farm fully developed! R7,5m negotiable. 1044 ha. Makoppa. Luxury buildings. Fully stocked with game. Gamefarm: 601 This is now becoming a bargain! Natuurskoon! R1,2m. Huis binne 'n 2000 ha wildreservaat met ryregte. Wildplaas: 321h Scenery! R1,2m. House inside a 2 000 ha game farm with traversing rights. Gamefarm: 321h Limpoporivier! R1,6m. 82 ha. Stockpoort (Ellisras / Lephalale). 3 ure vanaf Pretoria. Leefbare woonhuis. Trekwild. Baie oulike naweekwegbreekplekkie of aftreeplek. Baie mooi natuurskoon. Wildplaas: 156 Limpoporivier! R1,6m. 82 ha. Stockpoort (Ellisras / Lephalale). 3 hours from Pretoria. Liveable house. Free roaming game. Very nice weekend breakaway place or retirement place. Gamefarm: 156 Huis binne 'n natuurreservaat met ryregte! R1,25m. 610 ha. Warmbad (Bela Bela). 1½ ure vanaf Pretoria. Mooi ouwêreldse huis. Baie wild. 39 aandeelhouers. Wildplaas: 1121 House inside a nature reserve with traversing rights! R1,25m. 610 ha. Warmbaths (Bela Bela). 1½ hours from Pretoria. Beautiful old-fashioned house. Abundant game. 39 shareholders. Gamefarm: 1121 Mooi natuurskoon - gelyk soet Bosveld met enkele klipkoppies en groot gronddamme! R12m onderhandelbaar. 2 205 ha. Ellisras. 2½ ure vanaf Pretoria. Basiese maar goeie verblyf en buitegeboue. Baie wild. Wildplaas: 1126 Scenery - flat sweet Bushveldt with isolated stone hills and huge earth dams! R12m negotiable. 2 205 ha. Ellisras. 2½ hours from Pretoria. Basic but good accomodation and outbuildings. Abundant game. Gamefarm: 1126
Free Web Hit Counter